Hotărârea nr. 42/2019

Hotărârea nr. 42 din 28.02.2019 privind aprobarea serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor şi taxelor aferente

HOTĂRÂREA NR. 42 din 28.02.2019

privind aprobarea serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat si a tarifelor si taxelor aferente

9                                     9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) dm Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 323/8.02.2019 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 19106/ 11.02.2019;

-Referatul nr. 1909/21.02.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1910/ 21.02.2019;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1911/21.02.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 172/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 173/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 174/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 175/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.176 /27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.43, alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 10 , lit. ”s” și ”t” și ale art. 28 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL nr. 350/28.09.2018;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 alin.(l) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. Se aprobă prestarea de către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău a serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică și a tarifelor și taxelor aferente după cum urmează:

Denumire servicii conexe

Tarif/Taxa

A.ÎNCHIRIERE UTILAJE

închiriere macara 18 tone

190,00 lei/oră

închiriere Telemak 12,5 tone

190,00 lei/oră

închiriere stivuitor 3,5 tone

90,00 lei/oră

închiriere buldoexcavator CAT

120,00 lei/tonă

B.VERIFICARE/ ELIBERARE AVIZE

Aviz amplasament pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație în vederea obținerii autorizațiilor legale de către o persoană juridică

100,00 lei;

Aviz amplasament pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație în vederea obținerii autorizațiilor legale de către o persoană fizică

90,00 lei;

Verificare aviz tehnic de racordare la energie electrică pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație în vederea obținerii autorizațiilor legale de către o persoană juridică

100,00 lei;

Verificare aviz tehnic de racordare la energie electrică pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație în vederea obținerii autorizațiilor legale de către o persoană fizică

90,00 lei.

C.EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR DE HIDROFOR PENTRU ASIGURAREA PRESIUNII NECESARE FURNIZĂRII APEI POTABILE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PESTE P+4 ETAJE DIN MUNICIPIUL BACĂU

Exploatarea instalațiilor de hidrofor pentru asigurarea presiunii necesare furnizării apei potabile la blocurile de locuințe cu regim de înălțime peste P+4 etaje din Mun. Bacău

6,89 lei/oră

D.DEBRANȘAREA/DECONECTAREA UNUI UTILIZATOR SAU CONSUMATOR DE LA SACET

Avizare documentație de debranșare pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație pentru persoane fizice sau juridice

146,00 lei

Taxă de urgență

100,00 lei

Debransare un calorifer

9

66,50 lei

Reîntregire circuit de încălzire baie cu țeavă OL D U”

186,24 lei;

Reîntregire circuit de încălzire baie cu racorduri de presiune și tub multistrat

353,35 lei

Reîntregire circuit de încălzire baie cu ștuțuri filetate și tub multistrat

267,43 lei

Bușonare racord acc

39,02 lei

Blindare branșament încălzire (scară/bloc)

70,78 lei

Blindare branșament acc (scară/bloc)

22,80 lei

Notă: Taxele si tarifele conțin TVA.

5                                        9

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare și prin Societatea Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcției Economice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.