Hotărârea nr. 419/2019

Hotărârea nr. 419 din 08.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 419 DIN 08.11.2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere :

-Referatul nr. 21069 din 01.11.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 21071 din 01.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 11488/1/04.11.2019;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11488/2/04.11.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1937/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1938/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1939/06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1940/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1941/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 221/28.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017;

-Prevederile art. 86 alin. (2) lit. ”a” și ale art. 182 alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit.”a” și alin.5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică articolul art. 1 lit.: „b” din Hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017, care va avea următorul conținut:

„Art. 1

b)veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri, pensionari la limită de vârstă, pensionari de invaliditate, pensionarii anticipat, pensionarii anticipat parțial precum și pensionari de urmaș care au împlinit vârsta de 60 ani, a căror pensie este

echivalentă sau mai mică de 1610 lei brut, beneficiari de cârduri de călătorie valabile pe un traseu, subvenționate până la valoarea de 40 lei/lună cu TVA inclus; "

Art. 2. Convenția nr. 18897/03.10.2017.7935/09.10.2017 încheiată între Municipiul Bacău și S.C. Transport Public S.A. Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, se va modifica prin act adițional, corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 sunt și rămân în vigoare.

Art. 4. Cu data prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 221/28.06.2018 se abrogă.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

â/CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 419 DIN 08.11.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

MUNICIPIULUI BACĂU                  S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A             BACĂU

MUNICIPIULUI BACĂU

Nr.________din_______________ Nr._________din____________

ACT ADIȚIONAL NR. 2

LA CONVENȚIA NR. 18897/935/2017

ÎNCHEIAT ÎNTRE:

Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr. 6, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău, Cosmin Necula și Director Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Diaconu Carmen-Mihaela

Și

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Chimiei, nr. 12, telefon 585909, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J04/79/98, cod unic de înregistrare 10158084, cont nr. R054TREZ0615069XXX002I45 deschis la Trezoreria Bacău, reprezentată prin Președinte ing. Adrian Botez.

Având în vedere HC.L. nr.____din___________și prevederile art. 23 din Convenția

nr. 18897/935/2017, părțile au convenit de comun acord:

Art.1. începând cu_____________art. 2 Ut „b” se modifică și va avea următorul cuprins:

„ArL2.

b. asigură transportul urban cu mijloace de transport în comun tuturor pensionarilor din Municipiul Bacău a căror pensie este mai mare de 1610 lei brut, în baza legitimațiilor/cardurilor de călătorie eliberate de aceasta.”

Art.2. începând cu_____________art 3 se modifică și va avea următorul cuprins*

„Art 3. Municipiul Bacău se obligă să subvenționeze, conform legii, transportul urban cu mijloace de transport în comun următoarelor categorii de persoane domiciliate în municipiul Bacău: persoane cu handicap grav și accentuat, asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri, pensionari la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate, pensionarii anticipat, pensionarii anticipat parțial precum și pensionarii de urmaș cu vârsta peste 60 de ani, a căror pensie este echivalentă sau mai mică de 1610 lei brut".

Art.3. începând cu __________art. 5 iit „b” , se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.5.

b. 20 călătorii/lună în valoare de 40 lei cu TVA inclus pentru veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri, pensionari la limită de vârstă, pensionari de invaliditate, pensionarii anticipat, pensionarii anticipat parțial, precum și pensionari de urmaș care au împlinit vârsta de 60 ani și a căror pensie este echivalentă sau mai mică de 1610 lei brut.


Art4. începând cu______________art. 11, se modifică și va avea următorul cuprins:


„ Artll. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A BACĂU se obligă să asigure, numai în condițiile respectării art. 5 din prezenta convenție, transportul urban cu mijloace de transport în comun tuturor pensionarilor din Municipiul Bacău a căror pensie este mai mare de 1610 lei brut. Aceștia vor beneficia de legitimații de transport/carduri de călătorie, eliberate de prestator, valabile pe un traseu, contra unui tarif negociat de 53 lei inclusiv TVA /trimestru.”

Art.5. Celelalte prevederi ale Convenției nr. 18897/935/2017 sunt si rămân în vigoare.

Art.6. Prezentul act adițional va intra în vigoare începând cu data de______________.

Art7. Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


MUNICIPIUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU COSMINNECULA


S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU

PREȘEDINTE


DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC


DIRECTOR GENERAL


DIRECTORUL DIRECȚIEI DE ASISTENTĂ SOCIALĂ DIACONU CARMEN-MIHAELA


DIRECTOR ECONOMIC


DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ DIRECTOR EXECUTIV


Vizat juridic,


CIPRIAN FANTAZA


ÎNTOCMIT, . OFICIUL JURIDIC Z/ „ IULIAN AXENTE


președinte; DE ședintX VASILp JLUCA j


DIRECTOR D. A. S. DIACONU CARI


. iV v

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGSECRETARUL GENERAL AI NICOLAE - OVIDIHAELA