Hotărârea nr. 416/2019

Hotărârea nr. 416 din 08.11.2019 privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de Iarna 2019” in perioada 01-31 decembrie 2019, cu finantare de la bugetul local

privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de Iarna 2019” in perioada 01-31 decembrie 2019, cu finanțare de la bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere :

-Referatul nr. 11172/ 25.10.2019 înaintat de Direcția Salubrizare Agrement Parcuri prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 550.000 lei pentru organizarea evenimentului „Sărbători de Iama 2019” in perioada 01-31 decembrie 2019;

-Expunerea de motive nr. 11176/ 25.10.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 11176/1/25.10.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, înregistrat cu nr.l 1176/2/25.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1924/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1925/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1926/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă organizarea evenimentului „Sărbători de Iama 2019” in perioada 01-31 decembrie 2019, cu finanțare de la bugetul local al Municipiului Bacau.

Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 550.000 lei, in vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului „Sărbători de Iama 2019”, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Salubrizare Agrement Parcuri.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Direcției Salubrizare Agrement Parcuri.

Art. 5. - Prin grija_Șecretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica si -se va corțiimica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacau.


PREȘEDINTE DE ȘEpINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI JU NICOLAE-OVIDIU POPOVJCXQ/Z