Hotărârea nr. 414/2019

Hotărârea nr. 414 din 08.11.2019 privind dezlipirea unui teren în suprafață de 12 m.p. situat în Bacău str. Erou Gheorghe Rusu nr.2

w(iHta

/n/

a/ /fu Mtriftfftâu c/ja<âf/


HOTĂRÂREA NR. 414 DIN 08.11.2019


privind dezlipirea unui teren în suprafață de 12 mp situat în Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78341/ 06.09.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune dezlipirea unui teren în suprafață de 12 mp situat în Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 2; -Expunerea de jmotive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10137/ 30.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10138/30.09.2019;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu înregistrat cu nr. 10138/01.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1907/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1908/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1909/ 06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1910/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1911/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 879 alin. (1), (2) și (5) și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. l.-Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 12 mp situat în Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 2, prezentat în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, în două loturi: lotul nr. 1 în suprafață de 5 mp, nr. cadastral 85670, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri și lotul nr. 2 în suprafață de 7 mp, nr. cadastral 85671, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2.-Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 3-Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 4 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefecțirfui Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VAȘILELUCĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

78167

12 mp

str.Erou Giișorghe-ftos^nr. 2, Mun. Barau, Jud. Barau;

Nr. Cartea Funciara          78167

Unitatea^dwi»iwJCT§IUoriala (UAT)

BACÂJ


t    7

, l


Situația actuala (înainte da dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. Cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. Cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

78167

12

CC

ÎNTREG

5

CC

LOT1

7

CC

LOT2(C1)

Total

12

Total

12


Plan de amplasament si delimitare a imobilului -LOTUL 1 (intravilan) Scara 1 : 200


Nr. cadastral Suprafața măsurată a imobilului


Adresa imobilului_____________________________________

str.Erou Gheorghe Rusujr. 2, Mun. Bacau, Jud. Bacau; ~ Unîta^                   (UAT)

BACAUPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VA SILE jjfrCA'


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIA. Date referitoare la teren

Nr Parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (tei)

Mențiuni

1

CC

5

Total

5

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

-

-

Total

Suprafața masurata.S^S mp

Suprafața din act,S=12 mp


Executant,

. TOP EVAL CAD S.R.L.

Conflnp executarea măsurătorilor la țe cpr.ectttudin^âinto^mirii documentației c - cotespțrriaerita ațețteia cu realitatea


t:


Semnătura si stampila

Tfr.fr         J-/Data: 2019

——/'       ' ' =

•'*4‘


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătura si parata

.....<■

Stampila BCPt ■        Data; ! /t \


A. Date referitoare

la teren

Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

7

Total

7

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Cod Destinație

Suprafața construita Ia sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

CL

7

-

Balcon

Total

7

Suprafața măsurată,S=7 mp

Suprafața din act,S=12 mp