Hotărârea nr. 413/2019

Hotărârea nr. 413 din 08.11.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 131/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

<.tio »/â n/a

<fc<zfz

r/tjf/f"/^toca/a/ r"' //f/ZZCZZfS

HOTĂRÂREA NR. 413 DIN 08.11.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 131/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 36764/ 02.10.2019 prin care solicită modificarea HCL nr. 131/ 2019;

-Referatul nr. 78386/ 14.10.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 131/2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11048/ 23.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11049/1/23.10.2019 ; -Raportului Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu înregistrat cu nr. 11049/2/24.10.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1884/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1885/06.11.2019 al Comisiei de specilaitate nr. 3 și nr. 1886/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 59 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 131/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se modifică art. 1 din HCL nr. 131/ 2019 și va avea următorul conținut:

”Art. 1 Se aprobă dreptul de uz și servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 32 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică imobil locuințe colective P+9 cu spații comerciale la parter, strada Ștefan cel Mare nr-24D, municipiul Bacău, jud.Bacău” , în vederea amplasării cablului electric subteran LES 0,4kv, pe str.Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 1 și 3, părți integrante ale prezentei hotărâri;

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței de 0,21 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică imobil locuințe colective P+9 cu spații comerciale la parter, strada Ștefan cel Mare nr-24D, municipiul Bacău, jud.Bacău” în vederea amplasării unei firide de branșament pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

ART. 2 - Se completează HCL nr. 131/ 2019 cu Anexa nr. 3, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 131/2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE LE ȘEDINȚĂ V ASILE LUCACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


PROIECTAT

(ng. L, Lazareanu

DESENAT

UtC^lt-Lazareanu

SEF PROIEcl

ks lo»n Tifiriflan

' /

APROBAT

Ide- Iodb Tiprîc i