Hotărârea nr. 412/2019

Hotărârea nr. 412 din 08.11.2019 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 289/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

)/> •

<_x * (t St f((


( /< 7f//

M?

^wvs/<f/ C' /7r/          ^3 acar/

vas


HOTĂRÂREA NR. 412 DIN 08.11.2019 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 289/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul

Administrativ,

Având în vedere:

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 36764/ 02.10.2019 prin care solicită completarea HCL nr.

289/2019;

-Referatul nr. 78382/ 09.10.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 289/ 2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 11044 din 23.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11045/1/23.10.2019 ; -Raportul Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu înregistrat cu nr. 11045/2/24.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1881/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1882/06.11.2019 al Comisiei de specilaitate nr. 3 și nr. 1883/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 71 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 289/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se îndreaptă eroarea materială strecurată la art. 2, alin. 2, lit. ”d” din HCL nr. 289/ 2019, aceasta urmând să aibă acest conținut:

” d) suprafeței de 5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4KV aferentă PT 81 Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării fundației a cinci (5) stâlpi de energie electrică de rețea joasă tensiune și a unei firide de distribuție și contorizare abonați pe str. Bicaz din municipiul Bacău , delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 18,19, 20, părți integrante ale prezentei hotărâri.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 289/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.