Hotărârea nr. 411/2019

Hotărârea nr. 411 din 08.11.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

)/> „ .

<_/1<7///■('/

77o /?:>( 7(f// 777o <•<77<7/   /ifmtcf/ftu/fff ^/5a<*«f/

ta


HOTĂRÂREA NR. 411 DIN 08.11.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 36344/ 26.09.2019, nr. 36559/ 30.09.2019, nr. 35558/ 17.09.2019, nr. 35552/ 17.09.2019, nr. 36778/ 03.10.2019, nr. 36147/ 07.10.2019, nr. 35926/ 20.09.2019, nr. 37071/ 07.10.2019 și nr. 36876/ 03.10.2019 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78387/ 14.10.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 10947 din 21.10.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10948/1/21.10.2019 ;

-Raportului comun al Direcției Drumuri Publice și Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cunr. 10948/2/22.10.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1878/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1879/ 06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1880/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 10 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă, pe str. Hoitului nr. 153 din Municipiul Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Hoitului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (2) suprafeței de 4 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă, pe str. Ștefan cel Mare nr. 40 A din municipiul Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 12,16 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament în vederea construirii Clădire Birouri și Locuințe Colective aparținând d-lui CORBU M1RCEA, amplasate pe str. Oituz nr. 26 A, loc. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Oituz din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) suprafeței totale de 255 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ” Extind ere contorizare inteligentă cu automatizare rețea medie tensiune și integrare SCADA din zona urbană, județul Bacău”, în vederea înlocuirii unor linii electrice subterane de medie tensiune și manșonarea lor cu liniile electrice subterane existente, pe străzile Letea, Castanilor, Al.Tolstoi, C. Pintea, Al. cel Bun, Petru Rares, Vadu Bistriței, B-dul Unirii-Pod Serbănești, Nicu Enea, Banu Mărăcine, Stadionului, Progresului, Al. Ghioceilor, Milcov, Bucegi, Calea Republicii, 22 Decembrie, Iosif Cocea, Prieteniei, B. Națională, M. Cloșca, Călugăreni, Bradului, Ștefan cel Mare, Mioriței, G. Baco via, Vișinului, M. Viteazu, Războieni, Militari, Tineretului, Bicaz, H. Coandă, Aeroportului, Proiectantului, Electricienilor, Otelari, Chimiei, Banatului, V. Alecsandri, Calea Moldovei, Carpati, Mărășești, Florilor, M. Costin, P. Aman, Făgăraș, Aviatorilor, Martir Horea, Izvoare, Metalurgiei, Calea Bârladului, Alecu Russo din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 4-81, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 7,50 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică spațiu comercial aparținând S.C. MEGA IMAGE S.R.L. amplasat pe str. Alexandru cel Bun nr. 3, localitatea Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Al. cel Bun din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 82, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • d) suprafeței de 12 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării „Modificarea punctului de măsură a energiei electrice din JT în MT obiectiv Telekom Communications S.A. din mun. Bacău, str. Nicolae Bălcescu 2-4” în vederea amplasării cablului electric pe str. Iernii din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 83, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • e) suprafeței de 67,50 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică hală producție construcții metalice aparținând S.C. SUDOMETAL S.R.L amplasată pe str. Republicii nr. 157 C, Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric pe str. Republicii din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 84, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • f) suprafeței de 120 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică statie captare Izvoare, aparținând S.C. AEROSTAR S.A. amplasată in Municipiul Bacău, str. Chimiei nr. 4 A, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric pe str. Chimiei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 85, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • g) suprafeței de 35 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică imobil locuințe colective, aparținând S.C. KOMFORT HAUS IMMOBILIEN S.R.L. amplasată in Municipiul Bacău, str. Mircea Eliade nr. 34, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric pe str. Mircea Eliade din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 86, parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței totale de 697 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere contorizare inteligentă cu automatizare rețea medie tensiune și integrare SCADA din zona urbană, județul Bacău”, în vederea înlocuirii unor posturi de transformare în anvelopă de beton 66 mp, montarea unor blocuri de măsură și protecție de tip BMPT 75mp, montarea unor puncte de aprindere iluminat public 148 mp, montarea unor prize de pământ 408 mp, pe străzile Letea, Castanilor, Al.Tolstoi, C. Pintea, ALcel Bun, Petru Rares, Vadu Bistriței, B-dul Unirii-Pod Serbănești, Nicu Enea, Banu Mărăcine, Stadionului, Progresului, Al. Ghioceilor, Milcov, Bucegi, Calea Republicii, 22 Decembrie, Iosif Cocea, Prieteniei, B. Națională, M. Cloșca, Călugăreni, Bradului, Ștefan cel Mare, Mioriței, G. Baco via, Vișinului, M. Viteazu, Războieni, Militari, Tineretului, Bicaz, H. Coandă, Aeroportului, Proiectantului, Electricienilor, Otelari, Chimiei, Banatului, V. Alecsandri, Calea Moldovei, Carpati, Mărășești, Florilor, M.Costin, P. Aman, Făgăraș, Aviatorilor, Martir Horea, Izvoare, Metalurgiei, Calea Bârladului, Alecu Russo din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 4-81, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 0,7 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică spațiu comercial aparținând S.C. MEGA IMAGE S.R.L. amplasat pe str. Alexandru cel Bun nr. 3, localitatea Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unei firide de branșament E2+4 și măsură, pe str. Al. cel Bun din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 82, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 18 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modificarea punctului de măsură a energiei electrice din JT în MT obiectiv Telekom Communications S.A. din mun. Bacău, str. Nicolae Bălcescu 2-4”, în vederea amplasării unor posturi de transformare PTAB, pe str. N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 83, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 1 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică statie captare Izvoare, aparținând S.C. AEROSTAR S.A. amplasată in Municipiul Bacău, str. Chimiei nr. 4A, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui BMPT și a unei firide de branșament pe str. Chimiei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 85, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • e) suprafeței de 0,5 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică imobil locuințe colective, aparținând S.C. KOMFORT HAUS IMMOBILIEN S.R.L. amplasată in Municipiul Bacău, str. Mircea Eliade nr. 34, jud. Bacău” în vederea amplasării unei firide de branșament pe str. Mircea Eliade din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 86, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 87, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 ■ Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VASILE LUCA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P./I.D. O.R.A./EX. 1/DS.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 411 DIN 08.11.2019 «XIPlan de situaț/e


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA

\ -'158.63


66318

PR/VANTUANCA


3332 Ivan Gelu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVICIU POPOVICIGherasim Janica78945

ANCA


158.98


158.40


Gherasim Janica


566050■ETROINSTAL"S.R.L -BACAU

J 04/ 1472/ 2903 CU 1.159 04495

Bacau. str Nordului, bl 4. sc D, ap . 1

Tel 0722 / 271 643. Tel/Fax 0234/580 280

NUMELE

SEMNĂTURĂ

PROIECTAT

Irig. Beatrice Vasiliu

DESENAT

Ing. Beatrice Vasiliu

c

5 .. — - - ...........- ,

VERIFICAT

Ing. Beatrice Vasiliu:


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


tir. cad

62lll


Scara C


Nita Ina Nita Costel Dan

deșeuri

161.45 nr. cad. 6$w

(teren liber de construcții)


LA HOTĂ RĂREA. NIL_4j.l DIN 08^1.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VASILȚ ^UCA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVI


Manole Nicu

nr. cad. 84I6I


(teren liber de construcții ■


> 16037


ttl-^ 160,40


16032


LEGENDA


56H2E2


o* gat* naturale cresrune redusa. PE 100 SDR 11 D(0*c’.ki 'jejazn nMur»l* prtsmr» radusa. Ou existenta


Conducta as

Conducta dski

Branșament Q12« naturale din P6HD 5DR 11 proiectat

Post de reglare sau reglare măsura proiectainr. cad. 82o80 (teren liber de construcții) SC Fodesa Remania SRL


STEREO 70 (x.y


Sistem de coordo

Sistem de referi/taxarea Neagra (z). TETROINSTAL ' S.R.L. - BACAU

J 04' 1472/2003 C.U.I. 159 04495

Bacau, str. Nordului, bl. a. sc. D. ap. 1

Tel. 07221271 643. Tel! Fax 0234 • 680 280

NUMELE

[7n

—SENNATURA 1 VACII vfi ar-*■

...S&ĂEA

I

PROIECTAT

Ing. Beatrice Va

sijRF

tip.

alator auțgs+Mt gaze

DESENAT

ing. Beatrice Va

SÎliU

PGO lej/tirftgție nr. 21 valabilj'hana is-tg -t? •

2i604^u |

—2^9-'

VERIFICAT

Ing. Anca PetrescuVERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ CERINȚA

REFERAT

158.67^

g

CNi

J.1-- -■>*- 1


U™,U.                    \\   \\             \\\   \\  \\    ’i

VERIFICATOR/ EXPERT:

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERT1ZA NR./DATA

Elaborator

Beneficiar:

PROIECT:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326/2e00 Cir RO 108766SÎ


npi S2A7   &-DUL PANDURILOR, NR.42.

ETAJ 4. COD POȘTAL M0Î54. grid    targu mureș juo mureș

Nume

Ser^patura

SEF PROIECT

•ing.M>Șesu

jPROIEtTÂT

ingj; f£usu

______

DEȘENAT

ing.l. Rusu \


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


84/2019

FAZA:


HCL
Titlul planșei:

Plan de situație PT115

$>fc.l^TEfr7K.f


SEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE^ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BA NICOLAE - OVIDIU P

*/SC U.S. Si Bntaunmt


LEGENDA:

Post de teansfromare (PTCZ. PTAB, PTM)


Bloc de măsură si protecție (BMP)


Instalație de Iertare la pamant


S.C. P.L.P. GROUP SRL


VERIFICATOR/ ...IMP

EXPERT:    | NUME

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

J267326/2OOO CIF RO 10976687


S.C. DELGAZ GRID S.A.


npt /2 A 7 8-DUl PANDURILOR. NR.4Z,

ETAJ 4 COD POȘTAL $40554.

grid

TARGU MUREȘ JUD. MUREȘ


Titlulproiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona uit ana, județul Bacau *     *


Nt-ime


SEF PROIECT ing.M, 0esu


Semnătură


PROIECTAT DESENAT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VASILE LUCA.? /
Scara:

1:1000


Data:

08/2019


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 125


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

N. BACĂU

POVICI


SECRETARUL GENERA NICOLAE
PROIECT: 84/2019 FAZA:


HCLPLANȘA-

Fila: 1/1LEGENDA:


Punct aprindere iluminat public (PA il.)


Bloc de măsură si proiecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


VERIFICATOR) EXPERT: Elaborator.

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE CIF RO 10976687

MUL PANDURILOR, NR.42, ETAJ 4, COD POȘTAL S40S54 TARGU MUREȘ. JUD. MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


J26/326/2000

DELGAZ

grid

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019 FAZA:


HCL


Nume


SEF PROIECT PROIECJVV DESENAT.,


ing.M. Bestj


ing.trRiig’u \ ing.L Rusu \

Â


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA .   ’

4-
Scara:

1:1000


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 128 -S’np                   25*

2


TRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENE          ACĂU

NICOLAE -S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE JZ6Z326/2OOO CIF RO 10976687

MJUL PANOURILOR NR.42. ETAJ 4. COD POSTAI 540554. gnu TARGU MUREȘ, JUD MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT: 84/2019

FAZA:


HCL


Nume


Semnătură


SEF PROIECT proiegIaT" DESENATScara:

1:1000


Data: 08/2019


Titlul planșei:

Plan de situație PT 144

STF


PLANȘA:

E02/<^


-CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA SECRETARUL GENERAL A NICOLAE - OVI

LEGENDA:


fjp£t de transfromare (PTCZ, PTAB, PTM)


Punct aprindere iluminat public (PA il.)


toc de măsură si proiecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SEfWICftJL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326A000 CIF RO 10975687

DPI rt A 7       PANDURILOR. NR.42,

WL.L.WAIA.   ETAJ 4. COD POȘTAL 540554.

arid    targu mureș, juo. mureș


Beneficiar:

S.C, DELGAZ GRID S.A.


gr/d


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT: 84/2019 FAZA:


HCL


_____      ,, T'^.Nume SEF PROIECT ing^Besu

— f—,*r — .s&.. ■


Semnătură


PROIECTAT DESENAT


IngH.'Rusu ing.l. Rușu;


l ■ .      1                       ■/ 1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASALE LUCAScara:

1:1000


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 220


TRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT SECRETARUL GENERAL NICOLAE - Ovreii

VERIFICATOR/

EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

J2W32WZM0

DELGAZ

grid

C1F RO 10976687

B-DUL PANDURILOR, NR.42, ETAJ 4, COD POȘTAL 54055*. TARGU MUREȘ, AID. MUREȘ


Nume


SEF PROIECT Ing.M.'B’bșu PROIECTAT p - .‘f DESENAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ V4S.ILE. LVCA * 7LEGENDA:

r~~~i /

skte transfromare (PTCZ, PTAB, PTM)

D /

net apnndere iluminat public (PA a.)

□ >

efr de măsură si protecție (BMP)

CQ    Instalație de legare ia pamant    L / I

wc


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune st integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


SemnăturăScara:

1:1000


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 248


TRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ĂCĂUSECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OPROIECT:

84/2019


FAZA:


HCL


EXPERT:

Elaborator

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326J2000 CIF RO 10976557


\W

REFERAT/EXPERT1ZA NR./DATA


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GR1D S.A.


B-DUL PANDURILOR. NR.42.

WULWAIAii ETAJ t. COD POȘTAL 540554, grid


TARGU MUREȘ, JUD. MUREȘ


Nume

Semnătură

SEF PROIECT

ing.M. -Beau

PROIECTAT^

ing.l. Rusjj\

/

DESENAT*

ing.l.Ru^ \ -

-__fcL—ec:

Scara:

1:1000

Oala: 08/2019


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL
RASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT SECRETARUL GENERAL NICOLAE - OVIDPLANȘA: E02

Filă: î/1
S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J2602&I2000 CIF RO 10976887


npiA Ț   B-OUL PANDURILOR. NR.42

L.UZH       ETAJ 4, COD posTAL S405S4

grid

TARGU MUREȘ, JUD. MUREȘ


SEF PROIECT ingMj&așu

PROIECTAT ~ hTg.b^usu7' DESENAT --,--—r


ing.l Riisu .

-


S.C. DELGAZ GRID S.A.Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT: 84/2019 FAZA:


HCL


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OANEXA NR. 13 ANR.Instalație de legare la pamant


> ptiu t opxrt«

VERIFICATOR/ EXPERT:

NUME   SEMNĂTURĂ

l£>3 CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE jjsraieraooo CIF RO 10976687

HEI fi A 7   8-DUL PANOURILOR. NR.4Î.

ETAJ ♦, COD POȘTAL 54M54. gnd    TARGU MUREȘ JUO. MUREȘ

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT: 84/2019

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

FAZA:

HCL

Nume

Secătură

Scara:

1:1000

Titlul planșei:

PLANȘA: w/ft Țjjla: 1/1 ’Rtev: 0

SEF PROIECT

ing.Nl. Be.su

Plan de situație PTCZ 309    ^7=—===%.

___________

PROIECTAP .

ing.l. Bmsu\

O f Aj—

Data: ' 08/2019

| DESENAT

ing.l.Ruș'u
SECRETARUL GENERAL AL MUN. NICOLAE - O

NRrttEDIN 08.11.2019


) s®

§

t

/ // /


Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE JZS/32672000 CIF RO 10978687

fi A 7 b-dul pandurilor nr.42 \           -ETAJ 4 COD POȘTAL 5405S4

grid ■ targumlires jud. mureș

Semnătură Scara: Titlul planșei:

Plan de situație PT 311

08/2019

ÎTRASEMNEAZĂ PEN SECRETARUL GENE

NICOLAE - OVIDI


. 7 Nurrfe

SEF PROIECT irtg.M. Besu

$

') 1:1000

PROIECTAT ing.l. Rusu

— Data:


DESENAT ing.l. Rusu ~ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ViASILE.LUCAl | Bloc de măsură si protecție (0MP) -1 mp

a aiCERINȚA

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT: 84/2019 FAZA:
VERIFICATOR/

EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE St OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26O2W2CK» CIF RO 10976687

B-OUL PANDURILOR. NR.42, ETAJ*. COD POȘTAL 540564, grid TARGU MUREȘ, JUD. MUREȘ

Nume ing.M.Besij ing.I. Ru^j- \ ing I Ru3u -----——t


SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT


__JttI-------inL=J

© 4  ’

---,             r-2

—1  ------tz


butMGfy-}


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S A.

PROIECT: 84/2019

FAZA:


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


HCL


Scara:

1-1000


Titlul planșei:

Pian de situație PT 61 siV.fen’-v

iTRASEMNEAZĂ PENTRU


SECRETARUL GENE NICOLAE -
COIZCTOL TEHNIC 'ARGEȘ SADCNY

VERIFICATOR/

EXPERT:___

Elaborator

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26Z326/2000 CI F RO 10976687 A 7    B-DUL PANDURILOR. NR.42,

WL.LWAI&I   ETAJ 4. COO POȘTAL 540S64.

grid    TARGU MUREȘ. JUD. MUREȘ

grid


Nume

Semnătură

Scara:

SEF PROIECJ

ing.MJBdsux

1:1000

PROIECTA^

ung.l. Rușii / \

Data:

DESENAT s

ing l Ruso .

08/2019

Titlul planșei:

Plan de situație PT 73


PLANȘA: yh 1/1 o


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ VASILE LUCA .: J /

MSTCTUl DE DMDTOM EMUUBeneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT.

84/2019

FAZA:


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


HCL
CONTRASEMNEAZĂ P SECRETARUL GEN NICOLAE - OtflALITAT

UN. BACĂlft OVICI


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA CRETARUL GENERAL AL MUN. NICOLAE - OVIDIU POPOVI

nume semnătură

EXPERT:    I_____

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE ' CIF RO 10976667

B-DUL PANDURILOR NR 42

ETAJ 4 COD POȘTAL 540554

TARGU MUREȘ JUO MUREȘ

J2&326I2000

DELGAZ grid


Nume

Semnătură

SEF PROIECT

ing.M. Besu

PROIECTAT

ing.l. Rusu

DESENAT

ing.l, Rusu

Scara:

1:1000Anulat Inch. resp. CF


st de transformare nou (PTCZ, PTA6, PTM) -14 mp


□ Bloc de măsură si proiecție (BMP) -1 mp


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


LES MT - 8 mp


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


Titlul [ lansai:

Plan de situație PT 363
EDINTE DE ȘEDINȚA î -VASILE LUCA


S.C. PUmiC 8X


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MU ACĂU


J Post de transformare existent (PTCZ, PTAB./P


Punct aprindere iluminat public (PA ii.) - 2 mp


S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26026/2000

DELGAZ

grid

S.C. DELGAZ GRID S.A.


CIF RO 10976687

8-DUL PANDURtOR. NR.42, ETAJ 4 COD POȘTAL 540554. TARGU MUREȘ JUD MUREȘ


Nume

Semnătură

SEF PROIECT

ing.M. Besu

-UBv L

PROIECTAT

ing.l. Rusu

DESENAT

ing.l. Rusu

I

Scara: . Titlul planșei:

1:1000 pian de situație P56

Data:   SH?.NICU G'NEA

08/2019


Titlul roiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


FAZA:


HCLPLANȘA:
li


ANEXA NR. 14

HOTĂRÂREA NR. 411 DAV, r* \ \

(                   L........J 14

1

VERIFICATOR) EXPERT:

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:

Beneficiar:


S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326/2000 CIF RO10976687


S.C. DELGAZ GRID S.A.


OF/ fîA 7 S'0UL PANOURILOR. NR.42,

ETAJ 4. C00 POȘTAL 540554,

gr/tf


TARGU MUREȘ JUD. MUREȘ


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


Scara:

1:1000

Data:

.JCIVM y- | II IȘ.l. ■       T_____                08/2019  _________

Președinte de ședință contrasemnează pentru

VACILE LUCA     SECRETARUL GENERAL

NICOLAE - O VID


___________ ; -Nume SEF PROIECT tng.ty. Besu


PROiECtATSemnăturăTitlul planșei:

Plan de situație PT 54
PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL
I--------------1EXPERT:    |

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26ra2e/Z000 CIF RO 10976687

RFI             B-OUL PANOURILOR, NR.42,

. ETAJ 4 COO POȘTAL 540554,

« grii ti    TARGU MUREȘ, JUO MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


_________NOțne

SEF.PROIECT [ing.M. '^edp~ PROIECTAT jing.l. Rgsuj


DESENAT ir^.l. Rusii

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

vasil^Xuca


SemnăturăScara:

1:1000


Titlul planșei:

Plan de situație PT 150


PLANȘA:


Data: 08/2019 RASEMNEAZĂ PEN SECRETARUL GENERA NICOLAE yOJWDIl


Comerț

LEGALITĂTe| IMUN. BACĂU ~ opovici


iFila: 1/1

\lRev: 0


ta

ta
transformare existent (PTCZ. PTA0, PTM)


unct aprindere iluminat public (PA H.) - 2 mpVERIFICATOR/ NUME

EXPERT:    I

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26I32&2COO C1F RO 10976687 f’JE’f f}A7 B-OUL PANDURILOR NR.42.

WL.L.W/A A»   ETAJ 4, COD POȘTAL 540554

gff'â TARGU MUREȘ JUO. MUREȘ

-----------------------------                         I r... ;....    .................................................................................


CERINȚA j

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


/<hlîțme


Semnătură


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VASItE tțJCA
Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT: 84/2019 FAZA:


HCLNTRU LEGALITAT L AL MUN. BACĂU

IDIU POPOVICIIFila: 1/1 I

IRev: 0S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE Sl OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J25/325/2000 CIF RO 10976587

B-OUL PANDURILOR, NR.42,

ETAJ 4, CQD POȘTAL 54OS54, TARGU MUREȘ JUD. MUREȘ


DELGAZ

grid

Nume


LEGENDA:


SEF PROIECT


ing.M. Besu


PROIECTAT -1ng.l,Rusu.


DESENAT


ing.l: Rusu \

___--


t de transfromare (PTCZ, PTAB, PTM)


ct aprindere iluminat public (PA il.)


Bloc de măsură sl protecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


Scara:

1:1000


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ X C TRASEMNEA VĂSILELUCA      ' SECRETARUL Gl

NICOLAE i


VĂSILELUCA

1              '            i


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 168

^r^GALITATEK DELGAZ GR10 MUN. BACĂU

povici


FAZA:


HCL


PLANȘA:

E02


Fila: 1/1 iRev: 0

ANE ĂRÂREABloc de măsură si protecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE JZ8H2«2000 CIF RO 10976887

B-DUL PANDURkOR. NR.42.

ETAJ 4, COO POȘTAL 540554 TARGU MUREȘ. JUO. MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID SA


DELGAZ

grid

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


SEF PROIECT PROIECTAT DES^NAY


Nume

.ing.tyi?Besu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASltE LUCAScara; 1:1000


Data:

08/2019


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 201


CONTRASEMNEAZĂ PE SECRETARUL GENE NICOLAE - OVIDr.ĂLrrAȚF?

N. BACĂU

VICIPLANȘA:

EO2^3Instalație de legare la pamant

A *'***

:                                                      V--A* r-aiM •

\ fl0 \\

NUME   SEMNĂTURĂ

EXPERT.    I

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326Z200O GIF RO 10876687

F^FI fi A 7   S'DUL PANOURILOR. NR.42.

MUL.MA1•-   ETAJ 4. COD POSTAI 54O5S4.

grid    targu mureș, jud. mureș

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GR1DS.A.

PROIECT:

84/2019

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

FAZA:

HCL

Semnătură

Nume

Scara:

1:1000

PLANȘA:

E02

Titlul planșei:

Plan de situație PT 223


SEF PROIECT ling^rBesu PROIEQTAT X -• DESENAȚ;


ing.1;'Rusu\ ing.l. Rusa \


L—» » * /      ,f *........... --—

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VAȘțLE. LUCĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG SECRETARUL GENERAL NICOLAE - O VID
dl^411WO


Post d® transfromare (PTCZ, PTAB, PTM)


Punct aprindere luminat public (PA ii.)


Bloc de măsură si proiecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


VERIFICATOR;

EXPERT:

Eiaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J2&326/2000 CIF RO 10876637 nPI fiĂ7 S-OULPANDURIIOR.NR.42.

ETAJ 4, COD POȘTAL 540554, gncf


S.C. DELGAZ GRÎD S.A.


TARGU MUREȘ, JUD. MUREȘ


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT: 84/2019 FAZA:


HCL


_____Nume Jng:M. Besu frt^.1. Rusy ing.l. Rusu .


Semnătură


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT_____________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCAScara:

1:1000


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ165 en? • GMotEiLoți.NTRASEMNEAZĂ PENT SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OVIDIU PPLANȘA:

E02S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326/2000 CIF RO 10975687

nCI fi A 7   B-001 PANOURILOR. NR.42.

***“■““   ețAJ 4. COD POȘTAL 540554

Qnd    TARGU MUREȘ. JUD.MUREȘ

gridSEF PROIECT

PROIECTAT,


desenat5 ,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ \ VASILE LUCA ;


Post de transfromare (PTCZ. PTAB, PTM)

Punct aprindere iluminat public (PA il.)

Bloc de măsură si protecție (BMP)

Instalație de legare la pamant

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


FAZA:


HCL


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 163 sr£.

NTRASEMNEAZÂ PENTRU L SECRETARUL GENERALAL NICOLAE - OVIDIU POFila: 1/1 ev: 0S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE CFRO 10976687

S-OUL PANOURILOR NR.42

ETAJ 4. COD POȘTAL 540554 TARGU MUREȘ JUO. MUREȘ


J 26/326^000

DELGAZ

grid

Nume

Semnătură

Scara: 1:1000

SEF PROIECT

ing.M. Besu

PROIECTAT

ing.l. Rusu        ,, Jț

■------------

Data: 08/2019

DESENAT

ing.l. Rusu

Titlul planșei:

Plan de situație PTAB 140


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau84/2019

FAZA:


HCLPLANȘA: |

E02 -/7AM-

EZI

o


Post de transfrcmare (PTCZ, PTAB. PTM)


Punct aprindere iluminat pubRc (PA il.)


Bloc de măsură si protecție (BMP)


Instalație de legare la pamant

\\

VERIFICATOR/      IMf=

EXPERT:       NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT: 84/2019

SERVICIUL PROIECTARE Si OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326/2000 CIF RO 10976587

HEI (3A7   B-DUL PANDURILOR. NR.42.

ETAJ 4 COD poSTAL 540554, . grt&    targu mureș, jud, mureș

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

FAZA:

HCL

Semnătură

Scara:

1:1000

Titlul planșei:

Plan de situație PTAB 354

' \Nume

ȘEF.PROIECT irig.ML ^esu~ ^Î^QIECTAT jnglBț^U-—Ung.i&ușuPLANȘA:

eo2 /pr


pESENftT________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONT VASIȚE, LUCA      SECRETARUL GENERALALNICOLAE - OVIDIU P

A HOTĂ


FUNDAȚIE \


EGENDA:EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J2SZ32&2000 CIFRO 10976537


Beneficiar:

S C. DELGAZ GRID S.A.


DJ-f CÎAZ B-DUL PANOURILOR, NR.4Z.

ETAJ 4. COD POȘTAL 540554

gr/cf


TARGU MUREȘ. JUO. MUREȘ


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


SEF PROIECT


Nume ing.M. Besu


PROIECTAT ing.r.,Rusu B          ' ing-J RusuScara;

1:1000


Data: 08/2019SDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PEN SECRETARUL GENE NICOLAE - OVIEXA NR. 31

NR.411 DIN 08.1


Post de transfromafe (PTCZ, PTAB, PTM)


S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326/2000 CIF R010976687

OJ»/ < 4 7 B-DUL PANDURILOR. NR.42, MLL.WA1A. ETAJ 4. COD POSTAI 540554, gr/d


TARGU MUREȘ JUD MUREȘ


SEF PRQIECT

PROIECTAT ~

DESENAT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: VASILE LUCA > /Punct aprindere iluminat public (PA îl.)


Bloc de măsură si protecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


SemnăturăScara:

1:1000


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HOL


PLANȘA:

E02 [f>

Fila: 1/1 ev: 0rnMviftTOîtLop.


CONTRASEMNEAZĂ PEN SECTRETARUL GENE NICOLAE - OVIDNR.32

411 DIN


EGENDA.


Post de transfromare (PTCZ, PTA8, PTM)


Punct aprindere iluminat public (PA il.)


Bloc de măsură si proiecție (BMP)


Instalație de legare fa pamant


VERIFICATOR/

EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

J2&326/2000 GIF RO 10976687

net flA      B-DUL PANOURILOR. NR.42.

ETAJ4, COD POȘTAL 540554.

gnd   TARGU MUREȘ JUD. MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID SA


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


Nume


SEF PROIECT; ing.M. Besu

PROIECTAT [ingJ.ftusu~


DESENAT


ing.l^ RusuScara:

1:1000


Data:

08/2019


Titlul planșei.

Plan de situație PTCZ 189


PIANSA:ITAT BACĂ
Purici aprindere Buminal public (PA ii.)


Bloc de măsură si proiecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE ■126/326/2000 CIF RO10376667

B-OUL PANOURILOR. NR.42. ETAJ 4, COD POȘTAL 540654. TARGU MUREȘ JUD MUREȘ


S.C. DELGAZ GRID S.A.


PROIECT:

84/2019 |


DELGAZ

grid

-----------------------------------------------------1---------------------------------------------------------------

r—J    Nume

Senjq^t

ura

SEF PROIECT ’ing/M. 0esu

Scara:

1:1000


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


FAZA: t


PROIECTAT^ |jngȚf>Rusu\

DESENAT ' ing.î. Ruâu \ ___

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VACILE LUCA ■      SECRETARUL GENE

NICOLAE - O

TRASEMNEAZA PENPLANȘA;

E02~nit?GENDA:


Punct aprindere iluminat public (PA II.)


Bloc de măsură si proiecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECT ARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/320/2OOO CIF RO 109T66ST

DFI             6-DUL PANDURILOR NR.42,

ETAJ 4. COD POȘTAL 540554 gncf


Beneficiar:

S.C, DELGAZ GRID S.A.


PROIECT:

84/2019


TARGU MUREȘ, JUD. MUREȘ


Nume

Semnătură

SEF PROIECT

ing/M Besu

PROIECTAT

îngTRusu.

. r

deș£năT

ing.l. Rusu \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ VASILE LUCA ?


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


Scara: 1:1000


Data:

08/2019


I XÂ-—:=*


FAZA:


HCL


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 262


CONTRASEMNEAZĂ PENTRILL] SECRETARUL GENERĂL A^M NICOLAE - OVTOIU/PQEC


AU/TATE £BACĂU |CI wPLANȘA:

E02-f’

Fila: 1/î ~

lev: 0
ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 35

LA HOTĂRÂREA NR. 411 DIN 08.11.2019Post de transfromare (PTCz, PTAB, PTM)


Punct aprindere iluminat public (PA il.)


Bloc de măsură sl protedle (BMP)


Instalație de legare la pamant


VERIFICATOR/ “ME

EXPERT:    1

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator

Beneficiar:


S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECT ARE Sl OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326/2000 CIF RO 10976687


S.C, DELGAZ GRID S.A,


npi A y B-PUL PANDURILOR NR.42,

ETAJ 4. COD POȘTAL 540564, grid TARGU MUREȘ, JUO. MUREȘ


grid

Țîtlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT


____Nume |ing?M, Besu ingj. Rusu ing.l, Rysu\


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VASILE LUCA:;Scara:

1-1000

Data:

08/2019


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 295


TRASEMNEAZĂ PENTRU. SECRETARUL GENERAfcfAI NICOLAE - OVIOIU B


AGITAT

/bacăuII

ICIPLANȘA:

E02-f>l>2.


Fila: 1/1 ^Rev: 0LA HOTĂRÂREA NR. 411 DIN 08.11.2019


i

li .4    11

-------(r *. t-2

)

1 l ®l

ți


GENDA-                                 '


Post de transformare existent (PTCZ, PTAB, PTM)


Punct aprindere iluminat pubtic (PA il.) - 2 mp


Bloc de măsură si protecție (BMP) -1 mp


Instalație de legare la pamant - 5 mp


VERIFICATOR/ EXPERT. Elaborator;

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

J267326/2M0 CIF RO 10976SB7

npl fi A 7 b-dul panourilor, nr 42.

ETAJ 4 COQ POȘTAL 540554 grid TARGU MUREȘ JuD. MUREȘ


S.C. DELGAZ GRID S.A.

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT.

84/2019

FAZA:


HCL


JNyme SEF PROIECT ing. Nt^esu PROIECTAT ing.l. Rusu   \

DESENAT    ing.l. RUSU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ J VASILJL^CAPLANȘA:

EO2-PV5


u 08/2019 -ST®--MftILTI 4to

ONTRASEMNEAZĂ PENT SECRETARUL GENERAL ĂL

NICOLAE - OVIDIU


EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIU. PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/M8/ZW0 CIF RO WS7«87

OJ»/              B-DUL PANDURILOR NR.42.

*■    ETAJ 4. COD POȘTAL 540S54.

grid    targu mureș, jud. mureș


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


grid

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT


Nume irigM.Besu ing.1. Rusy Ing.l. RqșuX


SemnăturăScara:

1’1000


Titlu! planșei:

Plan de situație PT 186
SEMNEAZĂ PENTRU LE SECRETARUL GENERAL A NICOLAE - O VID

0

A42


4STR. MARTIR CLOȘCA


4 ®

~i -jo=!


EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J2M26/KIOO CIF RO 10976F87

nCf A 7   B-DUL PANOURILOR. NR.42.

***^•-*«*41       ETAJ 4 CQD p0STAt 540J54

gria    targumureș jud.mureș


____Nume ing.J4. Besu ing.L. Rfcisu ingJ.Rusu'-


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESȘNAT HPJH-XWSMy

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VAȘILE LUCA ;■

IBeneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul BacauTitlul planșei:

Plan de situație PT 212


TRASEMNEAZĂ PENT SECRETARUL GENE NICOLAE - OVI


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL
CENTRAU TERMICA


Post de transfromare (PTCZ, PTAB. PTM)


Punct aprindere «luminat public (PA II.)


Bloc de măsură si proiecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE CIFRO 1WT6SS7

B-DUL PANDURILOR, NR.42,

ETAJ 4, COD POȘTAL 540554,

TARGU MUREȘ Jl». MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


J26/328Z2000

DELGAZ

grid

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT: 84/2019 FAZA:


HCL


NumeTitlul planșei:

Plan de situație PTCZ 315

SnzXM-uGkțJeW; 10
EpENDA;

Post de transformare existent (PTCZ, PTAB, PTM)


Punct aprindere iluminat public (PA it.) - 2 mp


Bloc de măsură si proiecție (BMP) -1 mp


Instalație de legare la pamant - 5 mp


LES MT - 4 mp


Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

serviciul proiectare si optimizare rețea electricitate

CIF RO 10876887

B-OUL PANOURILOR NR.42 ETAJ 4 COO POȘTAL S10554 TAROLI MURES JUD MUREȘ

. ț___, “u—

Nume ,\


J26/3aOXX)

DELGAZ

grid

k..

SEF PROIECT Ing. M, Besu

PROIECTAT

DESENAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂBeneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul p roiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 318Scara:

4 1:1000

Data:

08/2019

CONTRASEMNEAZĂ PSSiTL SECRETARUL GENEP&UAL. NICOLAE - OVIDMJ PO


L^XlTATl jfUN. BACĂU OVICI


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


^F^F^LANSA:

ZĂt*-2$Wl2 -f 53

v^IMTADADVA


7 v ^54              \ ff           J

Ms)

\ \\ w) V


EGENDA:

CZl


Bloc de măsură si proiecție (BMP)


VERIFICATOR/ Ml

EXPERT I NUME

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

J2en26/2OO0 CIF RO 10976687


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


PROIECT:

84/2019


HEI fi A 7 B-DUL PANDURILOR. NR.4Z **fc'**             ETAJ 4. COD POȘTAL 540554

gnd


TARGU MUREȘ JUD. MUREȘ


Titlul proiectului:

Extindere cdntorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


FAZA:


HCL


Nume


ȘEF PROIECT PROIECȚAȚ


DESENAT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASIL LUCA Ț I
Scara:

1:1000


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 336


PLANȘA:

E02-f fio
Post de transfromare (PTCZ, PTAB, PTM)


Punct aprindere iluminat public (PA M.)


Bloc de măsură si protecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


VERIFICATORI    1MB

EXPERT:   i NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT: 84/2019

FAZA:

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

SERVICIUL PROIECTARE $1 OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J2W32eraOOO C1F RO 10976687

f)Bf              B-DUL PANDURILOR, NR.42.

ETAJ 4r COD poSTAL 540556. gria TARGU MUREȘ. JUD. MUREȘ


HCL


Nume

Seqinatura

Scara: 1:1000

SEF PROIECT

irig. M. Besu

PROIECTAT

ing.l. Rușu

Data:

08/2019

desenat'

ing.l. Rusa

Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 337 £71? . 2.2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA


PLANȘA:

E02-P/7


V


TRASEMNEAZĂ PENT SECRETARUL GENERA NICOLAE - OVID1VERIFICATOR/ M1 tMC , EXPERT:____| NUME

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S A.

SER'JICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE 326/326/2000 CIF RO 1097668?


DF1              B-DUL PANDURILOR. NR.42.

*-**—*-ETAJ 4, COO POȘTAL 540554,

grid

TARGU MUREȘ. JUD. MUREȘ

Nume


Semnătură


SEF PROIECT jng} M. Besu PROIECTAT WlÎRusu ■DESENAT ihg-i. Rqsu PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE ȚUCA 'CERINȚA

i Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

Scara:

1:1000


Ttiul lansei:

Plan de situație PTCZ 4


L,Data:

.__ 08/2019

?^TRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETARUL GENERAL NICOLAE - OVIDIU


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


PLANȘA:

E02H? 2~

Fila: 1/1


EGENDA:          Ce/^X/^

I—I


Post de transfromare (PTCZ, PTAB, PTM)


Punct aprindere iluminat public (PA il.)


Bloc de măsură si protecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


VERIFICATOR/

EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

J26Z32W2000 CIF RO W9768B7

npl fSA 7 S-OUL PANDURILOR. NR.42

a.    ETAJ x C0D P0STAL 540554

TARGU MUREȘ, JUD. MUREȘ


grid

Nume


S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


SEF PROIECT PROIECTAT

DESENAT


Irig. M. Besu ing.l,1&șu~ ing-X J3usuScara:

1:1000


Data:

08/2019

HOT


r

S.COVIA


l q M      0£/5/7iM


EXPERT:    I NUME

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326/2OO0 CIF RO 1097665?

A 7    SUL RÂNDURILOR. NR.42.

*•    ETAJ 4. COD POSTAI 540554.

grid    TARGU MUREȘ. JUO. MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZGRIDSA


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


Nume


Semnătură


SEF PROIECT-PROIECTAT DESENAT


ing.M. Besu ing.i>3usu mg.L Rusu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA-

- /Scara:

1.1000TRASEMNEAZÂ PEN SECRETARUL GENE NICOLAE - O
VERIFICATOR/ EXPERT: Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26026/2000 C1F RO1M76687

OF/   A       B-DUL PANDURILOR. NR.42.

ETAJ 4 COD POSTAL 540554. grid    TARGU mureș, juo. mureș


Nume


SEF PROIECT ing.M.Șeșu ing.l.RUs j" ing.i, Rusu


PROIECTAT DESENAT


\\                   r Ttă

CERINȚA


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul BacauTitlul planșei:

Plan de situație PT 60

vvSlMUUu ,Z


NTRASEMNEAZĂ PENT SECRETARUL GENERAL A NICOLAE - OVIDIU


PROIECT:

84/2019 FAZA:


HCL


PLANȘA:

E02-W^ila: 1/1

0
MMCTU M'H wosanawni bac


VERIFICATOR

EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

.126^26/2000 CIF R0 10976687Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S A.


npi Z5 A 5* e-out pandurilor, nr.42. *■**“*-WZ41       ETAi , coo POȘTAL 540564.

grid

TARGU MUREȘ, JUD. MUREȘ


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT: 84/2019 FAZA:


HCL


SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT


Nume ing.M. Șesu ing.l, Rusu ing.l. Rusu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE Luc?ySemnăturăScara:

1:1000


Data:

08/2019


Titlul jșlansei:

Pian de situație PT 301


CONTRASEMNEAZĂ PE SECRETARUL GENE NICOLAE - O

T3S


ArĂ-«, A-iV,


C«dKțt«-U’, .j -;.

VERIFICATOR/

EXPERT:   1 NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J2W32B72000 CIF RO 1O976W7

npi fi A 7   e-DUL PANDURILOR. NR.42

ETAJ 4 C0D p0SȚAL 540554. grid    TARGU MUREȘ. JUD. MUREȘ

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT:

84/2019

Titlul proiectului:

FAZA:

HCL

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


SEF PRQIE.CT PROIECTAT DESENAT


Nume ing.M-. Bfeșu ing.l.' Rusu"


ing.l. Rusu

PREȘEDINTE DE ȘEDINlrĂVAȘILE LUCA.y /

■f?i;%e>oiehUj ț


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU L SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OVIDIU P0P


PLANȘA:

E02-f4^pT 70

p YJjm


Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26flîS/2000 CiF RO 10976687


HI7/ (iAZ   S-OUL PANOURILOR. NR.42,

*^■—***«•1 fta ETAJ CQD pqsțal 540554

grid

TARGU MUREȘ JUO, MUREȘ

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


PROIECT:

84/2019


Nume

Semnătură

Scara:

SEF PROIECT

ingrM. Besu

1:1000

PROIECTAT;

ing.l. Rus£k

1

Data:

DESENAȚ

ing I Rusii ' ““

08/2019

Titlul planșei:

Plan de situație PT 70

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASÎLE LUCA j


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCAOA din zona urbana, județul Bacau
CONTRASEMNEAZĂ PENTRI SECRETARUL GENERAL Ăf


FAZA;


HCL

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE .126/326/2000 CIF RO 10976607

B-OUL PANOURILOR NR.42. ETAJ 4 COD POȘTAL S40554 TARGU MUREȘ JUD. MUREȘ

Nume


DELGAZ

___grid

SEF PROIECT


PROIECTAT

DESENAT'


ing.M. Sesu ingliRusu ing.l.'Rusu


Semnatul


matura


PREȘEDINTE DE ȘEIJINițĂ. VASILE LUCA; /

A / /


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


84/2019

FAZA:


HCL


Scara:

1:1000


Titlul planșei:

Plan de situație PT199


—Data:

[ Ț 08/2019

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETARUL GENERAL A» NICOLAE - OVIWV/BOI


■PO'
PLANȘA:

-W

OZEl

D6A44        i HA-

GENDA:

□ Post de transformare nou (PTCZ, PTAB, PTM) • 14 mp

■ M

LESMT - 10 mp

VXopp?T0R/   NUME   SEMNĂTURĂ

tArtrx 1 i

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT: 84/2019

CIF RO 10976687

B-DUL PANDURILOR, NR.42,

ETAJ 4, COD POSTAI 540554, TARGU MUREȘ JUD. MUREȘ

Titlul. roiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J28/326/2000

FAZA:


DELGAZ

grid

HCL


Nume


SEF PROIECT ing.WȘesu


PROIECTAT iingjȚRus'u

DESENAT ’ ihgJ.'kusii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA ' ’ ■■1
Titlul lansei:

Plan de situație PT 135


S7F.M<U'Fftfc\2<3PLANȘA:


jCL-ă-X X

ANEXA NR. 54

A NR. 411 DIN 08.11.2019STR. INDEPENDENT


r w<( r t T&a r?v*<..._______________

îVERÎFICATOFM Ml IMC’ i EXPERT:    I NUME


r                                      fty ft vțjWQ


SEMNĂTURĂ


i Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J 26/3 26/2000 CIF RO 10976SB7

DPI DA7   B-DUL PANDURILOR, NR.42,

WULU/IIAb ETAJ 4 C0D poSTAL 540554,

I       gnd

S C PRODWfALCO SAL


CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


Beneficiar:

S.C. DELGAZGRID S.A.


TARGU MUREȘ. JlIO. MUREȘ

t-——

E

ț

- Nume

Semnătură

Scara:

jSEF PROIECT

ing. M. Besu

(A\

1:1000

PROIECTAT L

ing.l.Rustî

Data:

DESENAT

ing. L Rdsu

08/2019

Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 423


titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


PROIECT:

84/2019


FAZA:
57K« mNeWTUUu'J,2./^Ș'

Contrasemnează pe SECRETARUL GENE NICOLAE - O VID/     p \

/ l               \

\ ' '

\ t

ko


le transformare nou (PTCZ, PTAB, PTM)-14 mp


aprindere Iluminat public (PA II.) - 2 mp


Bloc de măsură si proiecție (BMP) - 1 mp


Instalație de legare la pamant - 8 mp


LESMT - 7 mp


VERIFICATOR/ EXPERT:

NUME   SEMNĂTURĂ

.25.........VT.L.WI

CERINȚA

m fejjțgsr \--i

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/32W2O0O CIF RO 10976687 fi A 7    8DUL PANDURILOR, NR.42.

fc.L.W/afc    ETAJ 4, COD POȘTAL 540554

grid    TARGUmureș jud. mureș

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT:

84/2019

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

FAZA:

SF

i

Nume     Semnătură

Scara: 1:1000

Titlul planșei:

PLANȘA:

SEF PROIECT

ing. M. Besu     |   $\

Plan de situație PTAB 126                       -f

oitE-ft- mu tbtc4 ’ -    „

PROIECTAT

ing.l.Rușu \    j *"T

Data:

DESENAT lng.1. RusuPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ? VASILE LUCA


CONTRASEMNEAZĂ PEi SECRETARUL GENERĂ NICOLAE - OVID1


Xtri

LAIl‘O


CSacâu

Ici

Stafie


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BA|< NICOLAE - OVIDIU P


MCAV 378


Ci£ - t-y. >7

LEGENDA:

I....................| Post de transformare nou (PTCZ, PTAB, PTM) So"mpPunct aprindere iluminat public (PA ii.)


Bloc de măsură si proiecție (BMP)


Instalație de legare la pamant - 8 mp


LES MT - 8 mp

VERIFICATOR^ ^UME

EXPERT:........ I__2™__

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NRJDATA

Elaborator;

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE ■                 J26/326/2OX> CIF RO 10976687

nPI fi A 7   B-DUL PANOURILOR, NR.42,

ETAJ 4 CQD poSTAL 540554

gri U    TARGU MUREȘ JUD MUREȘ

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT: 84/2019

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

FAZA:

SF

Nume     1 Setpj

a?tura

Scara:

Titlul planșei:

PLANȘA:


SEF PROIECT

ing. M. Besu

1:1000

PROIECTAT

ing.l. Rusu

-]

f t      Data:

DESENAT

ing.l. Rusu

08/2019
PREȘEDÎNTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA


ZZJBloc de măsura sl proiecție (BMP) - 1 mp


Instalație de legare la pamant - 5 mp


Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE Sl OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326/2000 CtF RO 10976637

mul pandurilor, nr.«,

ETAJ 4, COD POȘTAL 540554, TARGU MUREȘ, JUO. MUREȘ


S.C. DELGAZ GRID S.A


DELGAZ

grid

Nume

1 Seqinaturaî

Scara:

SEF PROIECT

ing. M. Besu

1:1000

PROIECTAT

ing.l. Rusu

V

Data:

DESENAT

ing.l. Rusu

08/2019

i

Plan de situatre PTCZ 119

i

i                                                             ________________


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

Titlul lansei:


PROIECT:

84/2019

FAZA:

EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE St OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J260Î6/2000 CIF RO 10976687


npi flA7 B’OUL PANDURILOR NR.42.

***-**«<«ETAJ 4, COD POȘTAL 540554

grtd

TARGU MUREȘ, JUO. MUREȘ


Nume


LEGENDA:Instalație de legare la pamant


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


Semnătură


Scara: 1-1000


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT ______ ,         ________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ P VASILE LUCA       SECRETARUL GEN

NICOLAE - O¥I


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 167

PROIECT: 84/2019 FAZA:


HCL


PLANȘA:

E02-f<^

Punct aprindere Iluminat public (PA l|t)


Bloc de măsură si protecție (BMP)


Instalație de legare la pamant


VERIFICATOR/ Ml ,„c

EXPERT   1  NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26I326/2000 CIF RO 10976687

npi fi A 7   BOUL PANDURILOR. NR.42.

ETAJ 4. COD POȘTAL 540554

gr id    TARGU MUREȘ, JUD MUREȘ

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S A.

PROIECT:

84/2019

Titlul proiectului:

FAZA:

HCL

Extindere contorlzare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

Scara: 1:1000

PLANȘA:

* Nume ing.M. Besu ing.l. Rusu ing.l. Rubu


SEP PROIECT proiectat" {DESENAT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCÂ /CON SECRETARUL GENE NICOLAE - OVIDIK P
LEGENDA:                            ///

s ff >

Post de transfromare (PTCZ, PTab,/tm).

Punct aprindere Iluminat public țPATUK

Bloc de măsură si protecție (BMP)

Instalație de legare la pamant     »     f j

_


Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE 726/326,7000 CIF RO '0976687

B-D'JL PANDURILOR NR.42.

ETAJ 4. COD POȘTAL 540554, TARGU MUREȘ JUD. MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


DELGAZ

grid

Titlul proiectului:

Extindere contorizare Inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, judetui Bacau


PROIECT:

84/2019

FAZA:


HCL


Nume


SEF PROIECT' ing. M. Sesu


Semnătură


PROIECTAT


DESENAT    j ing.l. Rusu_____

PREȘEDINTE DE ȘEȘTNȚĂ VASILE ^UCA

XScara:

1:1000

Data:

08/2019


PLANȘA:

E02-fCONTRASEMNEAZĂ PENT SECRETARUL GEN NICOLAE - 0VILEGENDA: £61^64*1

Post de transformare existent (PTCZ, PTAB, PT

__

Punct aprindere iluminat public (PA ii.)

O Bloc de măsură sl protecție (BMP)

Instalație de legare la pamant - 5 mp


VERIFICATOR/, Ml.. ,c EXPERT:   |   NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE Sl OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J2W326/2000 CIF RO 10976687 npi fi A 7   B-DUL PANDURILOR NR.42

ETAJ 4, cqc p0STA1_ 540554. grîd    ȚARGU MUREȘ, JUO. M

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRiD S.A.

PROIECT:

84/2019

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, j

FAZA:

SF

Nume,

Serpijptura

Scara:

Titlul planșei:

PLANȘA:

SEF PROIECT PROIECTAT

1:500


DESENATData: 08/2019


SVjL.CONTRASEMNEAZĂ PENTjft 1 SECRETARUL GENERAK NICOLAE - OVJD1L
c...y

A vi

A

>t?eS.C. DELGAZ GRID S.A,

SERVICIUL PROIECTARE Sl OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE .125/326/2000 CIF RO 10976687

DFI             B-OUL PANOURILOR. NR.42

ETAJ 4, COO POȘTAL 540554. arid TARGU MUREȘ. JUO. MUREȘ

grid


Nume


SEF PROIECT proiectat DESENAT


LEGENDA:                    |

Post de transfromare (PTCZ, PTAB, PȚ

Punct aprindere iluminat public (PAJI.)

Bloc de măsură sl protecție (BMP)

Instalație de legare la pamartt

S.C. DELGAZ GRID S.A.


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


Scara:

1:1000PROIECT:

84/2019 FAZA:


HCL

ANEXA NR. 65

LA HOTĂRÂREA NR. 411 DIN 08.11.2019


BISERICĂ VTUI DUMITRU


i \ vC>—

M .4

XX.


Post de transfromare (PTCZ, PTAB. PTM


Punct aprindere iluminat public (PA i


Bloc de măsură si protecție (BMP


Instalație de legare la pamanl


NUME   SEMNĂTURĂ

cĂrcRT.

CERINȚA

REFERAT/EXPERȚ1ZA NR./DATA

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A,

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT: i

84/2019

FAZA;

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

J26Z32e/2OOO CIF RO 1O9766S7

DJFI       ÎZ    B-DUL PANDURILOR NR.42,

WA.1.U/11A*      4 C0D PQSTM M0554


grid

and    TARGU MUREȘ. JUO. MUREȘI

Nume

Serpnatura

SEF PROIECT

ing. M. Besu

PROIECTAT

ing.l. Rusu

-JZ-J

DESENAT

ing.l. Rusu

lXL


PLANȘA:

E02-f|£^ANEXA NR. 66

LA HOTĂRÂREA NR.411 DIN 08.11.2019


BISERICA

SFÂNTUL DUMITRU


L*-’—\\\


Post de transfromare (PTCZ. PTAB, PT


Punct aprindere iluminat public (PA i


Bloc da măsură si protecție (BMP


Instalație de legare la pamant


NUME

SEMNĂTURĂ

t-------4

CERINȚA

---U__   JLCTX 1                      ----- 1-F  11^*

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Beneficiar:


EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE JÎ6n26.1000 CIF RO 10576687

DPI fi A 7   e DUL PANDURILOR. NR.42

ETAJ 4. COD POȘTAL 540554. TARGU MUREȘ JUD. MUREȘ


S.C. DELGAZ GRID SA


grid

Ț '

SEF PROIECT;iiHjJv


Nume


Semnătură ing. M. Besu j jj4\ PROIECTAT qing.1. Rusu țDESENĂT [ing.lțRusu președinte de ȘedințăI---  .----—— --

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 237

, iSo

PROIECT: 84/2019 FAZA:


Scara: 1:1000


Data.

08/2019CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALII SECRETARI L GENERAL AL MUN. N1C0LAE - OV1D1U POPLANȘA:

£02-^3-S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE 4267326/2000 CIF RO 10976687

DELGAZ

grid


BOUL PANDURILOR. NR.42.

ETAJ 4, COD POȘTAL 540554, TARGU MUREȘ. JUD. MUREȘ

Nume

Semnătură

SEF PROIECT

ing.M. Besu

PROIECTAT

ing.i. Rusu

^27

DESENAT

ing.l. Rusu


Scara:

1:1000


Data:

08/2019
LEGENDA:


M jjâ —

Post de transfromare (PTCZ, PTAB, PTM)

Punct aprindere iluminat public (PA il.

Bloc de măsură si proiecție (BMP)

Instalație de legare la paman!

.Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul BacauTitlul piansei:

Plan de situație PTCZ 246 5TR • Aețto poptUț Zxia??

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU l£Qf SECRETARUL GENER.

MCOLAE - OVROMANȚA JUDE


MOISE—ALEXA


3842 mp
T77 P83

LEGENDA:


TĂRĂREA NR. 411 DIN 08.11.2019

VERIFICATOR) EXPERT:

NUME   SEMfWjRA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J260Î&2000 CIF RO W9T66S7

B-DUL PANOURILOR, NR.42, £TAJ « coo pqstal 540554. grid targu mureș, jud. mureș

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT:

84/2019

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

FAZA:

HCL

Nume

Semnătură

Scara:

1:1000

Titlul planșei:

Plan de situație PTAB 359

y     //•&    /

PLANȘA:

E02-P

JMa: 1/1

R&t; 0

SEF PROIECT

ing, M. Besu

PROIECTAT

.ingj. Rusu

1

Data: 08/2019

DESENAT

ing.l. RusuPREȘEDINTE DE

VASILE LUCACONTRASEMNEAZĂ PENT SECRETARUL GENERAI/A NICOLAE - OVID
ROMANIA i

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂ


S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326rttW0 CIF RO I0976W7

npi fi A 7   &-DUL PANDURILOR. NR.42.

”    ETAJ 4, COD POȘTAL 540554.

grid    TARGU mureș jud. mureș

Nume

Se

mnatura

Scara:

SEF PROIECT

ing. M. Besu

1

1:1000

PROIECTAT

ing.l. Rusu

Data:

DESENAT

ing.l. Rusu

08/2019

Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 224


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VĂSIL


L—I

C&i


Post da transfromare (PTCZ. PTAB, PT


Punct aprindere iluminat public (PA i


Bloc de măsură si protecție (BMP)


Instalație de legare la pa

CERINȚA

' Beneficiar:

|         S.C. DELGAZ GRID S.A.


»TitIul roiecțuhji:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

FAZA:


HCL


CONTRASEMNEAZĂ PENTR SECRETARUL GENE NICOLAE - O
PLANȘA:

E02-f££ îTTl o
ll4—"


r:

|

, \..... .    , „L..r**'1 .............................

i=n  ir—Ff f

V

©

“•— ”—

=

1

M 0

?

V

J"!

©

J


r^l

^V\V

Zk®‘      \

w i\p i


A. h o

*8*


O o ’C o §3?

o ® «.
r+j
^p^T0R/ NUME SEMNĂTURĂ CERINȚA Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

C1F RO 10976687

B-DUL PANDURILOR NR.A2, ETAJ *. COD POȘTAL M0554 TARGU MUREȘ JUO. MUREȘ

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


PROIECT: ’

84/2019

FAZA:


Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


J26/32W2W»

DELGAZ gnc/


HCLSEF PROIECT PROIECTAT DESENAT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VAȘILE LUCA '  '

ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LE SECRETARUL GENERA

NICOLAE - OVTD1
LA HOTĂRÂREA NRN41*17DIN 08.11.201£>—f          tCONTRASEM®


SECRETARUL G


EGALITATE ĂU


ERAL AL MUN. BALEGENDA:

| "...... .....| Post de transformare existent (PTCZ, PTA0, P


Punct aprindere iluminat public (PA il.) - 2 i/fp


Bloc de masare si proiecție (BMP) -1 m


Instalație de legare la pamanl - 5 mp


LES MT - 4 mp


VERIFICATOR/   ... tMC

EXPERT-       NUME

Elaborator.

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

J26732&20C0

DELGAZ

grid

CIF RO1M7G687


SEF PROIECT PROIECTAT DESENATBeneficiar

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 240


PROIECT:

84/2019

FAZA:
ANEXA NR. 76 LA HCL N


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOV1CI


LEGENDA:

|      | Post de transformare existent (PTCZ, PTAB

□ Punct aprindere iluminat public (PA ii.) - 2 mp |   | Bloc de măsură si proiecție (BMP) -1 mp


InstalaSie de legare la pamant - 5 mp


VERIFICATOR/.

EXPERT, I Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J26/326/2000 CIF RO 10976S87 npi ZS A 7 S-OUL PANDURILOR NR.42, fc    ETAJ 4 COD POȘTAL 540S54.

gnd

NUME


SEMNĂTURĂ


TARGU MUREȘ JUD MUREȘ


CERINȚA j

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


PROIECT: 84/2019 FAZA:


Titlul p roiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana județul Bacau


Nume

Semnătură

SEF PROIECT

PROIECTAT

ing.l. Rusu

C

'A

DESENAT

ing.l. RusuScara: 1:1000


Data:

08/2019TiUul planșei:

Plan de situație PTCZ 78                         2      *5

ANEXA


,®/ \ xy preșSî 2SSb'-.VA8 (wXXL /

■' 1 ■ ■“ ’

DINTE DE ȘEDINȚĂ

JLE LUCA

QXZ

J              (  .21

K/CONIRASEMNEAZĂ PENTRU / SECRETARUL GENERALAL*

NICOLA E-DUDII >P01Wf’

CALITATE

NIC. BACĂU


■Ch£ SZ. fâLf-

I __ J Post de transformare existent (PTCZ, PTAB,


Punct aprindere iluminat public (PA ii.) - 2 m


9t*‘Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRIC RATE J26/32&2O» CIFRO 10978687

D/*/      7        PANDURILOR. NR.42

WETAJ 4 coo poSTAL 54055*3 gnu    targu mureș jud mureș

Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PROIECT:

84/2019

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

FAZA:

HCL

Nume

Sepinatura

Scara:

Titlul planșei:

PLANȘA:

ing.M. Besu

SEF PROIECT

1:

Plan de situație PT151


PROIECTAT DESENAT


ing.l. Rusu ing.l. Rusu


CONSI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

* ’X

’-g*

PT

Aj (Ș


1-1/ AP

2 CM


Post de transfromare (PTCZ, PTAB. PTM)


Punct aprindere iluminat public (PA il


STRi Parcului

--—   —-----ALJiKA PARCULU


Bloc de măsură si proiecție (BMF?)


Instalație de legare la pamartt


EXPERT:

Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE CIF RO 10976587

B-DUL PANDURILOR. NR.42 ETAJ 4. COD POȘTAL 540564 TARGU MUREȘ. JUD. MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


PROIECT:

84/2019


J2W326/2000

DELGAZ

grid

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau


FAZA:


HCL


____Nume ing.M. Besu ing.l. Rusu ing.l. Rusu


SemnăturăScara:

1:1000


Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 20CONT SEMNEAZĂ PENTRU LEGA SECRETARUL GENERA NICOLAE-OVIDIPLANȘA:

E02-P

Fila: 1/1

Rev: 0


*-r
ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU

L LOCAL


PREȘEDINTE DE VASILE LUfcA


LEGENDA;


Post de transfromare (PTCZ. PTAB. PT


Punct aprindere iluminat public (PA i>


Bloc de măsură si proiecție (BM


Instalație de legare la pamant


ia>/ /A.AT7

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


Elaborator:

S.C. DELGAZ GRID S.A.


SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE J2W326/2K0 CIF RO 10976587


DELGAZ


grid

B-DUL PANDURILOR. NR.42. ETAJ 4, COD POȘTAL 540554 TARGU MUREȘ. JUO. MUREȘ


Beneficiar:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Titlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau

Titlul planșei:

Plan de situație PTCZ 211


PROIECT:

84/2019 FAZA:

HCL


Scara: 1:1000


'românia

JUDEȚUL BACĂU

OONSÎWUL-EOeAL BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE '' SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU

NICOLAE-OVID1U POPOVIC1

z' s,1.

președintele ședință


It

fo


Prnrialetl


LEGENDA;


Post de transformare existent (PTCZ. PTA$. P

Punct aprindere iluminat public (PA il.) - 2 mp

Bloc de măsură si protecție (BMP) -1 mp

Instalație de legare la pamant - 5 mp

LES MT - 4 mp


VERIFICATOR/

EXPERT:

Elaborator:


D G/\Z

gr/dTitlul proiectului:

Extindere contorizare inteligenta cu automatizare rețea Medie Tensiune si integrare SCADA din zona urbana, județul Bacau                                         . .. __

Scara:

1:1000

PROIECT:

84/2019

FAZA:


LANSA: \E02 -


I

5 PLAN TOPOGRAFIC

Scara I 500

NCP 63858


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN1C. B^CÂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VAS1ȚE LUCAO ini

r>

wS.C. MARSTE S.R.L.

PROIECTARE SI EXECUȚIE REȚELE ELECTRICE 0.4KV str. lonita Sandu Sturdza, nr. 32, loc. Bacau, jud.

RO13928935, J04 / 337 / 2001

PROIECTAT

Ing. BOUBATRIN MIHA!       |

DESENAT

Ing. BOUBATRIN MIHA 1

VERIFICAT

Ing. TOFAN LAURENTIU   Jf'

SEF PROIECT

y 1

Ing. TOFAN LAURENTIU        \

DIRECTOR

Ing. ALEXANDRESCU V.       | JLț/''A3S


DENUMIRE:

“ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SPAȚIU COMERCIAL APARTINAND S.C. MEGAIMAGE S.R.L.

AMPLASAT PE STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 3, LOC. BACAU. JUD BACAU”

PROIECT NR.

47/2019

INVESTITOR:

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

FAZA: HCL

BENEFICIAR:

S.C. DELGAZ GR1D S.R.L.

PLAN DE SITUAȚIE

PLANȘA

NR.2


0(7ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PREȘEDIEflfi DE ȘEDINȚĂ VÂSILE LUCA


Clădire

ANE HCL


A NR. 83 LA . 411 DIN 0


Bloc de Locuințe Nr.Cad.602il


NTRU LEGALITATE


CONTRASEMNEAZĂ

ETARUL GENERAL AL UNIC. BACĂU 'NICOLE-OVIDIU POPQVICI


Legenda:

Sistem de proiecție (X,¥f STEREO‘70

Sistem de referința (Z) "Marea Neagra"- 197S Banca

Parcare mașini din pavele

—- - LES MT circuit proiectat

- LES 0,4 kV circuit exixtent țxj Firida


VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

sjem^Stura

cERÎFffA

REFERAT ■ EXPERTIZA NR. / DATA

a i i cvc 4^

jSjk            1 Z3     nr.81

ENERGY S A auyjrroif

................                 r

p#e@yâbo<fx6m4.

beneficiar:

J DELGAZ GRID S.A.

Proiect nr.

10101/ 2019

SPECIFICAȚIE

NUME

Jicafâ

Titlu proiect; Modificarea punctului de măsură a energici electrice din JT in MT obiectiv Telekom Communications S.A. amplasat in municipiul Bacau, strada Nicolac Balcescu tw. 2-4

Faza

ss

VERIFICAT

ing. Andrei Vasiie

1:500

PROIECTAT

ing, Andrei Vasiie

Data

Titlu planșa:

Pian de situație proiect                       _

UI

Planșa nr.

DESENAT

ing, Ponomarenco Eugeniu

2019

P-03ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 84 LA HCL NR. 411 DIN 08.11.2019PREȘEDINTE D£ ȘEDINȚĂ LUCA

NCP 8*1972 Curte


5.23


175.45


iu>

III. TAI


NCP 62871


LEGENDA

--LES 20kV proiectata (1=135m, S=67.50 mp Domeniu Public) -M— LES 20kV demontata

PTAv post de transformare

---- LES 20kV existenta

♦ Manșon proiectat


Desenat


Verificat


Sef proiect


Director/a

f/L ■CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU


PLrfN TOPOGRAFIC

Scurs 1 500


Pian de situație


A3<297x420> rnrnp


HCL


Planșa:

2ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIULi

r-Ti

'Di


ANEXA NR. 85 LA HCL NR. 411 DIN 08.11.2019

rPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCĂ


Bloc locuințe colective IB 4


IJIuc locuințe Nt.T t>2‘»6? colective I’ t*i'■ -:.<S£L53 ■■r 16060.


■ZÎ6O.57


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAL


c v/ix i kam.w.AZA PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU NICOLAE-OVIDIU-POPOVICI


BL>c locumtc

N(T 62V67 ecilectiuri I


cukxme 1


seculariiS.C. MARSTE S.R.L.

Str, I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135
1:1000

Datcu
Proiect nr,i

25


Planșa:

2ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


155.39


©155.51


155.52

155.52

155.45


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VÂSILELUCA


>y z/z>z zzzz %,-z,

, £/z <z zz z zz <■ -9 ■>

, z^'<'ZzZ'<Z<'/>Zz/>Z/% V’-C' <Zz 7z Zz z/z // Z» Z> Zz ' .'Z/Vz Jz >


Supta ftța totala Vnasurata

Suprpfata di^aci>376.00 mp


ICC CI

A(P+4)


H-I5.55M
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI • - LES1 kv proiectata (L=2x7Dm, S=35 <np)

 • - IES 1 kV exutaote

FB proiectate (S=0.5 mp)

Amplasament bloc KOMFORT IMMOBdtEN HAUS Manșon proiectat


*

A# * *

'■’S MARSTE


SJV

!A

S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135

OeniWHN:

ALIMENTARE CV ENERGIE ELECTRICA IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE. APARTINAND SC KOMFORT HA I SIMMOBILIEN, AMPLASAT IN MUN. BACAU, STR. MIRCEA ELIADE. NR. JA, JUD. BACAU

Proiectat

ING. lonut COSTAN 7-

Scara.

1:500

S.C. DELGAZGRfDSA

Desenat

ING. lonut COSTAN k

Plan de situație

Verificat

ING. Laurentiu TOFAbt/

Data:

09.2019

Sef proiect

ING. Laurentiu TOFAN

V

Director

ING. V.ALEXANDRESCU

Format:

A3(420 x 297) mmp
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. 87 la HCL NR. 411 DIN 08.11.2019

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI WWSE^VVi'UTE ȘI SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contu 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezenta prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________•

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l, Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str......................aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie Ia predarea amplasamentului în vederea...................................................

DI. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a)     să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de...... mp necesară pentru realizarea

lucrării,

 • b)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii;

 • c)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala

proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină........................pe propria cheltuială;


 • e)     să execute, pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulsției, în termen de 60 de zile de la primirea înțtiințării,

 • f)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g)     să întrețină bunul ca un bun gospodar șî ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h)     să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;

 • i)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului


 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de Ia încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

vn. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

vm. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente                           @

IX.CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR MUNICIPIUL BACĂU


PRIMAR


Cosmin Necula


Direcția Juridică


BENEFICIAR DELGAZGRIDSA

Radu Petre

Director General Adjunct

Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID


Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin


Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


DIRECTOR Direcția Drumuri PublicePREȘEDINTE DEȘEDÎNȚĂ VASILE LUCĂ