Hotărârea nr. 410/2019

Hotărârea nr. 410 din 08.11.2019 privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2019

;/> -

ornaHf(t


</< ■/„/ fflacău

//sfAffA AAA> ca/ff/ r>    Mfrffifff/f/f 133c/<yc

HOTĂRÂREA NR. 410 DIN 08.11.2019

privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 71556 din 02.10.2019 al Direcției Piețelor prin care se propune plata cotizației către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2019;

-Hotărârea Asociației Administratorilor de Piețe din România nr. 73/ 2019 prin care se stabilește cuantumul cotizației la suma de 3000 lei;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 11054 din 23.10.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11055.1.23.10.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Piețelor înregistrat cu nr. 11055/2/24.10.2019 ; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1876/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 1877/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile HCL nr.l73/2015 privind completarea HCL nr.l25/2015 prin care s-a aprobat afilierea Direcției Piețelor din cadrul Primărieic Municipiului Bacău la Asociația „Administratorilor de Piețe din România;

-Prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art.140(1) și (3), art,154(l), art.l96(l) lit .”a”, ale art.197(1) și ale art.243(l) lit. .”a”,și.”b”,din OUG nr.57/2019;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(14) și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă plata sumei de 3000 lei, reprezentând cotizația de membru a municipiului Bacău, către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2019.

ART.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 173/ 2015.

ART.3.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor și Direcția Economică.

ART.4. Hotărârea va fi transmisă Primarului Municipiului Bacău, Direcției Piețelor, Direcției Economice, precum și Asociației Administratorilor de Piețe din România.

ART.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instițuțjei-Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

/X-?v

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

| VASILELUCA >|

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI