Hotărârea nr. 41/2019

Hotărârea nr. 41 din 28.02.2019 privind modificarea HCL nr.320/2018 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2018-2019

HOTĂRÂREA NR. 41 din 28.02.2019

privind modificarea HCL nr.320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019

9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 19914/ 19.02.2019 înaintată de Școala Gimnazială nr. 10 Bacău prin care ni se aduce la cunoștință faptul că dl. consilier local Fechet Mircea și-a înaintat demisia;

 • - Demisia d-lui Mircea Fechet din Consiliul Local Bacău înregistrată cu nr. 65058/ 31.01.2019;

 • - Referatul nr. 1959/ 21.02.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1960/ 21.02.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1961/ 21.02.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 167/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 168/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 169/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 170/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.171 /27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată;

 • - Amendamentul doamnei consilier Enula Pricopoaea, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se modifică numerele curente 4, 13, 26, 31 și 35 din Anexa la HCL nr. 320/ 2018, acestea urmând să aibă acest conținut:

7                                                                                                        3

4.

Școala Gimnazială nr. 10, str.

Pictor Andreescu, nr. 1

CA = 13 membri

Breahnă - Pravăt Cristina Ionela

3

Botoi Romică

Stan Gabriel

13.

Școala Gimnazială ”Mihail

Sadoveanu”, str. Venus, nr. 16

CA = 9 membri

Sova Gâtu Laur

3                           3

Dănilă Gheorghe Huluță Ghiorghe

26.

Liceul Tehnologic ”Henri Coandă”, str. Henri Coandă, nr. 8

CA =13 membri

Dragomir Doina

Botoi Romică

Crețu Cătălin Bogdan

31.

Colegiul Național Catolic ”Sf.

Iosif’, str. Calea Moldovei, nr. 233

CA = 9 membri

Ciocodei Mihaela Botoi Romică

35.

Școala Sanitară Postliceală ”Sanity”, Bacău

Ciocodei Mihaela

Miclăuș Daniel

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 320/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.