Hotărârea nr. 409/2019

Hotărârea nr. 409 din 08.11.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 17704 din 03.10.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69570 din 23.12.2013, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. CRIZANTEMA S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

08.11.2019, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Cererea d-lui Panainte Gheorghe - Administrator al S.C. CRIZANTEMA S.R.L. Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 37862/16.10.2019;

-Contractul de concesionare nr. 17704/03.10.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69570/23.12.2013, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. CRIZANTEMA S.R.L.;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 10967 din 22.10.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10969 din 22.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11015/23.10.2019 ;

-Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 11015/24.10.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1872/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1873/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1874/06.11.2019 al Comisiei de specilaitate nr. 3 și nr. 1875/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Contractului de Concesionare nr. 17704/03.10.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69570/23.12.2013;

-Prevederile Art. 22, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” si ale art. 327, alin. (1), lit. “a” si alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 17704/03.10.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69570/23.12.2013, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. CRIZANTEMA S.R.L. pentru suprafața de 30,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului

Bacau, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 2, pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, începând cu data de 03.10.2019.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Arhitect Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART, 3 Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau prin aparatul de specialitate, sa întocmească si sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 17704/03.10.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69570/23.12.2013, cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fî comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor menționate la Art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fî comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

*

/V..'


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI