Hotărârea nr. 408/2019

Hotărârea nr. 408 din 08.11.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 72/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău în perioada martie – aprilie 2019

q(f// ^3 aeâff

Ah/ ^3<- va/€//   //f///frf’/Hff/f/f

■■ '' " ----——

HOTĂRÂREA NR. 408 DIN 08.11.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 72/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natatie si Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău în perioada martie - aprilie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

08.11.2019, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1421/ 04.10.2019 înregistrată la instituția noastră cu nr. 37143/ 08.10.2019 înaintată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modem prin care ne solicită Bazinul de înot Bacău pentru mai multe evenimente sportive desfășurate în perioada martie — aprilie 2019 și asigurarea ambulanței;

-Referatul înregistrat cu nr. 10898/ 21.10.2019 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive - Secția Bazin de înot prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 72/ 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10962/ 21.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10963/21.10.2019; -Raportul Direcției Administrare Baze Sportive înregistrat cu nr. 10963/23.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1868/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1869/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1870/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1871/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 72/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău în perioada martie - aprilie 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.”d” și lit.”e”, alin,(7) lit.”f’ și alin. (9) lit.”a” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se modifică titlul HCL nr. 72/ 2019 și va avea următorul cuprins :

” Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău în anul 2019”.

ART. 2. (1) Se completează art. 1 la HCL nr. 72/ 2019 cu punctul nr. 5, cu următorul cuprins :

”5. Cupa României la Sărituri în apă 15-17 noiembrie 2019”

(2) Se modifică în mod corespunzător și Anexa la HCL nr. 72/ 2019.

ART. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 72/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive Secția Bazin de înot.

ART. S.Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Administrare Baze Sportive, Secției Bazin de înot și Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

y1" ă          *■

PREȘEDINTE de ședință       contrasemnează pentru legalitate

VASILE LUCA          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

L-IĂU 7 . ■  1              NICOLAE - OVIDIU POPOVICI