Hotărârea nr. 407/2019

Hotărârea nr. 407 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 86,37 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 G3, proprietatea d-lor Leţcanu Monica si Leţcanu Cătălin-Ionuţ

)/>

Șt// ^3 «rău

''"(fojf.if/iff/ ^twa/a/ O //fz Hfrf/tfu/fZf ^3<zzzff/

HOTĂRÂREA NR. 407 DIN 08.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 86,37 m.p. teren proprietate privata a

Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 G3, proprietatea d-lor Lețcanu Monica si Lețcanu Cătălin-Ionuț

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Prevederile Art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/04.05.2015 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosința asupra terenului in suprafața de 2.000,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Comanesti;

-Prevederile H.C.L. nr. 159/15.05.2017 privind darea in folosința gratuita a terenului in suprafața de 7.864,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Romania si aprobarea cesionarii dreptului de folosința gratuita asupra suprafeței de 2.000,00 m.p. teren, stabilit prin H.C.L. nr. 84/04.05.2015 de către Asociația Habitat for Humanity Comanesti către Asociația Habitat for Humanity Romania;

-Prevederile H.C.L. nr. 480/14.12.2018 privind dezlipirea terenului in suprafața de 9.864,00 m.p. situat in Bacau, str. Izvoare, nr. 127 - 129;

-Autorizațiile de Construire nr. 163/04.08.2017, nr. 162/04.08.2017 si nr. 287/27.09.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50/25.01.2018 si nr. 122/25.01.2019 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Certificatele de atestare a edificării construcțiilor nr. 27665/23.05.2018 si nr. 18426/21.02.2019, eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesul-Verbal de predare-primire a construcției cu destinația de locuința încheiat in data de 16.09.2019 intre Asociația Habitat for Humanity Romania si d-nii Lețcanu Monica si Lețcanu Cătălin-Ionuț;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 2745/16.09.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Cererea d-lor Lețcanu Monica si Lețcanu Cătălin-Ionuț, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 37962/17.10.2019 prin care solicita concesionarea suprafeței de 86,37 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilului proprietate din Str. Izvoare, nr. 129 G3;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 10970 din 22.10.2019; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10974/ 22.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11016/ 23.10.2019;

-Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 11016/24.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1864/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1865/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1866/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1867/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare ~ potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 40, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108, lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către d-nii Lețcanu Monica si Lețcanu Cătălin-Ionuț, a suprafeței de 86,37 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 G3, nr. cadastral 85078, intabulat in cartea funciara 85078 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85078-C1-U3, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este durata existentei construcției, taxa de concesionare urmând a fi achitata pentru o perioada de 25 de ani, incepand cu data de 16.09.2019, data autentificării Contractului de Vanzare nr. 2745/16.09.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena.

ART. 2 Se aproba redeventa in suma de 2,0106 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor nominalizate la Art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

/’                ' -7 *

PREȘEDINTE DE'ȘEDINȚĂ VASILE LUCACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVICIPROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr, 129

Scara 1:100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

11 ILE LUCA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


jGtl.


PROPUNERE APARTAMENTARE- CI


SrtUMta MUalt (intime dr dttlipirt)

Slutita dtln*rt( etapa dciliplrr)

hxJCI

i <"n-)

Su pretat* tataia utili ■tați f"»pj

D«tei ere* imobilului

Nr. c*i

Mr. • miale nditiduata

Suprafața mila pe UI Suap (m.p, |

Ceia jMwJudrvîH din părțile na tun «frrcmeUt tCpc)’raport

Cola pane IrdMu umt alrrrmr LI £ Cpt] -aa-p.

Obțervatii

F5078-CI

21X25

C«Sa ifpcetdntpiu < P ) dlh B*C4u tfc Iivoiitm l?9

Ul>

5LI6

W.W-7JU5

*«,23

frow-t^

UI 2

5J,4J

51,41^212X3

*V,41

U13

JW2

Mp»

UI 4

SI, 76

SL7K2IL25

te»!''

246

Jitii

Tcttf

20,23

J/l

35*

laiptcur


S.c. GEOPOUȘT EXFERțTS •'"* sP.F.Âulorfiuti p ihgXudan DRAGON “ " ,/ C«^niapbcia»raa-AUMM*wnk)f tflytciiwdKM oflWiiun» docuroenUtiei ( CTENpomkKU *eaț« « TȚilrwie* di ' SvaMibn *> 4linip*h■'* Din. amhc 2019      *FISA DE CALCUL


PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA


STR. IZVOARE

S = 8637 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE » TEREN COTA INDIVIZA AFERENTA LOCUINȚEI

16

Tca = H VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.pVan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 156,4734 «■ coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2019, fata de 1993 K2 13 - municipiu zona D

K3 = 1,0 - drumuri publice modernizate

Ki = 0,8" energie electrica - extindere

Ks = 1,0 - telefonie - extindere

Kg = 0,8 - apa - canal - extindere

K7 = 0,8 - gaze naturale * extindere

Kg = 1,0 - energie termica - lipsa rețea

Kp = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kjo = 13 - servicii asigurate de municipalitate

Kh = 1,0 - perspective medii

K12 = 13 ” teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

Km = 13 “ rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 23 - durata = 25 ani

K!6 = 1,0 - locuința

Taxa min/m.pJan = 0,0025 x 156,4734 x 1,2 x 1,0 x 0,8 x 1,0 x 0,8 x 0,8 x 1,0 x

1,1 x 13 x 1,0 x 1,2 x 13 x 1,5 x 23 x 1,0 = 2,0106 LEI RON/m.pJanARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ÎNTOCMIT, IONICA MIRELCONTRACT DE CONCESIONARE

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediu! in Bacau, sir. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

_____, cu domiciliul in județul___ Municipiul -------------------------- Str._____, legitimat/a cu___________________________, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art. 40, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.__din _____________2019, a intervenit prezentul

CONTRACT DE CONCESIONARE.

n, OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1 - Obiectul contractului ii constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de _________ m.p., situat in intravilanul

Municipiului Bacau, _________________________________, înscris in cartea funciara nr.

____________UAT/ Bacau, avand număr cadastral__________

Terenul in suprafața de__________m.p. reprezintă cota indiviza aferenta locuinței proprietatea

concesionarului cu număr cadastral ____________, intabulat in Cartea Funciara nr. __________ a

Municipiului Bacau.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului precizat Ia ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

IU, TERMENUL CONTRACTULUI

Art.3 - Durata concesiunii este durata existentei construcției, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv__, data autentificării Contractului de

Vanzare nr.____________la Biroul individual Notarial__.

 • IV.PRETULCONCESIUNn

Art. 4 - Redeventa concesiunii este de__________________________lei/an, reprezentând taxa

anuala de concesionare si se va achita timp de 25 (douazecisicinci) ani, începând cu data de ____________________ data autentificării Contractului de Vanzare nr._____________la Biroul Individual Notarial____________________.

Art. 5 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit priit Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art. 6 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art. 7 - Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art 8- Ne executarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art. 9 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art. 10 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita __________J, garanția de concesionare in valoare de

................iei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Ari. 11 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2019 este indexata.

V. MODALITATEA DE PLATA

Art 12 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin.

 • - virament, din contul concesionarului nr.______ deschis la_________________

___in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06I21A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 13 « Ccneedentui are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini,

Art. 14 ” Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de incalcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasarî Debite, pentru modul în care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

Ari. 15 - Diversificarea sau schimbarea destinației terenului concesionat, stabilita inițial, este interzisa.

Art 16 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

VIL ÎNCETAREA CONCESIUNII

Art 17 - Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarîi obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespcctarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de â-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, Ia propunerea concedentului. in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege,

Art 18 - La încetarea din orice cauza, a contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa restituie concedentului. in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art 19 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de ranzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 18.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza :

- BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de__m.p. ~ se vor

reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

io

- BUNURI FROPRH - bunuri a căror saavestâtîe a fost făcută <ie concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni amcedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a ie prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile,

VT1I. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 20. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

ixuiicn

Art. 21 Litigii’e de or'ci fd decurg clin executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură iu care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22 - Pcnt’-j soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisuri.!

 • X, ALTE CLAUZE

Art 23 - Concesionarii are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a conslrv.ciie' pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului, In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise orin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției,

Art 25- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art, 26 - Orice înțelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris pnn act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art. 27 - Concesionarul are obligația sa înscrie contractul de concesionare in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art 28 - Procesul-Verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art 29 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau______cu suprafața de______m.p., s-a încheiat astazi ___________________, la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemp are pentru concedent.

CONCEDE.VT.               CONCESIONAR,

MUNICIPIUL BACAU

prin

PRIMAR,

COSMIN NECULA

DIRECȚIA ECONOMICA.

DIRECTOR, EX. EC. TUiERJ U CTOEANtr____

COMPARTIMENT EVIDENT/,

INCASAR1 DEEH£ _ '______

DIRECȚIA JlSdri^ĂJM^ĂIsLEQAUTĂTEA.

ÎNTOCMIT,                  \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA

sr ./


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGĂtlTATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ÎNTOCMIT,

10N’iC£ MIRELA
ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN