Hotărârea nr. 404/2019

Hotărârea nr. 404 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 81,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 P1, proprietatea d-lor Corobană Claudiu si Corobană Ileana

cy„ </< /(,/ ^3 ac<ff/ <? ’jtSf'/fff/    ea/a/   //n/tirt/Hu/f/f

■I


HOTĂRÂREA NR. 404 DIN 08.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 81,89 m.p. teren proprietate privata a

Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 PI, proprietatea d-lor Corobană Claudiu si Corobană Ileana

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Prevederile Art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/04.05.2015 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosința asupra terenului in suprafața de 2.000,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Comanesti;

-Prevederile H.C.L. nr. 159/15.05.2017 privind darea in folosința gratuita a terenului in suprafața de 7.864,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Romania si aprobarea cesionarii dreptului de folosința gratuita asupra suprafeței de 2.000,00 m.p. teren, stabilit prin H.C.L. nr. 84/04.05.2015 de către Asociația Habitat for Humanity Comanesti către Asociația Habitat for Humanity Romania;

-Prevederile H.C.L. nr. 480/14.12.2018 privind dezlipirea terenului in suprafața de 9.864,00 m.p. situat in Bacau, str. Izvoare, nr. 127 - 129;

-Autorizațiile de Construire nr. 163/04.08.2017, nr. 162/04.08.2017 si nr. 287'27.09.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50/25.01.2018 si nr. 122/25.01.2019 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Certificatele de atestare a edificării construcțiilor nr. 27665/23.05.2018 si nr. 18426/21.02.2019, eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesul-Verbal de predare-primire a construcției cu destinația de locuința incheiat in data de 06.09.2019 intre Asociația Habitat for Humanity Romania si d-nii Corobană Claudiu si Corobană Ileana;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 2665/06.09.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena; -Cererea d-lor Corobană Claudiu si Corobană Ileana, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 36279/25.09.2019 prin care solicita concesionarea suprafeței de 81,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilului proprietate din Str. Izvoare, nr. 129 PI; -Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 1327 din 07.10.2019;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10329/ 07.10.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10923/ 21.10.2019 ;

-Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 10923/22.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1852/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1853/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1854/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1855/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 40, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către d-nii Corobană Claudiu si Corobană Ileana, a suprafeței de 81,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 PI, nr. cadastral 85086, intabulat in cartea funciara 85086 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85086-C1-U1, conform ANEXEI NR. 1 -parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este durata existentei construcției, taxa de concesionare urmând a fi achitata pentru o perioada de 25 de ani, incepand cu data de 06.09.2019, data autentificării Contractului de Vanzare nr. 2665/06.09.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 2,0106 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor nominalizate la Art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINT^/DE'ȘfcDINȚĂs       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

VASILELUCA          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Fi


■ >

N.O.P./D.M.M./O.R.A./EX.l DSJ-A-2

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 404 DIN 08.11.2019

PROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

'       cil 17 I IT/-> A \


Scara 1. 100

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


PROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Situația actuala (înainte de dezlipire)


Situația viitoare (după dezlipire )Casa tip duplex (?) din Bacau str. Izvoare nr. 129•C. GEO ingineri

Cosfum Hitudincat


Confirm introducere» imobilului în baz» de date integrata si . atribuirea nr. cadastral


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 404 DIN 08.11.2019

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. IZVOARE

S = 8139 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = TEREN COTA INDIVIZA AFERENTA LOCUINȚEI

Tca = II VxIxKi

z=2

V = 0,0025 lei/m.pjan • preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 156,4734 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2019, fata de 1993

K2 = 1,2 - municipiu zona D

K3 = 1,0 * drumuri publice modernizate

Ki = 03 - energie electrica - extindere

K5 = 1,0 - telefonie - extindere

K<5 = 03 - apa - canal - extindere

K7 = 0,8 - gaze naturale - extindere

K« = 1,0 - energie termica ■ lipsa rețea

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kio = 13 * servicii asigurate de municipalitate

Kn = 1,0 - perspective medii

K12 = M - teren plat

Ku = 13 ■ fundare pe teren normal

K14 = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 23 - durata = 25 ani

Kjg -1,0 - locuința

Taxa mln/m.pJan = 0,0025 x 156,4734 x 1,2 x 1,0 x 03 x 1,0 x 03 x 03 x 1,0 x 1,1 x 13 x 1,0 x 13 x 13 x 13 x 23 x 1,0 = 2,0106 LEI RON/m.p Jan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                ARHITECT-SEF,

VASILE CUCA              ARH. DIANA-MIHAELA MARIN

/. ■ / ■


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

ÎNTOCMIT, IONICA MIREI


NICOLAE - OVIDIU EQPOVJ

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 404 DIN 08.11.2019

CONTRACT DE CONCESIONARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA • PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

__________________________________, cu domiciliul in județul _____________ Municipiul _________________________ Str. ____________________________________________________________ legitimat/a cu___________________________, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art. 40, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr._________din ________ 2019. a intervenit prezentul

CONTRACT DE CONCESIONARE.

H.C HECTUL CONTRACTULUI

ArL 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de ________ m.p., situat in intravilanul

Municipiului Bacau, __________________________________, înscris in cartea funciara nr.

____________UAT/ Bacau, avand număr cadastral__________.

Terenul in suprafața de___________m.p. reprezintă cota indiviza aferenta locuinței proprietatea

concesionarului cu număr cadastral _____________ intabulat in Cartea Funciara nr. ___________ a

Municipiului Bacau.

ArL 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

IU. TERMENUL CONTRACTULUI

Art3 - Durata concesiunii este durata existentei construcției, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv _______________data autentificării Contractului de

Vanzare nr.____________Ia Biroul Individual Notarial______________________________________

IVTRETULCONCESIUNn

ArL 4 - Redeventa concesiunii este de_________________________lei/an, reprezentând taxa

anuala de concesionare si se va achita timp de 25 (douazecisicinci) ani, începând cu data de ____________________ data autentificării Contractului de Vanzare nr._____________la Biroul Individual Notarial__________________

Art 5 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art 6 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art 7 - Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de intarziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii suinei datorate, inclusiv.

Art. 8- Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art 9 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art 10 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita_____________), garanția de concesionare in valoare de

________________Iei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Art. 11 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2019 este indexata.

V, MODALITATEA DE PLATA

Art 12 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

  • - virament, din contul concesionarului nr._____________________________, deschis la_________________

__________________________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

  • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 13 - Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art, 14 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de încălcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

Art 15 - Diversificarea sau schimbarea destinației terenului concesionat, stabilita inițial, este interzisa.

Art 16 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

VIL ÎNCETAREA CONCESIUNII

Art 17Prezentul contract de concesionare încetează in următoarele situații:

  • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

  • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

  • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

  • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

  • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

  • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

  • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art 18 - La încetarea din orice cauza a contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art 19 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 18.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza:

• BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de_____m.p. - se vor

reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

io

- BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

Vin, RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 20 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

PErUTlGH

Art 21 * Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art 22 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

X. ALTE CLAUZE

Art 23 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.L

XI, DISPOZIȚII FINALE

Art 24 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art 25- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art 26 - Orice înțelegere legala intre parii, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parii si va constitui anexa prezentului contract fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art 27 * Concesionarul are obligația sa înscrie contractul de concesionare in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art 2$ - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art 29 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau___________________, cu suprafața de______m.p., s-a încheiat astazi ____________________ la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemplare pentru concedent.

CONCEDENT,               CONCESIONAR,

MUNICIPIUL BACAU

prin

PRIMAR,

COSMINNECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR, EX. EC. TDBERIU CIOBANU. COMPARTIMENT EVIDENTA INCASARI DEBITE,______________


DIRECȚIA JURIDICA VIZAT LEG ALITATEA. ÎNTOCMIT, IONlCAKlIKfiLA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA ■ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU E!


ÎNTOCMIT,

IONIRA MIRE