Hotărârea nr. 40/2019

Hotărârea nr. 40 din 28.02.2019 prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Mircea Fechet, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a demisiei

prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Mircea Fechet, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a demisiei

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Demisia d-lui Mircea Fechet înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr. 65058/ 31.01.2019;

-Adresa nr. 65092/ 19.02.2019 a Președintelui de ședință, d-na Ioana-Raluca Dinu prin care propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care să se ia act de demisia d-lui Mircea Fechet și să se declare locul vacant;

-Referatul constatator al Primarului Municipiului Bacău și al Secretarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 1881/21.02.2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1882/ 21.02.2019; -Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1883/ 21.02.2019, favorabil;

-Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 166/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 9 (2) lit. „a” și alin. (3), ale art. 10 și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/ 28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea nr. 203/ 23.06.2016 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Fechet Mircea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și se declară locul vacant.

Art. 2. - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 23.06.2016 se modifică, în sensul că se eliberează dl. Mircea Fechet din calitatea de membru al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Bacău - ” Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică”.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată domnului Mircea Fechet, Secretarului Comisiei de specialitate nr. 3 și Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local.

Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUUBACĂU NICOLAE-OVIDIU POPQ^ICI

CI