Hotărârea nr. 4/2019

Hotărârea nr. 4 din 31.01.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare.

HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 31.01.2019

privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Dispoziția nr. 2052 din 31.10.2018 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Diaconu Iancu Eusebiu, consilier superior prin mutarea definitiva a locului de munca de la Compartimentul Implementare Proiecte la Corpul de Control al Primarului Municipiului Bacau,

-Referatul nr. 11482 / 06.11.2018 al Directorului Direcției Tehnice prin care propune transformarea postului de referent in consilier asistent si mutarea postului de referent de specialitate la Biroul Aprovizionare si IT.

-Referatul nr. 377 /11.01.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ privind mutarea unui post de inspector de specialitate IA de la Compartimentul Implementare Proiecte la Corpul de Control al Primarului

-Referatul nr. 71031/ 21.01.2019 al Directorului Dumbrava Cristinel - Director al Direcției

Piețelor Bacau referitor la promovarea in grad profesional a domnului Munteanu Gheorghe, -Referatul  nr. 71032/ 21.01.2019  al  Directorului  Dumbrava Cristinel - Director al  Direcției

Piețelor Bacau referitor la promovarea in funcție a doamnei Stan (Boanta) Clara.

-Referatul nr. 771/ 22.01.2019 al Directorului Direcției Administrative Baze Sportive privind mutarea unui post contractual ( fochist) de la Secția Baze Sportive la Secția Bazin de înot, ambele in cadrul Direcției Administrare Baze Sportive

-Referatul nr. 242 /09.01.2019 al Directorului Direcției Salubrizare si Agrement Parcuri prin care se solicita preluarea celor 18 posturi de la Secția Siguranța Circulației, Deservire Auto si Intereventii Operative;

-Expunerea de motive nr. 861/ 23.01.2019, prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate nr. 860 /23.01.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 11/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 12/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 13/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 14/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 15/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 91 alin (2) și ale art. 107 alin ( 2 ) lit. “b” din Legea nr. 188/1999, Statutul funcționarilor publici, republicata cu modificările ulterioare;

-Prevederile art. 41 alin (1) din Legea nr. 53/2003, republicata si completata (Codul Muncii);

-Prevederile art. 47 (1) , ale art. 48(2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. “b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, a administrației publice locale;

-Prevederile art. 31 din Legea nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” si art. 45 (2) lit „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 29/ 10.02.2014, după cum urmează:

-Funcția publica de consilier superior de la Serviciul Implementare Proiecte se muta definitiv la Compartimentul Corp Control.

-Funcția publica vacanta de referent din cadrul Serviciului Investiții se transforma in consilier asistent

-Funcția publica vacanta de referent de specialitate se muta de la Serviciul Tehnic Investiții la Biroul de Aprovizionare si IT din cadrul Direcției Tehnice.

-Postul de inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Implementare Proiecte se muta definitiv la Compartimentul Corp Control.

-La Direcția Piețelor Bacau postul de Inspector de Specialitate, grad profesional II, gradația 5 se transforma in post de inspector de specialitate grad profesional I, gradația 5.

-La Direcția Piețelor Bacau postul de Administrator treapta profesionala I, gradația 5 se transforma in inspector de specialitate grad profesional II, gradația 5;

-Postul de fochist treapta IV, gradația 3 se muta de la Secția Baze Sportive la Secția Bazin de înot, ambele in cadrul Direcției Administrare Baze Sportive,

-Se muta de la Secția Siguranța Circulației, Deservire Auto si Intervenții Operative la Direcția Salubrizare Agrement Parcuri un număr de 18 posturi contractuale :

  • 1 post inspector de specialitate II,

14 posturi de conducători auto

  • 2 posturi de muncitor calificat (lacatus mecanic si Sudor)

1 post de magaziner

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (Agenția Națională a Funcționarilor Publici - Bulevardul Mircea Vodă 44, București 030167) si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.SEMNEAZĂ MUNICIPIULUI BACĂU

AE-OVIDIU POPOVICI