Hotărârea nr. 399/2019

Hotărârea nr. 399 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 55,68 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 R1, proprietatea d-nei Teleagă Liliana – Mihaela

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Prevederile Art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/04.05.2015 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosința asupra terenului in suprafața de 2,000,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Comanesti;

-Prevederile H.C.L. nr. 159/15.05.2017 privind darea in folosința gratuita a terenului in suprafața de 7.864,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Romania si aprobarea cesionarii dreptului de folosința gratuita asupra suprafeței de 2.000,00 m.p. teren, stabilit prin H.C.L. nr. 84/04.05.2015 de către Asociația Habitat for Humanity Comanesti către Asociația Habitat for Humanity Romania;

-Prevederile H.C.L. nr. 480/14.12.2018 privind dezlipirea terenului in suprafața de 9.864,00 m.p. situat in Bacau, str. Izvoare, nr. 127 - 129;

-Autorizațiile de Construire nr. 163/04.08.2017, nr. 162/04.08.2017 si nr. 287/27.09.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50/25.01.2018 si nr. 122/25.01.2019 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Certificatele de atestare a edificării construcțiilor nr. 27665/23.05.2018 si nr. 18426/21.02.2019, eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesul-Verbal de predare-primire a construcției cu destinația de locuința incheiat in data de 06.09.2019 intre Asociația Habitat for Humanity Romania si d-na Teleagă Liliana-Mihaela;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 2667/06.09.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Cererea d-nei Teleagă Liliana-Mihaela, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.36894/04.10.2019 prin care solicita concesionarea suprafeței de 55,68 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilului proprietate din Str. Izvoare, nr. 129 Rl;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 10575 din 10.10.2019; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 10577 din 10.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10928/21.10.2019 ; -Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 10928/22.10.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1832/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1833/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1834/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1835/07.11.2019 al Comisiei nr. 5; -Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 40, alin. (2) si alin, (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108, , lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) din O.U.G. nr. 57/2019 ,art. 129 alin. (1) si alin. (14) ,art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - '(1) -Se aproba concesionarea directa către d-na Teleagă Liliana-Mihaela, a suprafeței de 55,68 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 Rl, nr. cadastral 85087, intabulat in cartea funciara 85087 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85087-C1-U1, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2)- Durata concesiunii este durata existentei construcției, taxa de concesionare urmând a fi achitata pentru o perioada de 25 de ani, începând cu data de 06.09.2019, data autentificării Contractului de Vanzare nr. 2667/06.09.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena.

ART. 2 Se aproba redeventa in suma de 2,0106 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari. ART. 5 - Se imputerniceste Dl, Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanei nominalizata la Art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta

Concesionari^...

ART. 7 < Prin grij> Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata IrSătitutîei Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PRESEpINTEDEȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LE SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OVIDFU B0P0


I BACĂU


's

'A v&\


/\ v

președinte de ședință Ă^ASILElUCA;


propuneri; apartamentarb: - ci ”> - . Mim, Bacau str. Izvoare nr. 129


.Scara l: j 00

CONTARSEMNAEZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


Exterior


Exterior


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI


s-oc'Jintn sociala

1), casa :ip tnp’ex <l;n Sacaa s:r. i zvotre 129


Executant ..

j.C. G£O ?OXNT.â&»£RT S

P.F. Autorizata ' irtj.Uci>n hRAGOMIt^SCb

Coi 5. - r ateu c va rtssu■a tor’ u r !n sena* rc ■«('—. "i. ti’tocaj/i uocinuc vatie w< îs ia s' «• rrrțvp-i Ce.tJi r:c.:;e c.. na !. c; o’ Serr.alUUk sui pie Iâ- t. a r           -


:.T>Jueen»irioti.» a .iota itec; eintr

'Jir 3’j’lțsț ii' Wiiasrri


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. IZVOARE

S = 55,68 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = TEREN COTA INDIVIZA AFERENTA LOCUINȚEI

16

Tea = IZ V x 1 x Ki

i=2

V = 0,0025 lei/m.p Jan - preț unitar/m.p. Ia nivelul anului fiscal 1993

I = 156,4734 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2019, fata de 1993 K2 = 1,2 - municipiu zona D

K3 ss 1,0 - drumuri publice modernizate

K4 = 0,8 - energie electrica - extindere

Ks = 1,0 - telefonie - extindere

K<5 ” 0,8 - apa - canal - extindere

K7 = 0,8 - gaze naturale - extindere

K8 = 1,0 - energie termica - lipsa rețea

Kp = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 -13 - servicii asigurate de municipalitate

Ku = 1,0 - perspective medii

K12 -1,2- teren plat

Ki3 = 13 - fundare pe teren normal

Ki4 = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K15 = 23 - durata = 25 ani

Ki6 = 1,0 - locuința

Taxa mjn/msp^an = 0,0025 x 156,4734 x 1,2 x 1,0 x 0,8 x 1,0 x 0,8 x 0,8 x 1,0 x

1,1X13 x^l,0 x 1,2 x 13 x 1,5 x 23 x 1,0 = 2,0106 LEI RON/m.pJanCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI X?

ÎNTOCMIT, IONICA MIREI.


CONTRACT DE CONCESIONARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

____________________________________, cu domiciliul in judelui__, Municipiul __________________________, Str. _________________________________________________________________, legitimat/a cu___________________________, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art. 40, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr._________din ____________2019, a intervenit prezentul

CONTRACT DE CONCESIONARE.

11. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de _________ m.p., situat in intravilanul

Municipiului Bacau, ____________________________________, Înscris in cartea funciara nr.

____________UAT/ Bacau, avand număr cadastral__________.

Terenul in suprafața de___________m.p. reprezintă cota indiviza aferenta locuinței proprietatea

concesionarului cu număr cadastral ____________, intabulat in Cartea Funciara nr. __________ a

Municipiului Bacau.

Art 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

HI. TERMENUL CONTRACTULUI

ArL3 - Durata concesiunii este durata existentei construcției, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv _______________data autentificării Contractului de

Vanzare nr.____________la Biroul Individual Notarial_______________________________________.

 • IV.PRETULCONCESrUNII

Art 4 - Redeventa concesiunii este de_________________________lei/an, reprezentând taxa

anuala de concesionare si se va achita timp de 25 (douazecisicinci) ani, începând cu data de ____________________, data autentificării Contractului de Vanzare nr.______________la Biroul Individual Notarial____________________.

Art 5 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art 6 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art 7 * Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii suinei datorate, inclusiv.

Art. 8- Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art 9 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art. 10 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita_____________), garanția de concesionare in valoare de

_________lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Ari. 11 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2019 esie indexata.

V. MODALITATEA DE PLATA

ArL 12 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

 • - virament, din contul concesionarului nr._______________, deschis la_____

________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

ArL 13 - Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

ArL 14 " Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de incalcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Proiecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

ArL 15 - Diversificarea sau schimbarea destinației terenului concesionat, stabilita inițial, este interzisa.

Art 16 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

VIL ÎNCETAREA CONCESIUNII

ArL 17 - Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va intocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art. 18 - La încetarea din orice cauza a contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art. 19 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 18.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza:

- BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de______m.p. - se vor

reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

io

- BUNURI PROPRII bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

 • VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 20 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

 • IX.LITIGII

Art. 21 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art 22 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compronusorii.

 • X. ALTE CLAUZE

Art 23- Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

 • XI, DISPOZIȚII FINALE

Art 24 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art. 25- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art 26 - Orice înțelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art 27 - Concesionarul are obligația sa înscrie contractul de concesionare in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art 28 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art, 29 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau____________________, cu suprafața de______m.p., s-a încheiat astazi ____________________, la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemplare pentru concedent.

CONCEDENT,               CONCESIONAR,

MUNICIPIUL BACAU

prin

PRIMAR,

COSMINNECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR, EX. EC. TIBERIU CIOBANII.____

COMPARTIMENT EVIDENTA INCAȘARl DEBILE. '■___________

DIRECflM       xVIZXT LEGALITATEA,

INT^C^lT.^NjtSXMiREL'A_____

PRE^EDINIUDE ȘEDINȚĂ

\ VaSILE.LWĂ-CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITA SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULU NICOLAE - OVIDIU POPOV


ÎNTOCMIT, IONI AMIREL


ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN