Hotărârea nr. 398/2019

Hotărârea nr. 398 din 08.11.2019 privind prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68532 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA Horubeț Didina, reprezentant legal al C.M.I. DR. Horubeț Didina pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

J/ia wâ Mfa

Q^rtf/f /’ff /     a că a

^^fa^if/fff/'^t’ora/a/  /ff/afcr/f fff/f/f P/iacăa

HOTĂRÂREA NR. 398 DIN 08.11.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68532 din 24.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HORUBEȚ DIDINA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HORUBEȚ DID1NA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având in vedere:

-Cererea D-nei Horubeț Didina, reprezentant legal al C.M.I. DR. HORUBEȚ DIDINA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 35720/18.09.2019;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68532/24.05.2011, Încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Horubeț Didina, reprezentant legal al C.M.I. DR. HORUBEȚ DIDINA;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 10339 din 07.10.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10341 din 07.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10931/ 21.10.2019 ; -Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 10931/ 22.10.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1823/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1824/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1825/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1826/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68532/24.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HORUBEȚ DIDINA,

reprezentant legal al C.M.I. DR. HORUBEȚ DIDINA, cu sediul in Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A, format din 7 incaperi in suprafața totala de 87,90 m.p. si teren in suprafața totala de 43,95 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 19.11.2021, data la care indeplineste condițiile de pensionare.

ART. 2 -Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68532/24.05.2011, raman neschimbate.

ART. 3 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68532/24.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HORUBEȚ DIDINA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HORUBEȚ DIDINA.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizata la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 6 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi

comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


Al

VĂMLe4J0CA?\)5- ■ r* Șt , -!»''? a ■ / / <’ V* Al M        ■


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE - OVIDIU POPOVICI