Hotărârea nr. 397/2019

Hotărârea nr. 397 din 08.11.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-na Chioreanu Rodica, reprezentant legal al C.M.I. DR. Chioreanu Rodica pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1

w m<(/<((( oy«A(<</ ^Y'Jacăf/■a/a/ O /AuMtcf'/tiuAtt

HOTĂRÂREA NR. 397 DIN 08.11.2019

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CHIOREANU RODICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CHIOREANU RODICA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Martir Horea, nr. 1

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având in vedere:

-Cererea D-nei Chioreanu Rodica, reprezentant legal al C.M.I. DR. CHIOREANU RODICA,înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 36335/26.09.2019;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68882/05.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Chioreanu Rodica, reprezentant legal al C.M.I. DR. CHIOREANU RODICA;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 10336 din 07.10.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10338/07.10. 2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10932/ 21.10.2019 ;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 10932/ 22.10.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1819/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1820/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1821/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1822/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68882/05.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CHIOREANU RODICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CHIOREANU RODICA, cu sediul in Bacau, str. Martir Horea, nr. 1 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Martir Horea, nr. 1, format din 7 incaperi in suprafața totala de 48,09 m.p. si teren in suprafața totala de 23,86 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 25.11.2021, data la care îndeplinește condițiile de pensionare.

ART.2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68882/05.05.2011, raman neschimbate.

ART.3 Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68882/05.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CHIOREANU RODICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CHIOREANU RODICA.

ART.4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.5 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizata la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART.6 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului Județul Bacau, in vederea verificării legalității. .


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI