Hotărârea nr. 396/2019

Hotărârea nr. 396 din 08.11.2019 privind plata cotizaţiei pentru anul 2019 către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)


ornau taHOTĂRÂREA NR. 396 DIN 08.11.2019 privind plata cotizației pentru anul 2019 către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

Adresa nr. 74/ 09.10.2019 a Asociației „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) prin care se solicită plata cotizației anuale;

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă”, nr. 47/ 14.06.2019, prin care s-a stabilit cuantumul cotizației membrilor pentru anul 2019;

-Referat înregistrat cu nr. 11102/ 24.10.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune plata cotizației către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) în cuantum de 145.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11104/ 24.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11105/1/24.10.2019;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 11105/2/24.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1817/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 1818/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 35 (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) și ale art.243 (1) lit “a”si “b” dinOUGnr. 57. 2019;

-Prevederile art. 11 alin. (3), ale art. 15 (5), ale art. 22 (4) și ale art. 27 (4) lit. ”b” din Statutul Asociației „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) aprobat prin HCL nr. 370/ 2017 privind participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin. (14) ,art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă plata sumei de 145.000 lei, reprezentând cotizația pentru anul 2019, având în vedere că Municipiului Bacău este membru al Asociației „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău).

Art. 2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

Art. 3 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice;.din cadrul Primăriei Bacău și Asociației „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD BacăfoĂ/p- V ’

Art. 4 Pțin grija Secrtețarîjlui General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției pTef^'ctuhty— Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DKȘEDÎNȚĂ      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ,

VASILELUCA         SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPRJLUTg^elu

nicolae - ovidiu p^byfciu^<

N.O.P./I.D.7S.R.A./EX. I/DS.I-A-2