Hotărârea nr. 395/2019

Hotărârea nr. 395 din 08.11.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare


acau


^cca/a///uHtcf/ttu/ift $)«<>««

giaHSKKnBMEaBaBnKnKS&n

HOTĂRÂREA NR. 395 DIN 08.11.2019

la proiectul de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiuneprevazut in unele contracte de concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57 '2019 privind Codul Administrativ, Având în vedere:

-Cererea d-nei Patriche Elena, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 36422/27.09.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 32525/16.09.2005 de la dl. Iftimie Florin;

-Contractul de Concesionare nr. 32525/16.09.2005 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Iftimie Florin;

-Contractul de vanzare autentificat sub nr. 1954/28.08.2019 la Biroul Individual Notarial Olga-Aura Enachescu;

-Cererea d-lui Oprea Gabriel-Mihai, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 36215/25.09.2019 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68719/10.03.2016 de la d-nii Mîșcă Danuț si Mîșcă Mihaela;

-Cererea d-lor Mîșcă Danuț si Mîșcă Mihaela, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 36688/02.10.2019 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68719/10.03.2016 către d-nii Mîșcă Danuț si Mîșcă Mihaela ;

-Contractul de Concesionare nr. 68719/10.03.2016 incheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Mîșcă Danuț si Mîșcă Mihaela;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 807/30.08.2019 la Biroul Individual Notarial Stoica Nicolina;

-Acordurile de vecinătate in forma autentificata sub nr. 1346/08.10.2019, 1318/03.10.2019, nr. 1348/08.10.2019 si nr. 1349/08.10.2019 la Biroul Individual Notarial Iulia Mădălina-Dâscă si nr. 1288/03.10.2019 la Biroul Individual Notarial Burlui Buznea Lăcrămioara;

-Cererea d-nei Nastasa Anca-Iuliana - legatar universal pentru minorii Luncanu Matei-Ștefan si Luncanu Dragos, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 36412/27.09.2019 prin care solicita preluarea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 69194/05.06.2019 si nr. 69195/05.06.2019 de la dl. Luncanu Mihai-Catalin;

-Contractele de Concesionare nr. 69194/05.06.2019 si nr. 69195/05.06.2019 incheiate intre Municipiul Bacau si dl. Luncanu Mihai-Catalin;

-Certificatul de Legatar nr. 19/20.08.2019 autentificat la Biroul Individual Notarial Moise Diana-Maria;

-Referatul nr. 10560/10.10.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 10562/10.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrației Locale înregistrat cu nr. 10930/21.10.2019 ;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 10930/22.10.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 810/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1811/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1812'06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1813/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr,5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 — (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 32525'16.09.2005, incheiat pentru suprafața de 28,44 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Iftimie Florin, la d-na Patriche Elena.

(2.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68719/10.03.2016, incheiat pentru suprafața de 6,80 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-nii Mîșcă Danuț si Mișcă Mihaela, la dl. Oprea Gabriel-Mihai.

(2.2.) Se aproba schimbarea destinației stabilita inițial pentru suprafața de 6,80 m.p. teren din „Locuința” in “spațiu prestări servicii - salon de înfrumusețare”.

(2.3.) Se aproba redeventa in suma de 438,7979 lei/an, indexata la nivelul anului fiscal 2019 pentru suprafața de 6,80 m.p. teren, stabilita conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare, potrivit Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata.

  • (3)  Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 69194/05.06.2019 si nr. 69195/05.06.2019, incheiate pentru suprafețele de 46,00 m.p. si 9,405 m.p. teren proprietate privata a Municipiul Bacau, de la dl. Luncanu Mihai-Catalin, la d-nii Luncanu Matei-Stefan si Luncanu Dragos, in cote de 16 pentru fiecare, asistați de legatar universal Nastasa Anca-Iuliana.

  • (4) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68850 din 06.04.2016, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68994/19.04.2019, pentru suprafața de 31,80 m.p. teren de la d-nii Palea Valentin si Palea Ana-Carina la dl. Pascal Mihai-Andrei.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii construcțiilor.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

A'-

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


presedintET® ședință

VASILELUCĂA- !N.O.P./D.M.M../O.R.A/EX.1/DS.I-A-2