Hotărârea nr. 394/2019

Hotărârea nr. 394 din 08.11.2019 privind modificarea HCL nr. 16/ 2019 prin care s-a aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau de reprezentare în anul 2019

unui

HOTĂRÂREA NR. 394 DIN 08.11.2019

privind modificarea HCL nr. 16/ 2019 prin care s-a aprobat achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

Referatul nr. 10770 din 17.10.2019 al Direcției Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat prin care se propune suplimentarea sumei alocate prin HCL nr. 16/ 2019 cu 36.856,26 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 10939 din 21.10.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10940/21.10.2019;

-Raportul Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, înregistrat cu nr. 10940/22.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1805/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1806/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1807/06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1808/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1809/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. I alin. (2) lit. “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 16/ 2019 prin care s-a aprobat achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se modifică art. 1 din HCL nr. 16/2019 și va avea următorul cuprins :

”Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2019, în valoare de 196.856,26 lei, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.”

ART. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 16/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Drumuri Publice și Direcției Juridice și Administrație Locală.

ART. 5. Prin jgrija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituții Prefectului a Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIU

NICOLAE - OVIDJK'PCH^TFGF^