Hotărârea nr. 393/2019

Hotărârea nr. 393 din 08.11.2019 privind alocarea unei sume de bani în vederea continuării prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute în contractul nr. 68838/12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrari nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investitii „SPITAL MUNICIPAL BACAU”

HOTĂRÂREA NR. 393 DIN 08.11.2019 privind alocarea unei sume de bani în vederea continuării prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute în contractul nr. 68838/ 12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrări nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investiții „SPITAL MUNICIPAL BACAU”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Referatul nr. 10639 din 14.10.2019 al Directorului Adjunct Cristina Buzdugan prin care se propune alocarea a 400.000 lei pentru continuarea prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute în contractul nr. 68838/ 12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrări nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investiții „SPITAL MUNICIPAL BACAU”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 10773 din 17.10.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10774/17.10.2019;

-Raportul Arhitectului șef - Director Executiv Adjunct înregistrat cu nr. 10774/18.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1800/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1801/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1802/06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1803/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1804/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. I alin. (2) lit. “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139(3) lit. ”a” și (5) din OUG nr. 57/ 2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se alocă 400.000 lei în vederea continuării prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute în contractul nr. 68838/ 12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrări nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS-INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investiții „SPITAL MUNICIPAL BACAU”.

ART.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Director Executiv Adjunct.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Arhitect Șef Directorului Execpțiv Adjunct.

ART. 4. Prin gpij a Secretarului. General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal InstituțieLPrefectuiui- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

•                                                        ’■* j , l

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA > ; CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE VASILEȚUCA j             SECRETARUL GENERAL al MLN.

VASILEȚJ


-y            NICOLAE - OVIDIU POK)yfcCL<lZ^''^