Hotărârea nr. 391/2019

Hotărârea nr. 391 din 31.10.2019 privind modificarea HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427

Q^f/t/ ((// J6 t/cărs

''ti?# ;t.îf:/(f</'^oca/ cr/   /If/ww/ttu/r/f <7<‘<7f/

HOTĂRÂREA NR. 391 DIN 31.10.2019 privind modificarea HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019, potrivit ari. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere .

-Referatul nr. 300/ 11267/ 29.10.2019 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune modificarea HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11268 din 29.10.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 11270? 1 ■■'29.10. 2019;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, înregistrat cu nr. 11270/2/29.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local a! Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1789/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1790 /30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1791/31.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1792/31.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1793/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Ghidul general și specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă',

-Prevederile HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427 ; -Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) și ale art.243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se modifică art. 2 al HCL nr. 375/ 2019 și va avea următorul conținut:

”Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427, în cuantum de 91,440,394.36 lei (inclusiv TVA), din care total eligibil proiect 91,397,190.66 și 43,203.70 lei valoare totală neeligibilă.”

ART. 2. Se modifică art. 3 al HCL nr. 375/ 2019 și va avea următorul conținut:

”Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău, în cuantum de 1,827,943.82 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427.”

Se aprobă modificarea HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău, în cuantum de 1,827,943.82 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427.

ART 3. Celelate prevederi ale HCL nr. 375 din 07.10.2019 sunt și rămân în vigoare .

ART 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI