Hotărârea nr. 390/2019

Hotărârea nr. 390 din 31.10.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a Manifestărilor Științifice Anuale, în perioada 12 – 15 noiembrie 2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a Manifestărilor Științifice Anuale, în perioada 12-15 noiembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.10.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 906/ 20.09.2019 înregistrată la instituția noastră cu nr. 35991/ 23.09.2019, înaintată de Universitatea "George Bacovia" din Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea Manifestărilor Științifice Anuale;

-Referatul nr. 11123/ 24.10.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care propune acordarea sprijinului pentru organizarea Manifestărilor Științifice Anuale;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11125/ 24.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrată cu nr. 11126/1/ 24.10.2019;

-Raportul Direcției Economice, înregistrat cu nr. 1126/1/24.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1700/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1701/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1702/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.”d” și lit.”e”, alin.(7) lit.”a” și alin. (9) lit.”a” și art. 139 alin. 3 lit.”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a Manifestărilor Științifice Anuale, în perioada 12-15 noiembrie 2019, conform Contractului de Asociere Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă promovarea evenimentului pe site-ul instituției, organizarea unei dezbateri în cadrul conferinței ”Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective” și alocarea de la bugetul local a sumei de 18.875 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 18.875 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, evidențiată în bugetul evenimentului anexat adresei nr. 35991/ 23.09.2019 se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Universității ”George Bacovia” din Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 390 DIN 31.10.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bac au , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Universitatea ”George Bacovia”, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacau, având contul nr.________________, deschis la Banca______________, Cod Fiscal 9077555,

reprezentată prin Neculai Lupu, având funcția de Rector

Au convenit in temeiul prevederilor

o Ari. 129 alin.(2) lit.”d” și lit”e”, alin.(7) lit.”a” și alin. (9) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, aleart. 1180, 1182, 1166, 1171,1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

• Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

ArL 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

organizării Manifestărilor Științifice Anuale, în perioada 12-15 noiembrie 2019

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 22.875 Iei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 18.875 lei

III- DURATA CONTRACTULUI

Ari 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parii, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Ari 3. Municipiul Bacău se obliga sa aloce proiectul prevăzut la Art. 1 (I) cu suma maxima de 18,875 lei. Suma va fi virata in contul nr .______ deschis la Banca

____w__, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4.(1) Universitatea "George Bacovia” se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget;

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa inregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

® La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul \vww.municioiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Universitatea ”George Bacovia” isi asuma intreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Universitatea ”George Bacovia” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Universitatea ”George Bacovia” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Universitatea ”George Bacovia” nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Universitatea ”George Bacovia”:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

® este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situiiiie analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

® a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare 'împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

° face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund reali tatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Universității ”George Baco via”, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea partida sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-l execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu exceptiiie prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu intarziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Universitatea ”George Bacovia” isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării Manifestărilor Științifice Anuale va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

 • VI. FORȚA MAJORA

Art. 12 Prin torta majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si ile neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

ArL 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parii, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea .partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de foita majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

ArtlS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte

contractanta.

Partener, Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Universitatea ”George Baco via”

DIRECȚIA ECONOMICĂ

CLEMENTLNA VINERICA

RECTOR

NECULAILUPU

Vizat juridic

x'. țuz'T'x

1 - — \

-     „   ‘     X "         >.    *

*                                   -       V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA


CABINET P IOA
CONTRASEMNEAZĂ PE SECRETARUL GENERA NICOLAE