Hotărârea nr. 39/2019

Hotărârea nr. 39 din 19.02.2019 privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 19.02.2019

privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare

«

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2019, potrivit art. 3 9 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Plângerea prealabilă nr. 303844/ 25.01.2019 formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic si Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare împotriva HCL nr. 529/ 2018 si nr. 530/2018;

-Referatele nr. 1431/ 08.02.2019 și nr. 303844/14.02.2019 ale Unității Municipale pentru Monitorizare și Direcției Economice - Impozite și Taxe Locale;

-Expunerea de motive nr. 1658/ 14.02.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 1659/ 14.02.2019 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.161/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 162/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 163/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 164/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 165/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 529/ 2018 privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile;

-Prevederile HCL nr. 530/ 2018 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 303844/ 25.01.2019 formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare prin care solicită revocarea H.C.L. nr. 529/ 2018 si a HCL nr. 530/2018.

5

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Direcția Economică - Taxe și Impozite Locale.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Unității Municipale pentru Monitorizare, Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale și Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DINU IOANA-RÂltUCA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI S