Hotărârea nr. 389/2019

Hotărârea nr. 389 din 31.10.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Propedagogic Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Pedagogic 100”, în perioada 15 – 22 noiembrie 2019 la Bacău

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Propedagogic Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului "Pedagogic 100”, în perioadal5 - 22 noiembrie 2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.10.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Adresa înaintată de Asociația Propedagogic Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 38505/ 24.10.2019 prin care solicită sprijinul în vederea organizării evenimentului " Pedagogic 100”, în perioada 15-22 noiembrie 2019 la Bacău;

-Referatul nr. 11110/ 24.10.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Propedagogic Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului "Pedagogic 100”, în perioada 15   22 noiembrie

2019 la Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 14.830 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11112/ 24.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrată cu nr. 11113/ 23.10.2019 ;

-Raportul Direcției Economice, înregistrat cu nr. 11113/24.10.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1687/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1688/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1689/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.”d” și lit.”e”, alin.(7) lit.”a” și alin. (9) lit.”a, art. 139 alin. 3 lit. "a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Propedagogic Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului "Pedagogic 100", în perioada 15-22 noiembrie 2019 la Bacău, conform Contractului de asociere - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 14.830 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, participarea la simpozionul „Mândru că sunt român”, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art.l.

ART. 3. Alocarea celor 14.830 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău evidențiată în bugetul evenimentului anexat adresei nr. 38505/ 24.10.2019, se va realiza de Ja bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Compartimentului învățământ Cultură Sănătate și Asociației Propedagogic Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


N.O.P./I.D./N.M./EX. 1 /DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 389 DIN 31.10.2019

CONTRACT- CADRU DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau. cu sediul în Bacau, str. Maiasesti nr. 6, Județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis Ia Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337. reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația ”Propedagogic” Bacău, denumit in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 6, având contul nr, ROI 3BRDE040SV34596410400, deschis la BRD Bacău, Cod Fiscal 24560277, reprezentată prin Radu Ana - Maria, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art. 129 aiin.(2) lit.”d” și lit.”e”, alin.(7) lit/’a” și alin. (9) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • *  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1,(1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea organizării evenimentului "Pedagogic 100”.

(2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 16.500 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 14.830 lei.

III- DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1(1) suma maxima de 14.830 lei, să mediatizeze evenimentul pe site-ul instituției, să participe la simpozionul "Mândru că sunt Român". Suma va fi virata in contul nr. RO13BRDE040SV34596410400, deschis la BRD Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr. .................

Art 4. (1) Asociația "Propedagogic" Bacău se obliga :

• Sa aloce pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului;

• Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa inregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația "Propedagogic” Bacău isi asuma intreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația ” Pro pedagogic” Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de Ia data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația ”Propedagogic” Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația ”Propedagogic” Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si Îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația ”Propedagogic” Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se incheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociației ”Propedagogic” Bacău, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru intreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul inscris servește interesului comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute intocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art. 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația „Propedagogic” Bacău isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului "Pedagogic 100” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea .partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora în termen de doua zile de la încetare;

 • d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce Ie generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poala cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Asociația ”Propedagogic” Bacău


Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Direcția Economica

Direcția Juridica

SERV            1 PRIMARPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASELE LUCAcontrasemnea;          galitate

SECRETARUL GENER          PIULUI BACĂU

NICOLAE -            /ICI