Hotărârea nr. 388/2019

Hotărârea nr. 388 din 31.10.2019 privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi, nr. 18 către Parohia Ortodoxă ”Izvorul Tămăduirii” Bacău


HOTĂRÂREA NR. 388 DIN 31.10.2019 privind darea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi, nr. 18 către Parohia Ortodoxă „Izvorul Tămăduirii” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.10.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având in vedere:

-Adresa nr. 07/ 31.01.2019 înaintată de Parohia Ortodoxă "Izvorul Tămăduirii” Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 19391/ 13.02.2019 prin care solicită acordarea cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi, nr. 18;

-Referatul nr. 78372/ 07.10.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune darea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi, nr. 18 către Parohia Ortodoxă "Izvorul Tămăduirii” Bacău;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 11051 din 23.10.2019, a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 11052/1/23.10.2019;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 11052/2/23.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1655/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1656/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1657/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1658/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1659/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 434/ 2018 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002;

-Prevederile art. 8 (1) și (2) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 108 lit. ”d”, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 349 - 353 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 (1) - Se aprobă darea în folosință gratuită, în vederea construirii unui centru social, pe durata existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi nr. 18, către Parohia Ortodoxă „Izvorul Tămăduirii” Bacău, valoare de inventar 62168,1 lei, potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) - Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de folosință gratuită în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • (3) - Plata cheltuielilor cu amenajarea terenului și cele referitoare la utilități, vor fi suportate de Parohia Ortodoxă „Izvorul Tămăduirii” Bacău.

 • (4)  Obligațiile Parohiei Ortodoxe „Izvorul Tămăduirii” Bacău, modalitățile de angajare a răspunderii si sancțiunile sunt prevăzute în contractul de folosință gratuită -- Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se modifică numărul curent 2 din Anexa nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din Municipiul Bacău (Anexă) aprobat prin HCL nr. 434/ 2018 și va avea următorul conținut:

Nr. crt

Denumire

Nr.documentatie cadastrală

Suprafața

Situația juridică

2

Cimitir     Nou

Sarata I

Str.Tolstoi nr.18

Nr.cadastral 81481

87798 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 434/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, SC Servicii Publice Municipale Bacău SA și Parohiei Ortodoxe „Izvorul Tămăduirii” Bacău.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea

legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETARUL GENERAL AL M NICOLAE - OVIDIU


ALITATE

I BACĂU


PREȘEDINTE bE ȘEblNȚĂ VASILE LUCA


anexa nr. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 388 DIN 31.10 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


■iț


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (m.p)

Adresa imobilului

81 181

601

Mun. Bacau. str. Alexei Tolstoi. Jud.Bacau

t. C;,-tle 1 tute im a

81481

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

Bacau• t m            ’i sirncom

t ”i c Mf'Hti nltfiwirie Mare» Ntfngra


MNEAZA PENTRU LE


UL GENERAL AL MUNI


NICOLAE - OVIDIU


Nr pnrvcki

Caleuopa de lolbsmta

Suprafața

fmp|

1

Ce

601

Total

601
rVr Pct.

V M

r ho/

104

562460.410

645874.263

45

562471 652

645889884

40

562478.005

645898 632

29

562467 658

645905 889

26

562461.394

645910.102

96

562459587

645909.297

99

562448.049

645892 536

ini

562446.435

645889 890

102

562445.824

645886 930


Teren ti •prejinuît ne limitele de nord si est cu gard din beton, ce fac parte din imobilul cu nr. cadastrul 81481


IJ. Date referitoare la construcții

GhI constr.

Destinului

Suprafața construita la sol mp|

Mențiuni                           /<

CI

CA

13

Ane.xu in suprafața construita desfășurată de 13 m.p. / [

iotul

13

——LIț r îf'.C6~ "=>? Ext culmii: 5^-SC Gl-CH’OINT rĂPUR f 8 iHViitoriĂtu

Qping. l ucim,) pRAGOMlRIX^ GpnJîpn executarea nuisurdtnrîfor la teicii .voce cțj]flr|jțs£ihjîwfn irii docuimmtaii si cbrespontleri^racesteia cu <ea\t<)țf ' Semnătură si stinnkili

Data- ianuarie 201'


Inspector

t/onlinn introducerea imobilului in bara de dale integrata si atribuirea num tirului cadastrul


0&? /

fc/POCL


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 388 DIN 31.10.2019

CONTRACT CADRU DE COMODAT

(CONTRACT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ)

NR................................

CAP.I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul 07TREZ06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentat prin PRIMAR COSMIN NECULA, denumit în continuare comodant,

Și

Parohia Ortodoxă „Izvorul Tămăduirii” din Bacău, cu sediul în Bacău, str.Tolstoi nr.18, reprezentată prin Paroh, Preot IOAN DEACU, denumit în continuare comodatar,

a intervenit în temeiul art.861 alin.3 și art.874 din Codul Civil, al art.l08,art.l29 alin.2 litc., alin.6 lit.a), art.349-353 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, al HCL nr.......din.... privind.......... prezentul contract.

CAP.IL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Municipiul Bacău dă în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă „Izvorul Tămăduirii” din Bacău, terenul în suprafață de 601 mp , aflat în incinta Cimitirului Nou „Sarata I” din Bacău, str.Tolstoi nr.18, nr.cadastral 81481, carte funciară nr.81481.

CAP III. DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Art.3.1. Bunul prevăzut la art.2.1 este dat în folosință gratuită în vederea construirii unui centru social.

CAP. IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției.

CAP.V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5.1. Drepturile și obligațiile comodantului

 • a) să predea bunul menționat la art.2.1, prin proces-verbal de predare-primire;

 • b) de a verifica periodic dacă comodatarul folosește bunul potrivit destinației,

 • c) de a înceta folosința gratuită și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art.5.2. Drepturile comoda tar ului:

 • a) de a primi în folosință gratuită bunul prevăzut la art.2.1,

 • b) de a folosi bunul primit în folosință gratuită conform destinației specifice la art.3.1.

Art.5.3. Obligațiile comodatarului

 • a) de a folosi bunul primit în folosință gratuită potrivit destinației acestuia,

 • b) de a conserva și utiliza bunul primit în folosință gratuită asemenea unui bun proprietar,

 • c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările și cheltuielile aferente generate de folosința imobilului referitor ia întreținere,energie electrică, salubrizare, se va suporta integral de către comodatar precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

 • d) de a permite comodantului verificarea periodică a bunului primit în folosință gratuită;

 • e) de a nu schimba destinația bunului primit în folosință gratuită fără hotărâre a Consiliului Local Bacău;

 • f) comodatarul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui;

 • g) de a informa comondantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate privată, precum și de existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) folosința dobândită în baza HCL nr..........nu poate fi transmisă nici oneros și

nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

CAP. VI. RESTITUIREA BUNULUI

Art.6.1. Comodatarul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contractjiber de orice sarcini.

CAP.VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art.7.1. Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunului.

Art.7.2. Raporturile contractuale încetează dacă una dintre părți cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul celeilalte părți.

CAP. VUI. REZILIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art.8.1. în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către comodatar, comodantul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată, Art.8.2. Comodantul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului imobil;

Art.8.3. Comodantul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de comodat, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc în modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, tară punere în întârziere și iară intervenția unei instanțe de judecată.

CAP.IX. CAZUL FORTUIT ȘI FORȚA MAJORĂ

Art.9.1.Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor,inundațiilor,cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres*

Art.9.2. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexercitarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art.9.3. Partea care invocă forța majora este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posiblie în vederea limitării lui;

Art.9.4. Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

CAP.X MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Art.10.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

CAP.XL NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art.11.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.l 1.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.11.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.HA Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAP.XII. LITIGII

Art.12.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art.12.1. în cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.X1II. DISPOZIȚII FINALE

Ari. 13.1. Sancțiuni

Constituie contravenții, dacă nil sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale, infracțiuni, încălcarea prevederilor art.5.3 din prezentul contract, care se sancționează conform prevederilor art.352 din OUG nr.57/2019.

Art.13.2. Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante.

Art.133. Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, în original câte 2 (două) exemplare pentru fiecare pane.

Art.13.4. Predarea primirea se va efectua în baza Procesului Verbal de Predare -Primire.

COMODANT,                   COMODATAR,

Municipiul Bacău                         Parohia Ortodoxă „Izvorul

prin


Tămăduirii** Bacău prin

PRIMAR

COSMIN NECULA


PAROH

PREOT IOAN DEACU


DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV

MARIANA ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BUZDUGAN

Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu Elena Cioclu            .

DIRECTOR ADJUNCT CRISTINA BUZDUGA?*

BUZDUGAN


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL NICOLAE - QV

.EGALITATE


CIPIULUI BACĂU ’OVICI