Hotărârea nr. 387/2019

Hotărârea nr. 387 din 31.10.2019 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 01.10.2019Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019, potrivit art,133(l) din Ordonanța de Urgență nr.5 7/2019 privind Codul Administrativ;

Având in vedere:

-Cererile celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 01.10.2019;

-Referatul nr. 10402/07.10.2019 întocmit de către Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri prin care se propune acordarea premiului de 500 lei pentru cele 51 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11006/23.10.2019;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 11116 din 24.10.2019, a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 11007/23.10.2019;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 11007/25.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1643/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1644/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1645/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 12/2016 pentru aprobarea acordării „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.„d” și alin. (7) lit. „b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 01.10.2019, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.700 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 51 de familii din Municipiul Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău, prin intermediul Direcției de Asistență Socială.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașat.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 387 DIN 31.10.2019


LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 1.10.2019

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

1.

GHERVAN ION

GHERVAN CATINCA

30109/24.06.2019

13.07.1969

2.

DRAGULIN ION DRAGULIN VETUTA

30044/21.06.2019

21.06.1969

3.

AVRAM IOAN

AVRAM LUCICA

30048/21.06.2019

23.04.1969

4.

BURICATU CONSTANTIN

BURICATU FLORENTINA

29501/13.06.2019

02.07.1969

5.

VLAD CONSTANTIN

VLAD DORICA

29105/10.06.2019

14.07.1968

6.

ABABEI GHEORGHE

ABABEI MARIA

30037/21.06.2019

28.06.1969

7.

PILAT VASILE

PILAT ELENA

29980/20.06.2019

27.06.1969

8.

NICOLESCU DANIEL

NICOLESCU ESTERA

30345/26.06.2019

08.02.1969

9.

DIMITRIU CONSTANTIN

DIMITRIU LUCRETIA

30472/27.06.2019

15.08.1965

10.

MARGARINT EMILIAN

MARGARINT NICOLETA

30577/28.06.2019

28.04.1969

11.

BREAHNÂ CONSTANTIN

BREAHNĂ ELENA

32712/31.07.2019

17.07.1969

12.

ANDOR MIHAI ANDOR ANA

32316/04.07.2019

23.07.1969

13.

CHITEȘ ION

CHITEȘ CONSTANȚA

32327/24.07.2019

19.02.1965

14.

ÎĂCOB MARIN

IACOB ELENA

32310/24.07.2019

07.06.1969

15.

TĂNASE ȘTEFAN

TĂNASE ANGELA

30666/01.07.2019

16.06.1969

16.

M1RON CONSTANTIN

MIRON FRASINA

30729/01.07.2019

09.07.1969

17.

UNTEA VIRGIL

UNTEA ROZA

30864/02.07.2019

12.07.1969

18.

TURCU MIHAI

TURCU TEREZA

30921/03.07.2019

11.07.1969

19.

PERHINSCHIIOAN

PERHINSCHI MARIA - ZÂNA

30918/03.07.2019

26.07.1969

20.

MUNTEANU CONSTAN TIN

MUNTEANU ELENA

31153/05.07.2019

24.07.1969

21.

BOLOI VASILE

BOLOI ELENA

31371/09.07.2019

03.02.1969

22.

DAMIAN GHEORGHE

DAMIAN ELENA

31711/15.07.2019

14.07.1969

23.

ZADEA FLORIN EL

ZADEA VALENTINA

32883/02.08.2019

30.08.1969

24.

CIOPALA VASILE CIOPALA GEORGETA

32961/05.08.2019

06.08.1969

25.

GORIA GHEORGHE

GORIA LIZICA

33064/06.08.2019

05.08.1969

26.

GABOS IOSIF

GABOS ECATERINA

33282/08.08.2019

30.08.1969

27.

MIRON ION

MIRON LUCRETIA

33334/09.08.2019

28.07.1969

28.

ROBU GHEORGHE

ROBU CATRINA

33341/09.08.2019

21.08.1969

29.

BALAITA ION

BALAITA ELENA

33405/12.08.2019

4.08.1969

30.

GRADINARU CONSTANTIN

GRADINARU LENUTA

33636/19.08.2019

19.08.1969

31.

CHITIC ION

CHITIC MARIA

33632/19.08.2019

25.08.1969

32.

PISTA ȘTEFAN

PISTA ELENA

34221/28.08.2019

13.07.1968

33.

MIRON IOAN

MIRON MARIA

34322/29.08.2019

20.08.1969

34.

GAGIU LUCIAN

GAGIU LUCIA

34654/3.09.2019

8.09.1969

35.

GUTU COSTEA

GUTU ARITINA

34755/04.09.2019

10.07.1969

36.

GHIUTA GHEORGHE

GHIUTA EMILIA

34490/02.09.2019

12.09.1969

37.

PALADE ALEXANDRU

PALADE VIORICA

34604/03.09.2019

29.09.1969

38.

IONITA MARIN

IONITA MARICICA-CELICA

34633/03.09.2019

09.08.1969

39.

VĂCĂRI U VASILE

VACARIU MARIC1CA

34801/05.09.2019

13.09.1969

40.

DRAGHIC1 CONSTANTIN

DRAGHICI VASIL1CA

34899/06.09.2019

6.09.1969

41.

TODIRASCU VASILE

TODIRASCU DORICA

34923/06.09.2019

11.01.1969

42.

LOZINCA GABRIEL LOZINCA GENOVEVA

34986/9.09.2019

17.09.1969

43.

ISTRATE-SABIN IOAN ISTRATE-SABIN GABRIELA

35107/10.09.2019

14.08.1969

44.

MELINTE MIRCEA

MELINTE ILEANA

35497/16.09.2019

9.09.1969

45.

RUGINA CONSTANTIN

RUGINA GABRIELA

35625/17.09.2019

17.09.1969

46.

GRIGORAS GHEORGHE

GRIGORAS PROFIRA

35577/17.09.2019

26.05.1968

47.

TANASE-DAVID GHEORGHE

TANASE-DAVID GABRIELA

35725/18.09.2019

18.04.1966

48.

STEFURA ALEXANDRU

STEFURA MARIA

35785/19.09.2019

19.09.1969

49.

TETEREA ALEXANDRU

TETEREA ADRIANA GINA

35923/20.09.2019

05.07.1969

50.

DOBREANU GHEORGHI

DOBREANU ELENA

36304/26.09.2019

12.09.1969

51.

CULCA IOAN

CULCA MAGDALINA

36641/1.10.2019

27.09.1969

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI