Hotărârea nr. 386/2019

Hotărârea nr. 386 din 31.10.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție

Q((// «cân

acarr


HOTĂRÂREA NR. 386 DIN 31.10.2019


privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având in vedere:

-Raportul pentru numirea finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA întocmit de către Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cunr. 10729/16.10.2019;

-Referatul înregistrat cu nr. 11114/24.10.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 11116 din 24.10.2019, a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 11118/1/25.10.2019;

-Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 11118/2/25.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1628/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1629/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1630/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1631/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1632/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (9) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completă;

-Prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. ”b” din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, aie art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație, ca urmare a finalizării procesului de selecție.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare și împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Comisiei de selecție din cadrul autorității publice tutelare, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului ~ Județul Bacău pentru verificarea legalității.