Hotărârea nr. 385/2019

Hotărârea nr. 385 din 31.10.2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii: „Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”

HOTĂRÂREA NR. 385 DIN 31.10.2019


privind mandatarea reprezentantului Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău sa voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii: „Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având in vedere:

-Adresa nr.3754 din 22.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 38319 din 22.10.2019, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău;

-Referatul nr. 11028 din 23.10.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare; -Expunerea de motive înregistrată cu nr. 11030 din 23.10.2019, a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 11087/1/24.10.2019;

-Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 11087/2/24.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1623 '30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1624/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1625/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1626/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1627/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 21 alin.(l) alin. (2) lit.”h” din Ordonanța nr. 26 din 26.01.2000 cu privire la asociații si fundații;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.176 din 2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacau, in calitate de membru fondator la Înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau” si a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau”, modificată;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 20.01.2017 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău".

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 398 din 29.10. 2018 pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și lit. ”e”, ale alin.(7) lit.”n” și ale alin.(9) lit.”a” și art. 139 alin.l și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în AGA ADIS, ca în numele și pe seama Municipiului Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii:

"Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”.

Art.2. Cu data prezentei hotărâri, art. 5 din HCL nr. 398 din 29.10.2019 se abrogă.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău.

Art.4. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, reprezentantului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI