Hotărârea nr. 384/2019

Hotărârea nr. 384 din 31.10.2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii mai 2019 și lunii iunie 2019 parțial

>/> -HOTĂRÂREA NR. 384 DIN 31.10.2019

prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii mai 2019 și lunii iunie 2019 parțial

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data dc 31.10.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având in vedere:

-Informarea Societății Thermoenergy Group SA Bacău cu nr.2683/23.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 38377/23.10.2019;

-Adresa nr, 2066/2.10.2019 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 30823/ 2.07.2019, de înaintare a Decontului aferent lunii mai 2019;

-Adresa nr. 2261/1.08.2019, transmisă de Thermoenery Group SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 32873/2.08.2019;

-Referatul nr. 11159 /28.10.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se propune să se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse aferente lunii aprilie 2019 și parțial al lunii iunie 2019;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 11161 din 25.10.2019, a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 11174/1/25.10.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 11174/2/25.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1608/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1609/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1610/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1611/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1612/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 5A2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 1121/ 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

-Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr.69695 T088/15.11.2018, aprobat prin HCL nr. 350/28.09.2018;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - în temeiul art. 11 lit. ”c” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018, se ia act de datoria Municipiului Bacău către SC Thermoenergy Group SA Bacău, în sumă de 4.000.000 lei, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii mai

2019 și lunii iunie 2019 parțial.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcția Economică și Administratorul Public.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcției Economice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE LUGACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI