Hotărârea nr. 383/2019

Hotărârea nr. 383 din 31.10.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău


)/> -

/lO Hi (U/Kf

tfcâff

/r< w.if/tft/ ^&}c<7./Cf/ ftf/Mfi/itu/ut ifâaeaff

HOTĂRÂREA NR. 383 DIN 31.10.2019

privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având in vedere:

-Adresa nr. 2676 din 22.10.2019 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 38233 din 22.10.2019, însoțită de copie după adresa CN TRANSELECTRICA nr. 3371 din 10.10.2019, copie după Procedura Operațională nr. 175/2015, emisă de CN TRANSELECTRICA și avizată de către ANRE- "Constituirea, actualizarea și utilizarea Garanțiilor Financiare pe Piața de Echilibrare", adresa BRD GSG și copie după Hotărârea 759/21.10.2019 a Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacău;

-Referatul nr. 11148 din 25.10.2019 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 11150 din 25.10.2019 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul Direcței Juridice și Administrației Locale, înregistrat cu nr. 11154/1/25.10.2019;

-Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 11154/ 2/25.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1608/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1609/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1610/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1611/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1612/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.121 și ale art. 125, alin.(l) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 8 și 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau; -Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” și art. 139 alin. (3) lit.”b” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

  • 1.  Contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție) pe o perioadă de 12 luni, cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi);

  • 2.  Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

- conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare;

- depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi)

  • 3. Mandatarea Directorului General și Directorului Financiar al Societății Thermoenergy Group SA pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de actualizarea garanției PRE.

Art. 2. Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI