Hotărârea nr. 382/2019

Hotărârea nr. 382 din 31.10.2019 privind completarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 186/ 12.09.2014 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze completarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia

P/>      .   -

*_Z IfWffAW

acăf/

'>>L»f/ff/A AAÂo<"a/<7/   SA./ nirf'/ut/Aa yA3a<ars

|!


HOTĂRÂREA NR. 382 DIN 31.10.2019

privind completarea Anexei nr.l a HCL nr. 186 din 12.09.2014 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenery Group SA Bacău să voteze completarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Adresa nr.2615 din 11.10.2019 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 37583 din 14.10. 2019, prin care se solicită mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în vederea completării Actului Constitutiv al societății și actualizării acestuia;

-Referatul nr. 11039 din 23.10.2019 al Unității Municipale pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 11041 din 23.10. 2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcței Juridice și Administrației Locale, înregistrat cu nr. 11088/1 / 24.10.2019;

-Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 11088/ 2/24.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1603/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1604/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1605/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1606/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1607/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 113 lit.m), art. 125 alin. (1) și ale art. 204 alin. (1) din Legea nr. 31 din 16.11.1990 privind societățile;

-Prevederile Ordinului nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia naționala - CAEN, actualizat;

-Anexa 2 la Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări in domeniul apararii impotriva incendiilor aprobată prin Ordinul nr. 87 din 6.04.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări in domeniul apararii impotriva incendiilor;

-Dispozițiile art.9.3, 9.8, pct.16, art.9.9 si ale art.12.1 lit.t) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” și art. 139 alin. (1) și (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 186 din 12.09.2014, în sensul completării art. 4.1 alin.(2) ale Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău - Obiecte secundare de activitate cu următoarele activități:

Cod CAEN Rev.2 Clasa 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

Cod CAEN Rev.2 Clasa 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate .

Art. 2 - Se mandatează împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generala a Acționarilor să aprobe completările prevăzute la art.l și actualizarea Actului Constitutiv în sensul înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Bacău.

Art. 3 - Se împuternicește dl. Pavăl Florin- Director General al Societății Thermoenergy Group SA în vederea efectuării tuturor formalităților de înregistrare a completărilor Actului Constitutiv aduse de prezenta hotărâre, precum și actualizarea acestuia.

Art. 4.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău .

Art. 5.- Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU