Hotărârea nr. 381/2019

Hotărârea nr. 381 din 31.10.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.10.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Adresa nr.2527 din 3.10.2019 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 36929 din 4.10. 2019, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, însoțită de Hotărârea C.A. Nr. 694/08.05.2019, Hotărârea A.G.A. Nr. 83/30.05.2019 si Hotărârea C.A. Nr. 747/02.10.2019 și de anexele de fundamentare;

-Referatul nr. 10534 din 9.10.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10536 din 9.10.2019, a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 10964/1/21.10.2019;

- Raportul comun al Direcției Economice și Unității Municipale pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 10964/2/23.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1598/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1599/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1600/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1601/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1602/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 10 alin.(2) și alin.(4) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.9.7 si ale art.9.6, pct.6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”a” și ale alîn.(3) lit.”d”, art. 139 alin. 3 lit. ”a” si alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Thermoenergy Group SA Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.- Se mandatează împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art. 1.

Art.3.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4.- Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P I M.P./N.M..'EX.]/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 381 DIN 31.10.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 - RECTIFICAT

AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCACONTRASEMNEZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Consiliul Loca) al Municipiului Bacau

Themwenergy Group SA

Sacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670


Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019-Rectiffcat

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat an curent (2019)

Propuneri rectificare an curent (2019)

%

Preve

2020

■deri

2021

%

0

i

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9=7/5*100

10*877-100

1.

/ENITURl TOTALE (Rd.1*Rd.2+Rd.5+Rd.6j

1

112495

111236

9M»

100526

112448

90.37

111.86

i

Menituri totale tfin exploatare, din care:

2

112472

111202

98.87

100507

112429

90.38

111.86

a}

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

3

15548

13574

87.31

23204

23204

170.95

100.00

ti)

transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare

4

23807

29315

123.13

10131

11514

34.56

113,65

2

Venituri financiare

5

23

34

148.37

19

19

57,18

109.00

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

n

CHEI TUIFI1 TOTAl F (Rr1.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

117114

118940

101.56

107388

119113

99^9

  • 110.92

  • 110.92

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

117098

118918

101.55

107383

119106

90.30

K.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

89601

87239

97.36

75590

87316

86.65

115.51

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1227

953

77.68

1067

1067

111,94

109.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

18478

18414

99.66

18414

18414

190.00

190,00

CO

Cheltuieli de natură sal«ri*lă(Rd.13+Rd.14)

12

17108

17108

109,00

17108

17108

190.09

100,00

Ci

cri. cu saiarite

13

15537

15537

100.00

15537

15537

100.00

100.00

C2

tonusuri

14

1670

1570

100,90

1570

1570

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

dielluiefi cu plăti compensatorii aferente dispcnibKizarior de personal

16

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

631

581

92.03

581

581

100.00

100.09

C5

cheltuieli cu contributiite datorate de angajator

18

739

726

96.20

726

726

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

7792

12312

156,01

12312

12312

100,00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

16

21

135,11

5

5

23.28

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

UI

REZULTATUL BRUT (profltlpierdere)

22

-4619

•7704

186.76

•6862

-6665

89.97

97.1*

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

O

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-4819

-7704

168,78

•6862

-6665

89,07

97,14

1

Rezerve legale

25

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din ană precedenț'

27

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele «finanțate tfin împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor da capital, plății dobânzilor, comtsioanetor și altor costuri aferente acestor

28

D

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26,27,28,29

30

-4619

-7704

166.78

-6862

-6665

89.0?

97.14

7

Participarea salariațjlor la profit în kntla a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază merfai lunar reafizal la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referi^

31

0

0

0

8

Mnimim 50% vărsărwite la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. în cazul sodetățilcM/ companiilor națonate și societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

C

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

c

0

b)

■ dividende cuvenite bugetului locsa

33a

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 st repartizează ia alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent(2019)

Propuneri rectificare an curent (2019)

%

Prevederi

%

2020

2021

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din car»

37

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

36

0

0

0

W

cbeSuiefi cu salariie

39

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si pubfidtele

41

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A MVESTTțIILOR, din care:

43

9244

6418

69,43

4723

4470

73,59

94,65

1

Alocații de la buget

44

2433

2465

101.33

4503

4250

182.67

94 39

alocațji bugetare aferente plăți angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

9244

6418

«9,43

4723

4470

73.59

94.65

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

46

353

353

100,00

353

353

100.00

100,00

2

Nr.medw de salariați total

49

345

345

IOO.OC

345

345

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.025

4.025

100.00

4.137

4137

102,78

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariatftet/persoaaa) deleminat pe baza cheltuielilor de natura salariate,recalculai cf.Legii anuale a bugetului de stat

51

3.757

3.757

100.00

3.75?

3.757

100.00

100.00

5

Productivitatea muncă în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

326

323

98.8?

292

326

9038

111,86

6

Productivitatea muncă în unităț valorice pe total persani mediu cf Legii anuale a bugetului de stat

257

238

92,36

262

293

11037

111.66

7

Productivitatea muncă în urătăț fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

257

238

92,36

257

257

108.28

100,00

fi

Chettuiefi totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1.041

1.069

102.71

1.068

1.059

99.91

99,16

9

Plăți restante

56

0

0

0

0

0

0

0

10

Creanțe restante

57

4478

4478

100.00

3359

1679

7500

50.00

Confibui Local al Municipiului Sacru Thsrmoenerțy Group SA

Sacau, »tr. Chunitl nr.8

Cod unic d» înregistrară, RO33620670


Anuanr. f U Bogtlni rectificat


Oeiaileraa indicatorilor eccnemieotinansiari previzuți In bujaiut da vanituri ți chtttsifii-Reetificat

milet

WOICATORI

NC. rd

Prevederi an precedent 2018

An curent (2019)

Propuneri rectificare an arrenl(2019]

%

%

An avers 2019

conform

Hol ara»

CL.396f29.1O .2018

conform

Hoiacară CA586O1.10.

2018

Reaiuta

conform Hotărârii

CL221/3O.O5 201

9

conform Hd arai C A. 694/08 05.2019

Reafeafla

30.06.2019

Triml

Tren ll

TrirnUl

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

fia

7

8

9»U5’100

1tt&6a'tOO

11

12

13

14

L

VENITURI TOTALE (Rd.2rRd.22rRd.24)

1

*9898

*969»

8M»

112455

112495

53834

111238

123,13

98,88

36396

53634

6674?

111236

1

Venituri total»dre aipfosur» (Rd.3aRd.8aRd.9aRd.12afUL13aRd.t4), din care:

2

*9713

*9713

19651

112472

112472

536*1

111202

124,84

98,17

36373

53601

86714

111202

«)

din producția vinduti (Rd-iaRd.Saftd.SaRd.T), din care:

3

50984

50984

53558

72848

72*88

33858

8*823

127,01

93.33

23918

336M

40819

6W23

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

82)

din servicii prestate

5

49812

49812

52275

71284

71284

32864

66387

126.99

93.13

23517

32864

39573

88387

a3)

din redevențe ți chiri

6

7

2

2

2

5

70,79

276.88

2

5

5

a4)

altevenriuri

7

1172

un

1276

1602

1602

792

1632

127,89

101,83

399

792

1242

1632

b)

din vânzarea rnirforicr

fi

0

0

«)

din sebvanțH ți transferuri da aspfoaUre aftrawit cifrei da afaceri nat* (Rd.1GrRd.Hh du» c«re:

$

38480

3848*

3543$

39355

39355

19789

42889

121,04

108,98

12414

19769

25695

42889

ci

subvenții, ct. prevederâtx legale in vigoare

10

Î2667

1266?

11882

15548

15548

6957

13574

114.43

87.31

5630

6957

7277

13574

c2

transferuri, cf. prevedertct legata in vigoare

(1

25813

25813

23572

23807

23807

12832

2931S

124.36

123.13

6784

12832

«8418

29315

d)

din producția de imoNizAri

12

0

0

e|

venituri aferente costului produsei in curs de execut*

13

0

0

1)

aSe ve triluri dn ea pto atare 0îd.15«ftd.16«Rd.1WW2O<Rd.21X di» care:

14

249

249

659

229

229

154

290

44,03

126,58

42

154

199

290

«1

din amenzi si penșliiți

15

165

165

169

175

175

112

198

116.69

11292

40

112

153

198

12)

dn vânzarea activelor și ste opetaț» de capital (Rd. 1&»Rd. 19). din care:

16

0

0

• active corporal»

17

0

0

- active neaxpcrale

18

0

0

131

<fei sttbvențâ pentru investă

19

0

0

«1

du» valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

fi)

a*e venituri

21

84

84

489

54

54

43

92

18.89

170,71

2

43

47

92

2

Venituri financiare (Rdl3rRd.24*Rd.25*Rd 24rfidJ7), din car*:

22

186

IM

179

23

a

33

34

18,M

«48,37

22

33

M

34

a)

di» snoMairi financiare

23

0

0

bl

din investiții financiare

24

0

0

cj

din diferențe de cuis

25

0

0

<J)

dndobtnzi

26

1

1

1

fi

8

18

19

2.194,17

232.65

8

16

19

19

•1

alte venituri financiar»

27

184

184

178

14

14

14

14

6.1»

100.00

14

14

14

14

T

Venituri txtrjordinwe

28

0

5

B

CHELTUIELI TOTALE (JW.38aRd.134aRd.1M)

29

104859

184659

98424

117114

117114

86189

118940

123,35

101,58

37668

56213

70399

11*998

t

Cheltuieli da expioitar» {Rd.3lrRd.7WHd.M4Rd.120X die cate:

38

194642

104542

96410

117098

117098

58178

118918

123,35

«1.55

37861

562*2

70385

11*977

A. CheftuieH cu bunuri ți servicii (Rd.J2aRd.40aRd.46). din cart:

31

79809

79809

76832

«801

88801

47403

*7239

113,84

*7.»

33447

47403

56*63

87239

Al

Cfrefarietf privind stocurile (Rd.33»Rd.34slW.37eJtd.38ifttL39)l, din care:

32

76888

76848

75084

«396

86396

4M52

84345

11133

97,W

33068

46652

55343

84345

a)

chehuiei cu materiile prime

33

67M4

67144

66201

74697

74697

42327

74928

1'3,18

100.31

30404

42327

49382

74928

t>)

chelmeS cu materialele consumație, din care.

34

1780

1780

1049

2519

2519

486

1683

160.51

66.82

235

486

924

1683

hi)

cheWefi cu piesete de schimb

35

824

824

385

1015

1015

115

690

225.79

67.96

52

118

306

690

U)

chetafieli cu ccmbuslMii

36

20B

208

187

236

236

269

U3.36

«13.99

46

91

158

269

cl

cheluie* privind maierieWe de natura obiectelor de inventar

37

227

227

89

343

343

90

330

389.50

96.19

52

90

161

330

fi)

chetoiek privind energia și apa

38

7737

7737

7745

8837

8837

3749

7404

95.60

83.79

2378

3749

4875

7404

£L

cfieluieti privind mârfurte

39

0

0

INDICATORI

Nr rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent (2019)

Propuneri recbfcare aa cxenl (2019)

%

%

An curent 2019

am ferm

Hol arabi

C.L.395/29.10

.2018

conform Hotar ari» CA58&01 10.

2018

ReMzal

conform Hotărârii

C.L22W0.85201

9

conform Hotărârii CA 69410805.2019

Reaizatla

30.06.2019

Trim!

Trimit

Trimlll

An

0

1

5

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9'8/5*100

IO»8/6a*l(X

11

12

13

14

ChehuWi privind «ervicid» «xecutat» de terți (Rd.41«Rd.42*Rd.45j, din care:

40

19»

19»

791

2255

2255

457

1971

249,09

87,41

238

45?

1012

1971

a}

chslmei cu itfrețjnerea și repar ațele

41

1790

1790

659

2111

2111

393

1829

277.40

86.65

202

393

914

1829

b)

cteUweb privind chirie (Rd.434M.44) din cam:

42

112

112

114

122

122

58

116

101.33

95.28

30

58

86

116

bl)

- către operatori a capital rtegra¥maiortar de stai

43

84

84

53

91

91

46

01

171,43

100.00

23

46

68

91

b2)

- către operatori cu cartulpriva

44

29

28

61

30

30

13

25

40.29

31.09

7

K

17

25

cl

prime de asigurare

45

35

35

17

22

22

5

26

147.50

116.86

3

5

12

26

A3

Ch«tt«ieli cu iX« servicii executat» de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.M»Rd.57W«2*Rd.6WM.67*Rd.MsRd.69vRd.78). din cart;

44

983

983

797

951

951

293

923

122.03

97,09

144

293

509

923

3I

cMuiett cu coistwatofll

47

0

0

b}

dieîueii prnind ccmtsioanele Șt onorariul, din care;

48

37

37

16

35

35

31

33

202.75

94.90

1

31

31

33

bl) IcbeSrrieriprwnd consultanța iondică

49

0.00

0

c)

ctieSuielr de protocol reclamă și pubfciute (Rd.51-4W.53). din care;

50

9

9

4

11

11

2

11

256.69

92,50

2

4

11

CI)

chettuieb de protocol dm care:

51

2

2

1

2

0

100.02

1

1

2

• lichele cadou potrivit Lețji ar. 193/2006. cu modiScărite rfericare

52

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă ți pufcfcdate, din care

53

9

9

4

9

9

I

8

197.04

90.45

1

3

8

- tichae cadou pir. cheSuie* de reclamă ți pubSciate. prtrivi Lega nr. 18312006. cu morhfcărte rdterfoare

54

• tchete cadou pir. campow de marketing, studhd pielei promovarea pe piețe existente sau noi potrivi Leg» nr. 193/2006. cu modBcârite uterfoare

55

• ch.de prorrwvare a produselor

56

«)

Ch cu sponsorizarea. potrivit O.U.G. nr.2r2OI5(Rd.58»ftl594W.61). din care.

5?

dl)

ch.de sponsorizare in dcmenul medeai si sanatăte

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniie educație. invatemanl socul si sport, din care:

59

d3}

• pentru dubunte sportive

60

W)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si adnritati

61

’l

ebehutefi cu transportul de bonuri și persoane

62

142

142

132

118

118

10

104

79.29

88.21

5

10

44

104

q

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care.

63

24

24

20

46

46

18

39

195.52

84.96

10

w

2?

39

- cheiuiei cu diurna (Rd 654W 66), din care.

64

9

9

9

19

19

8

16

173.10

81.06

5

8

11

16

■rrfeffis

65

9

9

9

18

19

8

16

173.10

81.08

5

8

11

16

-extern»

66

cbelurei poștale ți taxe de telecomunicații

6?

117

117

115

113

113

60

126

109,70

110.96

33

60

87

126

h)

cheltuiei ca servicite bancare și asimilate

68

23

23

21

25

25

12

25

119.81

102.86

7

12

19

25

q

a!e chetliaeD cu severi# executate de terti. dkn care

69

240

240

237

142

142

31

114

48.24

80,47

30

îi

54

114

iii

cheUueî de asigurare si pază

70

199

198

201

6

6

4

5

2.55

85.06

3

4

4

5

12»

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnici de calcul

71

l

1

5

5

2

0

47.30

1

2

<3)

cheSuieli cu pregătirea prolesionate

72

40

40

36

131

131

27

107

297.88

81,42

27

27

49

107

H)

cheSiHeh cu reevaluarea rnortizjrikx corporale și neaxparate. din care;

73

-aferente bunurilor de nfturg domewfar pybfc

74

i5)

cheîweli cu prestație efectuate da fitiate

75

*)

cheluîeli privind recrutarea ți plasarea personaMui de conducere of. Ordonanței de wgențâ a Guvernului nr. 109/2011

76

in

CheSvieti cu anunțurile privind fcrtațrie ți arie anunțuri

77

i)

attec

tehoieS

78

391

391

213

462

462

130

472

221.70

102.24

58

130

242

472

B Ch dinei

rituiefi cu impozite, taxe ți văreăminte asimilat» (RdW»Rd.|l »Rd.82*Rd4JeRdJORd.85), re:

78

11»

11»

922

1227

1227

455

953

103.34

77.M

49

455

829

1067

a)

ch cu taxa pt.actMtatea de exploatare a resursetor minerale

80

b)

th cu rederența pentru concesionarea bunurilor publice șr resursele minerale

81

31

31

33

41

41

39

119.33

94.68

39

ch. cu taxa de fcer<A

82

67

67

53

258

258

194

210

393.48

81.21

33

194

210

210

d)

ch cv taxa de autorizare

53

7

7

3

15

15

5

14

410.32

38.37

5

8

14

e)

cn cu taxa de mediu

84

12

12

4

8

8

4

8

169.03

99.42

3

4

5

8

0

cheltuieli cu a*e taxe și mpczte

85

1049

1049

828

905

905

252

682

8233

75.38

13

252

606

796

INDICATORI

Nr rd

Prevederi an precedent 2018

An curent (2019)

Propuneri rectificare an curent (2019)

%

%

An curent 2019

conform

Hotărârii

C L396/29.10 2018

conform

Hoteran»

C.A 5864)1 IO 2018

Reataat

conform Hoteiarî

C.L221/30.05.201

9

conform Hotărârii CA 694/08.05.2019

Realizai ia

30.06.2019

Tnml

îrim |i

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8^100

1Q=3rira*ICt

11

12

13

14

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87*Ra.10(Hfld. 104*84.113). din care;

M

14125

1482$

1401?

18478

11478

1132

18414

131.37

99.60

4077

8133

12296

18414

CD

CheflwtM d» naturi wlariall (Rd,88r Rd.92)

17

13710

13710

12994

17181

17101

7528

17108

1Î1A5

100,96

3777

752I

ft»!

17108

CI

Cheîuricii cu «ilarul* (Rd4»*Rd.90‘Rd.9l), din car»:

18

12747

12747

«263

15537

15537

6934

15537

126,70

1(0.00

3499

6934

10411

19537

a) salarii de biizi

89

10646

i®46

30294

12992

12992

5762

12992

•26,21

100.00

2876

5762

8830

12992

b) sporim. prime ți alte borxfca0i aferente salariului de bazâ (conform CCM)

90

2045

204$

1904

2545

2545

1172

2545

-33.68

I00.0C

62

1172

1573

2545

c) ale twrfcaVi (conform CCMJ

«1

55

55

65

0.00

C2

Qonuwri (Rd.9JrRd.S6*Rd$7*Rd.98* Rd.99), din «re:

92

968

903

732

1570

1570

594

1570

214,58

100,08

271

594

954

1570

a) cheluiefi sooafe prevăzute la wt.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu moAfclnte ți «mpleUrie ulterioare. in cu».

93

22?

22?

145

462

462

163

462

317.97

100,00

69

163

251

462

• tictete de creți. c(. legii nr. 193/2906. cu modbcările teteroare;

94

fl

0

• tichele cadou pertru cheftuiek' sociale poiririt leg» nr. 19372006, cu modificărăe uZanoare,

95

0

0

b) tichtl» d» masă;

M

Îs?

738

«6

1057

1057

405

1057

180,30

1W.W

196

40$

«7

105T

Qvouchere ne vacanță;

97

0

0

d) di privind partxupârea sataruțâar la profetul obținui in ante precedent

98

0

0

e) ale ctefcâei conform CCM.

99

5!

51

25

51

0

100,00

14

25

36

St

C3

Alt» cheltuieli cu personalul (Rd.19l«Rri.102*Rd.10J), din care:

0

0

a) cb. ctr plățile compensatorii aferente disportbiSzârilor de personal

101

0

0

W ctr cu drepturile salariate cuveni» In baza unor hoUrâri judecâtoreții

102

0

0

c) chetwefi de natură salariate aferente restructurare, privatizări administrator special, ate comis» sicomdete

103

0

0

C4

Cheltuieli aferent* contractului da mandat ti * altor organ* de conducere ti control comisii ti comitet* (Rd.1GS*Rd.Kte*Rd.111* Rd.112), din care:

104

474

474

433

631

631

270

511

134,10

92,03

132

270

420

581

a) pentru drecfotedirectora*

105

314

314

314

449

«9

199

413

131.65

92.13

101

199

301

413

■componenta faă

106

314

3M

314

449

449

199

413

131,65

92.13

101

193

301

413

-componenta vaoabriă

107

0

0

b) pentru consM de admtnwațeteisiEui de supraveghere, tfci cate:

108

160

160

119

182

182

71

167

W.55

91,79

31

71

11$

167

-■componenta fixă

109

160

160

119

132

182

71

157

140,56

91.79

31

71

119

16?

-componente wriabSă

110

0

0

c) pentru AGA ți cenzori

111

0

0

dj pentru a*e comis» ți comitete coraiiwte pohM Sega

112

0

0

€5

CheâuftU cu contributiil* datorata de angajator

in

64)

641

590

739

739

334

726

123,09

98.20

167

334

505

726

D. Alt» chtftuiell de exploatare (Rd.tl5*Rd.118*R<f.119*Rd.120»R<1.121*Rd,t22), din car*:

114

«41

«41

48»

7792

7792

188

12312

254,48

154.01

81

212

482

12256

a)

cteliuB» cu majorări ți penaSlăți (Rd. 1 tfMM 117). din care-

115

184

184

305

188

188

75

663

217,30

353,12

31

75

265

663

- către bugetul general consobdat

116

75

75

131

6,00

133.33

-către ați crerfiori

117

109

109

174

188

188

75

663

381.37

353.13

31

75

265

663

0)

chtetteefi privind activele mobilizate

118

0

0

c|

cbeluieU aferente hansferurfex pentru plate personalului

119

0

0

d)

alechtelteeh

120

8165

8165

4295

7369

7369

43

11500

267.73

156.05

10

43

45

11500

e)

ch. cu amortizarea imetefizăribr corporale ți necorporale

121

492

492

305

235

23$

73

221

72.68

94.29

47

97

95

166

1}

ajustări ți deprecieri pentru pierdere de valoare ți provizioane (Rd. 123-Rd. 126}. «fin care'

122

-67

•3

■73

t08.55

0

-3

-3

■73

«)

dieluiei porind ajustările ți provtzfoaoete

123

18

1

21

11925

0

1

1

21

fl.fl

■fxwtzoane privind participarea la profa a steariațifor

124

6

0

(1.2)

- pruvinoane in legătura cu contractul de mandat

125

0

0

(2)

venind din provizioane ț< ajustări pentru depreciere sau perieri de valoare. din care

128

85

4

94

110.77

0

4

4

94

f2.t)

rfin anularea prorizioanetor (Rd. 133+Rd 134+Rd. 13$). dm care:

127

85

4

94

110.7?

0

4

4

94

■ din participarea sateriaffor la ptofl

128

0

0

• tfin deprecierea inoMizârikx corporale țl a activelor circiriante

129

90

0

0

4

4

94

- venituri din alte provizioane

130

55

4

...........d

4.70

0

INDICATORI

Hr <rf.

Prevederian precedent 2018

An curent (2019)

Propuneri rtcMicarean curent (2019)

%

%

An curent 2019

conform

Hotare»

C.L.396/29.10

.2018

«ntorm

Hotarare

CA 586101.10.

2018

Reaua!

conform Hotărâre

C.L.22W0.05201

9

conform

HotarariC.A

694M05.2019

Reataatb 30.06 2019

Trimi

Tnmll

Tnm III

An

0

l

2

3

4

4a

5

6

8a

7

B

9-8/5’10»

10*8/5TIO(

11

12

13

14

2

Cheltuirii financiare (Rd.132»Rd.13$»Rd.131). di» care:

131

17

17

14

16

16

31

21

152.53

135,11

11

14

21

a)

chefiuieS privind dobânzile, din care:

132

0

6

31)

aferente creditelor pentru irnreslți

133

0

32}

aferent» creditelor peni ru activitatea curente

134

0

0

b)

cheăuieS ten dferențe de curs vaMar, <tn care:

135

6

6

7

7

?

11

17

238-01

253.42

7

11

13

17

bt|

aferente crțtetelor pentru trwsUi

136

0

0

621.

aferente «eddetor pentru acuitatea curente

13?

W30

0

7

7

c)

alte cri «Huriei financiare

138

11

11

7

9

9

4

5937

44.44

4

3

CteJiueb extraordinare

139

0

0

UI

REZULTATUL BRUT (proWpitrttere) (Rd.1Rd.29)

140

♦14760

•14760

■6594

481»

-4619

•2556

-7704

11&84

166,78

-1272

-2558

-3652

•7762

venituri neimpozabile

141

0

0

cheltuieli nedeductlde fiscal

142

32

32

920

843

843

159

674

7327

79.95

227

569

742

IV

IMPOZIT PE PROFIT

f43

!

0

0

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

1

Venăon totale din exploatare. din carețrd 2)

144

89713

89713

89651

112472

112472

53601

111202

'244)4

98.87

36373

53601

66714

111202

a)

-veniuri dfe» subvenții si transferuri

145

38480

38480

35435

39355

39355

19789

42889

'2104

108,98

12414

19789

25695

42689

-ate «nituri care no se iau m catari la determinarea prodoctMtatâ munci ct legi anuale a bugetului de stai

U6

0

0

2

ClwMweli de naturi salariate (Rd 87). din care:*'}

147

13710

13710

12994

17106

17108

7528

17108

13'65

16KI.0O

3777

7528

11355

17508

»}

transfer codribUs de la angajator la angajai

148

0

0

b)

mafor are salar rrwn

149

271

2711

271

12

12

S

12

*•34

100.80

3

6

9

12

0

reîntregire creșteri salariate dte 20IB

150

1877,

1877

57

1877

0

100,00

470

940

t4 W

1677

3

Cheltuieli cu salarJfe (Rd.88)

151

12747

12747

12263

1553?

15537

6934

15537

126.70

100,00

3499

6934

10411

15537

4

Nr, de personal prognoza la finele anului

152

340

340

338

353

353

345

353

tfo.,44

100.00

341

34$

350

353

5

Nr mediu de saiariați

153

333

333

325

345

345

332

345

•0&.03

100,00

332

332

334

337

&

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (feirpersoarte) determinat pe baza cheKufetforrfe natură sSariaU f(Rd,147-rd 93' • rd.9®yRd.153yir 1000

154

3.374

3 374

3.295

4025

4.025

3695

4 02$

72.18

100,00

3727

3 695

3.702

4.114

b)

Câștigul merfe lunar pe salariat (teVperwarw) detemmat pe baza dreittrieta de natura salariate ci lega anuale a bugetului de stat

155

1363

3.363

3 263

3.680

3 680

3.746

3.680

•1281

100.00

3.321

3.303

3313

3761

7

<)

Productivitatea muncii in unități valoric» pe tetei personal merfiu (mă leilpersoanâ) (Rd.2iRd. 153)

156

269

269

276

326

326

16'

323

115.99

98.87

HO

161

200

330

b)

PtedxtMtatea munci In unități valorice pe total personal mediu reeatutea ct legii anuale a bugetului tte sta

157

192

192

203

257

257

123

238

1U>.88

92.36

72

102

123

203

c)

Productivitatea munci In uniâți fizice pe total personal mediu (cantitate produse tsiielperwana) W^OPFftd.153

158

671

671

664

682

682

36*

628

54.61

92.17

272

367

414

642

Ci)

Elemente de catari a productiritaf imunei in unități fizice, din care:

159

0

0

• cantitatea de produse foite (QPF)-Mare

160

223 312

223.312

215.879

234 9»

234 950

122063

216.559

100.32

92.17

90.117

122063

138.110

216.559

- preț mediu (pJ WMlNe

161

279.78

279.78

297.10

369.57

369.57

326.23

339,71

114,34

91,92

323.43

326.23

339.22

369.23

- vak«re=QPF x p

162

82479

62479

64138

86831

86831

39820

73568

r-4.70

84.72

2914?

39820

46850

79961

■pondere in vertuntolate de exploatare = Rd.)62/Rd 2'100

163

89.64

69.64

71.54

77J70

77,20

74,29

66.16

S.47

85,69

80.13

74.29

70.23

71.91

7

Plăți restante

164

9255

0

0

8

Creanțe restante, din care:

165

1500

1500

2181

4478

4478

8477

4478

205,29

fOO.OO

2692

5755

4703

4478

- de la operatori cu capital integrarmajorta de sta

166

2

1

0.00

0

• oe la operatori cu capital pwat

167

43(3

0

0

-de la bugetul «ie «ut

168

773

0

0

■ de la bugetul beai

169

185

1905

1905

3395

1905

- 077.1B

100.00

2413

1761

1905

-deiaalteentiaii

170

1500

1500

1994

2573

2573

2573

179.02

100.00

2692

3342

2942

2573

9

Ciete

te pentru finanțarea actfot Jț6 curente (soldul rămas de rambursai)

171

0

0

‘I in iimța prevăzute la «1.25 afin.3 Hb din legea nr.227/2015 privind Codul focal cu mrxWcârile ți complelarile uJerbare

“)Se «x evidente distinct sumele care nu se iau in calări ia determinarea creștem casijguW med* brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetufoi de sta.

Consiliul Local al Municipiului Bacau Thermoenergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Anexa nr. 2 la Bugetul rectificat

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

%

4=3f2

Prevederi an preceden 2018

%

7*6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1 »rd.2+rd3) ‘), din care:

92247

78240

84,82

89898

87865

97,74

1

Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd 1.2+rd

1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:

92244

78239

84,82

89713

87250

97,26

1.1.

Venituri din producția vanduta - energie electrica

38403

28233

73,52

26627

30642

115,08

1.2.

Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:

20391

19555

95,90

23185

21634

93,31

-populație

10163

9830

96,73

12019

11086

92,24

1.3.

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta intre pret/tarif aprobat si preț local de facturare)

12790

12375

96,76

12667

11862

93,65

1.4.

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si pret/tarit)

19127

15845

82,84

25813

21615

83,74

1.5.

Alte venituri din exploatare(pre$tsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)

1533

2231

145,57

1421

1497

105,39

2.

Venituri financiare

3

2

57,38

186

614

330,99

3.

Venituri extraordinare

0,00

0,00

Venituri totale «baza de caicul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4

60330

50020

82,91

51418

54388

105,77

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Consiliu) Local al Municipiului Bacau Thermoenargy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670


Anexa nr. 3 la Bugetul rectificai


Programul de Investiții, dotări jl sursele de finanțare

mi lei

INDICATORI

an precedent 20i8

datoare

Rectificare 2019

--------------------------J

Aprobat

Realizau Preliminat

an curent

2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din cart:

1936

603

9244

6418

4723

4470

1

Surse proprii, din care:

900

293

576

221

220

220

a) • amortizare

900

293

576

221

b)-profit

2

Alocații de la buget

1036

309

2433

2465

4503

4250

3

Credit» bancare, (Un care:

a) ■ interne

b)-externe

4

Alte surse, din care:

6235

3732

- surse atrase (ca diferența intre Surse proprii Plan Inv si Ch cu amortizfrd 121 din Anexa 2))

646

* surse atrase

6235

2991

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1936

603

9244

6418

4723

4470

1

Investi# in cure, din care:

63

57

295

300

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

20

15

-Modernizarea proiecta numerice LEA110 kcircuit 1 si 2 Bacau Sud ta siatia 110 kv CET -proiectare

20

15

b) pentru bunurile de natura domeniului pubfic al statului sau al unității administrativ teritoriale'

43

42

295

300

•Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF Repubtidl-proieclare si execuție

43

42

Reabifilare instaiatiede detectare si semnalizare incendiu in dadirite administrate de thermoenergy Group SA Bacau - proiectare si execuție parțiala

155

155

100

100

Realizarea de nd sisteme de akmentare cu energie termica a consumatorilor racordați la £ CT-uri existente - Racordarea CT2 Miorita si CT 3 Miorița • proiectare

140

145

c) pentru bunurite de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

r

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul pubBc sau privat al stătutei sau al unității administrativ teritoriale:

2: Investiții noi, din care:

1873

S45

8949

6118

4503

4250

al) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

860

278

576

~962l

120

120

-Dotări si utilaje independente

613

254

526

668

100

100

•Imobfeari necorporaie

56

11

1

20

20

-Proiectare si execuție obiective noi( Cap. B din Hanul de investiții)

112

253

-Studii fezabifiiate si prefere biRiate

100

24

40

40

a2) Surse atrase

6235

2991

4383

4130

Reabilitarea hidroizotatiei la acoperișul clădirilor aferente secției chimice administrata <fe Thermoenergy Group SA (laboratoare, vestiare, sala de pompa apa coagulate, sala pompa apa dedurizata) - proiectare si execuție

200

Realizare cate de evacuare putere, de rezerva, pt generatorul de 17 MVĂ prin stația de medie tensiune OBM si integrare in sistem SCADA existent, aferent grupului de cogenereare de 14 Mvre

155

Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de relea lefmoicare In zona CAF • derivația •Repubtem* aferenta SaCET Bacau

127

Achiziționare si montare măsură energie termica colector DN 400mm ieșire CTG - proiectare si execuție

30

30

Retehnotogizarea CT aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata CT 1 Parc, CT Prefectura

951

Masuri de conformare cu cerințele legate a Valorilor Limita de Emisii de NOXE afe IMA2 - Cai TOOUh si IMA 3- CAF lOOGcal/h

42

42

Alimentare rezerva 0,4 kVMOP-uri HOkVsi AuT-iiri 220 Va, la lipsa totala de tensiune^ proiectare si execuție (montaj grup electrogen trifazat si instalație aferenta (automatizare si forța))

30

Modernizare protecții aferente Ic alo TSG1 (OBT 21), tadusiv integrare in SCADA existent -proiectare si execuție (înlocuirea releelor existente aferente dulap proiecții 110 kV CCT - 2 buc. si înlocuire releului eferent celula 6 kV trafo OBT 21)

IBS

Modernizare protecții LEA 110 kV Bacau Sud. circ. nr. 1 si circ. nr. 2, inclusiv integrare ta SCADA existent - execut®

394

Monitorizare in timp real si In sistem centralizat in Camera de comanda tehnofogca Thecmoenergy Group SA Bacau a puterilor si energiilor electrice produse 1a bornele generatoarelor si evacuate in SEN, la bornele de 110 kV ate transformatoarelor - proiectare si execuție

2‘

2J

Automatizare de menținere constanta a presiunii in relurut general de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos. uliSzand convertoare de frecventa ta electropompele |de apa adaos nr 1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau • proiectare si execuție

61

6;

INDICATORI

an precedent 2018

Valoare

Rectificare

2019

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

an 2020

an 2021

ReatAtere sistem de urmarire/proces la cazanul de abur Babcock 100 Oh administrat de Thermoenergy Group SA Bacau

188

lucrări de revizie generala a compresorului de gaze ELT 321/900 din centrala de cogenerare Solar de 14 MWe

264

264

Achiziție si monta} motor compresor + anexe, pentru funcționarea unitati de comprimare gaze naturale a TG3 ta regim de medie presiune gaze, aferenta centralei de cogenerare de 14 MWe Bacau

561

Adaptare sistem transmisie dale de la contoarele de energie termica existente la PT 11,18,22.29, 97, te dispecerat SACET Bacau - proiectare

21

21

Lucrări de revizie generala ageneratorului tip Leioy Șomer 17 MVA din centrala de cogenerare Solar de 14 Mwe

%

■Dotări si utilaje independente

2720

2367

•Studii faabHtete si prefezabUitate

180

180

b) pentru bunurfie de natura domeniului public al stalului sau al unități administrativ teritoriale:

993

267

2138

2165

-Afimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din slr. Chimiei nr 6 Bacau

100

1000

1000

Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET

300

Oe2votlarea petei de energie termica - Racordarea la SACET a Splaiului Județean Bacau si a Colegiului Economomic ton Ghica

100

Realizarea de noi sisteme de aimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente

140

7

Reabilitare instalate de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA

155

-Studii fezabilitate si prefezabiiitate

298

260

1138

1065

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrat» teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat a! stalului sau al unitâțji administrativ teritoriale:

3

InvettIțR efectuate la Imobilizările corporale existenta {modernizări), din care:

4

Dotiri (site achiziții de imobilizări corporale}

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care;

a) • interne

b)- externa

Constiul loca! al Municipiului Bac au Thecmoenergy Group SA

Bacau , str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670


Anexa nr. 4 la Bugetul rectificat


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plățfcr restante

mii lei

Hrcrt.

Măsuri

Termenele

reatzare

ar>20t8

an 2019

an 2020

an 2021

Prelminai t Reaizat

Influențe H-)

Influent H4

Influențe W-)

Rezultat brut(*A)

piațj restante

Rezultai brut

Plăți restante

Rezultat bnrl

Plăfi restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

«

7

8

9

10

Pbll

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:

31 12 2019

X

X

2

-din servea prestate:

31.12*19

X

X

21.539

0

-10.688

0

11.922

0

3

■energie electrica:

31.122019

X

X

10.276

0

-3.925

0

10.540

0

enetectrica-dinTG

31.122019

X

X

25.162

0

-25.238

0

10.876

0

en eiectrica-dn CC

31.12.2019

X

X

-14.740

0

21.230

0

-336

0

PCI II

Revandula (din energia achiziționate)

31.122019

X

X

-146

0

83

0

0

0

-energie termica:

31.122019

X

X

11.263

0

-6.743

0

1.383

0

energie termica facturata populației

31.12.2019

X

X

1.443

0

1.712

0

0

0

energie termica taXurata agentlor economici

31.12.2019

X

X

2366

3

1.099

0

5

0

2

subvenții pentru energie termica

31.122019

X

X

1.712

0

9.630

0

0

0

transfemri, cf. prevederilor legale în vigoare

31.12.2019

X

X

5.742

0

•19.184

0

1.383

0

-din afle venituri din exploatare

31.12.2019

X

X

-15

0

0

0

0

0

■din venituri financiare

31.122019

X

X

-145

0

-14

0

0

0

TOTAL Pct.l

X

X

21.379

0

-10.683

0

11.922

0

pct.ll

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

x n

X

0

0

Ol

0

o

0

Cauza t nfluenta cheltuielilor cu bunuri si servicî, din care:

X

X

12 969

0

-11622

ol

11.725

0

-influenta cheltuielilor cu combustibilul

X

X

6.727

0

■13.160

0

10.923

0

-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa

X

X

0

2.249

0

311

0

-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile

X

X

3.237

0

0

0

0

0

-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparată. cheii}

X

X

1.180

0

0

0

0

0

-influenta altor chdtulefi executate de tem

167

0

0

0

0

0

Cauza 2 :Wuenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale

145

0

114

0

0

0

Cauza 3 Influenta Stor cheltuieli din exploatare, din care:

7.418

0

0

0

0

0

cheltuieli cu achiziție cotei de certificate CO2

7.153

0

0

0

0

0

metalizărilor corporale

-83

0

0

0

0

0

ajusian deprecieri penttli pwwe ae v&oare și provizioane

-11

0

0

0

0

0

Cauza AJnfluenta cheltuielilor cu personalul

4.397

0

0

0

0

0

Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare

7

0

-16

0

0

0

TOTAL Pct II

24.936

0

-11.525

0

11.726

0

Pa. iii

TOTAL GENERAL PCI 1 <• Ftt II

6.594

-7.704

0

-6.862

0

-6.665

0