Hotărârea nr. 38/2019

Hotărârea nr. 38 din 19.02.2019 privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 38 DIN 19.02.2019

privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78051/ 07.02.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1641/ 14.02.2019;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1642/ 14.02.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 156/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 157/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 158/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.159/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 160/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ STE:

ART. 1. (1) - Se modifică Anexa nr. 1 - secțiunea Poduri, pasaje, parcări la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz. din înv. D omeni

ului Privat

Cod de clasificare

Denumire a bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoa rea de inven tar

Situația juridică

169

1.3.18

Pasaj subteran

Letea

Bacău, str.Garofitei -str.Bucegi Compus din: »S=129mp teren acces în pasajul subteran din str Garofitei, suprafața construită la sol =129mp, suprafața desfășurată (S+P) =353mp;

» S=64mp teren acces în pasajul subteran din str.Bucegi, nr.cadastral 65372, suprafața construită defașurată subsol =57mp;

»Suprafată utilă pasaj subteran=410mp.

2004

-

Domeniul privat al Municipi ului Bacău

(2) Suprefețele de teren prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform Planurilor de situație, Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți integrante ale prezentei hotărâri. ,

ART. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Direcția Economică va aduce la 9                                                                                                   9                        9

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

5                                                                                                       9                         9

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BA£ĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI^l

__________________________ ANEXA NR. 1_.....

ROMÂNIA “        ~~     LA HOTĂRÂREA NR. 38 DIN 19.02.2019

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU Scara t :500

PASAJ LETEA

Mun Bacau, Str. Garofîtei, Jud. Bacau


Nr. parcela


Categorie de folosință


___CC

Total


Super


Mențiuni


129


129


Teren ocupat in totalitate de construcții- proprietar MUNICIPIUL BACAU


B. Date referitoare la construcții

Cod


Destinația


Supraf. construita la sol (mp)


Mențiuni


CIE


129


Pasaj subteran, suprafața desfasurata 353 mp - proprietar MUNICIPIUL BACAU


Total

129


Suprafața totala masurata a imobilului = 129 mp Suprafața din act = 129 mp


•‘-«rmfCAT

OE         •?

' 'ORtZARE

Executant: SC

ac ove a nu

'jTAN

CV-ORGE


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ioaj6          '-----’

a/ =/

A s

Vi ca r y*" /

o xd \ \ V;? .)/■>’

Xb            f.. V

iv'J ' "4

/

$


RALUCA DINU

w

1

ilw


'                       ___ ___ ___ ____ ___ w

X ♦ \ CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUL^ACĂU

I j^NICOLAE - OVIDn^^VICI


,r


ROMÂNIA                                        w a ANEXA NR. 2

JUDEȚUL BACĂU                            LA HOTĂRÂREA NR. 38 DIN 19.02.2019

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Scara 1:500

PASAJ LETEA

Muri, Bacau, str. Bucegi, nr 113, jud Bacau

562200.


Nr. parcelaCategorie de fol os irita


Suprafața (mp)


Mențiuni


___CC

Total


Teren ocupat in totalitate de construcții- proprietar MUNICIPIUL BACAU.(nr cad 65372)


B. Date referitoare la construcții


Cod


Destinația


Supraf. construita la sol (mp)


Mențiuni


CIE


Pasaj - la subsol, suprafața desfasurata 57 mp proprietar MUNICIPIUL BACAU si magazin la parter, suprafața desfasurata 64 mp -proprietar S.C. CAROTINO FORESTS.R.L

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 64 mp Suprafața din act = 64 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IOAN

•-

>Ax Z


-RALUCA DINU

\ CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI

! V 1ni< gA/

Plan-releveu Pasaj Letea

Scara 1:500


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Suprafața Totala=410mp

PREȘEDINT

IOANA-R /■;—7 / ’/tS DE ȘEDINȚĂ LLUCA dinu

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVipiILPOPOVICI