Hotărârea nr. 378/2019

Hotărârea nr. 378 din 31.10.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.10.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul

Administrativ

Având in vedere:

-Referatul Direcției Economice si Direcției Tehnice nr. 11089 din 24.10.2019, de modificare a HCL nr. 158/03.05.2019 prin care s-au aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.l 1096 din.24.10.2019 ; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 11178/1/25.10.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și Direcției Tehnice, înregistrat cu nr. 11178/ 25.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1583/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1584/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1585/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1586/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1587/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019; -Prevederile art. 140 alin.l si alin.3, art. 154 alin.l, art. 196 alin.l lit.”a”, art. 197 alin.l, art.243 alin.l lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;

-Amendamentele formulate de domnul Primar Cosmin Necula și domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan, amendamente care au fost adoptate;

In baza dispozițiilor articolului 129(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» , art. 139 (3) lit. ”a” și (5) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aproba modificarea HCL nr.158 din 03,05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.lA,lAl,lA2,lB,lBl,lB2 precum si a Programului de investiții pe anul 2019 anexele nr. 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L, 2M,2N.

Art.2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 - Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.4 -. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


N.O.P./M.Z.,A.T./I.D./N.M./EX.l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 378 DIN 31.10.2019


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Coti

Denumire indicator

Prevederi atwale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 202 i

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare d es tinete atingerii plătitor restante

Trio 1

Trim.il

Trim.111

Trim.IV

A

B

J-S+4+J+6

2

3

4

5

6

7

8

9

(100102

TOTAt. VEN1WRI-8UGET LOCAL

369.274,98

122.135.62

65.842,20

79.825,75

100 771.41

30». 150.1X1

321.582.00

337.588.00

0W2U2

1. VENITURI CURENTE

33t.U66.2l

98.53S.76

65.842.20

74322.82

99 352.43

308.2MJJ»

3206)2.00

336638.00

000362

A VENITURI fiscale

25*003.01

78.469,76

50 065,00

52.255.52

71.212.73

252.347.0U

26O5SU.1»

272.5233»

IKXM02

A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Sl

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.118.75

32 558,86

32.634.1»

32.484,00

32.441.89

137.906,50

142.27630

150.649,50

0)0002

A12 Impozit pe venii, profil din capital de li pcnosnc fizice

130.118,75

32.55S.86

32634.00

3’414.00

).’441.80

137.906.50

142.276.50

150.649.50

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.233.73

320,86

4(15.00

255.00

213.89

1.263,00

1 382,00

2.648.00

030218

Impozitul pe venuunlc din transferul propnetoiita imobiliare din pstftmonml penonai

1.203.75

329.86

405.00

255.00

213.80

1.263.00

1.382.00

2.618.00

0402

COTE St SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

12» 013.00

32 229.1»

32 229.Ml

32.229.00

32228.00

136.643.50

140X9430

148 001.50

040201

Cmc defaknc din impozmil pe

128 915.06

32.229.60

31229.00

32.229.00

32228.1»

134 884.50

139.07630

146 1333»

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe senii penm* etfcilibreiea

bugetelor locale

1.7.49,1»

1.818.00

1.868.00

070002

Al Impozite a taxe pe proprietate

55.949,34

2436030

11.548.00

6.937,00

13.103,84

4U.401.1»

40.953.00

41 791.00

0702

IMPOZITE Sl TAXE PE PROPRIETATE

55.949.34

24.360.56

11.548.00

6.937,00

13.103,84

40.401, l»

40.953.00

41 791.OU

070201

hnpo/jl li taxi pe clădiri

43.7*9.34

19 M)7,5U

7.756.00

5 167,1»

t I.U74.84

33.251.1X1

33.803,<KI

24.341.00

O7O2O2

Impozit li lat* pe Uf ea

7.529.00

3 227,00

2251.00

886.00

1.1*5,00

6.40O.UO

6300.00

6600.00

07020)

Texejudtciiiedc timbru m alteiaxc

de limbat

2.3%,00

689,00

864,00

459.00

444.00

500,00

300.00

500.06

070250

Alte impozite si taxe pe propocune

2.223,00

637,00

743,00

425,00

420.00

150,00

150.00

150.00

100002

A 4 Impozite ti uxe pe bunuri ti sen inii

70014,92

20.760.40

5.883.00

10.834,52

32.667,00

7t.29l.Sl

74 434,50

77 0523«

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

49588.50

14 641,00

t.304.00

4 056.M

30.187.50

54.941.50

56.491.50

57 772,5»

110202

Sume defalcate din Isc* pe valoarea adMipta penuu finanțarea cheltuieli Io» dcsccnutb/ate la nițelul comunelor orașelor, municipiilor si sectoarelor Muetcipiohri BttcarcHi

15.721.50

13.606.00

897.00

609.1»

60930

42.407.50

42.77430

4.1.1311.50

I10206

Same deftkotc dm taxa pe ratarea

xbugiiA prmra «chibtww» buge «tor

toride

31 999.1»

2.841.00

29.158.00

lO.M52.tx>

12.035.1»

12 9M1.0U

IW209

Swtk deftluie <fet Uxa pe tal oue adaugi** poittw CnwHMea tin «laminlului particular nu confcponiJ •creditai

ISfil.t»

435.00

407.00

606.00

420.00

1 682.00

t682.00

16*2.00

12«2

ALTE IMPOZITESI TAXE GENERALE PE

Sl SERVICII

9.40

9.40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn I

Trim.ll

Trim.ll!

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

9.40

9.40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.751,00

118,00

524,00

1.061.00

48,00

l 150,00

1.207,00

1.268.00

I5O2OI

Impozit pe spectacole

9X9,00

52,00

382.00

530.00

25.00

150,00

207.00

268.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

762.00

66.00

142,00

531,00

23,00

l 000.00

1.000,01)

1.000,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

18.736.02

6.532.00

4.055,00

5.717,52

2.431,50

15.200,00

16.736,00

18.012,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100,02

6.100,00

3.502,00

5.263.02

2.235,00

15.000,00

16.000,00

18.000,00

160203

Taxe st tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

454,50

196,50

200,00

736,00

12,00

1X0002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2X50.00

850.00

2.000,00

2.748,00

2.886.00

3.030,00

1X02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2,850.00

850.00

2.000.00

2.748.01)

2.886.00

3.O3O.OO

1X0250

Alte impozite si laxe

2 850.00

850.00

2.000.00

2.748.00

2.886.00

3 030.00

290002

C Venituri ncfiscalc

79 063.20

20.069.00

15777.20

22.077.30

21.139.70

55.9O3.tKJ

60.082.00

64 115.00

300002

C1. Venituri din proprietate

13.311.00

3.515,00

3 619.00

4.650,00

1.527.00

12.097.00

11.652.00

12233.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

I3.3II.OO

3.515,00

3 619.00

4 650.00

1.527.00

12.097.00

11.652.00

12.233.00

300201

Varsamintc din profitul net al regiilor

autonome

515.00

15,00

200.00

200.00

100.00

500.00

652.00

soo.oo

31)020$

Venituri din concesiuni si închirieri

9.916,00

3.250,00

2.989.00

2.500,00

1.177,00

11 500.00

10.900,00

11.500.00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchi-

rten de către instituțiile publice

9.916,00

3.250,Ml

2.989,00

2.500,00

1.177,00

11 500,00

10.900.00

11.500.00

300250

Alte venituri din proprietate

2.8X0,00

250,00

430.00

1.950,00

250,01»

97,1)0

100,00

233.00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

65.752,20

16.554,00

12.158.20

17.427.30

19.612,70

43.806,00

48.430,00

$1.882.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

10.834,76

2.189,00

2.669,00

2.395,00

3.581,76

10.414,00

10.935,00

11.481,00

33020S

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

1.900,00

2.368,00

2.017,00

2.030.00

10.000,00

10.000,00

11.000.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intrctincrea copiilor in

cresc

440,00

132,00

154,00

88,00

66.00

200,00

535,00

400,00

33022X

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

70.00

40,00

10.00

10,00

10.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

2.009.76

1)7.00

137.00

2X0.00

1.475.76

214.00

400.00

81.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

219.00

65.00

76,00

43.00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219.00

65.00

76.00

43.00

35.00

3502

AMENZI. PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

7.632.00

2.255.00

2.563,00

1.464.00

1.350.00

8.000.00

11.849.00

12.440,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potnv il dispozițiilor legale

2.2X9.00

705.00

690,00

394,00

500.00

350250

Alte amenzi, pcnaliteu si confiscări

5.343,00

1.550,00

1.873,00

1.070,00

850,00

8.000,01)

1t.849,00

12.440.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12.045,00

6.850,20

3.250,00

13.714.79

25.392,00

25.646,00

27 961.00

360206

Taxe speciale

22.222.20

II.500,00

6.100,20

2.500.00

2.122,00

20.333,00

24.333,00

25.333.00

360250

Alte venituri

13.637,79

545,00

750,00

750,00

11.592,79

5.059,00

1.313,00

2.628.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

11.206.4$

10.275,30

931.15

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-30.903,23

-19.496,79

-10.275,29

-1.131,15

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

30903,23

19.496,79

10.275.29

1.131.15

370250

Alte transferuri voluntare

11.206,45

10.275,30

931.15

390002

II. Venituri din capital

900.00

950.00

950.00

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

900,00

950.00

950.00

3902)0

Depozite speciale pentru construcții

de locuințe

900.00

950,00

950,00

410002

IV. Subvenții

21713,93

21.291.22

422.71

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

21713.93

21.291.22

422.71

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

21 713,93

21.291.22

422.71

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

mullianuak prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

20.777.64

-20.777,64

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

4,00

4,00

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

20.777,64

20.777.64

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor fmantate din fonduri externe ncrnmbursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

932,29

509,58

422.71

4X02

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

9.494.X4

3.005.64

5.070.22

1.418.98

4X0201

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

6 607.20

118.00

5 070.22

1.418.98

4X020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

6.607.20

118.00

5.070,22

I.418.9X

4X0202

Fondul Social Europcan(FSE)

2.8X7.64

2.887.64

4XO2O2UI

Sume primite m contul pielilor efectuate

in anul curent

2.787,64

2.787.64

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

48020202

Sume primite in contul plăților efectuate

in ann anteriori

100.00

100,00

4990

VENITURI PROPRII

277.271.26

84.497,76

64.538,20

60.001,52

68.233,78

254.208,50

265.090,50

279.815,50

5002

TOTAL CHELTUIELI

394.567.26

170.348,08

90.277.29

78.308,05

55.633.84

309.150,00

321.582.00

337.588,00

01

CHELTUIELI CURENTE

303.890,51

101 369,67

84.420,44

64.237,17

53.863,23

259.479,00

269.435,00

282.833,00

to

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

65.637,55

16.278,55

21.214,15

17.121,60

11.023,25

38.950,40

40.638,40

42.507,40

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

127.292,9!

42.533,45

37.984,40

18.501,91

28.273,15

91.196,00

95.726,00

100.466.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.437,60

2.604,10

2.324,50

2.270,40

2.238,60

6.661,00

6.995,00

7.344,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.000,00

4 000,00

22.916,00

24.062,00

25.265,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.114.03

10.942.10

9.586,40

11.123,80

5.461.73

32.685.00

34.319.00

36.034,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.706.58

10.641,28

3.524.17

2.275.13

266.00

2.073.00

2.177.00

2.286,00

$6

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.066,96

3.597.94

2.000,00

-2.530.98

383.00

402.00

422.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

23.203,14

8.240.52

6.122.62

5.302.00

3.538.00

54.552.60

54.553.60

57.423.60

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

10.372,14

3.460,23

5.492.93

1.418.98

1.233,00

1.295.00

1.358.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.059,60

3.071,50

3.664.20

149,40

174,50

8.829,00

9.267.00

9.727,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.067,71

61.882,79

8.162,79

-2,977,87

22.951,00

24.091.00

25.296,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

67.067,71

61.882,79

8.162.79

-2.977.87

22.951,00

24.091.00

25.296,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.089.10

7.287,50

5.950,40

5.950,40

4.900,80

26.720.00

28.056,00

29.459.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.089,10

7.287,50

5.950,40

5.950,40

4.900,80

26.720,00

28.056.00

29.459,00

84

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-480,06

-191,88

-93,55

-42,31

-152.32

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-480.06

-191,88

-93.55

-42.31

-152,32

510002

Partea l-a Semen publice generale

65.752,93

24.714,54

15.285,65

12.430,40

13.322,34

61.560,00

64.638,00

67.864.00

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

48.345,93

19.553.54

11.339.90

8.828.30

8.624,19

48.231,00

50.640,00

53 170,00

0)

CHELTUIELI CURENTE

26.496.64

9.715.61

6.410.39

5 445.40

4.925.24

23.393,00

24.561.00

25.786,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.385.00

4.009.00

4.366,00

4.093.00

3.917.00

15.681.00

16.465.00

17.289,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

15 732.00

3.921.00

4 004.00

4.003.00

3.804.00

100101

Salarii de baza

14.263.00

3.590.00

3 600.00

3.600.00

3.473.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitalii

423.00

97.00

115,00

115.00

96.00

10011?

Drepturi de delegare

36.00

14.00

11,00

10.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

674.00

120.00

188,00

188.00

178.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

336.00

100.00

90,00

90.00

56.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

272,00

272,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trimit!

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100206

Vouchcrc de vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

381,00

88,00

90,00

90,00

113,00

100307

Contribuția asigurătorii; pentru munca

381,00

88,00

90.00

90.00

113,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.917.50

2.636.47

2 002.39

1.310,40

968.24

7.294,00

7.657.00

8.038.00

2001

Bunuri si servicii

3.272,12

1.572,87

1.066.50

519.90

112,85

200101

Furnituri de birou

386,00

150,00

186,00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

14,00

200103

încălzii, iluminat si forța motrica

256,00

200,00

37,00

9,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

47,00

15.00

9.00

23.00

200106

Piese de schimb

175,00

100,00

55,00

20.00

200107

Transport

30,40

21,00

6.50

2,90

200100

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

680,00

310.00

310.00

60.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5.00

4.00

-9.00

2OOI3O

Alte bunuri si servicii pentru

inuctincre si funcționare

1 665.72

762.87

450.00

350.00

102.85

2002

Reparații curente

40.00

30.00

20.00

-10.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

50,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

60.00

50,00

10,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

45,00

25,00

15.00

5,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

40,00

20,00

15.00

5,00

200602

Deplasări in străinătate

5,00

5,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta $i expertiza

595,00

230,00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

15,00

10,00

-15,00

2014

Proiecția muncii

10.00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.850,38

693.60

636,89

639.50

880.39

203001

Reclama si publicitate

950,50

200,00

321.00

529.50

-100.00

203004

Chim

432.00

150.00

110.00

110.00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.467,88

343.60

205.89

918.39

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3 028.14

3 028.14

239,00

251.00

262.00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.028.14

3 028.14

580201

Finanțarea naționala

442.06

442.06

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.505.16

2.505.16

580203

Cheltuieli nccligibilc

80,92

80,92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166.00

42.00

42.00

42.00

40.00

179.00

188.00

197.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadiatc

166,00

42,00

42,00

42.00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2 184,00

3.850,50

-I.567.S0

-99,00

1.407,00

1.477,00

l 851.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.184,00

3.850,50

-1.567,50

-99.00

1.407,00

1.477,00

1 551.00

7101

Active fixe

2,184.00

3.850.50

-1.567,50

•99.00

710101

ConstnKtii

632,00

705,00

-73,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alic

active corporale

68.00

52.00

16,00

710130

Alte active fixe

1.484.00

3.093.50

-1.510,50

•99.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900.80

23.431,00

24.602,00

25.833,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.801,60

6.000.00

4 950.40

4.950.40

3.900.80

23.431,00

24.602.00

25.833.00

8102

Rambursări de credite interne

19.801.60

6.000.00

4 950.40

4.950.40

3.900.80

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.801,60

6.000,00

4 950.40

4.950.40

3.900.80

84

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

-136.31

-12,57

-20.89

•102.85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-136.31

•12,57

-20.89

-102.8$

8501

Plăti efectuate >n anii prcccdenti si

recuperate in tutu! curent

-136,31

-12,57

-20.89

-102,85

850101

Plau efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-136,3!

-12,57

-20.89

-102,85

510201

Autoritati executive si legislative

48.345,93

19.553,54

11.339,90

8.828,30

8.624,19

48.231,00

50.640.00

53.170.00

51020103

Autoritati executive

48.345,93

19.553,54

11.339,90

8.828,30

8.624,19

48.231,00

50.640,00

53.170,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.839,40

2.431,90

1.616,25

1.331,70

2.459,55

6.545.00

6.874,00

7.215.00

01

CHELTUIELI CURENTE

7 741,18

2.425.57

1.617,73

1.235,70

2.462.18

6.145,00

6.454,00

6.774,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.235,00

736,50

845,85

757.60

895,05

2.921,00

3.067.00

3.222,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.103,65

720,00

761,00

742,40

880,25

100)01

Salarii de baza

2.899.25

684.00

706,40

689,20

819.65

100113

Drepturi de delegare

3.60

4.00

-0.40

100117

Indemnizații de hrana

157.80

22.00

46.60

34.60

54.60

100130

Alte drepturi salariate in bani

43.00

10.00

8.00

19.00

6.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

68.55

68.15

0.40

100206

Vouchere de vacanta

68.55

68.15

O.4O

1003

Contribuții

62.80

16.50

16,70

14.80

14,80

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

62.80

16.50

16.70

14.80

14.80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.786.18

982.07

242.88

19.10

t .542.13

1.813.00

1.906.00

1 997.00

2001

Bunuri si servicii

1 927,97

222.27

124,80

52,40

1.528.50

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6,00

6.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim.lV

A

B

l*=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

4,00

4.00

200103

încălzit, iluminai si forța motrice

113.17

80,97

20,30

11,60

0,30

200104

Apa. canal si salubritate

26.20

20,30

10.30

5,30

-9,70

200105

Carburanți si lubrifiant!

20.00

13,00

2.00

3.00

2.00

200106

Piese de schimb

5.50

5,50

3.00

2,00

•5.00

200104

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

40,00

19.00

14,00

12,00

-5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

28,50

15,00

9,00

-3,00

7,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincre si funcționare

1.637,10

43,00

46.20

15.50

1.532.40

2002

Reparații curente

35.00

35.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

172.50

187,50

11.50

0.50

-27.00

200530

Alte obiecte de inventar

172,50

187,50

11.50

0.50

-27.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

17.30

9,00

1.60

6.20

0,50

200601

Deplasan interne, delăsări, transferări

13.70

6.00

1.00

6.20

0.50

200602

Dcplasttn in străinătate

3.60

3,00

0,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2.00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2.00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

6.00

3,00

2,00

1.00

2014

Proiecția muncii

2,80

2,80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.00

1,00

2030

Alte cheltuieli

618.61

517,50

102,48

-41.50

40,13

203001

Reclama si publicitate

2.50

2.50

203002

Protocol si reprezentare

1.50

1.50

203003

Prime de asigurare non-vîata

3.00

1.00

2.00

203004

Chirii

0.50

2.50

1.00

-3.50

0.50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

611.11

510.00

101,48

•40.00

39.63

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1 371.1»

1.439.00

l 511.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.566.00

580.00

520,00

450.00

16.00

5501

A. Transferuri interne

1.517.00

580.00

520.00

400.00

17.00

550114

Alte transferuri curente interne

1.517.00

580.00

520.00

400.00

17.00

5502

B.Transfeiuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

49,00

50.00

-1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Triro.ll

TrimJll

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

550204

Alic transferați curente in străinătate

49,0(1

50,00

-1,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

100,30

100,30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

40,00

42,00

44,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

36.00

9.00

9.00

9,00

9,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

119.24

23.24

96.00

400.00

420,00

441,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

119.24

23.24

96.00

400.00

420.00

441.1»

7101

Active fixe

119.24

23.24

96.00

710101

Construcții

50.00

50.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

acute corporale

12.00

12,00

710)30

Alte active fixe

57.24

11.24

46.00

84

Plaii efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curcnl

-21,02

-16,91

-1.48

-2.63

85

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-21,02

-16,91

-1,48

-2,63

8501

Plăti efectuate in anii prccedcnli si

recuperate in anul curcnl

-21,02

-16,91

-1.48

-2,63

8S0101

Plăti efectuate in anii prccedcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

850102

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate m anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

<24

<24

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.227.00

981.00

773.75

715.00

757.25

3.118.00

3.276.00

3.440,00

540250

Alte servicii publice generale

4.612.40

1.450.90

842.50

616.70

1.702.30

3.427.00

3 598.00

3 775.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9567.60

2.729.10

2 329.50

2.270.40

2.238,60

6.784.00

7.124.00

7.479.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.567.60

2.729.10

2.329,50

2.270.40

2.238.60

6.784.00

7.124.00

7.479.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

130.00

125,00

$.00

123.00

129.00

135.00

2024

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125,00

5,00

202401

Comisioane si alic costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

împrumuturilor cxlcmc

85,00

60,00

25,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

45,00

65,00

5,00

-25.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.437.60

2.604.10

2.324.50

2.270.40

2238,60

6.661,00

6.995,00

7 344.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079.00

2.504,10

2.304.50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270.40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238.60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100.00

20.00

238,60

600002

Partea 11-a Apararc, ordine publicași

siguranța naționala

13.516.60

3.555.20

3 788.00

3 378,00

2.795.40

14.298.1)0

I5.OI2.OO

15 760.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

13.516.60

3.555.20

3788.00

3.378.00

2.795.40

14.298,00

15.012.00

15 760.00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.509,60

3.548.20

3 788.00

3.378.00

2.795.40

14.262.00

14.974.(81

15 721.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

261.00

67.00

72.00

66.00

56.00

243.00

254.00

267.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

249.00

65.00

64.00

64.00

56.00

100101

Salarii dc baza

225.00

59.00

59.00

64.00

43.00

100117

Indemnizații dc hrana

16,00

4,00

4,00

•1.00

9.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

1.00

1,00

4.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

6,00

6.00

100206

Vouchcre dc vacanta

6,00

6,00

1003

Contribuții

6,00

2,00

2.00

2,00

100307

Contribuția asiguratoric penuu munca

6,00

2,00

2.00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

245.00

118,30

70.10

53,10

3.50

247,00

260,00

271,00

2001

Bunuri si servicii

77,00

51.00

18,00

7,00

1.00

200101

Furnituri de birou

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forta motrice

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5.00

2.00

1.00

1.00

1.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6.00

6.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intreuncrc sr funcționare

20.00

10.00

5.00

5.00

2002

Reparații curente

5.00

5.00

-5.00

-5.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.90

0.60

0.10

0.10

0.10

20040]

Medicamente

0.40

0.10

0.10

0.10

0.10

200402

Materiale sanitare

0.50

0,50

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

0,20

8,20

1,00

1,00

-10.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200530

Alte obiecte de inventar

0.20

8,20

1.00

1,00

-10.00

2006

Deplasări, delăsări. transferări

1,00

-1.00

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

1,00

-1,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

0.50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

-1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

164.40

50,00

45,00

50,00

19,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

164,40

50,00

45,00

50,00

19.40

5]

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000.00

3.362.00

3.645.00

3.258,00

2.735.00

13.768.00

14.456,00

15.179.00

5101

Transferuri curente

13.000,00

3.362.00

3.645.00

3.258.00

2.735.00

510101

Transferuri către instituirile publice

13 000.00

3.362.00

3 645.00

3.258,00

2.735.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.60

0.90

0.90

0,90

0.90

4.00

4.00

4.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

3.60

0.90

0.90

0,90

0.90

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.00

7.00

36.00

38.00

39.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.00

7,00

36.00

38.00

39.00

7101

Active fixe

7.00

7,00

710101

Construcții

6.00

6.00

710130

Alte active fixe

1.00

1,00

610203

Ordine publica

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258.00

2.735,00

13.768,00

14.456,00

15.179,00

61020304

Politie locala

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258.00

2.735,00

13,768,00

14.456,00

15.179,00

610205

Proiecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmililara)

516,60

193.20

143,00

120,00

60.40

530,00

556,00

581.00

650002

Partea 11 l-a Cheltuieli social-culturalc

160.623.47

65.134.28

44.634,44

32.791,71

18 063,04

143.917,00

148.086,00

155.425,00

6502

INVATAMANT

40.203,59

13.410.31

15.456,44

4.509,44

6827,40

33.984,00

35682,00

37.467,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

35.467.97

8.788,96

15.456,44

4.037,88

7.184,69

29.619,00

31.104,00

32.660,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

29.052.86

7913.55

11.408,24

3.090,38

6.640.69

23.827,00

25 022.00

26.273,00

2001

Bunun Si servicii

19.125.67

6.958.86

4.533.67

2.221.77

5.411,37

200101

Furnituri de birou

84.95

5,8$

47.30

21.20

10.60

200102

Materiale pentru curățenie

309.10

10,00

138.10

102.30

58.70

200103

Încălzit, iluminat si forța moine a

14 555.40

6.124.10

3045.50

982.55

4.403.25

200104

Apa. canal si salubritate

1.604.82

349.31

461.14

433.07

361.30

200106

Piese de schimb

0.80

0.80

200107

Transport

125.49

16,20

43.00

18.95

47.34

2001OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

410.55

98,20

125,05

115.25

72.05

200109

Materiale si prestări de sen teii cu

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Triro.il

Trim.ill

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

caracter funcțional

187,89

45,89

65.90

50.60

25.50

2OOI3O

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.846,67

309.31

606.88

497,85

432,63

2002

Reparații curente

4.501.21

98.85

3.499.57

428,48

474,3!

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200401

McdiCfintCnlC

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.265,20

78,60

2.459,10

-343,40

70,90

2OO5OI

Uniforme si echipament

13,70

6,00

2.50

5,20

200530

Alte obiecte de inventar

2.251,50

78,60

2.453,10

-345,90

65,70

2006

Deplasări, delăsări, transferări

55,80

4,70

7,40

40,10

3,60

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

55.80

4,70

7,40

40,10

3,60

2009

Materiale de laborator

3.40

2.00

1.00

0.40

201!

Cant, publicații si materiale

documentare

5.00

1.00

2.50

1.50

2013

Pregătire profesionala

89.53

75,00

10.33

4.20

2014

Proiecția muncii

10.70

9,70

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.967.35

769,04

806,60

727,90

663,81

2030

Alte cheltuieli

28.00

1,50

12,70

3,20

10,60

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

28.00

1.50

12,70

3,20

10,60

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.884.22

451,22

407,00

606,00

420,00

2.073.00

2.177,00

2.286,00

5501

A. Transferuri interne

1.884.22

451,22

407,00

606.00

420,00

550118

Alte transferuri curente interne

16.22

16.22

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.868.00

435,00

407,00

606,00

420,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

18,00

19,00

20,00

5702

Ajutoare sociale

1.085.50

30.00

653,50

302,00

100.00

57020)

Ajutoare sociale in numerar

1.072,00

30,00

640,00

302,00

100.00

570203

Tichete de crcsa si lichele sociale

pentru grădiniță

13.50

13.50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

314.09

314.09

134.00

141.00

148,00

S802

Programe din Fondul Social European (FSE)

314.09

314,09

580201

Finanțarea naționala

170.41

170,41

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

143.68

143.68

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3 131.30

80,10

2.987.70

39.50

24.00

3 567.00

3.745.00

3.933.00

5901

Burse

3.009,77

66,90

2.912,09

6.43

24.35

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

121,53

13,20

75,61

33.07

-0,35

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.751,84

4.637,57

471.56

•357,29

4.365,00

4 578.00

4.807.00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.751.84

4.637.57

471,56

-357,29

4 365.00

4.578,00

4.807,00

7101

Active fixe

4.751.84

4.637,57

471,56

-357,29

710101

Construcții

3 446,64

3.342,00

310,00

-205,36

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

85.00

85,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

299,71

350,00

-50,29

710130

Alte active fixe

920.49

945.57

76,56

.101.64

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16.22

-16.22

«5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-16.22

-16.22

8501

PIalî efectuate in anii precedenti si

recuperate in tuiul curent

-16.22

-16.22

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•16.22

-16,22

650203

Invatamant preșcolar si primar

11902,88

4.253,69

4.792.18

1.435,61

1.421.40

12.758,00

13.396,00

14 065.00

65O2O3OJ

Invatamant preșcolar

5.653,76

2.469,51

1.327,41

1.128,90

727,94

6.502,00

6.827,00

7 168.00

65020302

Invatamant primar

6.249,12

1.784.18

3.464,77

306,71

693,46

6.256,00

6.569,00

6.897.00

650204

Invatamant secundar

25.757,15

9.117,92

10 602.56

3.040,97

2.995,70

21.024,00

22.074,00

23.179,00

65020401

Invatamant secundar inferior

6.146.50

1.473,25

3.906,93

368,62

397,70

4.477,00

4.701,00

4 936,00

65020402

Invatamant secundar superior

18.903,45

7.493,57

6.376,38

2.546,55

2.486,95

15.725,00

16.510,00

17.337,00

65020403

1 nvatamanl profesional

707,20

151,10

319,25

125,80

111.0$

822,1)0

863,00

906,00

650205

invatamant postliccal

176.06

38,70

48,20

32,86

56,30

130,00

137,00

144,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invat amantului

2.367.50

13,50

2.354.00

72,00

75,00

79,00

6602

SANATATE

18.122.63

11.830.23

2 258.50

2.553,90

1.480.00

17 291.00

18.156.00

19.063.00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.219.20

3.926.80

2258.50

2,553.90

1.480,00

7553.00

7 931.00

8.327.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI AL1

ADMINISTRAȚIE) PUBLICE

10 219.20

3 926.80

2.258.50

2.553.90

1.480.00

7 553.00

7931.00

8 327.00

5101

Transferuri curente

8 709.50

2.467.10

2 258.50

2.503.90

1.480.00

510103

Acțiuni de sanatate

8.709.50

2.467.10

2.258,50

2.503.90

1.480.00

5102

Transferuri de capital

1.509,70

1.459.70

50,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1 5U9.7O

1.459.70

50,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 903.43

7 903,43

9.738,00

10.225,00

10.736.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Il

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7903,43

7903,43

9.738,00

10.225,00

10.736.00

7101

Active fixe

7 903,43

7903,43

710101

Construcții

7902,43

7 902,43

710130

Alte active fixe

1.00

1.00

600206

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

18.122,63

11.830,23

2.258.50

2.553.90

1.480,00

17.291.00

18.156,00

19.063,00

66020601

Spitale generale

18.122,63

11.830,23

2.258,50

2.553,90

1.480.00

17.291,00

18.156.00

19.063,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

41.100,72

21016.34

6.891,90

10.999,37

2.193,11

32.124,00

33.730,00

35418.00

01

CHELTUIELI CURENTE

36.915,23

14.986.61

6.903,42

11.993,08

3.032,12

29.869,00

31.363,00

32.932.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.048.60

1.000.00

1 156,00

1.016,00

876,60

3.771,00

3.960,00

4.158.00

1001

Cheltuieli salari ale in bani

3.776,60

980.00

991.00

991.00

814,60

100101

Salarii de baza

3.283.60

852.00

845.00

839.00

747,60

100106

Alte sporuri

20.00

5.00

1.00

7.00

7.00

100113

Drepturi de delegare

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

330.00

90.00

95.00

95.00

50.00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

142.00

32.00

50.00

50.00

10.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

140.00

140.00

100206

Vouchcre de vacanta

140.00

140,00

1003

Contribuții

132,00

20.00

25,00

25,00

62.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

132,00

20,00

25,00

25.00

62.00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

11.024,27

7.666,31

2.037.52

405.25

915,19

9.180,00

9.639,00

10 123,00

2001

Bunuri si servicii

6.562,20

5 760,10

847,00

• 170,00

125,10

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

88,00

40,00

25.00

13,00

10,00

200I0Î

Încălzit, iluminai si forța metrica

1.535,00

753,00

398.30

368,70

15,00

200104

Apa, canal si salubritate

725,10

140,10

152,00

342,00

91,00

200103

Carburanți si lubrifiant!

46,10

84.00

15,00

-50.00

-2,90

200106

Piese de schimb

88,00

23.00

45.00

20,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

mtcmd

16.00

10.00

2.00

2.00

2.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4.054.00

4.705.00

204.70

-865.70

10.00

2002

Reparații curente

1018.11

300.61

550.00

167.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

101.60

101.60

200401

Medicamente

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

0,60

0.60

200403

Reactivi

5.00

5.00

200404

Dezinfectant!

95.00

95.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

204,25

191,00

56.00

-29,00

-13.75

200530

Alte obiecte de inventar

204,25

191,00

56.00

-29,00

-13,75

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat l

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1,00

1,00

20060)

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

40,00

10.00

40,00

•10,00

2014

Proiecția muncii

34,00

21.00

3.00

10.00

2030

Alic cheltuieli

3.063,11

1.281,00

541,52

436.75

803.84

203003

Prunc de asigurare non-viata

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.062,11

1.280.00

541,52

436,75

803.84

51

TITLUL V] TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13 894,83

3.653,30

3.682,90

5.311,90

1.246.73

11 364.00

11.932,00

12.528,00

5101

Transferuri curente

13.754.83

3.653,30

3.682,90

5.311,90

1.106.73

51010!

Transferuri coirc instituțiile publice

13.754.83

3.653,30

3.682,90

5.311.90

1,106.73

5102

Transferuri de capital

140.00

140.00

510229

Alte transferuri de capital către

institut» publice

140.00

140.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

90.00

90,00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

90.00

90,00

560103

Cheltuieli nccligibilc

90,00

90,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.492.93

5.492,93

860.00

903,00

948,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.492,93

5.492,93

580101

Finanțarea naționala

3.078,87

3.078,87

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

2.396.63

2.396,63

580103

Cheltuieli nccligibilc

17,43

17,43

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.364,60

2.577,00

27,00

-233,00

-6,40

4.694,00

4.929,00

5.175,00

5911

Asociații si fundații

1.759.00

2.050.00

•260,00

-31.00

5912

Susținerea cultelor

500.00

500.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadralc

105.60

27.00

27.00

27.00

24.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.252.46

6038.34

•993.71

-792.17

2.255.00

2.367.00

2486.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4 252.46

6.038.34

-993.7]

-792,17

2.255.00

2.367.00

2.486,00

710!

Active fixe

4.252,46

6.038.34

-993.71

-792.17

710101

Construcții

3 135,29

3.793.34

4158.05

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6,00

6.00

710130

Alte active fixe

1 111,17

2.239,00

-993.71

-134.12

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim-lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

84

Plăti efectuate in anii precedent: si

recuperate in anul curent

-66,97

•8.61

-11,52

-46,84

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-66.97

•8.61

-11.52

-46,84

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-66,97

-8.6)

-11,52

-46,84

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperare in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-66,97

-8,61

-11,52

-46,84

670203

Servicii culturale

6.544,10

2.097,60

1.816,00

1.554,50

1 076,00

6.636,00

6.968,00

7 316,00

67020304

Instituții publice de spectacole si

concerte

6.007.00

1 788.00

1.738.00

1.425,00

l 056,00

5.777,00

6.066.00

6.369.00

67020330

Alte scoicii culturale

537.10

309.60

78.00

129.50

20,00

859.00

902.00

947.00

670205

Servicii recreative si sportive

33.156.62

17.918,74

4.675.90

9.444,87

1.117,11

24.043,00

25.246.00

26 510.00

67020501

Sport

8 596.83

2.865,30

1 944,90

3.626.90

159,73

4.288,1)0

4.502.00

4 727.00

67020502

Tineret

550.00

550,00

1.163,00

1.222,1M)

1.285.00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zone \ erzt. baze sportive si de agrement

24.009.79

14.503.44

2 731,00

5.817.97

957,38

18.592.00

19.522.00

20.498.00

670206

Sen ic» religioase

500,00

500,00

667.00

700.00

735.00

670250

Alte semen in domenilc culturii.

reercert si religiei

900,00

500,00

400,00

778,00

816.00

857.00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

61.196,53

18.877.40

20.027,60

14.729,00

7.562,53

60.518,00

60.518.00

63.477,00

01

CHELTUIELI CURENTE

60.897,81

18.405,55

20.071,30

14.771.31

7.649,65

60.518,00

60.518,00

63.477,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

29.416,95

7.415,95

11.101.50

8.026,00

2.873,50

5 138,40

5.138,40

5.228,40

1001

Cheltuieli salariate in bani

27 770,15

7.237,95

9.847,00

7.833,00

2.852.20

100101

Salarii de baza

24.378.50

6.460,95

8.773,00

6.805,00

2.339,55

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

72.00

15,00

23,00

17,00

17,00

I00U3

Drepturi de delegare

1.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

2.611.65

509,00

851.00

849.00

402,65

100130

Alte drepturi salariale in bani

257,00

134,00

80,00

50,00

-7.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

987.80

1.045.50

25,00

-82.70

100206

Vouchcrc de vacanta

987.80

1.045,50

25.00

-82.70

1003

Contribuții

659.00

178.00

209.00

168.00

104,00

IOO3O7

Contribuția asiguratoric pentru munca

659.00

178.00

209.00

168,00

104,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.888.59

2.442.50

2.953,91

1.510,18

982.00

780.00

780.00

780.00

2001

Bunuri si servicii

1.837.13

614.80

844,65

235.68

142.00

20010!

Furnituri de birou

109.86

5.00

59,24

39.62

6.00

200102

Materiale penuu curățenie

36,50

24,50

15.00

•3.00

200103

încălzit, iluminat si fona metrica

769.50

333.50

335,00

49,00

52,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2(81104

Apa, canal si salubritate

226,00

105,00

115,00

6,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

10,00

11,00

2.00

•3,00

200106

Piese de schimb

14,05

6,50

8,55

.1,00

200107

Transport

25.00

7,00

8.00

7.00

3,00

200108

Posta, telecomunicații. radio, tv

internet

340.30

115,80

181,00

4O.S0

11,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

49.92

10.50

17,41

12,01

10,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

248,00

38,00

87,00

62.00

61,00

2002

Reparam curente

45.00

31.00

21.00

-7.00

2001

Hrana

563.56

109.00

157.56

121.00

176.00

200301

Hrana pentru oameni

563.56

109.00

157.56

121.00

176.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

18.00

10.00

4.00

4.00

2OO4OI

Medicamente

4.00

2,00

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

200404

Dezinfectam!

13.00

7,00

3.00

3.00

200$

Bunuri de natura obiectelor de inventar

72,50

44.50

18.00

10.00

200501

Uniforme si echipament

1,00

1,50

41,50

200530

Alte obiecte de inventar

71.50

43,(Ml

18.00

10,50

2006

Deplasări, delăsări, transferări

7,70

1,70

4.00

2,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

7,70

1,70

4.00

2,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

1,00

1,00

1,00

-1,00

2012

Consultanta si expertiza

6.00

3.00

3,00

2013

Pregătire profesionala

19,00

11.00

2,00

6.00

2014

Proiecția muncii

14.50

1,00

10,00

3,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale ta realizarea unor lucrări si

servicii de interes public loca), in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.257,00

1.700.00

1.800,00

1.100,00

657.00

2030

Alte cheltuieli

47.20

15.00

37.20

-5.00

203003

Prune de asigurare non-viata

2.00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri s> servicii

45,20

15.00

55.20

-5.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

62.38

40.08

14.17

8.13

$501

A. Transferuri interne

62,38

40.08

14,17

8.13

55011»

Alte transferuri curente interne

62,38

40.08

14.17

8.13

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22 117.64

8.210.52

5.469.12

5.000.00

3.438.00

54.534.60

54.534.60

57.403.60

5702

Ajutoare sociale

22 117,64

8.210,52

5.469.12

5.000.00

3.438.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17117.40

5.710,40

5.469.00

5.000,00

938,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.ltl

Trim.IV

A

B

1 “3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

570204

Tichctc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,24

2.500,12

0.12

2.500,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

309,15

309,15

S8OI

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

309,15

309,15

580101

Finanțarea naționala

29,87

29.87

580102

Finanțarea externa nerambursabila

169,28

169.28

580103

Cheltuieli neeligibile

110.00

110.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I 103,10

296.50

532.60

227,00

47.00

65.00

65.00

65,00

5911

Asociații si fundații

500,00

130.00

370.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

603.10

166.50

162,60

227.00

47.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

454.88

542,00

-87,12

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

454.88

542.00

-87.12

7101

Active fixe

454.88

542.00

-87.12

710101

Construcții

339.18

310.00

29.18

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

aclhc corporale

6,00

6.00

7IOI3O

Alte active fixe

109,70

226,00

-116,30

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnu si

recuperate in anul curent

-156,16

-70,15

•43,70

-42,31

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-156,16

-70,15

-43,70

-42,31

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m and curent

-156,16

-70,15

-43,70

-12,31

85OIOI

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-156,16

-70,15

-13,70

-42,31

680204

Asistenta acordata persoanelor in versta

5.615,00

1.748.00

1.835,00

1.473.00

559,00

5.983.40

5.983.40

6.073,40

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

28 964,00

7.123,00

10422.50

8.930.00

2.488.50

54.534.60

54.534.60

57 403.60

68020502

Asistenta soci da in caz dc invaliditate

28.964.00

7.123.00

10422.50

8.930.00

2.488.50

54.534.60

54.534.60

57 403.60

680211

Cresc

6.093.43

1.449,50

1 905,60

1.427.00

1.311.33

680215

Prevenirea excluderii sociale

5.394,40

2.510.40

60,00

300.00

2.524,00

68021501

Ajutor social

5.394,40

2.510.40

60,00

300.00

2.524,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

sî asistentei sociale

15 129,70

6.046,50

5.804.50

2.599.00

679,70

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. 11

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

sociale

15.129,70

6.046,50

5.804,50

2.599,00

679,70

700002

Partea 1 V-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

89.575,11

48.295,50

17.601,10

11.424,50

12.254,01

50.803.00

53.345,00

56 012.00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

14.923.70

5.842.80

4.225,60

2.569,50

2.285,80

14.654,00

15,388,00

16 157,00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.920,65

4.619.02

4.228,53

2.436,50

2.636,60

11 981,00

12.5*2,00

13.210,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642,00

925,10

1.096,30

976,00

644,60

3.133,00

3.290,00

3.454,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.458,70

905,10

968,00

951,00

634,60

100101

Salarii de baza

3.102,60

820,00

*71,00

*55,00

556,60

100113

Drepturi de delegare

4,10

3,10

1,00

100117

Indemnizații de hrana

252,00

50,00

68.00

68,00

66,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

100,00

32,00

28,00

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,30

103.30

100206

Vouchcre de vacanta

103.30

103.30

1003

Contribuții

80.00

20,00

25.00

25.00

10.00

100307

Contribuția asiguralonc pentru munca

80.00

20,00

25.00

25.00

10.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.216.65

3.676.92

3.116.23

1.445.50

1,978.00

8.781.00

9.222.00

9682.00

2001

Bunun si servicii

7.322,52

2.620.92

1.823.80

1.360.30

1.517.50

200101

Furnituri de birou

36.00

12,00

24.00

200102

Materiale pentru curățenie

21,00

9,50

9.50

2,00

200103

Încălzit, iluminai si forța moirica

5.855,87

1.980,37

1.460,00

1.205.00

1.210,50

200104

Apa. canal si salubritate

229,00

95,00

40.00

70.00

24,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

32,00

12,50

19.50

200106

Piese de schimb

67,40

34,20

6.00

28,50

-1,30

2OOIO7

Transport

9,50

4,00

4,50

1.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

12,50

7,50

3.50

1,50

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6,50

■4,00

-2,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.059,25

471,85

280,30

42,30

264,80

2002

Reparații curente

I.O84.S0

432.00

315.00

111.50

226.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

3.00

5.50

-2.50

200401

Medicamente

1.50

1.50

200402

Materiale sanitare

1,50

4.00

-2.50

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

69.20

24.50

34.00

15.70

-5.00

200530

Alte obiecte de inventar

69,20

24.50

34,00

15.70

-5.00

2006

Dcplasan. delăsări, transferări

3.70

1.20

1.00

1.50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

3.70

1.20

1.00

1.50

2012

Consultanta si expertiza

51,00

51,00

2013

Pregătire profesionala

0.20

0.70

-0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.III

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2014

Protecția muncii

«.10

8.10

2030

Alte cheltuieli

1.674,43

533,00

945,43

■42.00

238,00

203001

Reclama si publicitate

2,50

1,00

1.50

203003

Prime de asigurate non-viata

173.50

120.50

1.00

52,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.498,43

411,50

942,93

-94,00

238,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62.00

17,00

16,00

15,00

14.00

67,00

70.00

74.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

62,00

17,00

16,00

15,00

14,00

70

CHELTUIELI DECAPITAU

1.059,67

1.277,47

133,00

-350.80

2.673,00

2.806.00

2.947,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.059,67

1.277,47

133,00

-350.80

2.673,00

2.806,00

2.947.00

7101

Active fixe

1.059,67

1.277.47

133.00

-350.80

710101

Construcții

230.47

452.47

-222.00

710130

Alte active fixe

«29.20

825.00

133,00

-128.80

«4

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-56.62

-53.69

-2,93

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL

-56.62

-53.69

-2.93

«501

Plau efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-56,62

-53.69

-2.93

«50101

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-54,15

-51,22

-2.93

«50102

Plau efectuate in anii prcccdcnli si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-2,47

-2,47

700203

Locuințe

2.342,32

986,60

657.50

446,00

252.22

3.177,00

3.335,00

3.502,00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2.342,32

986.60

657,50

446,00

252,22

3.177.00

3.335,00

3.502,00

700206

Iluminat public si electrificări

6.793,00

2.581,00

1.420,00

1.331.00

1.461,00

5.921,00

5.218,00

5.478,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

5.788,38

2.275,20

2 148,10

792,50

572.58

5.556,00

6.835,00

7.177,00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

74.651,41

42.452.70

13.375.50

8.855.00

9.968,21

36.149.00

37.957.00

39.855.00

01

CHELTUIELI CURENTE

50.507,24

18.118.48

13.386.36

8.850,00

10.152.40

30.783.00

32.323.00

33.940.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7 965,00

1.825.00

2.399.00

2.025,00

1.716.00

6.721,00

7.057.00

7411.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

7.478.00

1.7X5.00

2 042.00

1.991.00

1.660.00

100101

Salam de baza

6 478,00

1.570.00

1 735.00

1.735.00

1.438.00

100106

Alte sporuri

70.00

34.00

24.00

12.00

100113

Drepturi de delegare

1.00

1.00

100)17

Indemnizații de hrana

789,00

150,00

233.00

203,00

203.00

100130

Alic drepturi salariate in bani

140,00

30,00

50,00

41.00

19,00

1002

Cheltuieli salanale in natura

302.00

302,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim,11

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

«

7

8

9

100206

Vouchcrc dc i actinia

302,00

302,00

1003

Contribuții

185,00

40,00

55,00

34,00

56,00

100307

Contribuția asigurători? pcniru munca

185.00

40.00

55.00

34,00

56,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

31.751,76

9 157,00

8.362.36

5.668.00

8.564.40

22.833,00

23.976.00

25.175.00

2001

Bunuri si Servicii

25.978.90

8.034.50

7 336.00

5,878.50

4.729,90

200101

Furnituri dc birou

5.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminai si foita moinca

860,00

445,00

180.00

210.00

25,00

200101

Apa, canal si salubritate

3,706.50

1 550,00

5.00

1.501.50

650,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.223,90

360,00

300.00

300,00

263,90

200106

Piese de schimb

75.00

10.00

15.00

15,00

35.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

8.00

2,00

2.00

2,00

2.00

2OO1D9

M Meri ale si prestau dc sen ieri cu

cărucior funcțional

704.00

145.00

245,00

169.00

145.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

I9.3Wi.50

5.512.50

6.574.00

3.676.00

3.604,00

2002

Reparații curente

1.227.00

580.00

550.00

-208.00

305.00

2003

Hrana

21,00

21,00

2OO3U2

Hrana pentru animale

21,00

21.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

200401

Medicamente

15,00

15,00

200402

M oieri ale sanitare

20,00

20.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de invcnlar

337,00

114,00

306,00

-50,00

-33,00

200530

Alte obiecte dc inventar

337,00

114,00

306,00

-50,00

-33.00

2013

Pregătire profesionala

10.00

2,00

18,00

-10,00

2014

Proiecția muncii

30,00

5,00

5.00

15,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

4.112,86

365,50

147,36

42,50

3.557,50

203003

Prime dc asigurare non-viata

70,00

25,00

10.00

25,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.042,86

340,50

137,36

17,50

3.547,50

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.039.00

1.091.00

1 145.00

55

TITLUL V|l ALTE TRANSFERURI

10.622.48

7.094,48

2 583.00

l 115.00

-170,00

5501

A. Transferuri interne

10 622,48

7.094.48

2 583.00

l 115.00

-170.00

550112

Investim ale sgcnUlor economici cu

capital de siat

1 394.48

2.794.48

-l 400.00

550118

Alte transferuri curente interne

9.228.00

4,300.00

2 583,00

l 115.00

1.230.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42.00

42.00

42.00

42,00

190.00

199.00

209,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

168,00

42,00

42,00

42.00

42,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23180,03

24.059,22

5,00

-184,19

2.077,00

2.180.00

2.289,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

71

TITLUL Xtt! ACTIVE NEFINANCIARE

23.880,03

24.059,22

5,00

•184,19

2.077,00

2.I8O.OO

2.289,00

7101

Active fixe

23.880,03

24.059,22

5.00

•184.19

710101

Construcții

22.916,51

22.914,51

2.00

710130

Alte active fixe

963,52

1 144.71

3.00

-184.19

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

287,50

287,50

3.289,00

3.454,00

3.626.00

«1

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

287,50

287,50

3.289,00

3.454,00

3.626,00

8101

Rambursart de credite externe

287,50

287,50

X10105

Rambursan de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-23.36

-12,50

-10,86

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-23,36

-12.50

-10.86

8501

Plau efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-23.36

-12.50

-10.86

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-23.36

-12,50

-10.86

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

46.134,40

14.561,00

13.325.50

7.349,50

10.898,40

20.294,00

21.309,00

22.375.00

74020501

Salubritate

15.461,90

5.018,50

4.787,50

3.521.50

2.134,40

13.952,00

14.650,00

15 383.00

74020502

Colectarea, tratarea si distragerea

deșeurilor

30.672,50

9.542,50

8.538,00

3.828,00

8.764,00

6.342.00

6.659,00

6.992,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

28.517,01

27.891,70

50,00

1.505,50

-930,19

15.855.00

16.648,00

17.480.00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

65.099,15

28.648,56

8.968.10

18.283,44

9.199,05

38.572,00

40.501,00

42.527,00

8)02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

17133,51

9.398,29

2.170,20

3.096,00

2.469,02

20.506,00

21.532,00

22.609,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.718,66

5.983,44

1.170,20

2.096,00

1.469,02

20.506,00

21.532,00

22.609,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 170,20

1.170,20

2030

Alte cheltuieli

1 170.20

1.170,20

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

1 170,20

1.170,20

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.000.00

4.000,00

20.506,00

21.532.00

22.609,00

4030

Alte subvenții

4.000.00

4.000.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.571.50

2.475.50

96,00

5501

A Transferuri interne

2.571.50

2.475,50

96.00

550112

Invcsutii ale agcnulor economici cu

capital de stat

2.538.00

2.475.50

62.50

550118

Alte transferuri curente interne

33.50

33.50

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2.976.96

3.507,94

2.000,00

-2.530,98

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2.976,96

3.507.94

2 000.00

-2.530,98

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

7

8

9

560303

Cheltuieli nccligibile

2.976,96

3.507,94

2.000,00

-2.530,98

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.414,85

2.414,85

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.414,85

2.414,85

7101

Active fixe

2.414.85

2.414.85

710101

Construcții

2.400,00

2.400,00

710130

Alte active fixe

14,85

14,85

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

t.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000.00

1.000.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8102

Rambursați de credite interne

4.000.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

810206

Energic termica

8.000.00

1.000.00

1.000.00

t.000.00

5,000.00

20.506.0t

21.532.00

22.609.00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

9.133.51

8.398.29

l 170.20

2.096.00

-2.530.98

8402

TRANSPORTURI

47 965.64

19.250.27

6 797,90

15.187.44

6.730.03

18.066.tif

18.969.00

19 918.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

27928.73

8.122.33

6.800.07

5.169.00

7.837.33

18.066. W

18.969.00

19.918.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684.00

300.00

177.50

162.00

44.50

1 342.or

1.407.00

1.478.00

1001

Cheltuieli salariak in bani

652,50

295.00

159.00

158.00

40.50

100101

Salam de baza

572.50

272,00

138.00

138,00

24,50

100106

Alte sporuri

11,00

4,00

3.00

3,00

1,00

100113

Drepturi de delegare

13.00

5,00

4,00

3.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

39,00

10,00

9,00

10.00

10,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

17.00

4,00

5.00

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14.50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14.50

14,50

1003

Contribuții

17.00

5,00

4.00

4,00

4,00

IOO3O7

Contribuția asiguratorie pentru munca

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26.109,90

7.815,33

6.615,57

5 000,00

6.679,00

16 318,Of

17135.00

17 992,00

2001

Bunuri si servicii

1 102.40

941.00

192,40

-1,00

-30.00

200101

Furnituri de birou

2.00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

0.50

0.50

2OOIO3

încălzit, iluminat si forța momea

80.00

40.00

40,00

200104

Apa. canal si salubritate

6.40

5.00

1.40

200105

Carburanți si lubrifiant!

357.50

357.50

200106

Piese dc schimb

6.00

6.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.00

1.00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

249,00

200,00

50.00

■1.00

200130

Alte bunun st servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. 11

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

întreținere si funcționare

400,00

330,00

100.00

-30,00

2002

Reparații curente

24.850,00

6.750,00

6.420,00

5.000.00

6.680,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2,00

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

200602

Deplasări in străinătate

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1.00

-1,00

2014

Protecția muncii

11.00

10,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

144,40

112,23

2,17

30.00

203003

Prunc de asigurare non-viata

28.00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

116,40

84.23

2.17

30,00

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

383.00

402.00

422.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

1 109.83

l 109.83

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1 109,83

1 109,83

580101

Finanțarea naționala

215,83

215,83

680102

Finanțarea externa ncrambursabila

894,00

894,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7.00

7,00

4,00

23,00

25,00

26,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

25,00

7,00

7.00

7.00

4.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.040,31

11 129,17

10.018,44

-1.107,30

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

20.040,31

11 129.17

10.018,44

-1.107,30

7101

Active fixe

20.040,31

11 129,17

10.018,44

-1.107,30

710101

Construcții

17,997,90

8.787,03

9.868,84

-658.87

710130

Alte active fixe

2.042,41

2 341.24

149,60

448.43

84

PI Aii efectuate in anii prcccdcnii si

recuperate in anul curent

-3.40

-1.23

-2,17

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-3.40

-1.23

-2.17

8501

Plăti efectuate in anii prcccdcnii si

recuperate in anul curent

-3,40

-1.23

-2,17

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

■3,40

-1,23

-2,17

840203

Transport rutier

46.150,14

18.029,17

6.420.00

15.018.44

6.682,53

15.130,00

15.886,00

16.681,00

Cod

Denumire indica lor

Frrvrdrri anuala bufti 2019

Prevederi trimestriale buget 20 J 9

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Ttiml

Trbn.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

2

J

4

5

«

7

9

9

*4020303

Su*m

M2U.O0

I5.dlt.44

6 612.53

15 no.cib

15 M6.00

16 681.00

CMtfl)

AIR cbchuidi in dcmcnnrf «WMpoftwilor

ItlS.M»

1221,10

3T7.W

Ifiv.oo

47,50

2 936,00

3.WI3.CW

123 J.OU

«W*

EXCEDENWEFICIT

EXCEDENT/DEFICtT

-ÎS.29M?

-47 513.46

-24 435.00

1.517,70

45.117.5?

PREȘEDINTE RE ȘEDINȚĂ VASELE CUCA

■<A
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMANIA

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 378 DIN 3L10.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din ea re credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrimJI

Trim.IH

TrimJV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURLBUGET LOCA?

307.166,98

79.045,97

65.842,20

64.057.53

98 221.28

000202

I. VENITURI CURENTE

307.162,98

79.041,97

65.842,20

64.057,53

98 221,28

000302

A. VENITURI FISCALE

259.003.01

78.469.76

50.065,00

52.255,52

78 212,73

000402

AI. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Si

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.118,75

32.558.86

32.634,00

32 484,00

32.441.89

030002

A1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capiial de la persoane fizice

130.118.75

32.558,86

32.634.00

32.484,00

32.441.89

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203,75

329,86

405,00

255,00

213,89

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

1.203,75

329,86

405,00

255.00

213.89

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

128.915,00

32 229,00

32 229,00

32 229,00

32.228.00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

128.915,00

32 229,00

32.229,00

32 229.00

32 228,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

55.949.34

24.360,50

11.548.00

6.937.00

13 103.84

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

55.949,34

24.360,50

11.548,00

6.937,00

13 103,84

070201

Impozit st taxa pe clădiri

43.799.34

19.807,50

7.750,00

5.167.00

11 074,84

070202

Impozit si taxa pe teren

7.529,00

3.227,00

2.251,00

886,00

1 165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.396,00

689,00

804,00

459,00

444,00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

2.225,00

637,00

743.00

425,00

420,00

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

70.084,92

20.700,40

5.883.00

10.834,52

32 667.00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

49.588.50

14.041,00

1.304.00

4056,00

30 187.50

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor st sectoarelor

Municipiului București

15721,50

13.606,00

897,00

609,00

609,50

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

31.999,00

2.841,00

29.158.00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sa a confesional acreditat

1.868,00

435,00

407,00

606,00

420,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9,40

9,40

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.751,00

118,00

524.00

1.061.00

48,00

150201

Impozit pe spectacole

989,00

52,00

382,00

530,00

25,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

762,00

66,00

142,00

531,00

23.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1VITATI

18.736,02

6.532,00

4.055,00

5.717,52

2.431,50

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100,02

6.100,00

3.502,00

5.263,02

2.235,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

454,50

196,50

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850,00

2.000,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850,00

2.000,00

180250

Alte impozite si taxe

2.850,00

850,00

2.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

290002

C Venituri nefiscale

48 159,97

572,21

15.777,20

11.802,01

20.008,55

300002

C l Venituri din proprietate

13 311,00

3 515,00

3.619,00

4.650,00

1.527,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

13 311,00

3.515,00

3.619,00

4.650,00

1.527,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

515,00

15,00

200,00

200,00

100,00

300205

Venituri din concesiuni si Închirieri

9916,00

3.250,00

2.989,00

2.500,00

1.177,00

300250

Alte venituri din proprietate

2.880,00

250,00

430,00

1.950,00

250,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

34.848,97

-2.942,79

12.158,20

7.152,01

18.481,55

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIV1TATI

10.834,76

2.189,00

2.669,00

2.395,00

3.581,76

330208

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

1 900,00

2.368,00

2.017,00

2.030,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

440,00

132,00

154,00

88,00

66,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

70,00

40,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activ itati

2.009,76

117,00

137.00

280,00

1.475,76

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219,00

65,00

76,00

43,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219,00

65,00

76,00

43,00

35,00

3502

AMENZI, PENAL1TAT1 SI CONFISCĂRI

7 632,00

2.255,00

2 563,00

1.464,00

I 350,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.289,00

705,00

690,00

394,00

500,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

5.343,00

1.550,00

1.873,00

1.070,00

850,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12 045,00

6.850,20

3.250,00

13.714,79

360206

Taxe speciale

22.222,20

11 500,00

6.100,20

2.500,00

2.122,00

360250

Alte venituri

13.637,79

545,00

750,00

750,00

11.592,79

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-19.696,78

-19496,79

0,01

-200.00

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-30.903,23

-19496,79

-10.275,29

-1.131,15

370250

Alte transferuri voluntare

11 206,45

10.275,30

931,15

410002

IV. Subvenții

4,00

4,00

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

4,00

4,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4,00

4,00

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

4,00

4,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

308.486,98

94 686,15

90 277,29

62.539,83

60.983,71

01

CHELTUIELI CURENTE

284.869,23

87 581,82

84.420,44

56.631.74

56.235,23

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65 637,55

16.278,55

21.214,15

17.121,60

11.023,25

1001

Cheltuieli salariate in bani

62 220,60

15 909,05

18.836,00

16.733,40

10.742,15

100101

Salarii de baza

55 202,45

14 307,95

16.727,40

14.725,20

9.441,90

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

173,00

58,00

51,00

39,00

25,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara umtatn

423,00

97,00

115,00

115,00

96,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100113

Drepturi de delegare

59,70

29,10

16,00

12,60

2,00

100117

Indemnizații de hrana

4.869,45

955,00

1.494,60

1.446,60

973,25

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.043,00

344,00

312,00

283,00

104,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.894,15

1.951,45

25,40

-82,70

100206

Vouchere de vacanta

1.894,15

1.951,45

25,40

-82,70

1003

Contribuții

1.522,80

369,50

426,70

362,80

363,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.522,80

369,50

426,70

362,80

363.80

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

127.292,91

42.533,45

37.984,40

18.501,91

28.273,15

2001

Bunuri si servicii

67.205,91

26.776,32

16.786,82

10.104,55

13.538,22

200101

Furnituri de birou

684,31

201,35

343,54

116,82

22,60

200102

Materiale pentru curățenie

527,10

84,00

221,10

151,30

70,70

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

24.064,94

9.986,94

5.526,10

2.835,85

5.716.05

200104

Apa, cana) si salubritate

6.574,02

2.280,71

794,84

2.375.87

1.122,60

200105

Carburanți si lubrifianti

1.694,50

816,50

329,00

268,50

280,50

200106

Piese de schimb

431,75

178,70

131,30

94,05

27,70

200107

Transport

190,39

48,20

62,00

29,85

50,34

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.522,35

569,50

637,55

233,25

82.05

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.219,31

427,89

387,31

216,11

188,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

30.297,24

12.182,53

8.354,08

3.782,95

5.977,68

2002

Reparații curente

32.800,82

8.231,46

11.390,57

5.515,48

7.663,31

2003

Hrana

584,56

130,00

157,56

121,00

176,00

200301

Hrana pentru oameni

563,56

109,00

157,56

121,00

176,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

200302

Hrana pentru animale

21,00

21,00

2004

Medicamente $i materiale sanitare

160,60

144,80

7,60

4,10

4,10

20040!

Medicamente

23,00

18,70

2,10

1.10

1,10

200402

Materiale sanitare

24,60

26,10

-1,50

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezmfectanti

108,00

95,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3 180,85

653,80

2.922,10

-387,20

-7,85

200501

Uniforme si echipament

14,70

7,50

2,50

4,70

200530

Alte obiecte de inventar

3 166,15

653,80

2.914,60

-389.70

-12,55

2006

Deplasări, detasari, transferări

132,50

44,60

29,00

54,30

4,60

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

122,90

36,60

28.40

53,30

4,60

200602

Deplasări in străinătate

9,60

8,00

0,60

1,00

2009

Materiale de laborator

3,40

2,00

1,00

0,40

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

43,50

19,50

13,50

10,00

0,50

2012

Consultanta si expertiza

654,00

282,00

232.50

139.50

2013

Pregătire profesionala

174,73

32,70

155,50

-6,67

-6,80

2014

Protecția muncii

123,10

53,90

34,70

29,50

5,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8 224,35

2 469,04

2 606,60

1.827.90

1.320,81

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125,00

5,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor externe

85,00

60,00

25,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

45,00

65,00

5,00

-25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

13 873,59

3.569,33

3 640,95

1.088,45

5.574,86

203001

Reclama si publicitate

955,50

203,50

322,50

529,50

-100,00

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

277,50

175,50

13,00

79,00

10,00

203004

Chim

432,50

152,50

111,00

106,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12 206,59

3.036,33

3 194,45

373,45

5.602,36

30

TITLUL III DOBÂNZI

9 437,60

2.604,10

2 324.50

2.270,40

2.238,60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9079,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9 079,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238,60

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.000,00

4 000,00

4030

Alte subvenții

4.000,00

4.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.464,33

9.482,40

9.586,40

11.073,80

5.321,73

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5101

Transferuri curente

35.464,33

9.482,40

9.586.4C

11.073,80

5.321,73

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.754,83

7.015,30

7 327.9C

8.569,90

3.841,73

510103

Acțiuni de sanatate

8.709,50

2.467,10

2.258.5C

2.503,90

1.480,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

12.774,10

5.371,30

3 524,17

2.212,63

1.666,00

5501

A. Transferuri interne

12.725,10

5.371,30

3 524,17

2.162,63

1.667,00

550118

Alte transferuri curente interne

10.857,10

4.936,30

3 117,17

1.556,63

1.247,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1 868,00

435,00

407,0C

606,00

420,00

5502

B Transferuri curente in strai natale

(către organizații internaționale)

49,00

50,00

-1,00

550204

Alte transferuri curente in stramatate

49,00

50,00

-1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

23 203,14

8.240,52

6.122,62

5.302,00

3.538,00

5702

Ajutoare sociale

23.203,14

8 240,52

6.122,62

5.302,00

3.538,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.189,40

5 740,40

6.109.0C

5.302.00

1.038,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13.50

I3.5C

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,24

2 500,12

0,12

2.500.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.059,60

3.071,50

3.664.2C

149,40

174,50

5901

Burse

3.009,77

66,90

2.912,09

6,43

24,35

5911

Asociații si fundații

2.259,00

2.180,00

370,00

-260,00

-31,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

121,53

13,20

75,61

33,07

-0,35

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IlI

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

reîncadrate

1 169,30

311,40

306,50

369,90

181,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24 089,10

7.287,50

5 950,40

5.950,40

4.900,80

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24 089,10

7.287,50

5 950,40

5.950,40

4.900,80

8101

Rambursa» de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursa» de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

8102

Rambursa» de credite interne

23 801,60

7.000,00

5 950,40

5.950.40

4.900,80

810205

Rambursa» de credite aferente datoriei

publice interne locale

23 801,60

7.000,00

5 950,40

5.950,40

4.900,80

84

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-471,35

-183,17

-93,55

-42,31

-152,32

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-471,35

-183,17

-93,55

-42,31

-152,32

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-471,35

-183,17

-93,55

-42.31

-152,32

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-471,35

-183,17

-93,55

-42.31

-152,32

510002

Partea I-a Servicii publice generale

60.309,79

17.700,90

15.285,65

13.901,90

13.421,34

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

43.133,79

12.674,90

11.339,90

10.395,80

$.723,19

01

CHELTUIELI CURENTE

23.468,50

6.687,47

6.410,39

5.445,40

4.925,24

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.385,00

4.009,00

4.366,00

4.093,00

3.917,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

15.732,00

3.921,00

4.004,00

4.003,00

3.804,00

100101

Salarii de baza

14.263,00

3.590,00

3.600,00

3.600,00

3.473,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

afara unitatii

423,00

97,00

115,00

115,00

96,00

100113

Drepturi de delegare

36,00

14,00

11,00

10,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

674,00

120,00

188,00

188,00

178,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

336,00

100,00

90,00

90,00

56,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

272,00

272,00

100206

Vouchere de vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

381,00

88,00

90,00

90,00

113,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

381,00

88,00

90,00

90,00

113,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.917,50

2 636,47

2.002,39

1.310,40

968,24

2001

Bunuri si servicii

3.272,12

1 572,87

1.066,50

519,90

112,85

200101

Furnituri de birou

386,00

150,00

186,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

14,00

200103

încălzit, iluminat st forța motrica

256,00

200,00

37,00

9,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

47,00

15,00

9,00

23,00

200106

Piese de schimb

175,00

100,00

55,00

20,00

200107

Transport

30,40

21,00

6,50

2,90

2001OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680,00

310,00

310,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

4,00

-9,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

l 665,72

762,87

450,00

350,00

102,85

2002

Reparații curente

40,00

30,00

20,00

-10,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

50,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

60,00

50,00

10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detasari, transferări

45,00

25,00

15,00

5,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

40,00

20,00

15,00

5,00

200602

Deplasări in străinătate

5.00

5,00

2011

Cam, publicații si materiale

documentare

35.00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

595,00

230,00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

15,00

10,00

-15,00

2014

Protecția muncii

10,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.850,38

693,60

636.89

639,50

880.39

203001

Reclama si publicitate

950,50

200,00

321,00

529,50

-100,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1.467,88

343,60

205,89

918,39

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166,00

42,00

42,00

42.00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

166,00

42,00

42,00

42,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19 801,60

6.000,00

4 950,40

4.950,40

3.900.80

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19 801,60

6.000,00

4 950,40

4.950,40

3.900,80

8102

Rambursări de credite interne

19 801,60

6 000,00

4 950,40

4.950,40

3.900,80

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19 801,60

6 000,00

4 950,40

4 950,40

3.900,80

84

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent

-136,31

-12,57

-20,89

-102,85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-136,31

-12,57

-20,89

-102,85

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-136,31

-12,57

-20,89

-102,85

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-136,31

-12,57

-20,89

-102,85

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.608,40

2 296,90

1.616,25

1.235,70

2.459,55

01

CHELTUIELI CURENTE

7.623,18

2 307,57

1.617,73

1.235,70

2.462,18

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.235,00

736,50

845,85

757,60

895,05

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.103,65

720,00

761,00

742,40

880,25

100101

Salarii de baza

2.899,25

684,00

706,40

689,20

819,65

100113

Drepturi de delegare

3,60

4,00

-0,40

100117

indemnizații de hrana

157,80

22,00

46,60

34,60

54,60

100130

Alte drepturi salariale in bani

43,00

10,00

8,00

19,00

6,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

68,55

68,15

0,40

100206

Vouchere de vacanta

68,55

68,15

0,40

1003

Contribuții

62,80

16,50

16,70

14,80

14,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

62,80

16,50

16,70

14,80

14,80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.786,18

982,07

242,88

19,10

. 542,13

2001

Bunuri si servicii

1 927,97

222,27

124,80

52,40

528,50

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

113,17

80,97

20,30

11,60

0,30

200104

Apa, canal si salubritate

26,20

20,30

10,30

5,30

-9,70

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

13,00

2,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

5,50

5,50

3,00

2,00

-5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

40,00

19,00

14,00

12,00

-5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

28,50

15,00

9.00

-3,00

7,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.637,10

43,00

46,20

15,50

1,532,40

2002

Reparații curente

35,00

35,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

172,50

187,50

11,50

0,50

-27,00

200530

Alte obiecte de inventar

172,50

187,50

11,50

0,50

-27,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

17,30

9,00

1,60

6,20

0,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

13,70

6,00

1,00

6,20

0,50

200602

Deplasări in străinătate

3,60

3,00

0,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

6,00

3,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

2,80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

618,61

517,50

102,48

-41,50

40,13

203001

Reclamași publicitate

2,50

2,50

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+544»

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

0,50

2,50

1,00

-3,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

611,11

510,00

101,48

-40,00

39,63

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.566,00

580,00

520,00

450,00

16,00

5501

A Transferuri interne

1.517,00

580,00

520,00

400,00

17,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.517,00

580,00

520,00

400,00

17,00

5502

B Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

49,00

50,00

-1,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

49,00

50,00

-1,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9 567,60

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2.238,60

01

CHELTUIELI CURENTE

9 567,60

2 729,10

2 329,50

2.270,40

2.238,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

130,00

125,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125,00

5,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

85,00

60,00

25,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

45,00

65,00

5,00

-25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

9437,60

2.604,10

2 324,50

2.270,40

2.238,60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238.60

600002

Partea ILa Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

13.509,60

3.548,20

3 788,00

3.378,00

2.795,40

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

13.509,60

3.548,20

3 788,00

3.378,00

2.795,40

01

CHELTUIELI CURENTE

13.509,60

3.548.20

3 788.00

3.378,00

2.795,40

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

261,00

67,00

72,00

66,00

56,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

249,00

65,00

64,00

64,00

56,00

100101

Salarii de baza

225,00

59,00

59,00

64,00

43,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

4,00

-1,00

9,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

8,00

2,00

1,00

1,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

6,00

6,00

100206

Vouchere de vacanta

6,00

6,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1003

Contribuții

6,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

245,00

118,30

70,10

53,10

3,50

2001

Bunuri si servicii

77,00

51,00

18,00

7,00

1,00

200101

Furnituri de birou

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

1,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

40.00

30,00

10,00

200104

Apa, cana) si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20,00

10,00

5,00

5,00

2002

Reparații curente

5,00

5.00

-5.00

-5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,90

0,60

0,10

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,40

0.10

0,10

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

0.20

8,20

1,00

1,00

-10,00

200530

Alte obiecte de inventar

0,20

8,20

1,00

1,00

-10,00

2006

Deplasări, detasan, transfera»

1,00

-1,00

200601

Deplasa» interne, detașa», transfera»

1,00

-1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

-1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

164,40

50,00

45,00

50,00

19,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

164,40

50,00

45,00

50,00

19,40

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

5101

Transferuri curente

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258.00

2.735,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0,90

0,90

0,90

0,90

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,60

0,90

0,90

0,90

0,90

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

135.404,99

44.149,15

44.634,44

27.770,93

18.850,47

6502

INVATAMANT

35.137,66

8.458,65

15.456,44

4.037.88

7.184,69

01

CHELTUIELI CURENTE

35.153,88

8.474,87

15.456,44

4.037,88

7.184,69

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

29.052,86

7.913,55

11.408,24

3.090,38

6.640,69

2001

Bunuri si servicii

19.125,67

6.958,86

4.533.67

2.221.77

5.411,37

200101

Furnituri de birou

84,95

5,85

47,30

21,20

10,60

200102

Materiale pentru curățenie

309,10

10,00

138,10

102,30

58,70

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

14.555,40

6.124,10

3.045,50

982.55

4.403,25

200104

Apa. canal si salubritate

1.604,82

349,31

461,14

433.07

361.30

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

125,49

16,20

43,00

18.95

47,34

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

410,55

98,20

125,05

115,25

72,05

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

187,89

45,89

65,90

50,60

25,50

200130

Alte bunuri si servicn pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

1.846,67

309,31

606,88

497,85

432,63

2002

Reparații curente

4.501,21

98,85

3.499,57

428,48

474,31

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.265,20

78,60

2.459,10

-343.40

70,90

200501

Uniforme si echipament

13,70

6,00

2,50

5,20

200530

Alte obiecte de inventar

2.251,50

78,60

2 453,10

-345.90

65,70

2006

Deplasări, delăsări, transferări

55,80

4,70

7,40

40,10

3,60

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

55,80

4,70

7,40

40,10

3,60

2009

Materiale de laborator

3,40

2,00

1,00

0,40

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

5,00

1,00

2,50

1,50

2013

Pregătire profesionala

89,53

75,00

10,33

4.20

2014

Protecția muncii

10,70

9,70

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2 967,35

769,04

806,60

727.90

663.81

2030

Alte cheltuieli

28,00

1,50

12,70

3,20

10,60

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

28,00

1,50

12,70

3,20

10,60

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.884,22

451,22

407,00

606,00

420,00

5501

A. Transferuri interne

1.884,22

451,22

407,00

606,00

420,00

550118

Alte transferuri curente interne

16,22

16,22

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1 868,00

435,00

407,00

606,00

420,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

5702

Ajutoare sociale

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.072,00

30,00

640,00

302,00

100,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.131,30

80,10

2.987,70

39,50

24,00

5901

Burse

3.009,77

66,90

2.912,09

6,43

24,35

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

121,53

13,20

75,61

33,07

-0,35

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE 1N ANUL

-16,22

-16,22

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-16,22

-16,22

6602

SANATATE

8.709,50

2 467,10

2.258,50

2.503,90

1.480,00

01

CHELTUIELI CURENTE

8.709,50

2 467,10

2.258,50

2.503,90

1.480,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8 709,50

2 467,10

2.258,50

2.503,90

1.480,00

5101

Transferuri curente

8 709,50

2 467,10

2.258,50

2.503,90

1.480,00

510103

Acțiuni de sanatate

8.709,50

2 467,10

2.258,50

2.503.90

1.480,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

31.125,33

14.888,00

6.891,90

6.500,15

2.845,28

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.111

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

31.192,30

14.896,61

6.903,42

6.500,15

2.892,12

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.048,60

1 000,00

1 156,00

1.016,00

876,60

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.776,60

980,00

991,00

991,00

814,60

100101

Salarii de baza

3.283,60

852,00

845,00

839,00

747,60

100106

Alte sporuri

20.00

5,00

1,00

7.00

7,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

330,00

90.00

95,00

95,00

50,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

142,00

32,00

50,00

50,00

10,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

140,00

140,00

100206

Vouchere de vacanta

140,00

140,00

1003

Contribuții

132,00

20,00

25,00

25,00

62,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

132,00

20,00

25,00

25,00

62,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.024,27

7 666,31

2.037,52

405,25

915,19

2001

Bunuri si servicii

6.562,20

5 760,10

847,00

-170.00

125.10

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

88,00

40,00

25,00

13,00

10.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.535,00

753,00

398,30

368,70

15,00

200104

Apa, canal si salubritate

725,10

140,10

152,00

342,00

91,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

46,10

84,00

15,00

-50,00

-2,90

200106

Piese de schimb

88,00

23,00

45,00

20,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

16,00

10,00

2,00

2,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4.054,00

4.705,00

204,70

-865.70

10,00

2002

Reparații curente

1.018,11

300,61

550,00

167,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101,60

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectanti

95,00

95,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

204,25

191,00

56,00

-29,00

-13,75

200530

Alte obiecte de inventar

204,25

191,00

56,00

-29,00

-13.75

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

40,00

10,00

40,00

-10,00

2014

Protecția muncii

34,00

21,00

3,00

10,00

2030

Alte cheltuieli

3.063,11

1.281,00

541,52

436,75

803,84

203003

Prime de asigurare non-viata

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.062,11

1.280,00

541,52

436.75

803.84

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.754,83

3.653.30

3.682,90

5.311,90

106,73

5101

Transferuri curente

13.754,83

3.653,30

3.682,90

5.311,90

1,106,73

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.754,83

3.653,30

3.682,90

5.311,90

, 106,73

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.364,60

2.577,00

27,00

-233,00

-6,40

5911

Asociații si fundații

1 759,00

2 050,00

-260,00

-31,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-66,97

-8.61

-11,52

-46,84

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-66,97

-8,61

-11,52

-46,84

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-66,97

-8,61

-11,52

-46,84

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-66,97

-8,61

-11.52

-46.84

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

60.432,50

18.335,40

20.027,60

14.729,00

7.340,50

01

CHELTUIELI CURENTE

60.588,66

18.405,55

20.071,30

14.771,31

7.340,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

29.416,95

7.415,95

11.101,50

8.026,00

2.873,50

1001

Cheltuieli salariate in bani

27.770,15

7.237,95

9.847,00

7.833,00

2.852,20

100101

Salarii de baza

24.378,50

6.460,95

8.773,00

6.805,00

2.339,55

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

72,00

15.00

23,00

17.00

17.00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

2 611,65

509,00

851,00

849,00

402,65

100130

Alte drepturi salariate in bani

257,00

134,00

80,00

50,00

-7,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

987,80

1 045,50

25,00

-82,70

100206

Vouchere de vacanta

987,80

1 045,50

25,00

-82,70

1003

Contribuții

659,00

178,00

209,00

168,00

104,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

659,00

178,00

209,06

168,00

104,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7 888,59

2.442,50

2 953,91

1.510.18

982,00

2001

Bunuri si servicii

1 837,13

614,80

844,65

235,68

142,00

200101

Furnituri de birou

109,86

5,00

59,24

39,62

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

36,50

24,56

15,00

-3,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

769,50

333,50

335,00

49,00

52,00

200104

Apa. canal si salubritate

226,00

105,00

115,00

6,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

10,00

11,00

2,00

-3,00

200106

Piese de schimb

14,05

6,50

8,55

-1,00

200107

Transport

25,00

7.00

8,00

7,00

3,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

348,30

115,80

181,00

40.50

11,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu