Hotărârea nr. 377/2019

Hotărârea nr. 377 din 31.10.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2019, al Municipiului Bacău

)/> -

pj/ut/fa/ ^Qcrcăa

<^o/f:»(7fff/ ^oea/c/7  77ft /itct/ttu/ut ^ăctcaf/

^aațCT»pMM«W~:-~-7-T- -'J»U^J!ULLI.lJ.»«.- J-8. . _. ,. Ț LTIJ J. "

HOTĂRÂREA NR. 377 DIN 31.10.2019

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2019 al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.10.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având in vedere:

-Referatul Direcției Economice nr. 10828 din.21.10.2019 ;

-Expunerea de motive al Primarului Municipiului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III anul 2019, înregistrata cu nr. 10830 din 21.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 10988/23.10.2019;

-Raportul Direcției Economice la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2019, înregistrat cu nr. 10988/22.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1578/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1579/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1580/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1581/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1582/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.27/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019; -Prevederile art.140 alin.l si alin., art.154 alin.l, art.196 alin.l lit.a, art.197 alin.l, art.243 alin.l lit.a si lit.b din OUG.57/2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) lit. b si alin.(4) litera ”a” , art. 139 alin.(3) lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2019, al Municipiului Bacau, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4.- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILE LUCACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 377 DIN 31.10.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019

Sursa de finanțare: Integral de la buget

VENITURI

Indicator

Funcționare     Dezvoltare

TOTAL

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

031800

228,995.50

228,995.50

Cote defalcate din impozitul pe venitfse scad)

040100

92,969,526.76

92.969,526.76

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

070101

11,384,925.12

11,384,925.12

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

070102

12,975,772 72

12,975,272.72

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

070201

1,712,105.87

1,712,105.87

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

070202

2,260,118.82

2,260,118.82

Impozit pe terenul din extravilan

070203

3,875.00

3,875.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070300

1,614,740.24

1,614,740.24

Alte impozite si taxe pe proprietate

075000

1,389,434.77

1,389,434.77

Suine defalcate din laxa pe valoarea adaugata penii u finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

110200

15,112,000.00

15,112,000.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului local

110206

2,841,000.00

2,841,000.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

l10900

1.262,000.00

1,262,000.00

Taxe hoteliere

120700

14,010.00

14,010.00

Impozit pe spectacole

150100

112,147.00

112,147.10

Alte taxe pe servicii specifice

155000

115,328.00

115,328.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

160201

5,938,282.80

5,938,282.80

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

160202

4,133,429.52

4,133,429.52

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160300

1,330,869.00

1,330,869.00

Alte impozite si taxe

185000

2,156,112.39

2,156,112.39

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300100

13,129.24

13,129.24

Alte venituri din concesiuni si inchtrieri de către instituțiile publice

300530

7,441,915.73

7,441,915.73

venituri din dividende

300802

143,329.21

143,329.21

Venituri din prestări de servicii

330800

5,687,976.47

5,687,976.47

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

331000

371,429.00

371,429.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputalii si despăgubiri

332800

48,384.56

48,384.56

Alte venituri din prestări de servicii si alte acrivitati

335000

444,190.05

444,190.05

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

164,993.53

164,993.53

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate dc catrc alte instituții de specialitate

350102

1,747,004.05

1,747,004.05

Alte amenzi, penalitati si confiscări

355000

4,489,457.51

4,489,457.51

Taxe speciale

360600

15,341,892.48

15,341,892.48

Alte venituri

365000

2,639,714.13

2,639,714.13

Donații si sponsoarizari

Varsaminte din secțiunea de funcționare pt finanțarea

370100

370300

34.00

-3,215.958.49

34.00

-3,215,958.49

Varsaminte din secțiunea de dezvoltare pt finanțarea

370400

3215958.49

3,215,958.49

Alte transferuri voluntare

375000

3.225,958.49

3,225,958.49

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor

110.34

publice

390100

110.34

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile

274.00

scaiului

390300

274.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

391000

504,933.29

504,933.29

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru

11,570,823.01

finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

401400

11,570,823.01

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru

1,320,000.00

finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

401800

1.320,000.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea

3,396.00

locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

423400

3,396.00

Finanțarea Programului National de dezvoltare

426500

1805743.85

1,805,743.85

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

necesare sustunerii derrularii proiectelor finanțate din

426900

31,307.50

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,

aferente perioadei de programare 2014-2020

31,307.50

198,242.18

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

480201

198,242.18

6,366.50

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

480202

6,366.50

TOTAL VENITURI

197,421,019.47

17,333,759.16

214,754,778.73

CHELTUIELI

Funcționare

Dezvoltare

Total

Autoritari publice si acțiuni externe

510000

30,086,233.42

367,436.76

30,453,670.18

Titlul 1 Ch personal

510000100000

12,182,049.00

12,182,049.00

Titlul II Bunuri si servicii

510000200000

3,017,663.71

3,017,663.71

Titlul X Alte cheltuieli

510000580000

174,269.77

174,269.77

Titlul XI Alte cheltuieli

510000590000

112,129.00

112,129.00

Titlul XIII Active nefinanciare

510000710000

193,166.99

193,166.99

Titlul XVII Rambursări de credite

510000810000

14,910,702.74

14,910,702.74

Titlu! XIX Plăti efectuate in anii precedenti

510000850000

-136,311.03

-136,311.03

Alte servicii publice generale

540000

4,294,875.75

86,036.67

4380,912.42

Titlul I Ch personal

540000100000

2,307,969.00

2,307,969.00

Titlul II Bunuri si servicii

540000200000

723,070.72

723,070.72

Titlul VII Alte transferuri

540000550000

1,258,533.40

1.258,533.40

Titlul X Alte cheltuieli

540000580000

36,359.41

36,359.41

Titlul X! Alte cheltuieli

540000590000

20,081.00

0

20,081.00

Titlul XIII Active nefinanciare

540000710000

55,914.98

55,914.98

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

540000850000

-14,778.37

-6,237.72

-21,016.09

Tranzacții privind datoria publica

550000

6,979,854.72

0.00

6,979,854.72

Titlul II Bunuri si servicii

550000200000

83,701.56

83,701.56

Titlul III Dobânzi

550000300000

6,896,153.16

6,896.153.16

Ordine publica si siguranța nationalaa

610000

9,692,653.42

0.00

9,692,653.42

Titlul I Ch personal

610000100000

201,846.00

201,846.00

Titlul II Bunuri si servicii

610000200000

139,817.06

139.817.06

Titlul VI Transferuri intre unitati

610000510000

9,348,644.36

9,348,64436

Titlul XI Alte cheltuieli

610000590000

2,346.00

2346.00

Invatamant

650000

20,569,259.95

1,267,084.68

21,836344.63

Titlul II Bunuri si servicii

650000200000

17,165,437.55

17,165,437.55

Titlul VW Alte transferuri

650000550000

1,308,492.00

1308,492.00

Titlul IX Asistenta sociala

650000570000

597,021.80

597,021.80

Titlul X Alte cheltuieli

650000580000

100,105.97

100,105.97

Titlul XI Alte cheltuieli

650000590000

1,566,629.40

1.566,629.40

Titlul XIII Active nefinanciare

650000710000

1,166,978.71

1,166,978.71

Titlul XIX Plăti efectuate tn anti precedenti

650000850000

-68320.80

-68,320.80

Sanatate

660000

6,103,193.22

890,013.73

6,993,206.95

Titlul VI Transferuri intre unitati

660000510000

6,140,521.22

292,154.46

6,432,675.68

Titlul XHI Active nefinanciarc

660000710000

597,859.27

597,859.27

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

660000850000

-37328.00

-37,328.00

Cultura, recreere, si religie

670000

19,679,663.00

1,463,410.37

21,143,073.37

Titlul 1 Ch personal

670000100000

3,009,368.00

3,009,368.00

Titlul II Bunuri si servicii

670000200000

6,145,480.46

6,145,480.46

Titlul VI Transferuri intre unitati

670000510000

9,50438633

9,50438633

Titlul VIII Proiecte cu finanțare nerambursabila

670000560000

89,181.00

89,181.00

Titlul X Alte cheltuieli

670000580000

691.69

691.69

Titlul XI Alte cheltuieli

670000590000

1,087399.21

1,087,399.21

Titlul XIII Active nefinanciare

670000710000

1,373,537.68

1,373,537.68

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

670000850000

-66,971.00

-66,971.00

Asigurări si asistenta sociala

680000

44,227,681.91

121,779.43

44349,46134

Titlul I Ch personal

680000100000

21,747,615.00

21,747,615.00

Titlul II Bunuri si servicii

680000200000

5,823,458.10

5,823,458.10

Titlul IX Asistenta sociala

680000570000

16,441,800.81

16,441,800.81

Titlul XI Alte cheltuieli

680000590000

452,215.00

452,215.00

Titlul XIII Active nefinanciare

680000710000

121,779.43

121,779.43

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

680000850000

-237,407.00

0

-237,407.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

700000

8,460,602.11

95,771.17

8,556373.28

Titlul I Ch personal

700000100000

2,717,691.00

2,717,691.00

Titlul II Bunuri si servicii

700000200000

5,762,221.14

5,762,221.14

Titlul XI Alte cheltuieli

700000590000

41,352.00

41,352.00

Titlul XIII Active nefinanciare

700000710000

98,651.49

98,651.49

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

700000850000

-60,662.03

-2,88032

•63,54235

Protecția mediului

740000

29,113,043.90

2,059304.82

31,172,248.72

Titlul 1 Ch personal

740000100000

6,010,952.00

6,010,952.00

Titlul II Bunuri si servicii

740000200000

15,714,548.84

15,714,548.84

Titlul VII Alte transferuri

740000550000

7,061,432.06

13,093.16

7,074,525.22

Titlul XI Alte cheltuieli

740000590000

115,762.00

115,762.00

Titlul XIII Active nefinanciare

740000710000

2,046,111.66

2,046,111.66

Titlul XVII Rambursări de credite

740000810000

287,500.00

287,500.00

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

740000850000

•77,151.00

-77,151.00

Combustibili si energie

810000

3,767,703.17

2,455342.57

6,223,045.74

Titlul 11 Bunuri si servicii

810000200000

750.000.00

750,000.00

Titlul VII Alte transferuri

810000550000

33,496.00

928,197.69

961,693.69

Titlul VIII Proiecte cu finanțare nerambursabila

810000560000

1,463,436.25

1,463,436.25

Titlul XI Alte cheltuieli

$10000710000

63,708.63

63.708.63

Titlul XVII Rambursați de credite

810000810000

2.984,207.19

2,984,207.19

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedent!

810000850000

-0.02

-0.02

T ransporturi

840000

11,280,160.83

7331,439.42

18,611,600.25

Titlul 1 Ch personal

840000100000

502,619.00

502,619.00

Titlul 11 Bunuri si servicii

840000200000

10,787,113.83

10,787,113.83

Titlul XI Alte cheltuieli

840000590000

8,423.00

8,423.00

Titlul XI Alte cheltuieli

840000710000

7,333,039.42

7,333,039.42

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedent!

840000850000

-17,995.00

-1,600.00

-19,595.00

TOTAL CHELTUIELI

194,254,925.40

16,137.519.62

210392,445.02

Excedent/deficît

3,166,094.07

1,196,239.54

4,362,333.71

Sursa de finanțare: Credite interne

VENITURI

Indicator

Funcționare

Dezvoltare

TOTAL

Sume aferente creditelor interne

410201

2,392,219.37

2,392,219.37

Sume aferente imprumuturilor contractate, conform

OUGnr.89/2018

410214

23,114,028.20

23,114,028.20

TOTAL VENITURI

23,114,028.20

2392,219.37

25,506,247.57

CHELTUIELI

Cultura, recreare, si religie

670000

Titlul XIII Active nefinanciare

670000710000

2,392,219.37

2,392,219.37

Combustibili si energie

810000

Titlul IV Subvenții

8)0000400000

23,114,028.20

23,114,028.20

TOTAL CHELTUIELI

23,114,028.20

2,392,219.37

25,506,247.57

Excedent/deficit

0.00

0.00

ÎNTOCMIT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE