Hotărârea nr. 374/2019

Hotărârea nr. 374 din 07.10.2019 privind aprobarea proiectului ”Modernizare şi reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438

privind aprobarea proiectului "Modernizare și reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 07.10.2019, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul nr. 10162/ 01.10.2019 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea proiectului ” Modernizare și reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.10210 din 02.10.2019; -Raportul Agenției de Dezvoltare Locală înregistrat cunr. 10211/03.10.2019;

-Raportul<Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 10211/02.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1564/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1565.'04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1566/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1567/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1568/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Ghidul general și specific pentru Prioritatea de Investiții nr. 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții ” Modernizare și rebilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) și ale art.243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art.l 39(3) Iit.”a” și (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul "Modernizare și reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438. ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizare și reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438, în cuantum de 5,837,969.47 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 5,837,969.47 lei și valoare totală neeligibilă 0 lei.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău, în cuantum de 116,759.39 lei reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului "Modernizare și reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțarejn numele UAT MUNICIPIUL BACĂU.

ART 6. PrirfgrijA â.e£F^taruIui General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Insttaîfeî-PfefbctOTUi \ Județul Bacău pentru verificarea legalității.


DINȚA,     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITASECRETARUL GENERAL AL MUNICIP NICOLAE-OVIDIU POPO

ĂCĂU