Hotărârea nr. 373/2019

Hotărârea nr. 373 din 07.10.2019 privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”Thermoenergy Group” SA Bacău

)/> ■

«_Z < (MHtMfff

A/</< /f/A

2/.;/?<///AAA> <‘</A<fA ' /if/jffrf'Afft/fff tfârsrt'Jr/HOTĂRÂREA NR. 373 DIN 07.10.2019

privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 07.10.2019, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere :

  • - Referatul nr. 10188 din 2.10.2019 al Compartimetului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării Societății ’THERMOENERGY GROUP” SA Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 10190 din 2.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10246/03.10.2019; -Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 10246/03.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1559 '04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, 1560/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1561/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, 1562/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1563/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 120 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata;

-Dispozițiile art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;

-HCL nr. 186/ 12.09.2014 privind aprobarea înființării societății "THERMOENERGY GROUP” SA Bacău modificată și completată;

-HCL nr. 243/31.08.2016 privind completarea HCL nr. 226 17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat;

  • - Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” și art. 139(1) și (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 186/2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău, în sensul înlocuirii din calitatea de reprezentant al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a dlui Lucian Gabriel Bogdănel cu dl. Nechita Valy-Cristinel-Serviciul Corp Control.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri, se abrogă.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Unității Municipale pentru Monitorizare, persoanelor nominalizate la art. 1 și societății ’THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.

Art,5, Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității

PREȘEDINTE D$ JȘEfiINȚĂ.

■" )

<7


A

N.O.P.,P.I.M./R.T.țX>t>ȘI-A-2        S


i-rf-


T? '■

L'A.

• A? ■


>1

7


o.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI