Hotărârea nr. 371/2019

Hotărârea nr. 371 din 07.10.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 371 DIN 07.10.2019

privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 07.10.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul Direcției Economice și Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 10259/03.10.2019 de modificare a HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10261 din 03.10.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 10262/03.10.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 10281/03.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1551/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1552/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1553/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1554/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1555/04.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art. 243 (1) lit ”a” și “b”din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „a” și art. 139(3) lit .„a” și (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă modificarea HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform anexelor nr. 1 A, 1A1,1A2,1B, 1B1,1B2, IC, lDprecum și a Programului de investiții pe anul 2019 anexele nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21,2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

ART 2. Se aprobă restituirea sumei de 7.899.139,66 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă acordată în cadrul proiectului ” Reabilitare și modernizare insula de agrement Bacău” din Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare.

ART 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

ART.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Direcției Tehnice.

ART 5. Prin gryLSSerețârtihw fG^n<

legal lnstituțiefprefect6Ț^^ J'udețuJ

I tl Wj


ieral al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen I Bacău pentru verificarea legalității.


fA,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI^ NICOLAE-OVTDIU POPOYICTx

ROMÂNIA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR.?»^/ DIN 07.10.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data:                     TU:          pag:    I - mii Ic»-

Cod

Oro urnire indica tur

Prevederi anuale bunel 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2W0

Estimări 202!

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trim i

Trim.il

Trim.111

Trim-iV

A

B

t-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

«

9

OXI1U2

TOTAL VENITURI-BVGET LOCAL

337.766.85

122 135,62

65142.10

79.125,75

69.263,21

309.150.00

321312.00

337.581,00

a moi

1. VENITURI CURENTE

307.977,06

91.531.76

65142.20

74 332.12

69.26338

308.250,00

320632.00

336 638.00

000302

A VENITURI FISCALE

229.145,01

78469.76

SU. 065,00

31255.32

49.054,73

252.347,110

26V.5SO.0V

271523.00

(XXHU2

A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT $1

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.1 18,75

32.551.16

32.634,00

31414.00

32.441.19

137.906,50

14127630

150X4930

030002

A 1.2 Impurii pe vcrnc profil s «oijwv din capiu! du la persoane fizice

130.111,75

32.551.16

32.634,00

32-1Î4.OO

31.441,19

137.906,50

142.276.50

150.649,50

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203.75

329.16

403.00

255.00

213,89

t.263.00

1,382.00

2648,00

03021»

Impozitul pe veniturile din transfere) proprietăților imtMisre dm patrimoniul pcrxxul

1.203.75

329.86

405,00

255.00

213.89

1.263.00

1.312.00

2.648.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

I219IS.OO

32.22<>.tf>

32.229.00

31229.00

31228.00

136 643.50

140.894.50

148 00130

040201

Cote defalcate din «opozitul pe

v«niî

121 915.00

32.229.00

32 229.00

32.229.00

32.228.00

134 «430

139.076.50

146 13330

Sume «locale din eowIc «fclakafc: du» impoxilul pe venit pentru cehikbrarc» bugcttkx locale

1.759.011

t.IHLtW

( 16X.DU

<1700112

A3 Impozite ai ta» pe proprietate

55.W9.34

24 360,50

11.541.01»

6.937,00

13.103,14

40.401,00

40.953,00

41 791.00

0702

IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE

55.W9.34

24.360,50

11.341.01»

6 937,00

13.103,14

49.401.00

40.953.00

41 791.00

07021»!

Impozit»laxa pe clădiri

43.799,34

19.807,50

7.750.00

S.I67.0O

11.074.14

33.251,00

53.803.00

34 541.00

O7V2O2

impozit ri uu pe teren

7.329,0)

3 227.00

2.251.00

886.00

1.165.00

6.500.00

6 500.0(1

6 600.00

O7O2OÎ

Taxe judiciare de timbru u alic isac

de umbro

2.396.110

689,00

104,00

459,00

500.00

500.00

500.00

070250

AMc impozite «taxe pe propnetate

2.225.00

637,00

743.00

425,00

420.00

150.00

150.1»

150.00

100002

A4 Impozite u taxe pe bunuo fi servrctt

40.926.92

20.700,40

5. M3.no

10.83432

3.WU»

71.291.50

74.43430

77 05230

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

20,43030

14.041,00

1304,00

4.056,00

1.02930

54 941.50

56.491,50

57 772.50

110202

Sume dcfitkMc dm taxa pe valoarea a&upau pcMAi finanțare» cbekukhlor dcsccaualizalc laarvctul comoodor. orașelor muraeipiikx ii sectoarelor Muntctpwka București

15 721.50

13 606.00

197,00

609.00

60930

42.40731»

42.77430

43.1JO.SO

110206

Swtk defalcau din uu pe » aloorea adaujxa pentru echilibrarea buțctclor locale

2.M 1.»

2.841.00

IO.852.tx»

12.035,1)0

12 <Ho.no

110209

Sume defalcate dm taxa pe valoare adaupu

pentru finanțarea invataroantulw particular

uu corieuOMl acreditat

1868.00

435.00

407.00

606.00

1.682.00

L6UZ.W

1 682.00

12(12

alte impozite si taxe generale pe

Si SERVICII

9.40

9.40

Cod

Dtnucnire indicator

Prevederi anuale butci 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim J

Trim.ll

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

1-3+4 4-5+6

1

3

4

5

6

7

a

1’0’07

Taxe hoteliere

9,40

9,40

I.M12

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1 7St,00

iiS.W

S24.OO

(061.110

41,00

l.lSv.OU

1.207,00

l 264.00

150201

Impozit pe spectacole

9I9.UU

5100

342, W

530.00

25.00

150.00

2O7.U0

264,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

762.00

66,00

142.00

531,00

23.00

] .000.00

i.ihwmxj

1602

taxe pe utilizarea

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1VITATI

14.736.02

6.53100

4.055,00

5.717,52

1431,50

IS.20U.IW

16.736,00

1*012,00

160202

ImpozMpc mijloacele de transport

17.100,02

6.100,00

3.502.00

5.263,02

1235.00

15.000.1»

16,000,00

14 000.00

160’03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe ii autonzaui <fc fwteironare

1 636.00

432,00

553,00

454.50

196.50

200.00

736,00

12.09

1*0002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCAl-E

1450.00

450.00

2,000.00

2.74K.D0

2.M6.OO

3 030.00

1*02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 450,00

450.00

2.000.00

2.744.1»

2.M6.00

30.W.W

imso

Alte impozite si laxe

2.450.00

450.00

2,000.00

1744.00

2446.00

3 030.00

290002

C Vcnitun ncftsealc

74 132.05

10.069.00

15 777.20

22077.30

2O.2W.5S

55.9O3.no

64 115.1»

Wtt

CJ Vemtudi dai pc^poclMc

13 311.00

3.5IS.OO

3 619 .00

4 6S0.00

1.52700

12.097,00

11652.00

12 233.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

13 311.00

3.515.00

3 6I9.0H

4 «$0,00

1.527.00

12.097.00

II «52.00

I2.233.OU

300201

Varsammte din profilul net «1 regiilor

wuooomc

515.00

15.00

200.00

200.00

iocm»

500.00

652.CMI

500.00

300205

Venituri din concesiuni fi închirieri

9.916.00

3350.00

2.919,00

2.500,00

1.177,00

11.500.1»

10.900,00

11 5UO.OU

30020530

Alic venituri din concesiuni s tnetei-

ncn dc către iotuiutuk publice

9.916.4»

3.25O.1K1

2.P49.OO

2.500.00

ian,«o

ll.50U.U0

] (J.9CMJ,00

11 5W.00

300250

Alic icnilun din proprwUfe

2 440.00

250.00

430.00

1,950,00

250.00

97.00

IW,I»

233.00

330002

C2. Vaiwan de bunuri m rmicii

64.421,0$

16 554,00

121 St20

17.427.30

1» «41.55

43.406.00

44.430,00

51442.01»

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1VITAT1

10 434.76

1149,00

2.66 ».<«

2.395,00

3.541.76

10.414.00

10.935.00

11441,00

330204

VeMtnn doi prestări de femeii

4.315.00

1.900.00

2.361.00

1017.00

1030,00

IO 000.00

loauo.oo

li 000,00

330210

Contribuia parurilor wu răsunătorilor

legali pentru »irctu>crca copiilor in

CFtJC

44U.00

132,00

154.00

14.00

66.00

200.00

535,00

400.00

330224

Vamuri din recuperarea chelluidrfor

de judecata, imputări fi despăgubiri

70,00

40.00

10.00

10.00

10.00

330250

Alte cctulun din prestări dc servicii

si du aciiiriati

2009.76

II7.M

137.00

240.1»

1475.76

214.00

400.00

41.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

21'3.00

«5.00

76.0»

43,00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare dc timbru

2)9.00

65.00

76.00

43.00

35.00

3502

AMENZI. PENAUTAT1 SI CONFISCĂRI

7.632,00

2.255.00

2.563,00

1.464.00

1.3 $11.00

t.UOO.Ort

11.449.00

12440.1»

350201

Venituri din amenri si alte «nebuni

apiicuc pocii ii dispozițiilor legale

22K9.00

705,00

690,00

394.00

Suo.oo

35O25H

Akc arrwa/4, penaliiatt si confiscări

5343,00

1550.00

I.I73.OO

I.OlO.WI

450.00

I IHXJ.tX»

11.449.00

12.440.00

Cod

Denumire indicatur

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăti Iar restante

Trii» i

Trimit

T rina. III

Triaaa.1V

A

B

l-H-4+5+6

2

3

4

5

4

7

9

3602

DIVERSE VENITURI

35.(59,99

12.645,00

6.(50.20

3250.60

13.714,79

25.3M.6O

25,646.00

27.% t.t»

360206

Taxe speciale

22-222.20

11.509.00

6.100,20

2.500.00

2.122.00

29.333,00

24.333,00

25 333.00

360250

Alte vcnriun

13.637.79

545,00

350,00

750,00

li.592,79

$059.00

1.313.00

2.62S.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

10.27530

10.275,3»

370293

Vanamimc din acctiwica <k funcționare

pcmrv fmamarca scctnmii de dcrv uitare

a bufcadot toca)

•29 772.1»

-19.496.79

-10.275,29

370204

Vaasamintc din tec lumea de funcționare

29.772.0»

19.496,79

10 275.29

37025»

Ahc tranafcnm lotumarc

10.275,30

10275,30

390002

II Venituri d» CapatN

900.00

956.00

950.1»

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

900.1»

95O.IM>

950.00

39021»

DcpazXc apceute pcaUucoMVuctil

de locuințe

990.1»

950.00

950.00

410002

IV SubveMu

21 713.93

2l.29j.22

422.71

420002

Subvenții de la alte anele ale

«dojinisuaUci publice

21 713.93

21.291.22

422.71

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

21.713.93

2129122

422.71

420213

Subvenții pentru fmanurca projrtmclot aauRtaatnle prioritare de mediu si rospodaorc a apelor

20.777.61

-20.772.64

42(1134

SubvcMu pcntnt acordare» Retorului pentru aetlwt tocnintci cu lemne, eerbuni, combustibil petrolieri

4*«J

4,00

420265

finuitarca pro&Mtulni National de

Dezvolurc Locala

20.777,64

20.277.64

420269

Subvenții de la bujeud de Ml eauc bufetele locale necesare tuttinerit derulării proiectele* Hnamarc du» fonduri externe nerambwwbtlc (FEN) poMderate. aferente pcnoodct de programate 20)4-2920

93229

50931

422,7)

4(02

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

(.075.(6

3.005,64

S.O7O.22

480201

Fondul European de Dezvoltare RcgionalMFEDR)

5 1(8.22

1IJ.0O

5 07022

4(029101

Same prmaMc m cornul platdor efectuau:

» anul ciucrrt

5.IU.22

II (.00

5.079.22

4(0202

Fondul Socul EuropcaolFSE)

2.U7.64

21(7.64

4*020201

Sume primite in contul plautor efectuate

■0 anul curent

Î.757.M

2.7*7,64

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2*19

Prevederi trimestriale buget 2*19

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Triat 1

Trim.ll

Trim.ll I

Trim.1V

A

B

1-3M+5+4

2

3

4

5

6

7

8

9

-l»J2O2«2

Sume prui»K io «omul plătitor efectuau

u> mii anteriori

KXi.OO

JUU.OO

49W

VENITURI PROPRII

277.221,26

54.497.76

64.53120

6U.0ui.52

68.233,7»

254.2Ui.So

265.09050

279.81530

SWÎ

TOTAL CHELTUIELI

363 059.13

90.277.29

7S.30t.05

24.125.71

309.150.00

321.582.1»

337.588.00

01

CHELTUIELI CURENTE

273.221.21

101 369.67

14.420,44

64.237.17

23.193.93

259 479.00

2fi9.435.UO

282.833.00

io

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65.421.95

16271,55

21.214.1$

17.121.60

10807,65

31.950.40

40638,40

42.5O7.4O

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

108.326,02

42.533,45

37,914.40

11.501,91

9,306,26

91.196.00

95.726.00

100.466,00

30

TITLULUI DOBÂNZI

9.437.60

2.604,10

2.324.50

2.270.40

2 231.60

6.661.00

6.995,00

7344,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

22.916.00

24.062,00

25.265,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1ALI

administrației publice

35482J0

10.942.10

9.51G.4O

11.123.80

3.129.90

32.6*5.00

.34.319.00

36 034.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

15420.5»

10.G41.ÎS

3.524.17

2.275.13

-1.020.00

2.073,00

2.177.00

2.28600

SG

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.066.96

3.597.W

2 000.00

-2.530.91

3*3.00

402.1*1

422.00

$7

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.053.14

1.240.52

6122.62

5.302.00

311.00

54.552.60

54.553.6U

57.423.60

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE WN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2O14-2020

8.953,16

3.460.23

5.492.93

1.233.1X1

I.295.U0

1.358.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.059.60

3.071.50

3.664.20

149.40

174,50

1129,00

9.267.00

9 727.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.076,56

61 «12.79

S 162.79

-3.969.U2

22.951,00

24.091.00

25 296.00

7|

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66 076.56

61 812.79

S 162 79

-3.969.02

22.951.00

24.U9I.OO

25 2*6.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24 089.10

7217,50

5.950.40

5.950.40

4.900.80

26.72U.UU

2S.U5t-.UO

294.59.00

ti

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.W9.f0

7287.50

5 950,40

5.950,40

4.960.80

26.720.00

28.056.00

29459.00

«4

Plăti efectuate in anii precede») si

recuperate a» anul curent

-327.74

-191.88

-9335

-42.31

>5

TITLUL X1X PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-327.74

-191.88

-9335

-42,31

510002

Puica l-o Servicii publice generale

63.677,54

24.714,54

15.2S5.65

12.430.40

11.246.95

61.560.00

64 638,00

67.864.00

$102

AUTORITATt PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

48 033.54

19353.54

ii 339.90

8.121,30

8.311.SO

41.231.00

$0.640.00

S1.I70.UO

4)1

CHELTUIELI CURENTE

23 912.40

9.715.61

6.410.39

5.445.40

4.411.00

23.39.3.00

24.561.1»

25.716.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

16 000.00

4.009.00

4 366.00

4.093.00

3.532,00

15.681.00

16.465.00

17.2*900

1001

ChcUuicb ubnde tabani

15 370.00

3.921.00

4 004.00

4 003.00

3.442.00

IIW10I

Salam de baza

13 910.00

3.590.00

3600.00

J.600.00

3.120.00

iooiil

btdeaauzaiii pMitc unor persuoae din

afara uniuni

414.00

97,00

115.00

115.00

17.00

HXIII3

Drepturi de delegare

36.00

14,00

11,00

10.00

1.00

1DCI 17

Indccnuzatii de hrana

674.00

120.00

181,1»

ISS.OO

iM.no

101-130

Alte drepturi salariile in bani

336.0U

100,00

90.00

56.00

l«C2

CbelnucH salariate in natura

272.00

272.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi namile buget 201»

Prevederi trimestriale buget 201»

Estimări 2020

Estimară 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii ptaldoe restante

Trim I

Triro.Il

Trim.HI

Trim.1V

A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

lut2(»6

Vouchcre dc ' «caata

272,00

232.1»

idcj

Contribuții

334,6»

81.00

90,04)

90.00

90.00

11X307

Contribuția esi^uraioric pentru munca

351.00

81.00

90.00

90.00

90.00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

6.711.26

2.636.47

2 00139

1.310.40

139,00

7.2W»

7.637,00

1. «38.6161

2UCI

Bunuri« servicii

3.159.27

137117

1.066,30

514,90

5,00

21X101

Furnituri dc birou

386.00

150.00

116,00

30.00

2OCIO2

MaccnsJc pentru curățenie

32,00

9.00

9.00

5.00

206)103

Încălzit, duminM a foria morrka

246.00

200.00

37.00

9.00

20GI04

Apa, canal si salubritate

47,00

15,80

9,00

23,00

200106

Piere de schimb

175.6»

100.00

53,00

20,90

200107

Transport

30.40

2I.U0

6.50

2.90

2001011

Porta, telecomunicații. radio, tv.

internet

6X0.00

310.00

310.00

60.00

2OOI09

Materiale « prestări de servicii cu

CMicicr feacldOftai

5-fiO

4.U0

200130

Alic bunuri» unic» pentru

întreținere si funcționare

1.36187

762.17

430.00

35(1.00

2002

Reparații curente

50.00

30.00

20.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de intenlar

60.00

50.00

10.00

likrtjo

Alte obiecte de in» colac

60.00

50.00

10.00

2006

Deplasau. detasan. transferau

45,00

25,00

15.00

5,6»

200601

Deplasați interne, delăsări. transferări

40.00

20,6»

15.6»

5,00

2OO6iO2

Deplasări in stmnntate

5.6»

5,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

35.00

15.00

10.00

10,00

2012

Coowlianta riccpertiza

595.6»

230.00

229.00

136,00

2(113

Prejarirc profesionala

10.00

15.00

10.00

-15.00

2014

PrMceua muncii

20.00

5.00

5.00

5.00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.813.99

693.60

636.19

639,50

144.00

203001

RxcUma ii puMkitaic

930,30

290.00

321,00

329,50

.100.00

203004

Chirii

432.00

150.00

110.00

110.00

62.6»

203030

Ahe cheltuieli cu bunuri si senacri

1431.49

343,60

203,19

882.00

5X

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.021.14

3 6121,14

239.00

251.1»

262.00

3102

Programe dio Fondul Social European (FSEl

3.021.14

3.021,14

540201

Fietanusca natiOMla

442.06

44106

58C202

Finanțarea exicnu ncramburttbila

2.505.16

1305.16

511-203

ChcituwU rtecligibilc

161.92

80.92

59

TTTLULXl ALTE CHELTUIELI

166.00

42,00

42.6»

42.00

44J.0Q

179,00

IM.OO

197.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anunțe Bufet 2$19

Prevederi Iriuarstriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stânjeni plăților restante

Trim l

Tritn.Il

Trim.111

Trim. IV

A

B

1-3+4 <■ $+6

2

3

4

5

b

7

8

9

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrtec

166,00

42,00

42.00

42.00

4U.ro

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.2*3.00

3.850.50

-1 567.50

I.4U7.0D

1.47 7.00

1 551.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

2.2*3,00

3 *50.50

-1 567.50

1.407.00

1.477.00

1 551.ro

7)01

Acikv fixe

3.213.00

3.150.50

-1 567,50

7)0101

Conasvcur

632.00

705.00

-73,00

71QIO3

Mobibcc. aparatura birouca si alic

xttvc corporale

61.00

52.00

16.00

7IOI3O

Akc aclivc 6xe

1 5*3.00

3.093.50

-1.510.50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.101.60

6000.00

4.950,40

4.950,40

3.900.10

23.431.00

24.602.00

25.133,00

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.MI.6O

6.000.00

4.950.40

4.950.40

3.900.10

23 431.00

24.602.00

25.133.00

«102

Rambursări dc credite ieicmc

19101.60

6ouo.ro

4.950.40

4.950.40

3.900.10

«10205

Rambursan dc cred» aferente datoriei

publice interne tocate

19 *01.00

6010.00

4.9J0.40

4.950.46

39OO.M

Plan c/ocunu in anii prccedcnti »

recuperate nanul eurene

•33.46

-12.57

-20J9

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S) RECUPERATE IN ANUL

-33.46

-12.57

•20.19

1501

Placi cfetiuatc in anii precedent! ti recuperare ui anul curent

•33.46

-12.57

-20.19

150101

Placi efcnuMc in uni prcccdcmi si rccupcralc M anul curere in ucuunea de fnrKtkoarc « bugetului local

•33.46

.1237

-20.»

510201

Autoricaci cwculivc ti legislative

41 033.54

19553.54

11 339,90

1121,30

8.311.»

41.23i.ro

5O.64U.ro

53.170,00

51020103

Auaontati executive

41033.54

19353.54

11.339,90

*.*21,30

1.311.80

41.231.ro

50 640.00

53.1711.00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6 076,40

2.431,90

1.616.25

1.331.70

696.5$

6545.00

6.174.00

7.I15.OO

01

CHELTUIELI CURENTE

5.975,55

2.425,57

1.617.73

1.235,70

696,55

6 145.00

6.454,00

6.774,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3 058.00

736,59

145.15

757.60

71*,05

2.921.00

3.067,00

3.222,00

1001

Cbeituid: salariate in bani

2.926,65

720.00

761,00

742,40

703,25

100101

Salini de baza

2.727.25

614.00

706.40

619.20

647.65

100113

Drepturi dc delegare

3.60

4.00

41.40

100117

Indcmnirarii dc hrana

157.10

22.00

46.60

34.60

54.60

I0UI30

Alte drepturi uhnaic in bon:

31.00

10.00

1.00

19.1X1

1.00

1002

Cheltuieli salariate m ruurra

61.55

61.15

0.40

101206

Vouchcrc dc t actasu

61.55

64.15

0.40

1003

Con tribalii

62.10

16.50

16.70

14.10

14.10

10U307

CtxxnbuuaaupuratorK pcutru manea

62.10

1650

16.70

14.MO

14.10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.2*3.55

9*2.07

242.**

19.10

39.50

1 *13.00

1906.00

1.997.00

20CI

Bunun u temeri

440.97

222.27

121.10

52,40

41.50

2UCI0I

Funuurt dc buou

49.50

21.50

16.00

6.00

6,00

Cud

Denumire indicator

Prevederi anuale bufet 2*19

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

dua care credite bugetare destinate stingerii platelor restante

Trist {

Trim.ll

Trim.il!

Trim.IV

A

B

i-3+4*5+ri

2

3

4

5

6

7

9

2»UIO2

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4,0»

2td»J0)

facalrii. iluminat a f«u motrice

125,17

€0,97

20,30

II,cu

10,30

20UJCM

Ape, canal ti salutxuuc

41,20

20.30

10.30

$.30

5,30

2nuiu>

Carburanți si Iubii lianți

20,00

13.00

2.00

3,00

2,00

200106

Piere de schimb

10,50

5.50

3.00

2.1)0

200101

Posta, ickcomtxticatri, radio, tv.

tMCHKl

50.00

19.00

I4.no

12.00

5.00

200109

Materiale st prestări de retvtcu cu

caracter funcțional

2».5O

15.00

9,00

-3.00

1.50

200130

Alte bunuri st servicii pentru

«treimcre st fttnctirxure

110.10

43.00

46 J0

l$.5O

5.40

2002

Reparații curente

35.00

35.00

2004

MeAamcnic st maictute sanitare

1,00

1.00

200402

Materiale unitare

1.00

1.00

2005

Bunun de natura obiectelor de inicniar

1W.50

117.50

11,50

0.50

200530

Alte obiecte de inventar

199.50

117.50

11.50

0,50

2006

Deplasări, dcusart. transferuri

17.30

9,00

1.60

6.20

0.W

200601

Deplasări «tente. delăsări. uanslcrari

13.70

6.00

1.00

6.20

0.50

2OO6»2

Deplasări in suainiutc

3.60

3.00

a,«t

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2.00

2,W

2t»l2

Consulunia si cxpcctiu

2.00

1,00

0.50

0.50

2013

Pregatre profesionala

6,00

1.00

2.00

1.00

2014

Protecua muncii

2.W

2.10

202$

Cheltuieli judiciare si cxlr^udtei uc dcnvalc dtn acihna in reprezentare» intereselor rututui. potrivit dispozițiilor legale

1.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

575,9»

517.50

JO2.4»

-11,50

-2.50

203001

Redama st publicitate

2.50

2.50

203002

ProkxxJ si reprezentare

1.50

1.50

20)003

Prune de asigurare non-vista

3.00

IJM

2.00

20)004

Chtnt

0.50

2.50

1.00

-3.50

0J0

203030

Ahc ebcteich cu bunuri si servicii

$6»,4»

510.00

101.4*

•40.00

-3.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1 371.01»

1.439.00

1 5t l.oo

$5

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.410.00

510.00

520.00

450.00

-70.00

$$tli

A Transferuri alterne

1.430.00

510.00

520.00

400.00

-70.00

5501H

AHe transferuri curente interne

1.430,00

5*0.00

520.00

400.00

•70.00

$$«2

B Transferuri curente in strămutate

(caut orpnuaiii mtcmarionale)

30.00

<0.1X1

Data; 03/10^019       Tit:         pag:    S -mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

dio care credite btrjeUrt destinate atingerii pisarilor restante

Trim 1

Trim.lt

Trim.lll

Trim.iV

A

B

l-J+4+îvd

2

3

4

5

6

7

t

9

55«2O4

Alic transferuri cnreme mstrainaurc

50,00

50,00

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

117,00

117,00

570)

Ptojrme din Fondul Europei» de Dezvoltare

Regtonch (FEDR)

117,00

111,00

310101

Finire mm nu ion ah

17.70

17.70

510102

Finamarca CMenu ncrambursabib

10030

10930

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9.00

9.00

9.1»

9,00

40,00

42.00

44.00

5*13

Sume aferente persoanelor cu kuwLcap

■eincadrate

36.00

9.00

9J»

9.00

9.00

in

CHELTUIELI DE CAPITAL

11934

23.24

96.00

400.00

420.00

441.00

n

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

119.24

2334

96.00

400.00

420.00

441.00

7 JOI

Aetne fire

11*24

23.24

96.00

710101

Conauueui

50.00

50.00

710103

Mobilier. aparatus» buoK» si iile

•cure corporale

12,00

<2,00

710130

AlK nctric fine

5734

1134

46.00

74

Plan efectuate in anii pmcdcnii si

recuperare in anal curent

-17,39

-16,91

•1.47

05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE JN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

•17,39

•16.91

•1.47

7501

Pini efectuate in anii ptcccdcnti si

recuperate in anulcurcat

-1739

-16,91

-1.47

150)01

Plăti efectuate ttt «tui prcccdcnfi si

recuperare » anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului focal

-1235

-10,67

•1.47

150102

Plăti efectuate m anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

•634

-6.24

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta» persoanelor

3.050.00

971.00

775.75

715.00

57035

3.II7.OO

3.276.00

3.440,00

540250

ARc sen ren publice gencrak

3 026.40

1.450.90

742.50

616.70

116.30

3.427.00

3.597.00

3.775.00

5502

TRANZAC ni PRIVIND DATORIA PUBLICA Si

ÎMPRUMUTURI

9.567.60

2 729.10

2 329.50

2 2711.40

2337.60

6,774.1»

7.124.1»

7.479.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.567.60

1729.10

132930

2.270.40

2 337.60

6.274.1»

7.124.1»

7.479.00

Jfl

TITLUL li BUNURI SI SERVICU

130.00

125.00

5.01»

123.1»

129.1»

135.00

2024

Comisioane » alte costuri aferente

wprurtuMudkx

130.00

125,00

5.00

202401

Comisioane si Bk coflwi aferente

Data: 03/10/201» Tit:        W 9 - mi>lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi «poale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2620

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trioa 1

Trim.K

TrimJll

Trim.IV

A

8

2

3

4

5

6

7

S

9

iraprwnmuri loc externe

40.00

60/W

2W4112

Comix'oMK si alic tonuri «(create

împrumuturi kw MMcmc

70.00

5.WI

30

TITLUL IU DOBÂNZI

9 437,60

2.604,10

2 324.50

2.270,4»

2.238.60

6661,0(1

6.995.00

2.344.00

3001

Dobânzi aferente datonei publice interne

9.079.00

2.504,10

1.304,50

1270.40

21XXI.W

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079.00

2.504.10

2.304,50

2-270.40

2PCMK(M?

3002

Dobaut aferente datoriei publice

externe

351,40

100.00

20,00

231.60

300201

Dobmri. aferente datorie) publice

externi direcic

238.60

100.00

20.00

238.60

600002

Parte* ll-a Apărare, ordine public»SI

tlțUTJAtd rUlKNUla

13 314.60

3555.20

3 718.00

3.378.00

2.793.40

14 298.00

15 0I2J»

15 760.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALI

13 516.60

3 33520

3 7CT.OO

3 371.00

2 793.40

|4 291.1X»

15.01100

15 7611.00

01

CHELTUIELI CURENTE

13 309.60

3.341,20

3 7U.II0

3 371.00

2 7^5.40

14.262.1»

M.Wiim

15 721.00

to

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

261.00

67.00

72.<»

66,00

56.00

243.00

2S4.no

267.00

1001

CbelUHch salariate in bam

249.01

653»

64.00

64.00

%.<XJ

IIWI01

Salarudchva

225.00

59.00

$9.1»

64.00

43.1»

1 OUI 17

Indcmnuaiii de hrana

U.W

4.1»

4.UU

-i.oo

9.1»

Il»i3u

AHe dtcplwi salariate in ba»

8.00

2,1»

1,00

l.w

4.00

IMG

Chclliucli solariate in nația»

6,00

6.CM)

11X1206

Vpochere de lacania

6.00

6.1»

IUW

Contribuții

6.00

2.1»

2.00

2.00

IOU3O7

Contribuia «tignrawne pentru munca

<1,00

2.00

2.1X1

2.1»

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

243.00

111.30

70,10

53,10

3.50

247.00

260.00

271.00

200)

Bunuri si servicii

82,00

$1,00

MU»

7/iO

6.00

200101

Furnituri de birou

1.00

1.00

200102

Mauriak pentru curățenie

2.00

1.00

1.00

200103

Încălzit, ifermnal ai tona motrica

40,00

30.00

10,00

200104

Apa, canal ai salubritate

3.00

1.00

1,00

1.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5.00

2.00

1.00

l.oo

1.00

200>0»

Posti. telecomuMcaui. radio, tv.

mtemet

6.00

6.00

200130

Alte bunuri si sen teii penau

«urcttaere st fuocnontre

25.00

10.00

5.1»

5.00

5.M

21X12

Reparații «certe

3.00

5.00

5.00

-5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.90

0.60

0.10

0.10

0.10

200401

Mcthcamcntc

0.40

0,10

<uo

0.10

0.10

200402

Materiale sanitare

0,50

0,50

2<W5

Bunuri de natura obiectelor de im entar

030

t^O

l.uo

3,IMi

-10.1»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat [

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

H3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

«

9

21X1530

Ahe obtcctc 4c taveaur

OJO

ijo

1.00

1.1»

•Ht.uO

Wib

Oeplann. densul, uarufemn

1.00

-1.00

200601

Dcptuan UMcrnc. dciuao. iraraterMi

1.00

2011

Cârti. publicații ti mucnric

documentare

0.50

0,50

2013

Pregătire profesional»

1,00

-1.00

2014

Prowctta muncii

2.00

1.00

1.00

2030

Alic chcUtmli

154.40

50.00

45.00

50.00

9.40

203030

Ahc chelnării cu bunuri si servicii

154.40

50.00

45.00

50.00

9.40

$1

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13 000.00

3362J»

3645.00

3.251.00

1735.00

13.768.00

14.456,00

15.179.00

5101

Transferuri cvrcnJc

BooC.OO

3J62J»

3643.00

3351.00

2.735.00

510)01

Trartsfctun către uultluuile publice

13 000.00

3362.00

3 645,00

3.251.00

2.735.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0.90

0.90

0.90

0.90

4.00

4.00

4.<w

5*mo

$w*4 aTcfcnlc penoambu' cu hiMtațp

ntlBCKkMC

3.60

O.W

0.90

0.90

u.$O

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.00

7.00

36.11!

3ROO

39.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.0O

7.00

36.00

31.00

39.00

7101

Active fixe

7.1»

7.1»

7MI0I

CoadnKlii

6,1»

6.00

7WJ30

Alte kcic fixe

1.00

1.1»

610293

Oi dine publica

lîooo.oo

3.362.00

Î645.OU

3.2M.0O

2.735.00

13 768.1»

14.456.00

15 179.00

6IU2ORM

Potaie locala

13 000.00

3.362,00

3.645.00

3.251.00

2.735,00

13.761,1»

14.456.00

15 179.00

610205

Protecție civil* ti protecția conir*

incendiilor (protecție civil»

Momihur»)

516.60

193.20

143.00

120.00

60.40

539.U0

556.00

581.00

650002

Parte* lll-a Cheltuieli socril-cultuatle

151.111.71

G5 134.21

44.0)4.44

31791.71

9.251.31

143917,0)

I4IOI6.00

155.425.00

6503

INVATAMANT

37.035.41

13.41031

15.456,44

4.509,44

3659.22

33.9M.tX)

35 61100

37.467.00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.148.79

1.781.96

15.456.44

4 037.»

3165.51

29.619,00

3I.HN.00

32660,00

TITLUL 11 BUNURI 51 SERVICII

23.733.64

7913.55

11.401.24

3 090.31

3321.51

23.127.00

25.022.00

26 273.00

2001

Bunuri si âenicii

16.221.47

6.951.16

4.533.67

2.221.77

2JO7.1T

200101

Furnituri de birou

«4.95

5.15

4730

2120

10.60

200102

Materiale pentru cumcaae

304.80

10.00

138.10

10130

54.4U

2OOJO5

InealrH. iluminai ri foru momea

11.808.40

6.124.10

3 045.50

912.55

1.656.25

200104

Ap». ewid ai saWxn*lc

1.541.12

349 31

461,14

433.07

304.60

200106

Piețe de schimb

ojm

0.111

20OI07

Transport

98.99

16.20

43.00

11.95

20.14

200101

Post*, telecomunicații, radio. t«.

mtcroct

396.15

91.20

125.05

115.35

51.35

200109

Mauri ale n preotul de sen teii cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din «are credite bugetare destinate atingerii plătitor restante

Trișai

Trim.Il

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l-3+4tS+6

2

3

4

$

4

7

8

9

tiixlcr fuaclitMal

187,89

45.89

45.90

50.60

25.50

200 30

Alte bunuri si unicii pentru

intrciincre si fuacuontrc

1.790.67

309.31

606.18

497,15

376,63

2002

Reparat» curente

4.127.13

98.15

3499.57

428.48

100.93

2004

Medicamente si mdcritlc sanitaro

I.W

1.1»

200401

Medicamenta

1.00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de intcnur

2.253.40

71.60

2.459.10

-343.40

59.10

200501

Uaifonnc si cchipamcm

9,50

6,00

230

1.00

200530

Alic obiecte de tateaur

1243.90

71,60

2.453.10

-345,90

51.10

2006

DcpUrar. delăsări, transfer an

55,80

4,70

7.40

40.10

5.60

200601

Deplasări interne, detașai, transferări

55.80

4.70

7.40

40.10

3.60

2009

Malcnak de laborator

3.40

2.00

1.00

0.40

201

Carta. pubiieatii si materiale

documentare

5.00

1.00

2.50

13»

2013

Pregătire profesionala

90.43

75.MI

10.33

5.10

201*

Protecția muncii

l«.7O

9.70

1.00

2019

ConuibtilM ale administrației pubbcc locale la roabzanra unor lucrări si sen ren dc mierea public local, in baza uttoreootcruii sau contracte de asociere

2.944.25

769,04

106.60

727.90

640.71

2030

Alte tbcllutcli

20.40

1.50

12.70

3.20

3.00

263U3O

Alte cN.lt urc li cu bunuri ti sen icii

20.40

1.50

12.70

3.20

3.00

55

TITLUL V|| ALTE TRANSFERURI

1814.22

45121

407.00

606,00

420.00

2.073,00

2.177.00

1216.00

550!

A. Transferuri uucmc

3.1*4,22

451.22

407.00

606.00

420,00

550>ll

Alte traMfenin cunun interne

16.22

16,22

5S0Î63

Finanțarea intatamaMultri particular sau

confesional acreditai

1.868,00

435,00

407.00

606.00

420.00

52

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.045.50

JO.lJO

653,50

302.00

1UO.OO

iX.OO

19.00

20.00

5702

Ajutoare sociale

1.015.50

30,00

65330

302.00

100.00

570201

Ajutoare sociale m numerar

1.072,00

30,00

640.00

302.00

100.00

570205

Tichcte de «csa si behete sociale

pentru gradările

13.50

13.5(1

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAM8URSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

314.0»

314.09

134.00

141.00

HIMX»

5802

Programa din Fondul Social European tFSEI

314.09

314.09

580201

Finanțarea național*

170.41

170.41

510202

Finanțarea externa Mtantbwsabila

143.68

143.68

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.151,30

10,10

2.987.70

39.50

24,00

1567.1»

3.745.00

3.933.00

5WI

Burse

3 009.42

66,90

2.912.09

6.4J

24.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi «nuak buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trira.il

Trim.111

Trim.1V

A

B

l-SM+5+6

2

3

4

5

6

7

&

9

5922

Acttuni cu ca»«cier siinlifc si

sockxullural

121.«

13,20

75,61

33.1»

X)

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.902.14

4.637.57

471.56

-206,29

4365,00

4.571.00

4 >07.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.992.14

4.637,57

471.56

-206.29

4 365.W

4.571.00

41117,00

7101

Active fixe

4.902.14

4.63757

47156

-206.29

710 VI

Conuruelii

3.652,00

3.342,00

310.00

710.02

Maurii. echipamente si mijloace de

ttanspon

15,00

15.00

710 03

Mvluliw, aparatura birotica si alte

active corporale

2*19,71

350.00

-50,29

710 30

Alte acute fixe

846.13

945 57

76.56

-156.00

M

Plai» cfccwuc ia am» prccedcmi si

recuperate in anul cura»

■16.22

.16.22

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL

•16.22

-16.22

F50

Mal» clecuwre in anii peccdcnli si

recuperate n> anul cirfcal

-16.22

-16,22

*50 01

PUti efectua» in uui prevedeau li

recuperare ia amil curent in MCftunea

de fietcttoaare ■ buscndui loca)

•Ife22

-16,22

650203

Invatamuu preșcolar si primar

11.570,94

4253,69

4.792.11

1.435.6)

1019.46

I1751.WI

13.396.00

14.065.00

6502030

fnvalunaal preșcolar

5.415,90

144951

i.327.41

1.121.90

560.1»

6.502.OU

6.127,00

7 16», 00

65U20302

Jnintamanl prurtar

6 015.04

1.7I4.U

3.464.77

306.71

529.31

6.256.00

6.569,00

6197.00

050204

Invttamaut secundar

13.274,91

9 117.92

10602,36

3.040.97

1513.46

2J.O24.UU

22.074.00

23 179,01

65020401

învaumant secundar tnfenor

5.912.42

1.47355

3.906.93

364.62

233,62

4,477.00

4.701,»»

4936.00

65020402

InvoumaM secundar superior

1162739

7.4935?

6J76.3S

2.546.55

2.2)1,09

15 725.1»

165I0.W

17 33?.»»

65020403

InvatameM profesional

664,90

151,10

319.25

125.10

M.75

*2100

163,00

906.00

650205

Invatamout pmdiccal

176.06

31,70

41.20

32,16

56.70

130.00

137,00

144.00

650250

Alic cbctruwli in domeniul

wvaiamaMukH

13.50

13,50

72,00

7S.W

79.00

6602

SANATATE

16.642.63

ll.t3O.23

2 258,50

2.553.90

17,291.W

11.156.00

[9.063.00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.739.20

3.926.10

2.258.50

2,553.90

7.553.00

7.931.00

1327.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.739.20

3.926.SO

2.251.50

2.553.90

7.553.00

7.931.00

* 327.00

5101

Transferuri curente

7229,50

2.467.10

2251.50

2.303.96

510103

Acțiuni de sanalmc

7229,50

2.467.10

2.251,50

2.5113.90

5402

Transferuri de captul

1 509.70

1.459.70

50.00

5102)2

Transferuri pentru finanțarea

imeaitiik» la spitak

I.5O9.7O

1.459,70

50,00

70

cheltuieli de Capital

7 9GM3

7903,43

9.731.4»

10.225.00

10.736.00

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 201»

Prevederi trimestriale buget 201»

Estimări 2920

Estimări 2021

Estimări 2922

TOTAL

din care credite bugeUre destinate sting erai plitilor restante

Triml

Trim.il

Trian.111

Trim.IV

A

B

I.HH5+6

2

3

4

5

6

7

«

9

n

TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIARE

7 903,43

7903.43

9.731.1»

IO225.<M

IU7>.(X»

7101

Active fac

7 903,43

7 903.43

710101

Causvuciii

7 962.4)

7902.43

710)30

Alte active fixe

1,00

t.OU

660206

Semen mcdicak in umUii uniiarc

cu paturi

16.042.63

11.130,23

2.251.50

2.553.90

17.291,00

11156.00

I9.V63.VU

66020601

Spiuk tcactalc

1664163

11.«30.23

2.251.50

2.553.90

17.291,00

11.156.00

19.063,00

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

39X73,29

21.016,34

6.191.90

10.999.37

965.61

32,124,00

33.7.40,00

35.411.00

01

CHELTUIELI CURENTE

35.140,96

14.916,61

6.903.42

11.993,01

1.957.15

29169.1»

3),363.00

31932,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.930.00

1.000.00

1 156.00

1.016,00

751.00

3.771,00

3.960.00

4 151.00

1001

Chdrawli salariate in Uni

3.712,00

9*0,1»

991,00

991.00

750.00

loojoi

Sdnni de baza

3.225.00

152.00

M5.no

139,00

619.00

100106

Ahc sporuri

14.00

5.00

LI»

7.1»

IJK)

1001)3

Drcptun de tfckrjarc

l.oft

1.00

IOVII?

Indemnizații de hrana

330.00

90.00

95.1»

95.00

50.00

10UIJO

AXe drcprwi salariak in bani

142.00

32.00

Sft.OO

50.00

10.00

IUU2

ddiuicli salariile in natura

140.00

140.00

100206

VoocUrc de vaeanu

140,00

140.00

1003

Contribuții

71.00

20.1»

25.00

25.00

l.«)

IOU31I7

Contribuția mipnalorie peiuru munca

71,00

20.1»

25.00

25.00

1.00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

10 220,43

7 666.31

2.037.52

40505

11135

9.110.00

9.639,00

10 123.00

21X11

Buram li conicii

6562^9

5.760.10

S47.00

-170.1»

125.10

20U1U1

Furnituri de birou

10.1»

5.00

5.00

2O»lv2

Materiale pentru curățenie

ll.l»

40.1»

25.00

13.00

J0.W

200103

Incalzu. Owniiut ri forta motrica

1535,00

753.00

391.30

361.70

15.00

2DUIU-I

Apa. catul ri sdubritatc

725.10

140.10

152.00

342.00

91.00

200104

Carburanți ri lubrifiaKi

46,10

*4,00

15.00

.50,00

-190

200106

Piese de schimb

«1,00

23.00

45,00

20.00

200)61

Porta. ideconuMcaiit, radio, tv.

internei

16.00

10.00

2.00

100

100

200130

Alte bunuri «ieri ic ii pentru

mwetaacre ci funcrionac

4.054.00

4.705.00

204.70

-165.70

10.00

2002

Repar»! curente

1011.11

300.61

.<50.00

16730

2W4

Medicamente a materiale coniure

>01.60

101.40

20040)

McAcamcMc

1.00

1.00

200402

Maunafc anuare

0.60

0.60

200W3

Reactiv»

5.00

J.OO

2OWC4

DezsnfcclaMi

95.00

95.00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

204,25

191.00

56.00

-29.00

-13.75

200530

Alte oticele de im ewar

2O4J5

191.00

56.1X1

-29.00

-13.75

Cad

Denumire indicatar

Prevederi antuk buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pUtilar restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.Ul

Trim.1V

A

B

1-3+4*5+6

2

3

4

$

T

0

»

Peplum. dentari. OMufcriri

i.Mi

1.00

2«X4»I

Dcptauri interne. deiuari. irunFcnri

L<w

1.00

2013

PttțHirc profesionali

40,00

10,00

4^00

.10.00

2014

Proiectil ffiwxai

34.00

21.00

3.00

10.00

2O3C

Al te cheltuieli

2259,27

1.2*1.00

541.52

436.75

2O3W3

Prunc de scijurirc iwn-viaU

I.W

1.00

2030’30

AHe chcfcukli cu banan li ten teu

2.251.77

1.210.00

54IJJ

436.75

SI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

lî.743,00

3.653.30

3.612.5»

$.311.90

1.094.90

11 364,00

11.932,00

12.S24.OO

5301

Tiamfcnai curente

13.743.00

34153.30

3.612.90

S.311.90

1.094.90

510101

Trmtfcruo mut inctiluiiilc publice

13.743,00

3.653.30

2.6(2,90

5.311.90

1.094.90

$6

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSA0ILE

POSTADERaRE

90.00

90.1»

5601

Pccțrunc din Fondul Euiepem de Dczuoliarc

RcjloniUlFEDRI

9G.IMJ

Sf/ltOJ

Cheltuieli ncdigilHle

90.00

90,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

*.492,93

5.492,93

S 611.00

903.00

941.00

$WI

Protrauc din Fondul Europeni <fc Dwvolure

Repare 11IFEDRJ

5.492.93

$.492.93

500)01

Fi năruirea oaional*

3.071.(7

3.071.17

S«1IV2

Fmoroirei carența acrunbureaW»

2 396.63

2,396.63

500103

Cheltuieli ncdrgiMc

17,43

17,43

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1364,60

2.577.00

27,00

•233.00

■6.40

4 694.00

4.929.00

S. 175.00

5911

Amcuui ci luadMii

1 739,00

2.050.00

-260.00

-31.00

5912

Susținerea cultelor

500.00

500.00

5940

Sume aferente pcnotMdor cu handicap

netmadraic

105.60

27,00

27.00

27,00

24,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4 052.46

6.OM.34

-993.71

-992.17

2.255.00

2367.00

2.4X6.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.052.46

6,031.34

•993.71

-992,17

2.255.00

2.367.00

2.416.00

7|O|

Active Trec

4 052.46

6031.34

-993,71

•992.17

71010)

Construcții

2 955.29

3.793.34

-131.05

71010}

Mobilier, «paraturi txoora u alte

activ c corporale

6.00

6,00

710130

Alic «duc fixe

I 111.17

2.239.00

-993.71

-134.12

*4

Firii efectuate in mii precedente si

recuperate ut mul curent

-20.13

-1.61

-11.52

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale hugef 2019

Prevederi trimestriale buget 1019

Estimări 2920

Estimări 2021

Estimări 2922

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.il!

Trim.IV

A

8

t-3+44*»6

2

3

4

5

6

7

«

9

PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL

-20,13

-8.61

•11.52

8501

hau efectuau- in «ni» precedent» li

trarpcraie in amd curm

-20,13

-8.61

•il>2

«$0101

PlWi efectuate in «aii prcccdcMi ri recuperate r» «nul curent in accliunc» de runctiw>« a txigewlui loca!

•20.13

41,61

-tU2

6741209

Servicii coUur«k

6.404,10

7.097,60

1.816.00

1.554.50

936.00

6.636.00

6.961,00

7.316.00

67020364

Inswotn publice de jpecixok s»

concerte

$.867,00

1.788.00

1.738,00

1.425,00

916.00

5.777,00

4066,00

6369,00

67020330

Alte xrvxii culturale

537.10

309.60

78.00

129.50

20.00

859.00

902.00

947.00

670205

Semen recreative » sportive

32.060,19

17.911,74

4 675.90

9.444.87

29.68

24.043.00

25.246.1»

26.510,00

67020X1

Sport

1385.00

2865JO

1.944.90

3.626.90

147.90

4.288.00

4.502.00

4.727.00

67020502

Tineret

530.00

550.1»

1.163.00

1.222.00

1285.00

67020503

întreținere p «dmi poblicc. purtai zone tetei, banc Jportric ai de «prcmcM

22 934.19

14.503.44

2.731.00

5.817.97

-118.22

tS 592.00

19.5’2.1»

2O49M.0O

670206

Sen tei» rchpoue

31X1.00

54X1.00

667.4»

700,00

735.00

670250

Alte ten ic ii indoocnik culturii.

rccrcțn ii religiei

900.00

500.00

4011.00

778,18»

816.00

857.0»

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

58.267,38

18.877.4U

2UO27.6U

14.729,00

4.633.38

60.518,1»

60,5)8.00

63 477,0(1

01

CHELTUIELI CURENTE

$1 078,66

18405,5$

20.071.30

14.771.31

4.130.50

«0.518.00

wjlt.tn

63 477.OU

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

30 066,95

7.415.95

11.10130

8.0’6,00

3.523.50

5.138.40

$.138,40

$.228,40

iuti

Cheltuieli ralarnde in bani

28 287,45

7.237,95

9.847,00

7.833,00

3.369,50

1UCI01

Silvii debara

24.681,80

6 460,95

1 773,00

6805.1»

2.649,85

îocios

Spoturi pentru condiții de muc»

450.00

118.00

120.00

1)2.4»

100,00

106106

Alte tpontri

72.00

15.00

23.00

17.00

17.00

I0CII3

Drepturi de delegare

l.t»

1,90

1UCII7

Indemnizații de hrana

2.791.65

$09.00

851.00

«49.00

512,65

inel 30

Alte drepturi talariak in bani

284.00

134.00

80.00

50.00

20.00

10C2

Cheltuieli sdariaie in xalur»

1070,50

1045,50

25.00

loCKX»

Vouchcre de » «cânta

1.070.50

1045 50

25.00

I0C3

Contribui ii

709.00

178.00

209,00

161.00

154.00

100307

Contribuia asipintonc peni™ munca

709.00

178.00

109,00

168.06

154.(10

20

TITLUL » BUNURI SI SERVICII

7 878.5»

2 44250

2.953.91

1.510. IX

972.00

780.00

780,00

780.410

20CI

Bunuri ri ten ici»

1.832.13

614.10

844.65

235,68

137.00

20C101

Furnici* 14c buou

100.86

5.00

5924

39.62

6.M)

2181102

Materiale pentru curățenie

46.50

24,50

15.00

7.00

jocioî

lacaLrit. ihterinat si fon* metrica

769.50

333.50

335.00

49.00

52.00

206 IM

Apa. canal u salubritate

226.W

105.00

115.00

600

20010$

Carburanți» Mrifeaoli

14,00

11.00

2.00

1,00

2UOIO6

Piese de xchinb

15.0$

6.50

8J5

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Tcint.il

Tritn.ni

Trim.iV

A

B

1->4+5+6

2

3

4

5

«

7

»

9

MO 10 7

Transport

25.00

7.00

g.00

7.00

WM)

200101

Fosu. tclecoraurticatii. ladio. tv.

iracrwci

351.30

113,10

111.1»

4030

2l,t»

200 iOV

Mtmltti presundc servicii cu

caracter funcția^)

49.92

10.30

17,41

12.01

10.00

2OOI3O

Alte banan st cente» pentru

$i fvfldîoAMc

211.00

31.00

17.00

62.00

31.00

2002

Reparau curente

7(1.00

31,00

21.00

11.00

2003

Hrana

527.36

109.00

157.56

121.00

140,00

2OO3UI

HtâiU peiiira oâmnu

327.56

109,00

157.36

121.00

140.00

2«M

Medicamente s> materiale unitare

11.00

10.00

4,00

4.00

WlMOl

Mcdieamcaie

4.00

2.00

1.00

1.00

MMcnatc unitare

t.on

1.00

200404

Oean&cl«M)

13 00

7.00

3.00

$.00

2<W

Bunan dc «aiura obiectelor de rat cotai

77.50

44.50

11.00

I5.no

200501

Uniforme ri echipament

1.50

IJW

200S30

Alte obiecte de huenlw

76.00

43,1»

11.00

i5.no

2006

Deplasări, deusari. transferări

7.70

1.70

4.00

2.00

200601

Deplasați iatente, delăsări. transferări

7,70

1.70

4.00

2.UU

201)

Cârti, publicații si materiale

documcmarc

2,00

I.W

1,1»

2012

Consul tata si expertiza

4.00

3.00

3.1»

2013

Ncgarirc profesionala

14.00

ll.oo

2.00

1.1»

2014

Pr arctic ta unt ii

14,30

1.00

10,00

330

Mi?

ConuBmus ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări ti

KTbku <jc micro public local. în baxa

unor convenții sau contracte dc asociere

3.257.00

1 700.00

3 SOO.tN

1.100.00

657.00

2030

Alte cheltuieli

52.20

15,00

37,211

203003

Prime dc asigurare son-viata

2.00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu b-oun s> servicii

50.20

15,00

33.20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6231

40.01

14.17

KI3

5501

A Transferuri interne

62.3»

40.U1

14.17

1.13

550111

Alic transferuri curente interne

62.3»

40.01

14,17

1,13

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

11.967,64

1.210.52

3 469.12

5 ooo.oo

211.00

54.334.60

54.534.60

S7J<J3.C(J

Ajutoare wcitie

11.967,64

1210.52

5 469.12

5 000.01)

211.00

570201

Ajutoare sociale trt numerar

16.467.40

5.710.40

5 469.00

5.UOP.OO

211.00

570204

Tichere cadou acordare pcnku

cheltuieli sociale

2.300,24

2.500.12

ta. 12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.103.10

296.50

532.60

227,00

47.1»

65.00

65.00

65.1»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2015

Estimări 2020

Eiihuri 202 J

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destiaatc stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim. II

Trim. Iii

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

J

4

5

«

7

8

9

MMI

Asoeiaiitsi fundai ii

500.00

I30.00

370,00

5SMD

Sume aferente pereoattefer eu hudreap

neux adiate

«13.10

166 JO

162,60

227,00

47.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3+1.11

542.00

•197,12

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

344,»»

542,00

-197.12

7101

Active fixe

3+1.»»

542.00

-197,12

710101

Ceautrociii

229.11

310.00

-40.12

710KB

Mobilier, aparahira birotica a «Iu

«ai te corporale

6,00

6.00

710170

Alte active fise

109.70

226.00

-116.30

X4

Pini efectuate in anii prceedenii si

recuperate in «nu! curtat

• 156.16

•70.15

-43.70

-1131

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! $1 RECUPERATE IN ANUL

• 156.16

•70.1$

-43.70

-42.31

«SOI

Plan efectuate in «nit precadenli si

recuperate m amd curent

•156.16

-70.15

-43.70

-4231

«$0101

Plăti efectuate <n «tui prcestfeati ei

recuperate in anul curent ia swduaca

de fuactKMMrc a bunelului beri

-156.16

-70.15

-43.70

-42JI

6W2lH

Asistema acordau persoanelor in tarsta

5.615.01)

1 748.00

1.135.00

1.473.00

559.00

5.943,40

5.913.40

6073,40

61620$

A sirienii locuia in caz de boli li

invalid iuti

21.964,00

7 123.00

10 42150

1.930.00

1414.50

54334.60

54.534.60

57.403.60

6W2OȘ02

Asistenta sociala in caz dc invaliditate

2» 964,OU

7.123.UU

10.42150

».93V.l»

2 411.50

54.534.60

54 534.60

57.403.60

6X0211

Cresc

5.674,21

1.449,50

1.905.60

1.427.00

492,11

6X011$

Prevenirea esc Iederii sociale

2.894.40

2.510,46

60.00

3W.OO

34,00

0021501

Ajutor social

18‘M,4O

2 J 10,40

60.00

300,00

24.VU

6H0250

Alte cheltuieli in demeruul ariputerilor

« asmcatci sociale

15.119.70

6.046.50

5W4.50

2J99.00

669.70

6X623050

Akc cheltuieli in domcifiri esiswnict

sociale

IS.H9.70

6.046.50

5*04,50

2.599.00

669.70

700002

Partea 1 V-a Servicii« dezvoltare

publica. locuințe, mediu ai «pe

7+3IX.II

48 29530

17.601.10

11.424.50

1.067.01

5o.KB.no

53-345,00

56 01100

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

1J3II.7O

5.142.10

4 225.60

2.569.50

673.10

I46S4.OO

l5.3XX.0O

16 157.00

01

CHELTUIELI CURENTE

12.301.65

4 619JC

4 221.53

1436.50

1024.60

li wi.no

11542.00

13 2111.00

10

TITLUL I CHELTUIELI PE PERSONAL

3.642.00

W5. io

I.OT6.3O

976.60

«4.60

3.133.1»

3.29U.O0

3 454.00

înot

Cheltuieli aalanalc ia bani

3.451.70

905.10

961.00

951.00

634.60

tnajpi

Saianidcba»

3.102.60

*20.00

171.1»

«55.00

556 60

100113

Drepturi dc iklcparc

4,|0

MO

l.ltO

IfKl 17

indemnizații dc hrana

252.00

50.00

61.00

61.00

66,00

«10.30

Alte drepturi taIar «Ic in bani

100.00

».t»

21.00

2».«i

12.00

Cod

Denumire indie*tor

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2920

Estimări 2421

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate slin terii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim-III

Trim.IV

A

B

1-TM+5+A

2

3

4

5

<

7

a

»

1002

Chdwicli salariate m midi»

W3.3O

103.3(1

1002%

Vovcberedc >KWtt

103.30

103.3(1

|«>3

Contribuții

to.oo

20.00

25,1»

25.OP

HM»

100307

Cuninbuua asipuratoric pentru muttî

*0.00

20.00

25.00

25.00

10.09

20

TITLUL II BUNURI $1 SERVICII

1604.6$

3.676.92

3.11613

1.445,50

366,00

1.711.Mi

9.222.01»

9.6*100

2001

Bunuri n acrvicii

5.13102

2.620.92

1*2310

1.360.30

33.00

200101

Funuum de birou

36.00

1100

24.00

200102

Matcnak pcnlro cur aurie

21.00

9,50

93»

2,00

200103

Incabk, dumiriși si fon» metrica

4.64537

1.910.37

1460.00

1 205.00

200134

Apa. cano) S4 JllubrilMC

201,00

95.00

40,00

70.90

3.00

200195

Carburanți ti hibrilianii

1150

12.50

2<» 1%

Rxac de schimb

61.70

34.20

6.1X1

2*30

200107

Transpon

9.50

4.00

410

1.00

200101

Putu. (cfctcmiunkaiii. radio.«.

mioncl

1150

7.50

35»

1.50

200109

Marcnaic ti preirari de servicii cu

cu aclcr luncuon»)

6.50

-1.00

-230

200130

Alic bunuri si sen teii pentru

tnuclincrc st fuocuonarc

124,45

471.15

21IIJ0

42.30

30.1»

2002

Re pereții curente

1.031,50

432.00

315.1»

111,50

110,1»

2004

Medicamente si nwiehaic sanitare

3,00

5.50

-210

200421

Medie «mc Ne

Uo

1,50

200492

Mattncfc sanitare

1.50

4.00

-2.50

2005

Bunuri de tunica obiectelor de mrcnlar

74.20

24.50

34,00

15.7»

200530

Alte obiecte de inventar

74.20

24.50

24,00

15,70

2006

Dcpiattn. detesari, iraosfcrwi

120

1.20

1.00

200601

Deplasări wlcme. delăsări, tnms&ran

2.20

1,20

1,00

20)2

ConsuluaU si expertiza

51.00

51,00

2013

Pre gsWc profesional»

0^0

0.70

.0,50

2014

PToreeiu muncii

1.10

1.10

2030

Alic cheltuieli

1.5*9.43

533.00

945.43

-42,1»

I53.00

203001

Reclama u publicitate

2.50

1.00

1JO

203003

hune de aci parare non-i iau

173.50

>20.50

1.00

52.00

203030

Alic chchuKh CU buram si servită

1.413.43

411.50

942.93

-94.00

153.00

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62.00

17.00

16.Ml

15.00

14.00

67.00

70.MS

74 .W

s*w

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

62.00

17.00

16.1X1

15.00

14.00

70

CHELTUIELI DE CANTAL

1059,67

1.277.47

133.00

-35O.ro

2.673.00

2*06.0»

2-947.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.059.67

1.277,47

133.00

-3S9,*0

2.673.00

2106,00

1947.00

710)

Active flxe

1059.67

1.277,47

133,00

■350.81

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim ]

Trial!

Trim.111

Trim.1V

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

$

«

7

8

9

710101

Cotuuwm

230.47

452.47

•222,110

71OIÎI»

Alte active fixe

*29,30

825.00

133.00

-128.80

14

Plăti efectuata tn mu preccdcnu ii

rccupcnu in Mul cure»)

-56.62

«53,69

-2.93

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-56.62

-53,69

-2.93

«501

Ptiu efectuate in Mii praccdcaa si

iccupcrvtc m Mal curau

•56,62

-53.69

-2.93

«50101

Pluti efcctuita ia Mii precedent! ei recuperate *O Mul curent in secțiunea dc funcționare a bufetului tacul

-54.15

•51,22

-2.93

W0W2

Plăti cfetluata ta anii prtccdcMi si recuperate wi Mul curent in scctiimca de den «bate * bufetului local

•2.47

-2.47

7txi2a3

Locuințe

2 332.32

9*6.14)

657.50

446.00

142.22

3.177.00

3.335,1»

3 5U1.00

7tX)ÎO33O

Alte cheltuieli ta domcmul locwNelor

1232.32

9*6,61)

637.50

446.00

142.22

3.177.00

3335.00

3 50100

700206

ItasninM public si electrificări

5.413,00

2.5X1.00

I.42O.OO

1.331.00

*1.00

5 921.00

3.2IL00

3.478.00

71X5250

Alte xnicii ia domeniile locwaielor.

xn «iilor ai dezvoltării comunele

5X-66.3»

2.275.20

2.148.(0

792.50

450,5*

3.556.00

6*35.00

7.177,00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

65.026.41

41452.70

13375.50

«.*55.00

393,21

36.149.110

37.957,00

39 *53.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

40.932.24

lt.llt.4t

13.5*6.36

t.Hll.00

577,40

30.7*3.00

32.323.00

33 940.00

H>

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7 7*0,1»

1125.00

2.399.l>0

1025.00

I.S3I.00

6.72l.0tl

7.057,00

7.411.00

IOUI

Chdtweli salariata in bani

7.293.00

1.715,00

2 042,00

1.9*0,00

1.416.00

I0W01

Salam de baza

6.293,00

1.570.00

1 735.09

1,735.00

1.253,00

100106

Alte sporuri

70.00

34,00

24.1X1

12,00

iooi,3

Drepturi de delegare

1,00

t.oo

1001l?

Indcmnuaut de hrana

7X9.00

150.00

233.00

203.00

203.00

WOW

Aht drepturi nlanalc ut bani

140.00

30.00

50,00

30.00

30.00

1002

ChcÎntreit calanafc in «alura

302.00

302.00

100206

Voocbcre de vacanta

302.00

302.00

1003

Contribuia

135.00

40.00

55.00

45.00

45.00

100307

Codnbtau astguralorie pentru munca

115.00

40.00

55.00

45.00

45.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23 561.76

9.I57JX)

* 362.36

5.668.00

374.40

21X33.00

23.976.00

25 175.00

20UI

Bonui st sen icit

21 56X.00

X.634.50

7336.00

5.X7S.5O

319.90

200101

Furnituri de birou

5.00

5.00

200102

Materiale pentru cuntenie

30.00

10.00

10.00

5.00

5.00

200103

încalcă, iluminai ri Torta motuc*

360.00

445.00

1X0.00

210.00

25.00

200104

Apa. canal si stlubriuta

3 001.50

1.550.00

5,00

1.501.50

5.00

200105

Carturanti ii lobrifianU

1 223.90

360.00

31X1,00

300.00

263.90

21» 106

Piese de schimb

60.00

10,00

15.00

13.W

20.WJ

Cod

Deoumire indicator

Prevederi anuale buget 201»

Prevederi trimestriale buget 201»

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trun.II

TriuUlI

Trîtn.lV

A

B

J-H-4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

200131

Posta. iclccooumicaui, «adio, n.

internei

2,00

2.00

3.09

3.00

2<W»

M*cn»lc w presari de acre teii cu

caracter funcționat

7O4.IW

145.00

245.00

169.00

145.00

2WI3O

Afle basuri ti tentai pentru

inUdmcrC «t functiOaur

15CI6.SO

5312.50

6.574,00

3.676.00

-144JJO

2W2

Reparat* curente

927.00

5*0.00

550,00

•201.00

5,M>

2MJ

Hrana

21.00

21.00

200332

Hrana pe mm animale

21.00

21.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35.00

200431

Medicamente

15.00

15.00

200473

Macriak «aniure

20.00

20.00

2005

Buaun de tratata obiectelor de im catar

537.00

114.00

306.00

-50.00

-33.00

2OOS3O

Alte obiecte de inventar

337.00

114.00

306.00

•50.00

•33.00

2013

Pregătire profesionala

10.00

200

l*.l»

-10.00

Prcacaia muncii

30.00

S.ttl

15.00

s.oo

2«(3O

Alic cheltuieli

632,86

365.50

147,34

42.511

77.50

2O3UO3

Prune de asigurare oon-i iota

70.00

25.00

10.00

25.00

l«.M

203030

Alte cheltuieli ev bunuri si tenie'»

5*2. *6

340,50

137.36

17.50

67,50

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1 «39.00

1.091,00

1 145.00

<5

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.422.4»

7.094,41

2.583.1»

1.115.1»

.1.370,00

s$oi

A Transferuri iaKtnc

9.422.4»

7.094,4»

2.583,00

LI 15.00

-1.370.00

550112

Invcuiui de agcBtilor economici eu

capă alde AM

1.394.41

2.794,4»

•1400,00

55011»

Alic transferuri curente imemc

t.02t.OU

<100vo

2.5*3.00

1.115.00

30.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

101,00

42,00

42.1»

4J.G0

42.00

190.00

199.00

’tio.oo

5040

Sume aferente persoanelor eu handicap

nctncadritc

I6».OO

42.00

42.00

42.00

42,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23110,03

24.059’2

5.00

■114.19

2.077.00

2.1*0.00

2 2*9.1»

71

TITLUL X1U ACTIVE NEHNAKCIARE

23110,03

24.059.22

5.00

.114,19

2 077.00

2.1*0.00

2.289.00

7101

Active fivc

23*10,03

24 059,22

S.W

• 1*4.19

710101

Coratructn

22916.51

22.91451

2.00

710130

Alte xlitc fixe

963.52

1.144.71

3.00

.1*4.19

79

operațiuni financiare

217.511

2*7,50

3.24W.WI

3.454.00

3 42 4j00

11

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

217.50

287.50

3.2X9.00

3.4.M.OO

3 624.00

*101

Rambtaaari de credite externe

217JV

287,50

*10103

Rambursau de credite aferente datoriei

publice externe locale

2*7.50

2*7.50

*4

Plăti efectuate « ama precedeMÎ si

recuperate ut anul curent

-23,36

-12.50

-10.16

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bufei 201$

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

8

1-3+4+W

2

3

4

5

6

7

8

9

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-23.36

•12.50

-10,«6

8501

Plou efectuare m anii pncateatt si

recuperare m anul curent

-23.36

•12.50

.10.46

<501111

PINI efectuate m anii precedent i a recuperare m anul curent « secțiunea de fuKuonatc « bufetului locul

-23,36

-12,50

-IOJ6

740205

Saluboratc a peuiunca deșeurilor

37.204.40

14.561,00

13.3255»

7.349.50

1.964.40

20 294,00

21.309,00

32.375.00

74020501

Salobnute

15.271,90

3.0)8,50

4.71750

3.521,50

1.944,40

13.952,00

14 650,00

15.383,00

74020502

Colectarea, tratarea « distrugerea

desewiku

21 03X50

9.54250

8.538.00

3.<2*.OU

24.00

6.M2.OO

6.659.00

6.99 >, 00

740201.

Canab^area u trasarea apelor reziduale

27 <72.01

27.191.70

50.00

1505.50

-1.575.19

13.455.00

16 648.00

l7.4Xo.oo

81)0002

Partea V-o Aeuuni economice

55 658.17

2t.648.56

&96MJA

It 1*3.44

•241.93

38.572.00

40 501.00

42.527.00

<102

COMBUSTIBILI 51 ENERGIE

13.133,51

9 391.29

2 17020

3 096.00

■I.33II.9X

20.506.00

21532.00

22 609.00

01

CHELTUIELI CURENTE

6 7l«,«

3.9X3.44

l 17V.2O

2.096,00

-2.5311.98

20.506.00

21.532.00

22609.0(1

21»

TtTLUL 11 BUNURI $1 SERVICII

1 170.20

1 17020

2030

Alu: cheltuieli

1 170.20

l 170.20

20JUW

Alte cheltuieli cu bunuri si scnicii

1 170.20

l 170,20

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.51)6.1X1

21.532.1»

22.609.UU

M

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2 571.50

2.475.50

96,00

$501

A Transfcnri imense

2.571,50

2475.50

%,00

$50112

larcstHi) Ne afcntilor economici cu capital de sui

2-53II.OO

2.475.50

62.50

$5011»

Alic transferuri curcute itUcmc

33.50

33.50

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2.976.96

3.307.94

2.000,00

-2.530.9»

5603

Programe di» Fondul de Coeziune (FC)

1976.96

3.507,94

2.000.00

-2330.9»

5/4)503

Cheltuieli neeligibtlc

2.976.96

3507.94

2.000.00

■2.530,9»

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.414.85

2.414,115

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.4)4.85

2414.85

7101

Acliec fote

2.414.85

2.414.85

71010)

Corunuctii

2.400.1»

2.400.00

?IODo

Alte acute fixe

14.85

14.8$

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000.00

î udc.fM)

1 oa».«>

IOW».OO

I.0O0.00

M

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4000.00

1.000.00

iaxi.no

1(100.00

1.000.00

<102

Rambursări de credite imense

4. (xx). ai

l (MXisOO

i vuo.oo

LMJD.00

l.ooo.oo

<10205

Rambursări de crerhu aferente datoriei

publice interne locale

4.000.00

1000,00

1.000.1)0

l.ooo.oo

LMKMN»

<10206

Encqtw «naica

41)00.00

1.000,00

J.IWO.l»

1.000.00

1.000,00

20506.1»

21.532.1»

22609.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 201$

Estimări 202(3

Estimări 2021

Estimări 2022

total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

Trim.ll

Trim.lM

Trim.lV

A

8

1-3+4+S+6

2

3

4

S

6

7

8

XI0250

Alic du întreb privind combusiibtli li

etKTji»

$.133.51

1.391.29

1.170.20

2.696,00

-2.530,91

1402

TRANSPORTURI

42.524.66

19.250,27

6.797.90

15.(17.44

1.219.03

14.066.00

ll.969.00

19.911.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

23.411.90

1.122.33

6X00.07

5,169.00

3.327.50

11066.00

11.969.00

19.911.00

IU

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

614.00

300.00

177.50

162.00

44,50

1 342.00

1.407.00

1 471.00

urai

Chchutcli salariole in bani

652.50

295.00

159,00

151.UO

40,50

10010)

Salam de baza

572.50

272.00

131.00

131.00

24,50

100106

Alic sporuri

11.00

4.00

3,00

3.00

1.00

100113

Drepumdc dckjare

13.00

5.00

4.00

3.00

1.00

ÎMI 17

Indemnizații de hrana

39.00

10.00

9,00

10.00

io.oo

100130

Alic drepturi salariate ia banr

17.00

4.00

5,00

4.00

4,00

11*12

Cbehutelr salariile in natara

14J9

14.50

11*121)6

Voocbcre de vacanta

14.50

14.50

1003

ConinbvO)

17.00

5.00

4.00

<00

4.00

I0U3O7

Contribuita arigtrratorie pentru munca

17.00

5.1»

4.00

4.00

4.00

20

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

22 7(19.90

7115.33

6 615.57

5,900.00

3.279,00

16.311.00

17 135.00

17 992.00

2001

Bunuri st scnkii

732.40

941.00

192.41»

-1.00

«400.00

200)01

Fwwlwri de twou

2.00

1.00

1,1®

2UOIU2

Malcnak pCMm cwaicnic

<1.50

0,50

TOtllDj

IncaJza, iluminai si fuU notiio

10,00

40,00

40,tiO

’iUlM

Apa, cutai» salubritate

6.40

5.00

1.40

200)05

CarbtBMli si hrtxifiaali

357.50

357.50

200106

Pic»c dc schimb

0,00

6.00

2WI0I

Posta, ickcamunteaui, radio, k.

faicratl

1,00

1,00

2W1O9

Maunalc a: presuri de servicii cu

caracter funcțional

49.00

200,00

50,00

U,0O

•200. oo

200130

Alic bunun s> servicii pentru

uiuxiincac s» funeirwure

230.00

330.00

100.00

-200,00

2002

Reparau curente

21.150,00

6.750.00

6.420.00

5.000.00

3.610.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0.10

200401

Medicamente

0,10

0.10

200*

Deplasam dcusxr. tratuleran

2.00

1.00

1.00

20000)

Deplasau interne. delăsări. transferan

1.00

1.00

21X1602

Dcplasan in orimtutc

1,00

1,00

20)3

Pregătire profesionala

1.00

•1.00

2014

Proiecția muncii

11.00

10.00

l.fiO

2030

Alic cheltuieli

114.40

112.23

2.17

203003

Piirac de asigurare non-sial*

21.00

21.00

2031)30

Alte dulnueli cu bunuri li ren iert

XI..4U

14.23

2.17


C«d

Denumire indie »»*r

Prevederi «ntuiie bufei 2019

Prevederi trimestriala bufet 201*

Estimări 2*20

Estimări 2*21

Estimări 2022

TOTAL

dio care credite bugetare destinare stil ferii plutitor restante

Trim I

Trim.ll

Trlm.ni

Trim.IV

A

B

J-3+4+S+6

2

5

4

5

6

7

S

*

%

TITLUL VSl PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE N ERAM BURSA BILE

POSTADERARE

3*3,00

402 ,«J

422.00

H

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7.00

7.00

7,00

4.00

B.O0

35,00

76.00

5*40

SunK afcn;«c periawrtarcM handicap

ncfocadratc

2S,«

7.00

7.00

7,00

4.00

W

CHELTUIELI D£ CAPITAL

19.109,16

11 129.17

10011,44

-2431,45

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.109, 14

11 129.17

10.011,44

•2WM5

710»

Acti‘X fixe

19. K». 14

11 129.17

10.011,44

-2.O3S.45

710191

Coratniciii

17,066,75

C7K7.9J

9.M.M

-1,390.02

710110

Alte xiivt fixe

1042.41

2 341.24

149.60

-441.43

K4

PbO efectuai? u» jmî precedent) ii

rccupcwte in anul tuns*

•3.40

-U3

-2.17

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! $1 RECUPERATE IN ANUL

-J.40

-1.21

-2.17

Phu cRe luau in «oii prcced<ntfi s»

(«upcrws in and Curcot

-3.40

-1.23

-2,17

IMOi

Ptai efectuate in anii precedent! «i recuperate » mut curcM m iectiimca ■de fuocuoovc * bufetului local

-3.40

-IJ3

-2.17

8402U3

Ti ins port roi ta

41 109.16

11.029,17

6.42U.IJO

15 Olt 44

1.6415$

IJ.BW»

ISWO.OG

16.081,00

84020303

Svan

41 109.14

11.029,17

&.420.<J0

15 Olt 44

1.641,55

l5.13O.OtJ

15.116.00

I66M.0U

¥40250

Alic cheltui m> domeniul irinsponiador

1.415,50

1.221.16

377.W

169.00

-352.50

2936.00

3.013,00

3.237,00

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT DEFICIT           ’’ ; J S /

-

qș- -25 29U1

-47 512.46

«24.4J5.O9

1 517 70

45 137.57


P RE ȘEDCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIÎNTOCMIT A.TURCU


ROMÂNIA                                                           ANEXA 1A1

JUDEȚUL BACAU                                                  LA HOTĂRÂREA NR. ’>>-/ DIN 07.10.2019

CONSILIUL LOCAL BACAU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 03/10/2019 Tit:pag; 1  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.JI

Trim.lll

TrimJV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

278.208,98

79.045.97

65 842,20

64.057,53

69.278.28

000202

1 VENITURI CURENTE

278.204,98

79.041,97

65 842,20

64.057,53

69.278,28

000302

A. VENITURI FISCALE

229.845,01

78.469.76

50065.00

52.255.52

49.069.73

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.118,75

32.558,86

32 634.00

32.484.00

32.441,89

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profil si câștiguri

din capital de la persoane fizice

130 118,75

32.558.86

32 634,00

32.484,00

32,441.89

0302

IMPOZIT PE VENIT

1 203,75

329,86

405,00

255,00

213,89

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

I 203.75

329,86

405,00

255,00

213,89

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

128.915,00

32.229,00

32.229,00

32.229.00

32.228,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

128.915,00

32 229,00

32.229,00

32.229,00

32.228,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

55.949,34

24 360,50

11.548,00

6.937.00

13.103,84

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

55.949,34

24 360,50

11 548,00

6.937,00

13.103,84

070201

Impozit si laxa pe clădiri

43.799.34

19 807.50

7.750,00

5.167.00

11.074,84

070202

Impozit si taxa pe teren

7.529.00

3.227,00

2.251.00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2396.00

689,00

804,00

459,00

444,00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

2.225,00

637.00

743,00

425,00

420.00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

40.926,92

20.700,40

5.883.00

10.834,52

3.524.00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

20.430,50

14.041,00

1.304,00

4.056,00

1.029,50

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trhn.lt

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

15721,50

13 606,00

897.00

609.00

609,50

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

2.841,00

2.841,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.868,00

435,00

407,00

606,00

420,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9,40

9,40

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1 751.00

118.00

524.00

1.061.00

48.00

150201

Impozit pe spectacole

989,00

52,00

382,00

530,00

25,00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

762.00

66.00

142,00

531.00

23.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATl

18.736,02

6 532,00

4.055,00

5.717,52

2.446.50

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100,02

6 100,00

3 502,00

5 263.02

2.250,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

454.50

196,50

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850,00

2 000.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850.00

2.000.00

180250

Alte impozite si laxe

2.850,00

850,00

2.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trint.il

Trim.ili

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

290002

C Venituri nefiscale

48.359,97

572,21

15 777,20

11.802.01

20.208.55

300002

Ci Venituri din propneiate

13.311,00

3.515,00

3 619,00

4.650,00

1.527,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

13.311,00

3.515,00

3 619,00

4.650.00

1.527,00

3OO2OI

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

515,00

15,00

200.00

200,00

100.00

300205

Venituri din concesiuni st închirieri

9.916,00

3.250,00

2 989,00

2.500,00

1.177,00

300250

Alte venituri din proprietate

2.880.00

250.00

430,00

1.950,00

250.00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

35.048,97

-2 942,79

12.158,20

7.152,01

18.681,55

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACnVITATl

10.834,76

2 189,00

2.669,00

2.395,00

3,581,76

330208

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

l 900,00

2.368.00

2.017,00

2.030,00

330210

Contribuita părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

440,00

132,00

154.00

88.00

66.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputalii si despăgubiri

70,00

40,00

10.00

10.00

10.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

st alte activitali

2.009,76

117,00

137,00

280,00

1.475.76

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219.00

65,00

76,00

43.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219.00

65,00

76,00

43,00

35,00

3502

AMENZI, PENAL1TAT1 SI CONFISCĂRI

7.632,00

2.255.00

2 563,00

1.464.00

1.350,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.289,00

705,00

690,00

394,00

500,00

350250

Alte amenzi, penahtati st confiscări

5.343,00

1 550,00

1 873,00

1.070,00

850.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.HI

Trim.1V

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

3602

DIVERSE VENITURI

35.859.99

12.045,00

6.850,20

3.250,00

13,714,79

360206

Taxe speciale

22.222,20

11.500,00

6 100,20

2.500,00

2.122,00

360250

Alte venituri

13 637,79

545.00

750.00

750.00

11.592,79

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-19 496,78

-19.496,79

0.01

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-29.772,08

•19.496,79

-10.275,29

370250

Alte transferuri voluntare

10.275,30

10.275.30

410002

IV Subvenții

4.00

4,00

420002

Subvenții de la alte nivele aie

administrației publice

4,00

4,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4,00

4,00

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

4,00

4,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

279 528,98

94 686,15

90.277.29

62.539.83

32.025,71

01

CHELTUIELI CURENTE

255 758.91

87 581.82

84 420.44

56.631.74

27.124.91

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

65421,95

16.278,55

21214,15

17.121,60

10.807,65

1001

Cheltuieli salariate tn bani

61 949,30

15.909,05

18 836,00

16.722,40

10.481,85

100101

Salarii de baza

54 744,15

14.307,95

16 727,40

14.725,20

8.983,60

100105

Sporurt pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,00

112.00

100,00

100106

Alte sporuri

167,00

58,00

5 LOC-

39.00

19,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unilatii

414,00

97,00

115,00

115,00

87,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

TrimJH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100113

Drepturi de delegare

59,70

29,10

16,00

12,60

2,00

100117

Indemnizații de hrana

5.049,45

955,00

1 494.60

1.446,60

1 153,25

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.065,00

344.00

312,00

272.00

137.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.976,85

1 951,45

25,40

100206

Vouchere de vacanta

1.976,85

1 951.45

25.40

1003

Contribuții

1.495,80

369,50

426,70

373.80

325.80

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1.495,80

369,50

426,70

373.80

325,80

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

108.326,02

42.533,45

37.984,40

18.501,91

9.306,26

2001

Bunuri si servicii

56.437,36

26 776.32

16 786,82

10.099,55

2.774,67

200101

Furnituri de birou

684,31

201.35

343,54

116,82

22,60

200102

Materiale pentru curățenie

532.80

84,00

221,10

146,30

81,40

200103

Încălzii, iluminat si forța motrica

20,107,44

9 986,94

5.526,10

2.835,85

1.758,55

200104

Apa, canal si salubritate

5.866,32

2 280,71

794,84

2.375.87

414,90

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.679.00

816,50

329.00

268.50

265.00

200106

Piese de schimb

424,05

178,70

131.30

94,05

20,00

200107

Transport

163,89

48,20

62.00

29.85

23,84

200108

Posta, telecomunicații, radio, Iv,

internet

1.528,65

569,50

637.55

23325

88.35

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1 019,31

427.89

387,3!

216.11

-12,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

24 431,59

12 182,53

8.354,08

3.782,95

112,03

2002

Reparații curente

29 121,44

8.231,46

11.390,57

5.515.48

3.983,93

2003

Hrana

548,56

130.00

157,56

121.00

140,00

200301

Hrana pentru oameni

527,56

109,00

157,56

121,00

140,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trun.II

Trim.Iil

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

200302

Hrana pentru animale

21.00

21.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

160,60

144,80

7,60

4,10

4,10

200401

Medicamente

23,00

18.70

2,10

l.io

1.10

200402

Materiale sanitare

24,60

26,10

-1,50

200403

Reactivi

5,00

5.00

200404

Dezinfectând

108,00

95,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.206.05

653,80

2 922,10

•387.20

17,35

200501

Uniforme si echipament

11,00

7,50

2.50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

3.195,05

653,80

2 914.60

-389.70

16.35

2006

Deplasări, delăsări, transferări

131,00

44,60

29.00

54,30

3.10

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

121,40

36.60

28.40

53.30

3.10

200602

Deplasări in străinătate

9,60

8,00

0,60

1,00

2009

Materiale de laborator

3,40

2.00

1,00

0,40

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

44,50

19,50

13,50

10,00

1,50

2012

Consultanta si expertiza

654,00

282,00

232.50

139.50

2013

Pregătire profesionala

170,63

32,70

155,50

-6,67

-10,90

2014

Protecția muncii

133,10

53.90

34,70

34.50

10,00

2019

Contribuții ak administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.201,25

2 469,04

2.606,60

1.827.90

1.297,71

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130.00

125.00

5.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

TrimJIl

Trim.IV

A

B

j“3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor externe

60,00

60.00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

70,00

65.00

5,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

9.383,13

3 569,33

3.640,95

1.088,45

1.084,40

203001

Reclama si publicitate

955,50

203,50

322,50

529,50

• 100.00

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

277,50

175,50

13,00

79.00

10.00

203004

Chirii

432,50

152,50

li 1,00

106,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

7.716,13

3.036,33

3 194.45

373,45

1.111,90

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.437,60

2.604.10

2 324.50

2.270.40

2,238,60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2 304,50

2.270.40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238,60

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

33.972,50

9 482,40

9.586,40

11.073,80

3.829,90

5101

Transferuri curente

33 972,50

9482,40

9 586.40

11.073,80

3.829,90

510101

Transferuri către institutule publice

26 743,00

7 015,30

7.327,90

8.569,90

3.829.90

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. 11

TrimJU

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

510103

Acțiuni de sănătate

7.229,50

2.467,10

2.258.50

2 503,90

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

11.488,10

5.371,30

3 524,17

2 212,63

380,00

5501

A. Transferuri interne

11.438,10

5.371,30

3.524,17

2 162,63

380,00

550118

Alte transferuri curente interne

9.570,10

4.936,30

3 117,17

1 556,63

-40,00

550163

Finanțarea invalamantului particular sau

confesional acreditat

1.868,00

435,00

407.00

606,00

420,00

5502

B Transferuri curente in slramatate

(către organizații internaționale)

50,00

50.00

550204

Alte transferuri curente tn stramatate

50,00

50,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.053,14

8 240,52

6.122,62

5 302,00

388,00

5702

Ajutoare sociale

20.053.14

8 240,52

6.122,62

5 302,00

388,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.539,40

5 740,40

6.109,00

5 302,00

388,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13.50

13.50

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.500,24

2 500.12

0/2

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.059,60

3 071,50

3 664,20

149,40

174,50

5901

Burse

3.009,42

66,90

2 912,09

6,43

24.00

5911

Asociații si fundații

2.259,00

2 180,00

370,00

-260,00

-31,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter stnnufic si

sociocultural

121,88

13,20

75,61

33.07

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

1.169,30

311.40

306,50

369.90

181,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.089.10

7 287.50

5.950,40

5.950,40

4.900,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

TrunJIl

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.089,10

7.287,50

5.950,40

5.950.40

4.900.80

8101

Rambursări de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

8102

Rambursări de credite interne

23.801.60

7000,00

5 950.40

5.950.40

4.900.80

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

23 801,60

7 000,00

5.950,40

5.950.40

4.900.80

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-319,03

-183,17

-93.55

-42.31

85

TI TLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-319,03

-183,17

-93,55

-42.31

8501

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-319,03

-183,17

-93,55

-42.31

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-319,03

-183,17

-93.55

-42,31

510002

Partea l-a Servicii publice generale

58.135,40

17 700,90

15.285,65

13.901,90

11.246,95

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

42.722,40

12 674.90

11.339.90

10.395.80

8.311.80

01

CHELTUIELI CURENTE

22.954,26

6.687,47

6.410,39

5.445,40

4.411,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.000,00

4 009,00

4 366.00

4.093,00

3.532,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

15.370,00

3.921,00

4 004,00

4.003.00

3.442,00

100101

Salarii de baza

13.910,00

3.590.00

3 600,00

3.600.00

3.120.00

100112

Indemnizații plante unor persoane din

afara unitatii

414.00

97,00

115,00

115.00

87,00

100113

Drepturi de delegare

36.00

14,00

11,00

10,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimi

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100117

Indemnizații de hrana

674,00

120,00

188,00

188.00

178,00

100130

Alte drepturi salariate tn bani

336,00

100,00

90,00

90.00

56,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

272,00

272.00

100206

Vouchere de vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

358,00

88,00

90,00

90.00

90.00

100307

Contribuția osiguratorie pentru munca

358,00

88,00

90,00

90,00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.78826

2.636.47

2 002,39

1.310.40

839.00

2001

Bunuri si servicii

3.159,27

1.572,87

1 066,50

514,90

5,00

200101

Furnituri de birou

386,00

150.00

186,00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

9,00

5,00

200103

încălzit, iluminai si forța motnca

246.00

200,00

37,00

9.00

200104

Apa, canal si salubritate

47,00

15,00

9,00

23,00

200106

Piese de schimb

175.00

100,00

55,00

20.00

200107

Transport

30,40

21,00

6,50

2.90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680.00

310,00

310,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

4.00

♦9.00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

1.562,87

762,87

450.00

350.00

2002

Reparam curente

50,00

30,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

50,00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

60,00

50,00

10,00

2006

Deplasa», detașa», transferări

45,00

25,00

15,00

5,00

200601

Deplasa» interne, detașa», transfera»

40,00

20,00

15,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Ii

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasări in sirainatatc

5,00

5.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10.00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

595,00

230,00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

10.00

15.00

10.00

-15.00

2014

Protecția muncii

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.813,99

693,60

636,89

639,50

844,00

203001

Reclama si publicitate

950.50

200,00

321,00

529,50

-100,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110.00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.431,49

343,60

205,89

882,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166,00

42,00

42.00

42.00

40.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

166.00

42,00

42.00

42,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19 801.60

6.000.00

4 950,40

4 950.40

3.900.80

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19 801.60

6.000,00

4 950,40

4 950.40

3.900.80

8102

Rambursări de credite interne

19.801.60

6.000,00

4 950.40

4 950.40

3.900.80

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19 801.60

6 000.00

4 950,40

4 950.40

3.900.80

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-33.46

-12,57

-20.89

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33.46

-12,57

-20,89

8501

Plan efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-33.46

-12,57

-20,89

850101

Plan efectuate in an» prccedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

TrinUIl

Trim.IV

A

B

l®3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-33,46

-12,57

-20,89

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.845,40

2.296,90

1.616.25

1 235,70

696,55

01

CHELTUIELI CURENTE

5.857,55

2 307.57

1 617,73

1 235.70

696,55

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.058.00

736.50

845.85

757.60

718.05

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.926,65

720,00

761,00

742,40

703,25

100101

Salar» de baza

2.727,25

684.00

706.40

689,20

647,65

100113

Drepturi de delegare

3,60

4,00

-0,40

100117

Indemnizații de hrana

157,80

22.00

46.60

34.60

54.60

100130

Alte drepturi salariate in bani

38,00

10,00

8.G0

19,00

1,00

1002

Cheltuieli salariate tn natura

68,55

68,15

0.40

100206

Voucherc de vacanta

68,55

68,15

0,40

1003

Contribuții

62.80

16,50

16,70

14.80

14,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

62,80

16.50

16.70

14.80

14,80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.283,55

982,07

242,88

19,10

39,50

2001

Bunuri si servicii

440.97

222.27

124,80

52.40

41.50

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

4.00

4.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

123,17

80,97

20,30

11,60

10,30

200104

Apa. canal si salubritate

41,20

20,30

10,30

5.30

5,30

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

13,00

2,00

3,00

2.00

200106

Piese de schimb

10,50

5,50

3.0-0

2.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, lv,

internet

50,00

19,00

14,00

12.00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.ni

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

caracter funcțional

28,50

15,00

9,00

-3.00

7.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

110,10

43,00

46,20

15.50

5.40

2002

Reparații curente

35,00

35,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

199.50

187.50

11.50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

199,50

187,50

11.50

0,50

2006

Deplasări, delăsări, transferări

17,30

9,00

1.60

6.20

0,50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

13,70

6,00

1,00

6,20

0,50

200602

Deplasări in strainatate

3,60

3,00

0,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1.00

0.50

0.50

2013

Pregătire profesionala

6,00

3,00

2,00

1,00

2014

Proiecția muncii

2.80

2,80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

575,98

517,50

102,48

-41,50

-2,50

203001

Reclama si publicitate

2,50

2,50

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1.50

203003

Prime dc asigurare non-viala

3,00

1,00

2,00

203004

Chim

0,50

2,50

1,00

-3,50

0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.ill

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

568,48

510,00

101.48

-40,00

-3,00

55

TITLUL Vi) ALTE TRANSFERURI

1 480,00

580,00

520,00

450,00

-70,00

5501

A Transferuri interne

1.430,00

580,00

520.00

400.00

-70.00

550118

Alte transferuri curente interne

1 430,00

580,00

520,00

400,00

-70,00

5502

B.Transferun curente in străinătate

(către organizații internaționale)

50,00

50.00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

50,00

50.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne in cadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! st

recuperate m anul curent

-12,15

-10,67

-1,48

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE FN ANUL

-12,15

-10,67

-1.48

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-12,15

-10.67

-1,48

850101

Plan efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-12,15

-10,67

-1,48

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

împrumuturi

9.567,60

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2.238.60

01

CHELTUIELI CURENTE

9.567,60

2 729,10

2 329,50

2.270.40

2.238,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

130,00

125,00

5,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130.00

125,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

60,00

60,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

70,00

65,00

5,00

30

TITLUL UI DOBÂNZI

9437,60

2.604.10

2.324.50

2.270.40

2.238.60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9079,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9 079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238.60

600002

Partea ll-a Aparare. ordine publica si

siguranța naționala

13 509,60

3.548,20

3.788.00

3.378.00

2.795.40

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

13 509.60

3 548,20

3 788,00

3.378,00

2.795,40

01

CHELTUIELI CURENTE

13 509,60

3.54820

3 788.00

3.378,00

2.795.40

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

261,00

67,00

72,00

66.00

56,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

249,00

65.00

64.00

64.00

56,00

100101

Salarii de baza

225,00

59,00

59,00

64.00

43,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4.00

4,00

-1,00

9.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8.00

2,00

1.00

1,00

4.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

6,00

6,00

100206

Vouchere de vacanta

6,00

6,00

1003

Contribui»

6,00

2,00

2,00

2.00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

6,00

2.00

2,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

245,00

118,30

70.10

53.10

3.50

2001

Bunuri si servicii

82.00

51,00

18,00

7,00

6,00

200101

Furnituri de birou

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

40,00

30.00

10.00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubnfianti

5,00

2,00

1,00

1.00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6.00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

25.00

10,00

5,00

5,00

5,00

2002

Reparații curente

5,00

5,00

5,00

-5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,90

0,60

0.10

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,40

0,10

0.10

0,10

0.10

200402

Materiale sanitare

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

0,20

8.20

1.00

1.00

-10.00

200530

Alte obiecte de inventar

0,20

8,20

1,00

1.00

-10.00

2006

Deplasări, detașa», transfera»

1.00

-1.00

200601

Deplasa» interne, detașa», transfera»

1,00

-1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1.00

-1.00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

154,40

50,00

45,00

50,00

9,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154,40

50,00

45.00

50.00

9.40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

i=3+4+5+6

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13 000,00

3.362,00

3 645,00

3.258,00

2.735,00

5101

Transferuri curente

13 000,00

3.362,00

3 645.00

3.258.00

2.735,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

13 000,00

3 362,00

3 645,00

3.258,00

2.735,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0,90

0,90

0.90

0.90

5940

Sume aferente persoanelor eu handicap

neincadrate

3,60

0,90

0,90

0,90

0.90

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

127,208J8

44.149,15

44 634,44

27.770,93

10.653.86

6502

INVATAMANT

31.818,48

8.458,65

15.456,44

4.037,88

3 865,51

01

CHELTUIELI CURENTE

31.834,70

8.474,87

15.456,44

4.037,88

3.865.51

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

25.733,68

7.913.55

11.408,24

3.09038

3321,51

2001

Bunuri si servicii

16.221.47

6,958,86

4.533,67

2.221,77

2.507,17

200101

Furnituri de birou

84,95

5,85

47.30

21,20

10,60

200102

Materiale pentru curățenie

304.80

10.00

138.10

10230

54.40

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

11 808,40

6 124,10

3 045,50

982,55

1.656,25

200104

Apa, canal si salubritate

1 548,12

34931

461.14

433.07

304.60

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

98.99

16.20

43.00

18,95

20,84

200108

Posta, telecomunicații, radio, lv,

internet

396,85

98.20

125.05

115,25

58,35

200109

Materiale si prestări de scrvicu cu

caracter funcțional

187,89

45,89

65,90

50,60

25,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 790,67

309.31

606,88

497,85

376,63

2002

Reparații curente

4.127.83

98,85

3.499,57

428,48

100.93

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

secțiunea de funcționare

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.li

Trhn.111

Trhn.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.253.40

78.60

2.459.10

-343,40

59.10

200501

Uniforme si echipament

9,50

6,00

2.50

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

2.243,90

78.60

2.453,10

-345.90

58.10

2006

Deplasări, detasan, transferări

55,80

4,70

7,40

40,10

3,60

200601

Deplasări interne, detasan. transferări

55.80

4,70

7.4-3

40,10

3,60

2009

Materiale de laborator

3,40

2,0-3

1,00

0,40

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

5,00

1,00

2,50

1,50

2013

Pregătire profesionala

90,43

75,00

10,33

5.10

2014

Protecția muncii

10,70

9,70

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de mteres public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.944,25

769.04

806,60

727,90

640,71

2030

Alte cheltuieli

20,40

1,50

12,70

3,20

3.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.40

1.50

12,70

3.20

3.00

55

HTLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.884,22

451,22

407,00

606,00

420,00

5501

A Transferuri interne

1.884,22

451,22

407,0-3

606,00

420,00

550118

Alte transferuri curente interne

16,22

16,22

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.868,00

435,00

407,00

606,00

420,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.085,50

30,00

653,5-3

302,00

100,00

5702

Ajutoare sociale

1.085.50

30,00

653,50

302,00

100.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Ii

Trim.III

Trim-IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.072.00

30,00

640,00

302,00

100.00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.131,30

80,10

2.987.70

39,50

24,00

5901

Burse

3.009.42

66,90

2.912.09

6,43

24.00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

121,88

13.20

75.61

33.07

84

Plăti efectuate m anii precedent! si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE JN ANUL

-16.22

-16.22

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-16.22

-16.22

6602

SANATATE

7.229,50

2.467,10

2.258,50

2.503.90

01

CHELTUIELI CURENTE

7.229,50

2 467,10

2.258,50

2.503.90

51

TITLUL VJ TRANSFERURI INTRE UNITATi AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.229,50

2 467,10

2.258,50

2.503.90

5101

Transferuri curente

7.229,50

2 467,10

2.258,50

2.503.90

510103

Acțiuni de sanatate

7.229,50

2 467,10

2.258,50

2.503.90

6702

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

30.237,90

14 888,00

6.891,90

6.500,15

1.957,85

Oi

CHELTUIELI CURENTE

30.258,03

14 896,61

6.903,42

6.500.15

1.957,85

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3 930,00

1000.00

1 156,00

1.016,00

758,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrimJI

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

3 712,00

980,00

991,00

991,00

750,00

100101

Salarii de baza

3.225,00

852,00

845,00

839,00

689,00

100106

Alte sporuri

14,00

5,00

1.00

7.00

1,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

330.00

90.00

95.00

95.00

SO.OO

100130

Alte drepturi salariate m bani

142,00

32.00

50,00

50,00

10.00

1002

Cheltuieli salariate m natura

140.00

140,00

100206

Vouchere de vacanta

140,00

140,00

1003

Contribuții

78,00

20,00

25,00

25.00

8.00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

78,00

20,00

25,00

25,00

8,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.220,43

7.666,31

2.037,52

405,25

111,35

2001

Bunuri st servicii

6.562,20

5.760,10

847,00

-170,00

125,10

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

88.00

40.00

25.00

13,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1 535,00

753,00

398,30

368,70

15,00

200104

Apa. canal si salubritate

725,10

140.10

152.00

342.00

91,00

200105

Carburanți si lubrifianti

46,10

84,00

15,00

-50.00

-2,90

200106

Piese de schimb

88,00

23.00

45.00

20.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, lv,

internet

16.00

10,00

2,00

2.00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4.054,00

4 705.00

204,70

-865.70

10,00

2002

Reparații curente

1.018,11

300,61

550,00

167,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101.60

200401

Medicamente

1.00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

200402

Materiale sanitare

0,60

0.60

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectant!

95,00

95.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

204,25

191,00

56,00

-29,00

-13,75

200530

Alte obiecte de inventar

204.25

191.00

56.00

-29.00

-13.75

2006

Deplasări, detașări, transferau

1,00

1,00

200601

Deplasa» interne, delăsări, transferări

1,00

1.00

2013

Pregătire profesionala

40,00

10,00

40,00

-10,00

2014

Protecția muncii

34,00

21,00

3,00

10.00

2030

Alte cheltuieli

2,259,27

1.281,00

541,52

436,75

203003

Prime de asigurare non-viata

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.258,27

1.280,00

541,52

436,75

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13 743,00

3.653,30

3.682.90

5.311.90

1.094,90

5101

Transferuri curente

13 743,00

3.653,30

3.682,90

5.311,90

1.094,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

13 743.00

3.653,30

3.682.90

5.311,90

1.094.90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.364,60

2.577,00

27,00

-233,00

-6,40

5911

Asociații si fundații

1 759,00

2.050.00

-260,00

-31.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

netncadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-20,13

-8,61

-11,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-20,13

-8.61

-11,52

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.IlI

Trim.1V

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

8501

Plăti efectuate in anii precedent i $t

recuperate in anul curent

-20,13

-8,61

-11,52

850101

Pian efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-20,13

-8,61

-11,52

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

57922,50

18.335.40

20.027,60

14.729,00

4.830,50

01

CHELTUIELI CURENTE

58.078,66

18.405,55

20 071.30

14.771,31

4.830,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.066,95

7.415,95

11.101,50

8.026,00

3.523,50

1001

Cheltuieli salariate m bani

28.287,45

7.237,95

9 847,00

7.833,00

3.369,50

100101

Salarii de baza

24.688,80

6.460,95

8 773.00

6.805,00

2.649,85

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120.00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

72,00

15,00

23,00

17,00

17,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

2 791,65

509,00

851,00

849,00

582,65

100130

Alte drepturi salariate in bani

284,00

134,00

80.00

50.00

20,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.070,50

1 045,50

25,00

100206

Vouchere de vacanta

1.070,50

1 045,50

25,00

1003

Contribuții

709,00

178,00

209,00

168.00

154.00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.878,59

2.442.50

2 953,91

1.510,18

972,00

2001

Bunuri si servicii

1.832,13

614,80

844,65

235,68

137,00

200101

Furnituri de birou

109,86

5.00

59.24

39.62

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

46,50

24,50

15,00

7,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

769,50

333,50

335,00

49.00

52,00

200104

Apa, canal si salubritate

226,00

105,00

115,00

6,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1«3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburant) st lubrifiant!

14,00

11,00

2,00

1.00

200106

Piese de schimb

15,05

6,50

8,55

200107

Transport

25,00

7,00

8,00

7.00

3.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

358,30

115.80

181.00

40.50

21.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

49,92

10,50

17,41

12,01

10,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

218,00

38.00

87.00

62.00

31.00

2002

Reparații curente

70,00

31.00

21,00

18.00

2003

Hrana

527,56

109,00

157,56

121.00

140,00

200301

Hrana pentru oameni

527,56

109,00

157,56

121,00

140,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

18,00

10.00

4.00

4,00

200401

Medicamente

4.00

2.00

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

1,00

1.00

200404

Dezinfectant)

13,00

7,00

3.00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

77,50

44,50

18.00

15.00

200501

Uniforme si echipament

1,50

1.50

200530

Alte obiecte de inventar

76,00

43,00

18,00

15,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

7,70

1,70

4,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

7,70

1,70

4,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

1,00

1.00

2012

Consultanta si expertiza

6.00

3,00

3.00

2013

Pregătire profesionala

14.00

11,00

2,00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trîm.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Proiecția muncii

14,50

1,00

10.00

3.50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicn de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5 257,00

1 700,00

1 800.00

1.100,00

657.00

2030

Alte cheltuieli

52,20

15.00

37,20

203003

Prime de asigurare non-viala

2.00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50,20

15,00

35.20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

62,38

40,08

14.17

8,13

5501

A Transferuri interne

62,38

40,08

14,17

8,13

550118

Alte transferuri curente interne

62,38

40,08

14.17

8,13

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.967,64

8.210,52

5.469,12

5.000,00

288.00

5702

Ajutoare sociale

18.967,64

8.210.52

5.469,12

5.000,00

288,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.467,40

5.710,40

5.469,00

5.000.00

288.00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.500,24

2.500.12

0.12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.103,10

296,50

532.60

227,00

47,00

5911

Asociații si fundații

500,00

130.00

370,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemeadrate

603,10

166,50

162,60

227,00

47.00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-156.16

-70,15

-43.70

-42.31

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-156,16

-70,15

-43.70

-42.31

8501

Platt efectuate >n anii precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrîmJI

Trim.HI

TrimJV

A

B

l"3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-156,16

-70,15

-43.70

-42,31

850101

Plăti efectuate in anii precedent» si

recuperate in anu! curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-156,16

-70,15

-43.70

-42,31

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu st ape

52.056,40

20.166,80

17.601,10

11.286,50

3.002,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

12.254.50

4.567.80

4 225.60

2.436.50

1,024.60

01

CHELTUIELI CURENTE

12.308,65

4.619,02

4 228,53

2.436,50

1.024,60

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642,00

925,10

1 096,30

976,00

644,60

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.458,70

905,10

968,00

951,00

634.60

iooioi

Salarii de baza

3.102.60

820,00

871,00

855,00

556,60

100113

Drepturi de delegare

4,10

3,10

1,00

100117

Indemnizații de hrana

252,00

50,00

68,00

68.00

66,00

100130

Alte drepturi salartale in bani

100.00

32,00

28.00

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salanale ir natura

103,30

103.30

100206

Voucherc de vacanta

103,30

103.30

1003

Contribuții

80,00

20,00

25.00

25.00

10,00

100307

Contribuita astguralorie pentru munca

80.00

20,00

25.00

25.00

10.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.604,65

3.676,92

3 116,23

1.445,50

366,00

2001

Bunuri si servicii

5.838,02

2 620,92

1 823,80

1.360,30

33.00

200101

Furnituri de birou

36,00

12,00

24,00

200102

Materiale pentru curățenie

21.00

9,50

9,50

2,00

2OOIO3

Încălzit, iluminat si forța motrica

4.645,37

1 980.37

1 460,00

1.205,00

200104

Apa, canal si salubritate

208,00

95,00

40,00

70,00

3,00

2OOIO5

Carburanți si lubrifiant!

12,50

12,50

Data : 03/10/2619 Titî pag: 26  • mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Tnm.lll

Trim.1V

A

B

1“3+4+5+6

2

3

4

5

6