Hotărârea nr. 370/2019

Hotărârea nr. 370 din 26.09.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ,,Așchiuță” în vederea realizării în comun a unui concert cu ocazia ,,Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 30 septembrie 2019

'-■./ ’

J^rzzrz/rz/ /7zz zzfcz/tfzz/fzz ^3 ZZZZ/ZZ

HOTĂRÂREA NR. 370 DIN 26.09.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația "Așchiuță”, în vederea realizării în comun a unui concert cu ocazia ”Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 30 septembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 36161/ 24.09.2019 înaintată de Asociația Așchiuță prin care solicită sprijinul pentru realizarea unui concert cu ocazia "Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 30 septembrie 2019;

-Referatul nr. 36161/ 24.09.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația "Așchiuță”, în vederea realizării în comun a unui concert cu ocazia "Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 30 septembrie 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9947/ 24.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9948/24.09.2019;

-Raportul Biroului Aprovizionare și IT înregistrat cu nr. 9948 25.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1539/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l , nr. 1540/26.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1541/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1542/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(I), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) Ut.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”d” și alin. (9) lit. ”a” și ale art. 139(3) lit. ”g” și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația "Așchiuță”, în vederea realizării în comun a unui concert cu ocazia "Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 30 septembrie 2019.

ART. 2. Evenimentul va avea loc la Teatrul de Vară "Radu Beligan” în data de 30 septembrie 2019, între orele 17.30 - 19.00.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT și Serviciul Cabinet Primar.


ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Biroului Aprovizionare și IT, Serviciului Cabinet Pnntar'șLAsoc'hțți.ei ”Așchiuță”.

ART. 5. Prin grija SecfetarșÂH-Generai al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen pentru verificarea legalității.

1ROFTE DU

BÎRZU ILIE GHIORGHE' HUEtlțCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE RETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU