Hotărârea nr. 37/2019

Hotărârea nr. 37 din 19.02.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 8/ 2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 – 2020.


-      "fCf'/tf f/ /f/ț <    </ < <7r/


HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 19.02.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 8/ 2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

19.02.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 1661/ 14.02.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 8/2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1662/ 14.02.2019;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1663/ 14.02.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 151/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 152/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 153/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.154/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 155/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 61 alin. (2) și (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;

-Prevederile art. 24 din Anexa la Ordinul nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, preșcolari si elevi școlarizați in unitățile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizării rețelei unităților de invatamant preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 8/2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTARASTE

5

ART. 1. (1) - Se modifică titlul Anexei la HCL nr. 8/ 2019 și va avea următorul cuprins: „Rețeaua școlară din municipiul Bacău în anul școlar 2019-2020”.

(2) - Se completează numerele curente 14,15, 31,37,41 și 58 și se introduce numărul curent 73 din Anexa la HCL nr. 8/2019 și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt

Me diu

Unitatea de învățământ

Statut

Localitate

Localita te superio ara

Adresa

Forma de proprietate

Telefon

Fax

Email

14

UR BA N

LICEULTEHNOLOGIC "ANGHELSALIGNY" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

VASILE ALECSANDRI

/18/600008

Publică de interes național și local

0234515254

0234581381

ctanghelsalig ny(®yahoo.c om

15

UR

BA

N

LICEULTEHNOLOGIC "DUMITRU MANGERON"BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

AEROPORTU

LUI/5/6OO324

Publică de interes național și local

0234575358

0234575365

mangeron20 02@yahoo.co m

31

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON"BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

9

MAI/64/6000

26

■......-

Publică de interes național și local

r-

0234510436

r ■ -------- — -

0234533587

scoala_plato n_bacau_200 7@yahoo.co m

37

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "(□EORGE BACOVIA" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

CARPATI/12/

600083

Publică de interes național și local

0234533164

F“—

0234533165

scoalabacovi a@yahoo.co m

41

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI DRĂGAN" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

LOGOFĂT TAUTU/7/600 190

Publică de interes național și local

0334401261

0334401261

scmihaidraga n@yahoo.co m

58

UR BA N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 10 BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

PICTOR ANDREESCU/ 1/600099

Publică de interes național și local

F            '■ ■ ■

0234583120

0234583120

scoalalObaca u@yahoo.co m

80

60

110

Nr. antep reșco lari


Nr. preșc olari


Nr.

Elevi


80    0   892


50    0  930


80    0   637


427


1351
752204340


m_ciocodei

@yahoo.com


50


965


ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău și unităților de învățământ menționate la art. 1 alin. (2).

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU