Hotărârea nr. 369/2019

Hotărârea nr. 369 din 26.09.2019 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 2193/110/2019

(<z >

€//   //ftjtirfytff//tff ^3

HOTĂRÂREA NR, 369 DIN 26.09.2019 privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 2193/110/2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Referatul nr. 65366/ 16.09.2019 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care se propune însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 2193/110/2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr, 9742/19.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9743/20.09.2019;

-Raportul Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 9743/19.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1530/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1531/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1532/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1533/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1534/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Prevederile art. 109 alin. (3), ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) și ale art. 139(1) și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRA ȘTE

ART. 1. Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului întâmpinarea formulată în dosarul nr. 2193/110/2019, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacau, să împuternicească o persoană care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în fața instanței de judecată, în dosarul nr. 2193/110/2019.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.Ă PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU -OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR.369 DIN 26.09.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

MUNICIPIUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

CUI: 4278337

Sediu: Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau

TELEFON: 0234/581650

FAX: 0234/588757

NR.........................

TRIBUNALUL BACAU -SECȚIA A-II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Bacau, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, județul Bacau

DOSAR NR. 2193/110/2019, C8cc

Consiliul Local al Municipiului Bacau si Municipiul Bacau prin Primarul municipiului Bacău, COSMIN NECULA, împuternicit in baza dispozițiilor art. 109 coroborat cu art. 154, alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, sa reprezinte municipiul Bacau injustiție, formulează

ÎNTÂMPINARE

prin care solicita respingerea acțiunii formulata de reclamanta ENEL ENERGIE

MUNTENIA S.A. împotriva art. 6, lit. i) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Bacau nr. 223/17.12.2001 pentru aprobarea normelor si regimului contravențiilor privind gospodărirea, pastrarea ordinii si liniștii publice, comerț si transport in municipiul Bacau, pentru următoarele motive si considerente:

PE EXCEPȚIE:

INVOCAM EXCEPȚIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE PASIVE A MUNICIPIULUI BACAU PRIN PRIMAR, fata de următoarele aspecte:

Prin cererea adresata instanței de judecata, reclamanta, ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., solicita instanței de judecata ca, in contradictoriu cu paratii Consiliul Local Bacau si Municipiul Bacau prin Primar, sa dispună anularea art. 6, lit. i) din H.C.L. nr. 223/2001 ca fiind nelegal.

In aceste condiții, fata de obiectul cererii, respectiv anulare act administrativ -Hotarare emisa de Consiliul Local al municipiului Bacau, intelegam sa solicitam instanței de judecata admiterea excepției invocata, respectiv lipsa calitatii procesuale pasive a Municipiului Bacau (chemat in judecata in calitate de parat), avand in vedere următoarele:

Potrivit prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, “(1) în exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri”.

Totodată, potrivit prevederilor art. 129, alin. (1) din același act normativ, “ (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau central”.

In consecința, avand in vedere ca emitentul actului administrativ contestat prin acțiunea introdusa nu este Municipiul Bacau, apreciem ca se impune admiterea excepției invocata, respectiv lipsa calitatii procesual pasive a municipiului Bacau, prin Primar si, pe cale de concesinta, respingerea acțiunii, in contradictoriu cu acest parat, ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesual pasiva.

PE FOND :

Prin acțiunea formulata, reclamanta, Enel Energie Muntenia S.A., a solicitat instanței de judecata sa dispună anularea art. 6, lit. i) din H.C.L. nr. 223/17.12.2001 ca fiind nelegal, aratand, in principal, faptul ca furnizarea de energie, ca si alte activitati, este supusa autorizării, dar nu de către autoritatile publice locale, prin actul administrativ contestat autoritatea publica locala dublând reglementările deja existente emise de autoritatile publice centrale pentru diferite domenii de activitate.

In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta arata ca este un furnizor de energie electica care desfasoara activitatea de comercializare a energiei electrice (codificata CAEN sub nr. 3514) in baza Licenței nr. 840/2008 si 2098/22.08.2018 emisa de ANRE, cu mențiunea ca in municipiul Bacau aceasta activitate este desfasurata in punctul de lucru situat in Bacau, str. Ștefan cel Mare, nr. 28, punct de lucru inclus in licența de furnizare a energiei electrice nr. 2098/22.08.2018.

Mai arata reclamanta ca Legea nr. 137/1995 ce a fundamentat, din punct de vedere legal, H.C.L. nr. 223/2001 este abrogata prin O.G. nr. 195/2005 care nu prevede atribuții pentru autoritatile administrației publice locale de a emite autorizații de funcționare sau alte avize. Aceeași situație este si in cazul Ordinului nr. 536/1997 care a fost abrogat prin Ordinul nr. 119/2014 care, de asemenea, nu prevede atribuții pentru autoritatile administrației publice locale de a emite autorizații de funcționare sau alte avize.

Astfel, apreciaza reclamanta ca, prin reglementarea, in mod confuz, a dreptului autoritarilor publice locale de a controla modul de desfasurarea a oricărei activitati comerciale (asa cum rezulta din art. 6, lit. i) din H.C.L. nr. 223/2001) sunt afectate, in mod evident, interesele legitime ale furnizorilor care, in calitate de operatori economici ce activeaza intr-un domeniu foarte strict reglementat, trebuie sa respecte normele emise de ANRE.

Totodată, susține reclamanta ca toate activitatile desfășurate nu necesita un aviz din partea autoritarilor publice locale, autorizarea fiind data de ANRE prin intermediul licenței emise in condițiile Legii nr. 123/2012, lege organica cu forța juridica superioara actului administrativ a cărui nelegalitate solicita a fi constatata.

In concluzie, considera aceasta ca, prin actul administrativ contestat, autoritatea publica locala a dublat reglementările deja existente emise de autoritatile publice centrale pentru diferite domenii de activitate, sens in care solicita anularea art. 6 , lit. i) din H.C.L. nr. 223/2001, astfel incat sa fie respectate dispozițiile legale incidente.

Fata de motivele de fapt si de drept invocate in cuprinsul cererii de chemare in judecata, solicitam respingerea acesteia ca neintemeiata, fata de următoarele aspecte:

Potrivit prevederilor art. 6, lit. i) din H.C.L. nr. 223/2001, pentru aprobarea normelor si regimului contravențiilor privind gospodărirea, pastrarea ordinii si liniștii publice, comerț si transport in municipiul Bacau, „agenții economici care desfasoara activitati comerciale si de prestări servicii, indiferent de forma de organizare si personalul angajat, sunt obligați sa nu efectueze acte sau fapte de comerț de natura celor prevăzute de Codul comercial si alte acte normative, fara îndeplinirea condițiilor legale (autorizații sanitare, autorizații de functionare/amplasare, etc.).

Tot in H.C.L. nr. 223/2001 se prevede, la art. 13.10. sancțiunea ce va fi aplicata in cazul nerespectarii/incalcarii prevederilor art. 6, lit. i) din actul normativ, precum si modalitatea de constatare a contravenției si de aplicare a sancțiunilor contravenționale (art 19 si următoarele si art. 25 si următoarele).

In ceea ce privește obligația solicitării si obținerii autorizației de funcționare, prevederile H.C.L. nr. 223/2001 sunt completate cu prevederile H.C.L. nr. 175/29.06.2006, privind aprobarea Regulamentului de Urbanism Comercial si procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare si Profil de activitate, precum si a Autorizației de Amplasament si Profil de Activitate care cuprinde, astfel cum este menționat in art. 1 din Anexa nr. 1 la hotarare, un ansamblu de norme tehnice, comerciale si juridice care reglementează activitatile din sectorul comercial, al serviciilor de piața si al producției ce stau la baza desfășurării acestor activitati pe raza municipiului Bacau din punctul de vedere al urbanismului comercial.

De menționat ca H.C.L. nr. 175/29.06.2006 prevede activitatile pentru care se vor elibera autorizații de funcționare si, totodată, reglementează, in mod concret, procedura de eliberare a acestora.

In acest sens, art. 3 din Anexa nr. 1 la hotarare arata in mod clar ca „toate persoanele fizice/juridice, cu excepția instituțiilor administrației de stat, ce desfasoara pe raza municipiului Bacau activitati din sectorul comercial, al serviciilor si al producției se vor supune prevederilor prezentului regulament si isi vor desfasura activitatea numai cu acordul autoritarilor administrației publice locale exprimat prin autorizația de funcționare, ce se va emite in acest sens”, cu mențiunea ca, potrivit art. 5 din același act normativ, autorizația de funcționare si profil de activitate reprezintă acordul favorabil al autoritarii administrației publice locale in baza caruia persoana fizica sau juridica poate desfasura activitati economice pe raza municipiului Bacau.

Mai mult decât atat, asa cum insasi reclamanta arata in acțiunea formulata, o importanta deosebita o reprezintă si prevederile art. 4 din Anexa nr. 1 la hotarare care stipulează ca „activitatile pentru care se vor elibera autorizații de funcționare sunt cele prevăzute in nomenclatorul CAEN aprobat prin H.G. nr. 656/1997 sau prin alte acte normative”.

In aceste condiții, fata de prevederile mai sus învederate, aratam, sub un prim aspect, faptul ca exista o stransa legatara intre cele doua hotarari de consiliu local, H.C.L. nr. 223/2001 (hotararea contestata) stabilind, in mod concret, obligațiile pe care le au persoanele juridice - agenții economici care desfasoara activitati comerciale si de prestări servicii pe raza municipiului Bacau (inclusiv solicitarea si obținerea autorizației de funcționare), in timp ce H.C.L. nr. 175/2006 vine sa „intareasca” aceasta obligație si sa reglementeze, totodată, procedura de eliberare a Autorizației de funcționare.

Totodată, asa cum am aratat si in rândurile de mai sus si cum precizează si reclamanta in cuprinsul cererii, activitățile pentru care se vor elibera autorizații de funcționare sunt cele prevăzute in nomenclatorul CAEN.

In acest sens, aratam faptul ca, codul CAEN nr. 3514 pe care il deține reclamanta in baza Licenței nr. 840/2008 si nr. 2098/22.08.2018 emisa de ANRE se regăsește în Anexa nr. 1 - Clasificarea activităților din economia naționala (ediție revizuita, Rev. 2) a Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitatilor din economia naționala - CAEN.

In concluzie, prin invocarea in cuprinsul cererii a prevederilor art. 4 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 175/2006, insasi reclamanta recunoaște ca activitatea desfasurata (comercializarea energiei electrice) se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie eliberarea autorizației de funcționare.

Totodată, apreciem ca autorizarea data de ANRE prin emiterea Licenței nr. 840/2008 si nr. 2098 22.08/2018 nu are cum sa „excludă” obligația solicitării si obținerii autorizației de funcționare, in condițiile in care licența este emisa strict pentru desfasurarea activitatii de furnizare a energiei electrice, iar autorizația de funcționare este emisa pentru desfasurarea de activitati economice pe raza municipiului Bacau.

Asta cu atat mai mult cu cat, obiectul de activitate al ANRE este elaborarea, aprobarea și monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel național necesare funcționării sectorului și pieței energiei electrice, termice și a gazelor naturale în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor, sens in care nu are atributii/competente referitoare la activitatea economica desfasurata de o persoana juridica pe raza unei localitati, respectiv actele necesare desfășurării activitatii economice.

In atare situație, fata de cele mai sus expuse, solicitam instanței de judecata sa dispună respingerea, ca neîntemeiata, a acțiunii formulata de reclamanta Enel Energie Muntenia S.A., prin care solicita anularea, ca nelegal, a art. 6, lit. i) din H.C.L. nr. 223/17.12.2001.

ÎNDREPT:

Ne întemeiem prezenta pe prevederile art, 205 si următoarele din Noul Cod de procedura civila, prevederile Ordinului nr. 337/2007.

In susținerea acțiunii intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri (pe care le atașam prezentei in doua exemplare) si orice alta proba necesara soluționării prezentei cauze.


LEGALITATE

RAL AL MUNICIPIULUI BACĂU IU POPOVICI


ȘEF SERVICIU CORNELIU G RILESCU