Hotărârea nr. 366/2019

Hotărârea nr. 366 din 26.09.2019 privind modificarea destinației stabilită inițial în Contractul de Concesionare nr. 4208/ 26.03.2008, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/ 03.12.2008, din ”cabinet medical stomatologic” în ”spațiu prestări servicii – salon de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură și alte activități de înfrumusețare”


a/a/  /if/}?f Cf/(f//ff( $acaf/

< - x;            i. ■••_*“ v-i ."■’' ”'-î“.-rrr:”       -----m ummmmm

HOTĂRÂREA NR. 366 DIN 26.09.2019

privind modificarea destinației stabilita inițial in Contractul de Concesionare nr. 4208/26.03.2008, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/03.12.2008, din “cabinet medical stomatologic” in “spațiu prestări servicii - salon de frizerie, coafura, cosmetica, manichiura si alte activitati de Înfrumusețare”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Av^nd în vedere:

-Cererea înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 32148/19.07.2019, completata cu cererea nr. 34888/05.09.2019, prin care dl. Stefanescu Dumitru solicita schimbarea destinației construcției realizata pe terenul concesionat din « cabinet medical stomatologic” in “spațiu prestări servicii - salon de frizerie, coafura, cosmetica, manichiura si alte activitati de înfrumusețare” ;

-Contractul de Concesionare nr. 4208/26.03.2008, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/03.12.2008, încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Stefanescu Dumitru;

-Referatul nr. 9363/10.09.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 9365/10.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9609/17.09.2019;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 9609/18.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1518/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1519/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1520/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1521/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19 din Contractul de Concesionare nr. 4208/26.03.2008, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/03.12.2008 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Stefanescu Dumitru;

-Prevederile H.C.L. nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare, potrivit Legii nr. 504991, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 108 , lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. ă”, ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1  (1) Se aprobă modificarea destinației stabilita pentru spațiul realizat pe terenul concesionat in

baza Contractului de Concesionare nr. 4208/26.03.2008, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/03.12.2008, încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Stefanescu Dumitru si prevăzută la Art. 1, alin. (2), din “cabinet medical stomatologic” in “spațiu prestări servicii salon de frizerie, coafura, cosmetica, manichiura si alte activitati de infrumusetare”.

  • (2) Se aproba modificarea redeventei concesiunii prevăzută la Art. 5 din Contractul dc Concesionare nr. 4208/26.03.2008, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/03.12.2008, de la suma de 1.712,64 lei/an, la suma de 1.548,70 lei/an, indexata la nivelul anului fiscal 2019.

  • (3) Se aproba modificarea garanției de concesionare prevăzută la Art. 8 din Contractul de Concesionare nr. 4208/26.03.2008, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/03.12.2008, de la suma de 1.712,64 lei, la suma de 1.548,70 lei.

  • (4) Celelalte prevederi ale Contractului de Concesionare nr. 4208/26.03.2008, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/03.12.2008 sunt si raman in vigoare.

ART. 2 Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 4208/26.03.2008, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/03.12.2008.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICL , //