Hotărârea nr. 363/2019

Hotărârea nr. 363 din 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 10203/25.03.2002, de la dl. Cocrea Gheorghe, la dl. Pamfile Costache, căsătorit cu Pamfile Marcela

O MSf/fft/ ^o<a/<?/  /7r/jt fct/tfjt/ut 2Aac<w

HOTĂRÂREA NR. 363 DIN 26.09.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10203/25.03.2002, de la dl. Cocrea Gheorghe, la dl. Pamfile Costache, căsătorit cu Pamfile Marcela

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Cererea d-lui Pamfile Costache, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 33548/14.08.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 10203/25.03.2002 de la dl. Cocrea Gheorghe;

-Cererea d-lui Cocrea Gheorghe, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 33547/14.08.2019 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 10203/25.03.2002 către dl. Pamfile Costache;

-Contractul de Concesionare nr. 10203/25.03.2002 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Cocrea Gheorghe;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 354/30.03.2018 la Biroul Individual Notarial Manole Liliana;

-Referatul nr. 9375/10.09.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 9377/10.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9607/17.09.2019; -Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 9607/18.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1507/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l , nr. 1508 25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1509/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108, , lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. ă”, ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin.

(1), lit. “a” si Lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de

Concesionare nr. 10203/25.03.2002, incheiat pentru suprafața de 12,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Cocrea Gheorghe, la dl. Pamfile Costache, căsătorit cu Pamfile Marcela.

ART. 2 Se Împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

CONSIld^RI LOCALI?


BÎRZUILțE

GH1ORGHȚHUL


IROFTE PUlTORC^ liTța^^

*

N.O.P/I.M/R.T/EX. 1 ®S.I A-2