Hotărârea nr. 362/2019

Hotărârea nr. 362 din 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000, de la S.C. PANACEEA S.R.L., la d-na Enea Lăcrămioara

;/> ■

< ZI

(f//        vtff

r// /7f/jtfrf/fff/ff( țfâacaf/

HOTĂRÂREA NR. 362 DIN 26.09.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000, de la S.C. PANACEEA S.R.L. la d-na Enea Lacra mioara

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Cererea d-nei Enea Lacramioara, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 34502/02.09.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 28209/25.08.2000, de la S.C. PANACEEA S.R.L.;

-Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. PANACEEA S.R.L.;

-Rezoluția nr. 13624/27.08.2019 pronunțata in ședința din data de 27.08.2019 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosarul nr. 55453/26.08.2019 in baza Raportului de repartizare a activelor din data de 26.08.2019;

-Certificatul de Radiere emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau in data de 28.08.2019;

-Certificatul Constatator nr. 55753/28.08.2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau;

-Referatul nr. 9366/10.09.2019 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 9368/10.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9604'17.09.2019;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 9604/18.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1503/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l , nr. 1504/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr,2, nr. 1505/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1506/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 31(7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea in registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederjle art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108,, lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. ă”, ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si Lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art 362 (1) și ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 — Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000, incheiat pentru suprafața de 5,25 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. PANACEEA S.R.L., la d-na Enea Lacramioara.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art, 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONSILIERI 1ROFTE BÎRZU GIIIORGIIE