Hotărârea nr. 361/2019

Hotărârea nr. 361 din 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 69260/02.12.2011, de la dl. Drăghici Toader, la d-na Catana Maria

)/> „ -

< / Wwa /<f(f

C 'y         ■>

() HSf/tft/ ^()(‘a/ (t///f( JtfCf/fft/fSf ^3

2BB3M


........


ffiESS!


HOTĂRÂREA NR.361 DIN 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69260/02.12.2011, de la dl. Draghici Toader, la d-na Catana Maria

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57.2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere :

-Cererea d-nei Catana Maria, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 34594/03.09.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 69260/02.12.2011 de la dl. Draghici Toader;

-Cererea d-lui Draghici Toader, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 34593/03.09.2019 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 69260/02.12.2011 către dl. Pamfile Costache;

-Contractul de Concesionare nr. 69260/02.12.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Draghici Toader;

-Contractul de Vanzare Imobiliara autentificat sub nr. 83/19.01.2018 la Biroul Individual Notarial Sprianu Alexandra;

-Referatul nr. 9369/10.09.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 9371/10.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9605/17.09.2019; -Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 9605/18.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1500.25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l , nr. 1501/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1502/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108, , lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), Iit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. ă”, ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si Lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69269/02.12.2011, incheiat pentru suprafața de 30,00 m.p. teren din municipiul Bacau, de la dl. Draghici Toader, la d-na Catana Maria.

ART. 2 Se Împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității


CONSILIERIL^CAL] IROFTE DU’^™rT/'  '

BÎRZU ILIE GHIORGHE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI