Hotărârea nr. 360/2019

Hotărârea nr. 360 din 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 7882/10.03.2000, de la d-na Tulbure Ana, la d-na Dumea Cristina

)/> •

* / I        /tfff

(f//

'"(f(UtSf/fft/    ra/ ft/  //ffti(< 'i/t fft/f/f

HOTĂRÂREA NR. 360 DIN 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7882/10.03.2000, de la d-na Tulbure Ana, la d-na Duma Cristina

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Cererea d-nei Duma Cristina, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 34953/09.09.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 7882/10.03.2000 de la d-na Tulbure Ana; -Contractul de Concesionare nr. 7882/10.03.2000 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Tulbure Ana; -Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 3541062/13.09.2018 la Societatea Profesionala Notariala Umbrărescu Ștefan-Sorin si Raluca Umbrărescu;

-Referatul nr. 9393/11.09.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 9395/11.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9608/17.09.2019;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 9608/18.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1497/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l , nr. 1498/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1499/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108,, lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. ă”, ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7882/10.03.2000, incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Tulbure Ana, la d-na Duma Cristina.

ART. 2 Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietara construcției.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacau va aduce Ia îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari,


ART. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite-

ART. 5Prin grija cț-l'ui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția PrefectuluiJudeufl Bacâiisutvederea verificării legalității.

X î    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

W. z "" SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUIBACĂU //W '       NICOLAE-OVIDIU POPO

CONSELIERllîbC^ IROFTE DUMTfljif BÎRZUILIE GHIORGHE HULUTĂ