Hotărârea nr. 36/2019

Hotărârea nr. 36 din 19.02.2019 privind modificarea HCL nr. 6/ 2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 19.02.2019

privind modificarea HCL nr. 6/ 2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale "Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 49/ 11.02.2019 al Clubului Sportiv Municipal Bacău prin care se propune modificarea salariilor și îndreptarea unei erori materiale;

-Expunerea de motive nr. 1530/ 13.02.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 1531/ 13.02.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.146/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 147/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 148/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.149/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 150/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 11 din Legea - cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 937/ 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. “b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 6/ 2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale "Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art. 45 (2) lit."a" din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art 1. Se modifică Anexa nr. 6 la HCL nr. 6/ 2019, aceasta înlocuindu-se cu una nouă, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 6/2019 sunt și rămân în vigoare.

Art 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Clubul Sportiv Municipal Bacău.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Clubului Sportiv Municipal Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

.* \

PREȘEDINTE IOANA-RAL


kE ȘEDINȚĂ

CA DINU


CONTRASEMNE

SECRETARUL MUNICIPXJLUI BACĂUV''OPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Funcții contractuale de conducereANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 19.02.2019


2: u

Funcția

Nivel studii

SALARIUL DE BAZA

GRAD II

Coeficient minim

Coeficient maxim

Salariul de baza coresp. coef. minim

Salariul de baza coresp.

coef. Maxim

1

Director

S

3,15368

3,78442

6560

7872

Funcții contractuale de execuție pe grade si trepte profesionale

Nr.

Funcția

Grad profesional

Nivel studii

Coeficient

Salariul de baza

GRADAT A

Crt.

minim/

gradația 0

1

2

3

5

2

Economist 1

Gradul IA

S

1,83

3806

4092

4282

4473

4568

4663

S

2,20

4576

4919

5148

5377

5491

5606

3

Economist 2

Gradul IA

s

1,83

3806

4092

4282

4473

4568

4653

s

2,20

4576

4919

5148

5377

5491

5606

4

Consilier sportiv 1

Gradul IA

s

1,83

3806

4092

4282

4473

4568

4663

s

2,20

4576

4919

5148

5377

5491

5606

5

Consilier sportiv 2

Gradul IA

s

1,83

3806

4092

4282

4473

4568

4663

s

2,20

4576

4919

5148

5377

5491

5606

6

Consilier

Gradul J

s

1,67

3474

3734

3908

4081

4168

4255

s

2,00

4160

4472

4680

4888

4992

5096

Consilier juridic

__ Gradul 1

s

1,67

3474

3734

3908

4081

4168

4255

7

s

2,00

4160

4472

4680

4888

4992

5096


PREȘEDINTE DE ?

IOANA - RALUCAzDINU

lSSSiI te


DINTĂ       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOL VIDIU POPOVICI