Hotărârea nr. 359/2019

Hotărârea nr. 359 din 26.09.2019 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale BacăuHOTĂRÂREA NR. 359 DIN 26.09.2019

pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere :

-Referatul nr.9645/17.09.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru ințierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.9647/17.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9736/20.09.2019; -Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 9736 '20.09.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1492/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1493/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1494/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1495/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1496/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.7, ale art.l 1, alin. (1), alin. (3) și alin(4) și ale art. 12 din Anexa 1 la HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Prevederile HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.;

-Prevederile HCL nr.490/21.12.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) iit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” și ale art. 139(3) și (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în sensul înlocuirii domnului Bogdănel Lucian cu doamna Mariana Zamfir - Direcția Economică.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A sunt și rămân valabile.

Art 3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile piezentei liolăiuii.

Art 4. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, persoanei nominalizate la art. 2, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI